Головна » Статті » Старша школа » Історія України 10 клас

Уроки № 45—46 Тема. Узагальнення знань за темою «Українська революція (1917—1918 рр.)».


Уроки  №  45—46
Тема.   Узагальнення знань за темою «Українська революція (1917—1918  рр.)».
Мета:  повторити, узагальнити, закріпити й  оцінити знання, набуті учнями впродовж вивчення
теми; розвивати вміння та навички, які формувалися на попередніх уроках; виховний аспект уроку
реалізується в  результаті осмислення розглянутих подій історії України та формування позитивного
емоційно-особистісного ставлення до них; спонукати учнів до подальшого поглиблення своїх знань.
Тип уроку:   повторювально-узагальнюючий із перевіркою набутих учнями знань, умінь і  навичок.
Обладнання:   підручник, атлас, схеми, таблиці, стінні карти, що використовувалися впродовж
вивчення теми.
Методичні  рекомендації  щодо  проведення  уроку  узагальнення  на-ведені  на  с.  113.
Хід уроку
І.   ОрганІ зац І я навчальнО ї д І яльнО стІ
Учитель  оголошує  учням  тему,  завдання  уроку  та  знайомить  із
запланованими  формами  роботи.
ІІ.   пО втО рення й  узагальнення знань, умІ нь І   навич О к
Учитель  стисло  нагадує  основний  матеріал,  що  вивчався  впродовж
опрацювання  теми.
  Вступна бесіда
  1.  Яку  назву  має  тема,  вивчення  якої  ви  завершили?  Якими  є  її
хронологічні  межі?
  2.  У  чому,  на  вашу  думку,  полягає  важливість  цього  періоду  для
історії  України  в   цілому?  Обґрунтуйте  власну  точку  зору.
  Запитання та завдання
  1.  Складіть  перелік  подій  Української  революції,  які  ви  вважаєте
найважливішими.  Обґрунтуйте  свій  вибір.
  2.  Поясніть  значення  термінів  і  понять:  Український  національний
конгрес,  українізація  армії,  Вільне  козацтво,  універсал,  Генераль-ний  Секретаріат,  З’їзд  народів  Росії,  більшовицький  переворот,
радянізація.
  3.  Виконайте  завдання  за  історичною  картою:  порівняйте,  на  які
українські  землі  мали  поширюватися  повноваження  Генерально-го  Секретаріату  за  «Статутом  вищого  управління  України»  та  «Тим-часовою  інструкцією  Генеральному  Секретаріатові  Тимчасового
уряду  в   Україні».
  4.  Назвіть  імена  видатних  історичних  діячів  цієї  доби.  У   чому  ви
вбачаєте  їхній  внесок  в   історію  України?
  5.  Складіть  хронологічну  послідовність  подій,  пов’язаних  із  почат-ком  Української  революції.
  6.  Наведіть  факти,  що  підтверджують  зв’язок  між  впливом  Першої
світової  війни  на  Україну  та  початком  Української  революції.
  7.  Дайте  оцінку  відносин  Української  Центральної  Ради  та  Тимча-сового  уряду.  Обґрунтуйте  власну  точку  зору.
  8.  За  історичною  літературою  визначте,  які  існують  точки  зору  що-до  діяльності  УЦР  у  цей  період.  Порівняйте  їх  і  висловте  власну
позицію  з   цього  питання.
  9.  Який  з  універсалів  справив  найбільший  вплив  на  українське  су-спільство?  Свою  думку  обґрунтуйте.
 10. Який  існує  взаємозв’язок  між  Українською  та  Російською  рево-люціями?
ІІІ.  пІ дсумки урО ку
Учитель  підсумовує  роботу  учнів  на  уроці  й  оцінює  її  результа-тивність.  Доцільно  акцентувати  також  увагу  на  тому,  якими  є   най -важливіші  результати  роботи  учнів  за  темою  в   цілому.
IV.  дОмашнє завдання
Повторіть  матеріал  про  початок  Української  революції  й  визначте
основ  ні  здобутки  українського  національно-визвольного  руху  в  цей  період.

Категорія: Історія України 10 клас | Додав: uthitel (11.10.2014)
Переглядів: 2080 | Рейтинг: 1.3/3
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: