Головна » Статті » Старша школа » Історія України 10 клас

Уроки № 36—37 Тема. Наростання політичної боротьби в Україні в липні—жовтні 1917 р. Корніловський заколот. Наступ антиукраїнських сил


Уроки  №  36—37
Тема.   Наростання політичної боротьби в  Україні в  липні—жовтні 1917  р. Корніловський заколот. Наступ антиукраїнських сил.
Мета:  схарактеризувати процес формування української державності влітку—восени 1917  р.;
показати, що Центральна Рада стала не лише національним, а  й територіальним представницьким
органом влади в  Україні, що привело її до конфлікту з  Тимчасовим урядом; пояснити зміст основних
термінів і  понять; закріпити навички роботи з  історичними документами; виховувати в  учнів почуття
патріотизму, поваги до історичного минулого своєї держави.
Тип уроку:   комбінований.
Обладнання:   підручник, хрестоматія, стінні карти «Українська революція. Утворення УНР (бе -резень 1917  — березень 1918  р.)», атлас.
Основні терміни та поняття:   політична криза, загальнонаціональна криза, Корніловський
заколот, більшовизація рад.
Основні дати:   4  серпня 1917  р.  — видання «Тимчасової інструкції Генеральному Секретаріатові
Тимчасового уряду на  Україні»; 25—30  серпня 1917  р.  — Корніловський заколот.
Хід уроку
I.   ОрганІ зац І я навчальнО ї д І яльнО стІ
Учитель  оголошує  учням  тему  й  основні  завдання  уроку.
II.   а ктуалІ зац І я  О п О рни Х  знань, ум І нь І   навич О к
  Фронтальне опитування
  1.  Коли  було  оприлюднено  ІІ  Універсал?
  2.  Чому  було  прийнято  II  Універсал?  У  чому  полягає  його  історич-не  значення?
  3.  Чим  був  зумовлений  виступ  полуботківців?
  4.  Які  сили  підтримала  УЦР  під  час  Корніловського  заколоту?
  5.  На  скільки  губерній  поширювалась  влада  Генерального  Секрета-ріату  згідно  з   «Тимчасовою  інструкцією…»?
  6.  Чи  досягнув  мети  Корніловський  заколот?
  Творчі завдання
  1.  Чому  Тимчасовий  уряд  Росії  пішов  на  переговори  з   УЦР  у  черв-ні  1917   р.,  хоча  напередодні  відмовлявся  це  робити?  Якими  є   на-слідки  цих  переговорів?
  2.  Як  змінився  статус  УЦР  у  результаті  досягнутої  угоди  з   Тимча-совим  урядом  у   липні  1917  р.?
  3.  Відповідно  до  ІІ  Універсалу  склад  УЦР  мав  поповнитися  пред -ставниками  національних  меншин  в   Україні.  Представники  яких
національних  меншин  увійшли  до  УЦР?  Чому  саме  вони?  Зміц-нювало  чи  послаблювало  це  УЦР?  Чому  цього  кроку  не  було  зроб-лено  раніше?
ІІІ.  в ивчення нО в О гО  матер І алу
  1  н аростання політичної боротьби в  україні.
  Розповідь учителя
3—4  липня  1917   р.  в   Петрограді  відбулися  криваві  сутички  між
прибічниками  більшовиків  та  Тимчасового  уряду.  Двовладдя  в  Росії
(Ради  та  Тимчасовий  уряд)  завершилося  перемогою  Тимчасового  уря -ду  й  переходом  на  нелегальне  становище  більшовиків.  У   столиці  бу-ло  запроваджено  надзвичайний  стан.
Усі  ці  події  не  могли  не  позначитися  на  розвитку  Української  ре-волюції.  Тому  керівники  Центральної  Ради  були  вимушені  маневру -вати  в  досить  складній  і   суперечливій  суспільно-політичній  ситуації.
16  липня  1917   р.  УЦР  прийняла  «Статут  Генерального  Секретарі-ату»,  намагаючись  реалізувати  домовленості,  оформлені  ІІ  Універса -лом.  Згідно  зі  «Статутом…»  ГС  формувався  УЦР,  звітував  перед  нею,
але  затверджувався  Тимчасовим  урядом;  усі  урядові  установи  в  Укра-їні  підпорядковувалися  ГС.  Для  затвердження  «Статуту…»  УЦР  від -рядила  до  Тимчасового  уряду  делегацію  на  чолі  з  В.  Винниченком.
Тоді  Тимчасовий  уряд  очолював  О.  Керенський,  який  після  при-душення  виступу  більшовиків,  позбувшись  контролю  рад,  намагався
вгамувати  розбурхану  революцією  державу.  Розпочався  наступ  на
завоювання  Української  революції.  4  серпня  1917  р.  Тимчасовий
уряд,  відхиливши  «Статут…»,  видав  «Тимчасову  інструкцію  Гене-ральному  Секретаріатові  тимчасового  уряду  в  Україні»,  яка  значно
обмежувала  права  України:  Генеральний  Секретаріат  мав  стати  орга -ном  Тимчасового  уряду,  а  не  Центральної  Ради,  яка  до  того  ж  позбав-лялася  законодавчих  прав,  українську  територію  звужували  до  п’яти
губерній:  Київської,  Волинської,  Подільської,  Полтавської  й   Черні -гівської.  Із  компетенції  ГС  вилучалися  військові,  судові,  продоволь -чі  справи,  шляхи  сполучення,  пошта,  телеграф,  право  призначення
державних  посадових  осіб.
«Тимчасова  інструкція…»  викликала  кризу  в  УЦР  і  ГС.  Після
тривалих  дискусій  було  прийнято  рішення  не  приймати  «Тимчасову
інструкцію…»,  а  взяти  їх  до  уваги.
  Завдання на закріплення
  1.  Складіть  порівняльну  таблицю  «Основні  положення  “Статуту…”»
та  «Тимчасової  інструкції…»,  зазначивши:  території,  на  які  по-ширювалася  влада  ГС;  підпорядкованість,  механізм  реалізації
повноважень;  компетенцію.
  2.  Порівняйте  «Основи  Тимчасового  управління  в  Україні»  та  «Тим-часову  інструкцію…».  У  яких  сферах  і  чому  були  обмежені  пов-новаження  ГС?  Чому  Тимчасовий  уряд  визнав  повноваження
Генерального  Секретаріату  лише  щодо  Київської,  Волинської,
Подільської,  Полтавської,  Чернігівської  губерній?
  3.  В.  Винниченко  щодо  «Тимчасової  інструкції…»  писав:  «Най -голов  ніший,  найважливіший  здобуток  усієї  нашої  боротьби  за  цей
період  —  ідею  української  державності  було  затверджено,  зреалі-зовано,  введено  в   життя.  Яка  б  не  була  та  Інструкція,  які  б  об-меження  й  перепони  вона  не  ставила,  а  все  ж  таки  це  була  Кон -ституція  автономної  України,  це  був  державний  правосильний
акт,  це  був  історичний.  Великої  ваги  факт,  який  провів  виразну,
чітку  лінію  в  відносинах  України  й   Росії…  Це  найкращий  період
у  боротьбі  за  відродження  нашої  нації.  Революційний,  одважний,
повний  віри,  натхнення,  ентузіазму».  Чи  згодні  ви  з  такою  оцін-кою  «Тимчасової  інструкції…»?  Яку  роль  вона  відіграла  в  розвит-ку  Української  революції?
  2   к орніловський заколот. з агострення відносин уцр  із  тимчасовим
урядом  росії.
Поразки  на  фронті,  панування  анархії  та  насилля  в  країні,  само -чинне  захоплення  землі  селянами,  виступи  робітників,  вимоги  надання
автономії  Україні,  незалежності  Польщі  та  Фінляндії,  радикалізація
армії,  катастрофічний  спад  виробництва,  інфляція,  параліч  державного
управління  —  усі  ці  ознаки  загальнонаціональної  кризи  схиляло  прав-лячі  кола  до  встановлення  влади  «сильної  руки»   —  диктатури.
Серед  політичних  сил,  що  прагнули  цього,  були  перш  за  все  пра-ві  партії.  На  зустрічі  генералітету  з   О.  Керенським  йому  дали  зрозу -міти,  що  військові,  у   разі  його  подальшої  нерішучості,  візьмуть  на
себе  управління  державою.
У  серпні  в  Москві  відбулася  нарада  представників  промислово-фінансових  кіл.  На  неї  генерал  Л.  Корнілов  (головнокомандувач  ро -сійських  військ)  надіслав  проект  пропозицій  із  наведення  ладу  в  Ро-сії:  установлення  воєнного  стану  та  введення  смертної  кари  в   тилу.
Готуючись  до  перевороту,  Л.  Корнілов  великі  надії  покладав  на
підтримку  генералів  та  офіцерів  Південно-Західного  й  Румунського
фронтів,  штабів  Київського  й  Одеського  округів.  Вони  отримали  на -каз  направити  до  Петрограда  вірні  заколотникам  війська,  захопити
Київ  та  Одесу.
О.  Керенський,  який  сам  претендував  на  роль  диктатора,  не  поспі-шав  виконувати  рекомендацій  генерала.  10  серпня  1917   р.  відбулася
зустріч  між  О.  Керенським  і  Л.  Корніловим,  після  якої  генерал  вирішив
діяти  самостійно.  Він  надіслав  ультиматум  О.  Керенському  про  переда -чу  влади  та  віддав  наказ  військам  наступати  на  Петроград.
Керенський  оголосив  О.  Корнілова  зрадником  і   закликав  усі  ре -волюційні  сили  захистити  революцію.  Для  оборони  Петрограда  ство -
рювалися  ревкоми,  робітничі  дружини  (Червона  гвардія),  у   яких
провідну  роль  відігравали  більшовики.  На  захист  столиці  виступили
гарнізон  міста  і   кронштадтські  моряки.
Перед  загрозою  диктатури  в  Україні  революційні  сили  зуміли
консолідуватися.  28   серпня  1917  р.  з   ініціативи  УЦР  утворився  Ко -мітет  порятунку  революції.  Під  Черніговом  було  заарештовано  керів -ника  перевороту  на  Правобережжі  України  А.  Денікіна,  який  пря -мував  до  Києва  для  організації  заколоту;  у   Києві  заарештовано
начальника  штаба  округу;  попереджено  виступ  козачих  частин  у   Дон -басі  під  командуванням  генерала  О.  Каледіна.
Центральна  рада  закликала  до  боротьби  з  Л.  Корніловим  та  до
підтримки  законного  Тимчасового  уряду,  а  на  Україні  —  УЦР.  Міс-цеві  Ради  в   Україні  виступили  за  підтримку  Центральної  Ради.
Завдяки  рішучим  і   швидким  діям,  консолідації  сил  революції
заколот  було  придушено,  а   його  керівників  заарештовано.
  Робота з  підручником
Опрацюйте  відповідний  матеріал  підручника  та  визначте  наслід-ки  заколоту  Л.  Корнілова:  складіть  структурно-логічну  схему  й   роз-горнутий  план  на  тему  «Корніловський  заколот  та  Україна».
Слід  зазначити,  що  одним  із  наслідків  поразки  корніловського
заколоту  був  процес  більшовизації  рад  —  зростання  кількості  пред-ставників  більшовицької  партії  в  радах,  прийняття  радами  резолюцій,
запропонованих  більшовиками.  Це  дало  змогу  більшовикам  поверну -тися  до  активної  боротьби,  поширювати  свої  демагогічні  заклики.
Під  час  придушення  заколоту  більшовики  відіграли  провідну  роль
у  створенні  загонів  Червоної  гвардії,  у  результаті  чого  отримали  під
свій  контроль  озброєні  бойові  загони,  що  згодом  полегшило  їм  за -хоплення  влади.
ІV.  з акр І плення н О в О гО  матер І алу
  Бесіда за запитаннями
  1.  Як  відреагував  Тимчасовий  уряд  на  «Статут…»,  запропонований
делегацією  УЦР?
  2.  Що  зумовило  підтримку  Тимчасового  уряду  Центральною  Радою
під  час  Корніловського  заколоту?
V.   пІ дсумки урО ку
  8 У  липні  1917   р.  в   Росії  панувала  політична  криза.  Більшовики
та  інші  ліві  сили  намагалися  захопити  владу.  Ця  криза  привела
до  відходу  Тимчасового  уряду  від  демократії  та  взяла  гору  тен-
денція  до  встановлення  диктатури,  що  неминуче  відбивалося  на
відносинах  з  УЦР.
  8 У  суспільстві  відбувалося  перегрупування  політичних  сил,  партії
вели  боротьбу  за  вплив  на  маси.  Ситуація  в  країні  погіршувалася.
У  серпні  вже  праві  сили,  спираючись  на  армію,  намагалися  вчи -нити  заколот  (Корніловський  заколот),  але  ця  спроба  провалила-ся.  Уряд  знову  опинився  перед  загрозою  лівого  перевороту.
VІ.  дО машнє завдання
Опрацюйте  відповідний  матеріал  підручника.

Категорія: Історія України 10 клас | Додав: uthitel (11.10.2014)
Переглядів: 2384 | Рейтинг: 2.0/1
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: