hyipazart.com
Головна » Статті » Старша школа » Історія України 10 клас

Уроки № 1—2 Тема. Завдання та структура курсу. Вступ до першого періоду Новітньої історії України.

Уроки  № 1—2
Тема.  Завдання та структура курсу. Вступ до першого періоду Новітньої історії України.
Мета:  повідомити, який період історії України вивчатиметься цього навчального року; поясню-вати, якою були територія та населення України на початку ХХ  ст.; пояснювати зміст основних термінів
і  понять; ознайомити учнів зі структурою й  методичним апаратом підручника як передумовою по-дальшої успішної роботи на уроках і  вдома; сприяти виникненню в  них зацікавленості до навчально-го предмета.
Тип уроку:  вступний.
Обладнання:  підручник, стінна карта «Українські землі на початку ХХ ст.», атлас, ілюстративний
матеріал.
Основні терміни та поняття:  Новітня історія України, коронний край, губернія, русифікація,
індустріалізація.
Основні дати:  початок ХХ  ст.  — 1938  р.  — період Новітньої історії України, що вивчатиметь-ся в  10  класі.
Хід уроку
І.  ОрганІзацІя навчальнОї дІяльнОстІ
Учитель  знайомить  учнів  із  загальними  питаннями  організації
навчальної  діяльності  впродовж  вивчення  нового  курсу.
ІІ. вивчення нОвОгОматерІалу
1 знайомство з  підручником.
Учитель  знайомить  учнів  зі  структурою  підручника  в цілому,  йо-го  темами  й окремими  параграфами.
2 новітня доба в  історії україни.
Бесіда за запитаннями
1) Який  період  історії  України  ви  вивчали  минулого  року?  Назвіть
його  хронологічні  межі.
2) Які  події  Нової  історії  України  вам  запам’яталися  найбільше?
3) Яким  був  регіональний  поділ  та  адміністративно-територіальний
устрій  українських  земель  у  складі  Російської  та  Австрійської
(Австро-Угорської)  імперій  у ХІХ ст.?
4) Яка політика здійснювалася імперськими урядами щодо українців
у ХІХ ст.?
Розповідь учителя
Історія  України,  як  ви  вже  знаєте,  поділяється  на  певні  історичні
періоди —  етапи  її  політичного,  соціально-економічного  й культурного
розвитку,  що  характеризуються  визначними  подіями,  явищами,  про-цесами  тощо.  У  попередніх  класах  ви  вивчали  Давню,  Середньовічну
й Нову історію України. Цього навчального року ви розпочнете вивчен-
8
ня  Новітньої  історії  України,  яку  умовно  поділяють  на  два  періоди:
початок  ХХ ст. —  1939 р.  (І)  і 1939 р. —  початок  ХХІ ст.  (ІІ).
Перший  період,  який  вивчатиметься  в цьому  році,  містить  багато
важливих  подій.  Важливі  зрушення  відбувалися  в  соціально-еконо-мічному  розвитку  українських  земель.  Суперечності,  спричинені  роз-гортанням  індустріалізації,  поглиблювалися  внаслідок  політичного
безправ’я та національного гноблення українців під владою Російської
та  Австро-Угорської  імперій.
Робота з  термінами та поняттями
Індустріалізація  — процес  створення  великого  машинного  ви-робництва  в  усіх  галузях  народного  господарства,  насамперед
у  промисловості,  і  перетворення  на  цій  основі  аграрної  країни
(або  окремих  її  районів)  на  індустріальну.
Для  початку  ХХ ст.  було  характерне  пожвавлення  суспільно-полі-тичного  руху  в Україні.  Одним  із  його  проявів  стало  піднесення  укра-їнського  національно-визвольного  руху  та  національної  самосвідомос-ті  українців.  Значний  вплив  на  суспільне  життя  в Україні  мали  події
Першої  світової  війни.  Війна  викликала  загальнонаціональну  кризу
в  Російській  імперії,  яка  переросла  в  революцію,  і  повалення  само-державства.  У цей  період  український  народ  відразу  заявив  про  свої
національні інтереси. Українська революція, яка розпочалася 1917 р.,
сприяла  відродженню  традицій  української  державності.  Хоча  ця
революція  й завершилася  поразкою,  її  уроки  мали  важливе  значення
для  подальшої  визвольної  боротьби  українського  народу.
3 територія й  населення україни на початку ХХ  ст.
Робота з  підручником
Учні  самостійно  опрацьовують  відповідний  матеріал  підручника
та  складають  таблицю  «Українські  землі  на  початку  ХХ ст.».
Запитання Російська імперія Австро-Угорська імперія
1. Назви регіонів українських земель, що пе-ребували у  складі імперій
2. Адміністративно-територіальний устрій
3. Кількість і  склад населення
4. Політика імперського уряду щодо українців
Учитель  систематизує  й  доповнює  результати  роботи  учнів,  ви-користовуючи  наведений  нижче  матеріал.
Додаткова інформація
На  початку  ХХ ст.  український  народ,  як  і в  попередньому  столітті,  за-лишався  під  владою  Російської  та  Австро-Угорської  імперій.  Територія  ет-
нічних  українських  земель  дорівнювала  690 тис.  км2
.  Із  них  близько  80 %
становила Наддніпрянська Україна, що входила до складу Російської імперії.
На  її  території  імперською  владою  було  створено  дев’ять  губерній.  На  Ліво-бережжі  й  Слобожанщині  —  Чернігівську,  Полтавську  та  Харківську,  на
Правобережжі —  Київську,  Подільську  та  Волинську,  на  Півдні —  Катери-нославську,  Херсонську  й  Таврійську.  Водночас  значна  частина  українців
проживала  за  межами  цих  губерній.  Вони  заселяли  також  великі  райони
Чорноморської  губернії,  Кубанської  області,  області  Війська  Донського,  Кур-ської,  Воронезької,  Мінської,  Холмської  та  Гродненської  губерній.
Під  владою  Австро-Угорщини  перебувала  Західна  Україна,  тобто  близь-ко  20 %  етнічних  українських  земель.  Адміністративний  і конституційний
устрій  Австрії  та  Угорщини,  об’єднаних  особою  монарха,  суттєво  відрізняв-ся. Кожна країна мала окремий парламент: Австрія — у Відні, Угорщина —
у Будапешті.  Землі  Австрії  були  поділені  на  17 адміністративних  одиниць,
що  мали  автономію  у  внутрішніх  справах  та  окремі  місцеві  законодавчі
органи,  а  Угорщина,  незважаючи  на  неоднорідність  етнічного  складу,  іс-нувала як єдина централізована держава. Галичина й Буковина мали статус
коронних  країв  Австрії,  а Закарпаття  входило  до  складу  Угорщини.
Робота з  термінами та поняттями
Коронний край —адміністративно-територіальна одиниця Австрій-ської  (від  1867 р. —  Австро-Угорської)  імперії  у XVIII —  на  по-чатку  ХХ ст.
Губернія —основна територіально-адміністративна одиниця в Ро-сії  у XVIII —  на  початку  ХХ ст.;  поділялася  на  повіти.
(Учитель  привертає  увагу  учнів  до  схем.)
Адміністративно-територіальний  устрій  та  регіональний  поділ
українських  земель  у складі  Російської  імперії  на  початку  ХХ ст.
Наддніпрянська Україна
Правобережжя Лівобережжя Слобожанщина Південь
Київська,
Подільська,
Волинська
Чернігівська,
Полтавська
Слобідсько-Українська
(від 1835  р.  — Харківська)
Катеринославська,
Херсонська, Таврійська
(від 1805  р.  — Херсонська)
Адміністративно-територіальний  устрій  та  регіональний  поділ
західноукраїнських  земель  у складі  Австро-Угорської  імперії
на початку  ХХ ст.
Західна Україна
Австрія Угорщина
Галичина Буковина Закарпаття
Загальна  кількість  населення  Наддніпрянської  України,  згідно
з переписом  1897 р.,  становила  23,5 млн  осіб.  Із  них  українці  скла-дали  72 %,  росіяни  та  білоруси —  13,1 %,  євреї —  8 %.  Населення
Західної  України,  за  переписом  1900 р.,  дорівнювало  5,96 млн  осіб.
Із  них  українці  становили  68 %,  поляки —  13,6 %,  євреї —  13,5 %.
У Наддніпрянщині  російська  імперська  влада,  як  і в  попередньому
столітті, здійснювала політику русифікації, що охоплювала всі сфери
економічного, політичного та культурного життя краю. Надзвичайно
високий рівень русифікації населення спостерігався у великих містах
і промислових  центрах.  За  переписом  1897 р.,  у Києві  54,4 %  жи-телів  становили  росіяни  й лише  22,1 % —  українці,  в Одесі  частка
українців  у складі  населення  міста  становила  близько  16 %.  Такою
самою  була  кількість  українців  у промислових  центрах  Слобідської
й Південної  України.
На  західноукраїнських  землях  місцеве  українство  потерпало  від
політики онімечування, що поєднувалася з полонізацією в Галичині,
румунізацією  в  Буковині  та  мадяризацією  в  Закарпатті.  Територія
Галичини включала Східну Галичину, заселену переважно українцями,
і  Західну  Галичину,  де  переважали  поляки.  На  Буковині  північна
частина  краю  (Чернівецький  округ)  була  здебільшого  українською,
а південна  (Сучавський  округ) —  румунською.  У складі  Австро-Угор-щини,  де  панувала  конституційна  монархія,  західні  українці  мали
певні  можливості  для  участі  в суспільно-політичному  житті  країни.
Так,  вони  обирали  своїх  представників  до  крайових  сеймів,  австрій-ського  та  угорського  парламентів.
Робота з  термінами та поняттями
Русифікація — сукупність  дій  та  заходів  царського  уряду  в Росій-ській  імперії,  спрямованих  на  звуження  й  витіснення  на  друго-рядні  ролі  національних  мов,  культури,  історії  з одночасним  ви-суненням  на  провідні  позиції  російської  мови,  культури,  історії.
III. закрІплення нОвОгОматерІалу
Бесіда за запитаннями
1. Якими  є хронологічні  межі  періоду  історії  України,  що  вивчати-меться  вами  в цьому  навчальному  році?
2. Що  таке  індустріалізація?
3. Якою  була  загальна  площа  етнічних  українських  земель  на  по-чатку  ХХ ст.?
4. Скільки  губерній  було  створено  російською  владою  на  території
Наддніпрянської  України?
5. Що  таке  русифікація?
пІдсумки урОку
8У  10 класі  ви  розпочнете  вивчення  Новітньої  історії  України  та
ознайомитеся  з подіями,  що  відбувалися  на  її  землях  на  початку
ХХ ст. —  у 1938 р.
8Головним  здобутком  українського  національно-визвольного  руху
цього  періоду  стала  Українська  революція.
8На  початку  ХХ  ст.  українські  землі,  як  і  в  попередньому  сто-літті,  перебували  у складі  двох  імперій —  Російської  та  Австро-Угорської.
8Адміністративно-територіальний поділ, запроваджений імперською
владою  на  українських  землях,  не  враховував  особливостей  роз-селення  українців.
V. дОмашнє завдання
1. Опрацюйте  відповідний  матеріал  підручника.
2. Повторіть  матеріал  про  соціально-економічний  розвиток  україн-ських  земель  та  провідних  країн  світу  в другій  половині  ХІХ ст

Категорія: Історія України 10 клас | Додав: uthitel (28.08.2014)
Переглядів: 2351 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: