Головна » Статті » Старша школа » Історія України 10 клас

Урок № 44 Тема. Перша спроба радянізації України. Червоний терор.


Урок  № 44
Тема.   Перша спроба радянізації України. Червоний терор.
Мета:  показати згубність для розвитку України першої спроби її радянізації; визначити складові
політики більшовиків; пояснити зміст основних термінів і  понять; закріпити вміння аналізу історичної
дійсності на основі опрацьованого матеріалу; сприяти вихованню учнів на основі ідеалів демократії.
Обладнання:   підручник, стінна карта, атлас, дидактичний матеріал.
Основні терміни та поняття:  І Всеукраїнський з’їзд Рад, Радянська УНР, Народний Секретаріат,
Перша радянсько-українська війна.
Основні дати:  25  грудня 1917  р.  — проголошення встановлення радянської влади в  Україні;
початок збройної агресії радянської Росії проти УНР; січень—березень 1918  р.  — перша спроба ра -дянізації України.
Хід уроку
I.   ОрганІ зац І я навчальнО ї д І яльнО стІ
Учитель  оголошує  учням  тему  й  основні  завдання  уроку.
ІІ.   п еревІ рка д О машньО гО  завдання
  Письмова робота
  1.  Запишіть  хронологію  основних  подій  в  Україні  листопада  1917  —
січня  1918  р.
  2.  Покажіть  на  карті  події  Першої  війни  між  радянською  Росією  та
УНР.
  3.  Складіть  розгорнутий  план  на  тему  «УНР:  від  автономії  до  неза-лежності».
ІІІ.  в ивчення нО в О гО  матер І алу
  Розповідь учителя
Претендуючи  на  роль  загальноукраїнського  уряду,  більшовицький
Народний  Секретаріат  одразу  після  захоплення  радянськими  війська-ми  Києва  переїхав  туди.  Проте  здобути  авторитет  і  налагодити  ефек-тивну  систему  влади  так  і  не  зміг.
Перший  прихід  більшовиків  до  влади  в  Україні  супроводжувався
масовим  червоним  терором.  Лише  в   Києві  радянські  війська  знищи-ли  від  3  до  5  тис.   осіб.  Це,  безперечно,  не  викликало  прихильності
народу  України  до  нової  влади.  Непопулярними  були  й   інші  заходи
більшовиків,  які  супроводжувалися  реквізиціями,  конфіскаціями,
експропріаціями  майна  громадян.  Крім  того,  повсюдно  змінювалася
влада,  розпускалися  місцеві  Ради,  а   на  їх  місце  призначалися  спеціа -льні  комісари.
  Робота з  термінами та поняттями
Радянізація   —  процес  установлення  радянської  влади,  насаджен -ня  її  в  усіх  сферах  життя  суспільства.
Червоний  терор  —  арешти  або  знищення  противників  більшо -виків  із  метою  залякування  й   фізичного  знищення.
Реквізиція  —  примусове  вилучення  державою  майна  власника
(приватної  або  юридичної  особи)  в   державних  інтересах  із  випла -тою  або  без  виплати  йому  вартості  майна.
Конфіскація  —  безоплатне  вилучення  майна,  цінностей.
Експропріація  —  примусова  конфіскація  незаконно  отриманої
власності.  Цей  термін  використовувався  більшовиками  як  виправ-дання  пограбування  заможних  верств  суспільства,  які  нагрома-дили  свої  багатства  начебто  незаконно,  грабуючи  (експлуатуючи)
трудові  прошарки  суспільства.
Націоналізація  —  перехід  приватних  підприємств  та  іншої  при-ватної  власності  у  власність  держави  як  шляхом  експропріації,
так  і  на  основі  викупних  операцій.
  Робота з  підручником
Опрацюйте  відповідний  матеріал  підручника  та  складіть  таблицю
«Перша  радянізація  України  (січень—березень  (квітень)  1918   р.)».
ЗРАЗОК  ЗАПОВНЕНОЇ  ТАБЛ иЦІ
Перша  радянізація  України  (січень—березень  (квітень)  1918  р.)
Складові радянізації Характеристика
Терор Був безсистемним. Підлягали гайдамаки, офіцери, монархісти, усі «вороги
революції» й  «ворожі верстви населення». Здійснювався переважно заго -нами червоноармійців із Росії
Поширення законів
радянської Росії
Усі закони (декрети), які були прийняті або приймалися, автоматично по -ширювалися на територію України, контрольовану радянськими військами
Злам старого адміні -стративного апарату
Уся система управління, яка ще залишилася від Тимчасового уряду й  УЦР,
ліквідовувалася. Розпускалися міські думи, ради, у  яких більшовики не
мали більшості. На місцях влада переходила до військово-революційних
комітетів, рад, комісарів
Формування армії У січні 1918  р. було створено армію радянської УНР  — Червоне козацтво
Націоналізація Націоналізація великих підприємств (переважно вугільної, металургійної,
машинобудівної промисловості), частина з  яких перейшла безпосередньо
у  власність РСФРР. Не зачепила харчової та легкої галузей
Фінанси Відмова від українських грошей
Аграрні перетворення Розгром поміщицьких маєтків, стихійний розподіл поміщицьких зе -мель серед селян, спроба створення комун. Відновлення постачання
хліба до Росії
Розчленування терито-рії України
На початку 1918  р. на території України створено ще три радянські рес-публіки: Донецько-Криворізька радянська республіка, Радянська Соціаліс -тична Республіка Таврида, Одеська радянська Республіка. Таким чином,
територія радянської УНР обмежувалася п’ятьма губерніями, визначени-ми ще в  «Тимчасовій інструкції…»
  Робота з  документами
Із  телеграм  В.  Леніна  В.  Антонову-Овсієнку  та  Г.  Орджонікідзе
Заради  бога,  здійсніть  енергійні  революційні  заходи  для  відправки
хліба,  хліба,  хліба!  Інакше  Пітер  може  вимерти.  Особливі  поїзди  і   загони.
Сибір  і  заслання.  Проводжати  поїзди.  Повідомляти  кожен  день.  Заради
бога!  (15  січня  1918  р.)
Направте  всі  зусилля  для  підвезення  у  Пітер  хліба  і  хліба.  (17   січня
1918  р.)
  1)  Чому  В.  Ленін  так  настійливо  вимагав  відправки  хліба  до  Росії?
  2)  Чи  можна  нестачу  продовольчих  ресурсів  вважати  однією  з   при -чин  війни  радянської  Росії  проти  УНР?
ІV.  з акр І плення н О в О гО  матер І алу
  Бесіда за запитаннями
  1.  Що  таке  радянізація?
  2.  Якими  були  складові  першої  радянізації  України?
  3.  Чому  в  грудні  1917   р.  на  території  України  одночасно  існували
дві  УНР  і   два  уряди,  які  називали  себе  українськими  та  робітни -чо-селянськими?
  4.  Чи  можна  стверджувати,  що  радянська  влада  на  початку  1918  р.
встановилася  лише  силою  зброї?
V.   пІ дсумки урО ку
  8 Влада  більшовиків,  установлена  в  Україні  силою  на  початку
1918  р.,  виявилася  короткотривалою.
  8 Політика,  яку  проводив  Народний  Секретаріат,  мала  вкрай  руй-нівні  наслідки  для  економічного  життя  й   викликала  невдоволен-ня  населення.
VІ.  дО машнє завдання
  1.  Опрацюйте  відповідний  матеріал  підручника.
  2.  Підготуйтеся  до  уроку  узагальнення  знань  за  темою  «Українська
революція  (1917—1918  рр.)».

Категорія: Історія України 10 клас | Додав: uthitel (11.10.2014)
Переглядів: 2495 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: