Головна » Статті » Старша школа » Історія України 10 клас

Урок № 26 Тема. Узагальнення знань за темою «Україна в Першій світовій війні (1914—1917 рр.)».


Урок  № 26
Тема.   Узагальнення знань за темою «Україна в  Першій світовій війні (1914—1917  рр.)».
Мета:  повторити, узагальнити, закріпити й  оцінити знання, отримані учнями впродовж вивчен -ня теми; розвивати їхні вміння та навички, сформовані на попередніх уроках; виховний аспект уроку
реалізується внаслідок осмислення учнями розглянутих подій і  формування позитивного емоційно-особистісного ставлення до них; спонукати учнів до подальшого поглиблення своїх знань.
Тип уроку:   повторювально-узагальнюючий із перевіркою набутих учнями знань, умінь і  навичок.
Обладнання:   підручник, атлас, стінні карти, ілюстративний і  дидактичний матеріал, що вико -ристовувалися впродовж вивчення теми.
Методичні  рекомендації  щодо  проведення  уроку  узагальнення  на-ведені  на  с.  113.
Хід уроку
І.   ОрганІ зац І я навчальнО ї д І яльнО стІ
Учитель  оголошує  учням  тему,  основні  завдання  уроку  та  зна -йомить  із  запланованими  формами  роботи.
ІІ.   пО втО рення й  узагальнення знань, умІ нь І  навич О к
Учитель  стисло  нагадує  провідні  ідеї  теми,  основні  процеси  та
явища  історичного  розвитку  України,  із  якими  учні  познайомилися
впродовж  її  вивчення.
  Вступна бесіда
  1.  Вивчення  якої  теми  ви  завершили?  Якими  є   її  хронологічні  межі?
  2.  Які  зміни  відбулися  в  розглянутий  період  у   різних  сферах  роз-витку  України?
  3.  Порівняйте  процеси,  що  відбувалися  в  цей  час  у  Європі  та  Україні.
  Запитання та завдання
  1.  Складіть  перелік  подій,  пов’язаних  із  розвитком  України  в   роки
Першої  світової  війни,  які  ви  вважаєте  найважливішими.  Обґрун-туйте  свій  вибір.
  2.  Поясніть  значення  термінів  і  понять:  геополітика,  репресії,  кон-центраційний  табір,  Союз  визволення  України,  Головна  україн-ська  рада,  депортація,  тактика  «спаленої  землі»,  інтернування,
біженство.
  3.  На  історичній  карті  покажіть:  1)  українські  землі,  на  які,  відпо-відно  до  своїх  геополітичних  планів,  висували  претензії  країни  —
учасниці  Антанти  та  Троїстого  союзу;  2)  як  у  роки  Першої  сві-тової  війни  змінювалася  лінія  фронту  на  українських  землях;
3)   місця,  пов’язані  з   бойовим  шляхом  легіону  (полку)  Українських
січових  стрільців;  4)  які  західноукраїнські  землі  були  окуповані
російськими  військами  в  1914—1917   рр.

  4.  Висловіть  власне  судження  щодо  місця  України  в  планах  воюючих
сторін.
  5.  Як  Перша  світова  війна  вплинула  на  зростання  української  на-ціональної  свідомості?
  6.  Проаналізуйте  ставлення  до  війни  українських  громадсько-полі-тичних  діячів  у   Російській  та  Австро-Угорській  імперіях.  Якою
є  ваша  оцінка  їхньої  діяльності?
  7.  Які  з  розглянутих  подій  економічного,  політичного  та  соціально-культурного  життя  України  в  період  Першої  світової  війни  є   основ -ними,  а   які  —  другорядними?  Обґрунтуйте  свою  точку  зору.
  8.  На  основі  аналізу  історичних  джерел  та  власної  дослідницько-по-шукової  діяльності  схарактеризуйте  вплив  Першої  світової  вій ни
на  особливості  життя  вашого  регіону.
  Тестові завдання
  1.  Хто  був  автором  декларації  ТУП  «Війна  та  українці»?
А  М.  Грушевський  Б  С.  Петлюра
В  В.  Винниченко  Г  Д.  Дорошенко
  2.  Яку  організацію  утворили  14  серпня  1914  р.  у   Львові  українські
політичні  емігранти  з   Наддніпрянщини?
А  Загальна  українська  рада
Б  Головна  українська  рада
В  Союз  визволення  України
Г  «Карпато-Русский  освободительный  комитет»
  3.  Хто  був  першим  керівником  Тимчасового  військового  генерал-губернаторства  Галичини  і  Буковини?
А  Г.  Бобринський   Б  Ф.  Трепов
В  О.  Брусилов  Г  Л.  Корнілов
  4.  У  якому  році  відбувся  бій  за  гору  Маківку  за  участю  Українських
січових  стрільців?
А  у  1914  р.   Б  у  1915  р.
В  у  1916  р.   Г  у  1917  р.
  5.  У  якому  році  було  здійснено  Брусиловський  прорив?
А  у  1914  р.   Б  у  1915  р.
В  у  1916  р.   Г  у  1917  р.
  6.  Скільки  осіб  було  мобілізовано  в  роки  Першої  світової  війни  до
армії  з  Наддніпрянщини?
А  1,5  млн   Б  2,5  млн
В  3,5  млн   Г  4,5  млн
  7.  Скільки  українців  перебувало  в   австрійському  концентраційному
таборі  Талергоф  у   листопаді  1914  р.?
А  2500  осіб   Б  5700  осіб
В  3700  осіб   Г  4500  осіб
  8.  Хто  був  першим  головою  Союзу  визволення  України?
А  Д.  Дорошенко  Б  А.  Жук
В  Д.  Донцов  Г  М.  Меленевський
  9.  Як  називається  примусове,  за  наказом  державної  влади,  виселен-ня  осіб  чи  груп  населення,  а  інколи  й  народів,  із  місць  постійно -го  проживання?
А  депортація  Б  інкорпорування
В  інтернування   Г  асиміляція
 10. У  якому  році  було  створено  Перший  полк  УСС  як  самостійну
військову  одиницю  у  складі  55-ї  австрійської  дивізії?
А  у  1914  р.   Б  у  1915  р.
В  у  1916  р.   Г  у  1917  р.
 11. Яку  назву  мав  журнал,  що  був  друкованим  органом  полку  УСС?
А  «Діло»  Б  «Сурми»
В  «Шляхи»   Г  «Трембіта»
 12. Якою  була  кількість  селянських  виступів  у  Наддніпрянщині
в   період  від  серпня  1914  до  початку  1917  р.?
А  близько  100  Б  понад  160
В  близько  200  Г  понад  230
ІІІ.  пІ дсумки урО ку
Учитель  підсумовує  роботу  учнів  на  уроці  й  оцінює  її  результатив-ність.  Доцільно  також  акцентувати  увагу  на  тому,  що  опрацьований
упродовж  вивчення  теми  матеріал  допоможе  краще  зрозуміти  події
Української  революції,  які  розглядатимуться  в  наступній  темі.
IV.  дОмашнє завдання
Повторіть  матеріал  про  зміст  і  значення  соціальних  революцій  та
їхню  роль  у   розвитку  країн,  де  вони  відбулися.

Категорія: Історія України 10 клас | Додав: uthitel (10.10.2014)
Переглядів: 3001 | Рейтинг: 4.0/1
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: