Головна » Статті » Старша школа » Історія України 10 клас

Урок № 25 Тема. Семінарське заняття за темою «Україна в Першій світовій війні (1914—1917 рр.)».


Урок  № 25
Тема.   Семінарське заняття за темою «Україна в  Першій світовій війні (1914—1917  рр.)».
Мета:  розвивати вміння учнів використовувати набуті знання й  отримувати нові під час ко -лективного обговорення проблем на семінарі; формувати в  учнів якості полемістів і  співрозмовни -ків, які володіють навичками доводити, аргументувати, відстоювати власну точку зору, знаходити
консенсусні рішення з  опонентами тощо; виховувати в  них толерантне ставлення до тих, хто має
думку, відмінну від їхньої.
Тип уроку:   закріплення набутих знань, умінь і  навичок.
Обладнання:   підручник, стінні карти, що використовувалися впродовж вивчення теми, мате -ріали для проведення семінару.
Методичні  рекомендації  щодо  проведення  семінару
Семінар   —  вид  навчальних  занять,  під  час  якого  відбувається
обговорення  учнями  під  керівництвом  викладача  підготовлених  ними
повідомлень  і   доповідей.  Найбільш  поширені  форми  семінарів:
  8 семінар-дослідження,  метою  якого  є  набуття,  поширення  та
часткова  реалізація  знань  із  наданням  цьому  процесу  елемен-тів  наукового  дослідження.  Семінар-дослідження  складається
з   трьох  етапів  —  підготовчої  роботи,  обговорення  теми  та  за-ключного  етапу.  Під  час  першого  етапу  визначається  пробле-ма  дослідження,  планується  організація  семінару.  Другий  етап
включає  власне  проведення  семінарського  заняття.  Третій  етап
спрямований  на  підбиття  підсумків  і  визначення  напрямів  по-дальшої  роботи;
  8 семінар   —  «круглий  стіл»,  в  основу  якого  закладена  наявність
кількох  точок  зору  на  проблему,  обговорення  яких  сприяє  по-яві  прийнятної  для  всіх  його  учасників  позиції  або  рішення.
Він  включає  перший,  підготовчий,  етап,  на  якому  відбуваєть-ся  визначення  теми  для  обговорення,  мети  заняття,  консуль-тування  учнів,  підготовка  приміщення  й   розробка  порядку  про-ведення  «круглого  столу».  На  другому  етапі,  що  передбачає
проведення  самого  семінару,  відбувається  обговорення  пробле-ми.  Розпочати  його  доцільно  вступним  словом  учителя,  а  потім
перейти  до  виступів  представників  від  мікрогруп  та  окремих
учасників  із  викладом  власних  позицій  й   організувати  їх  усе -бічне  обговорення.  На  третьому  етапі  відбувається  підбиття
підсумків  роботи.  При  цьому  необхідно,  щоб  учитель  акуму-лював  усе  досягнуте  учасниками  «круглого  столу»  з  метою  на-дання  нового  імпульсу  для  подальшого  вивчення  обговорюва-ного  питання;
  8 семінар   —  «мозковий  штурм»,  спрямований  на  спонукання  учнів
до  пошуку  шляхів  колективного  розв’язання  складного  питання
на  основі  максимального  розумового  напруження  учасників  за -няття,  активне  обдумування  й   обговорення  певної  проблеми.  Про -ведення  цього  семінару  складається  з   п’яти  відмінних  за  видами
діяльності  етапів:  вибір  теми,  організаційно-методична  підготовка
заняття  вчителем,  самостійна  підготовка  учнів  до  семінару,  влас-не  «мозковий  штурм»  та  узагальнення  результатів  досягнутого
на  занятті;
  8 семінар  з   елементами  дискусії,  на  якому  розглядається  супереч-лива  проблема,  що  має  кілька  відмінних  шляхів  розв’язання.
Особливостями  цієї  форми  семінарського  заняття  вважаються:
суперечливість  та  спірність  досліджуваної  проблеми;  різноманіт-ність  шляхів  її  правильного  розв’язання,  дослідницький  елемент;
компетентність  учасників  дискусії.  Підготовка  й  проведення  се-мінару  з  елементами  дискусії  передбачає  вибір  теми  для  дискусії,
визначення  різноманітних  шляхів  достовірного  розв’язання  проб-леми,  проведення  дискусії  та  підбиття  підсумків  семінару.
Хід уроку
І.   ОрганІ зац І я навчальнО ї д І яльнО стІ
Учитель  оголошує  тему  семінарського  заняття,  його  основні  за-вдання  та  інформує  про  порядок  роботи.
ІІ.   с емІ нарське заняття
План
  1.  Україна  на  початку  Першої  світової  війни:  становище  українців
і  плани  воюючих  сторін.
  2.  Воєнні  дії  на  території  України  в   роки  війни.
  3.  Розвиток  українського  національного  руху  під  час  Першої  світо-вої  війни.
  4.  Бойовий  шлях  легіону  Українських  січових  стрільців.
  5.  Політика  австро-угорської  та  російської  влади  щодо  українців  на
територіях,  де  відбувалися  воєнні  дії.
  6.  Україна  в   умовах  посилення  кризи  в  Австро-Угорщині  та  Росії.
Теми  для  повідомлень
  1.  Україна  в   геополітичних  планах  держав   —  учасниць  війни.
  2.  Ставлення  населення  й  українських  громадсько-політичних  діячів
до  війни.
  3.  Діяльність  Головної  української  ради  (Загальної  української  ради)
у  роки  війни.
  4.  Діяльність  Союзу  визволення  України.
167
  5.  Політика  австро-угорського  уряду  щодо  українців.
  6.  Окупаційна  політика  російської  влади  на  українських  землях
у  роки  війни.
  7.  Життя  на  фронті  й  у  тилу.
  8.  Роль  і  місце  жінок  у  суспільстві  під  час  війни.
  9.  Назрівання  соціально-економічної  та  політичної  кризи  в   Росій-ській  і  Австро-Угорській  імперіях.
 10. Погляди  та  позиції  лідерів  українського  руху  в   роки  війни.
 11. Формування  передумов  Української  революції  в  роки  Першої  сві-тової  війни.
 12. Вплив  Першої  світової  війни  на  формування  української  націо-нальної  свідомості.
ІІІ.  пІ дсумки урО ку
Учитель,  підсумовуючи  роботу  учнів,  аналізує  й  оцінює  їхню
участь  у  семінарі.  При  цьому  необхідно  звернути  увагу,  що  його  учас -ники  оцінюються  не  за  кількістю  виступів  (хоча  це  також  важливо),
а  за  рівнем  їх  компетентності.
IV.  дОмашнє завдання
Підготуйтеся  до  уроку  узагальнення  знань  за  темою  «Україна
в  Першій  світовій  війні  (1914—1917  рр.)».

Категорія: Історія України 10 клас | Додав: uthitel (10.10.2014)
Переглядів: 1337 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: