Головна » Статті » Старша школа » Історія України 10 клас

Урок № 23 Тема. Українські січові стрільці (УСС). Українські збройні формування в роки Першої світової війни.


Урок  № 23
Тема.   Українські січові стрільці (УСС). Українські збройні формування в  роки Першої
світової війни.
Мета:  визначити причини появи легіону УСС; дати оцінку ролі УСС в  українському русі в  роки
Першої світової війни; пояснити зміст основних термінів і  понять; сприяти закріпленню навичок ана -лізу історичного матеріалу; виховувати почуття патріотизму, самовідданості Батьківщині.
Тип уроку:   вивчення нового матеріалу.
Обладнання:   підручник, стінна карта «Україна в  Першій світовій війні (1914—1915  рр.)», атлас,
дидактичний матеріал.
Основні терміни та поняття:   УСС, українські збройні формування.
Основні дати:   1914—1915  рр.  — створеня легіону УСС; 1915—1918  рр.  — створення полку УСС.
Хід уроку
І.   ОрганІ зац І я навчальнО ї д І яльнО стІ
Учитель  оголошує  учням  тему  й  основні  завдання  уроку.
II.   п еревІ рка д О машньО гО  завдання
  Запитання та завдання
  1.  Схарактеризуйте  перебіг  воєнних  дій  на  українських  землях
у  1916  —  на  початку  1917  р.
  2.  Визначте  роль  УСС  у  подіях  війни  1916  —  початку  1917  р.
  3.  Якою  була  політика  Росії  в  Західній  Україні  в   зазначений  період?
III.  в ивчення нО в О гО  матер І алу
  1  у країнські січові стрільці.
  Розповідь учителя
З  ініціативи  ГУР  у  1914  р.  було  сформовано  легіон  Українських
січових  стрільців  (УСС).  Запис  проводився  на  цілком  добровільних
засадах.  Основний  контингент  становили  молоді  вихованці  воєнізо -ваних  українських  організацій:  громадянської   —  «Сокіл»,  пожеж-ної  —  «Січ»,  учнівсько-шкільної  —  «Пласт».
Бажаючі  вступити  до  УСС  налічували  28  тис.  осіб.  Австрійський
уряд,  стурбований  лояльністю  такого  великого  національно  свідомого
військового  формування,  зарахував  до  УСС  лише  2,5  тис.  осіб,  виді -ливши  їм  рушниці,  зняті  з  озброєння  в   1888  р.  Стрімкий  наступ  ро-сіян  примусив  добровольців  на  початку  вересня  відійти  за  Карпати,
де  вони  розмістилися  поблизу  Мукачева.  Тут  було  утворено  три  стрі -лецькі  курені.  Першим  начальником  легіону  став  М.  Галущинський.

  Робота з  документом
Із  висловів  українських  діячів  про  УСС
Через  легіон  Січових  стрільців,  що  в  сучасній  європейській  війні  бере
активну  участь  і  під  нашим  національним  стягом  веде  криваву  боротьбу
проти  найбільшого  нашого  ворога  входимо  поміж  воюючі  європейські  на-роди  на  рівних  обов’язках  і   рівних  правах…  Факт  участі  УСС  у   війні  му-сить  мати  великий  вплив  і   на  відносини  других  народів  та  держав  до
українців  (В.  Темницький,  член  Української  Бойової  управи).
УСС  має  бути  «особливим  виділом,  який  мав  би  виконувати  військово-політичні  завдання.  <…>  Зібрані  добровольці  менше  прикладаються  до
військових  вправ,  бо  їх  більше  займають  думки  про  політичну  пропаганду,
до  котрої  мається  їх  ужити»  (К.  Левицький).
  1)  Із  якою  метою  створювався  легіон  УСС  із  точки  зору  українських
діячів?
  2)  Наскільки  обгрунтованими  були  надії  українських  діячів?
  3)  Чи  виконав  УСС  ту  мету,  яка  перед  ним  постала?
Перші  битви  легіонери  розпочали  27—28  вересня  1914   р.  під
Ужоцьким  перевалом.  У   жовтні  УСС  були  розділені  на  три  групи,  які
вели  бої  біля  Борислава,  Сколе.  Наприкінці  1914   —  на  початку  1915  р.
стрільці  здійснювали  охорону  карпатських  перевалів.  Навесні  1915   р.
австрійське  командування  направило  УСС  проти  російських  військ
у  Карпатах,  що  наступали.  У  боях  на  горі  Маківка  (29   квітня  —  1  трав-ня  1915   р.)  стрільці  втратили  42  особи  вбитими,  76  —  пораненими,
35  —  полоненими.  У  травні  легіон  УСС  брав  участь  в   боях  під  Боле -ховом.  27   червня  чотири  сотні  УСС  увірвалися  до  Галича.
У  липні  1915  р.  було  утворено  Перший  полк  УСС  (1700   осіб,  ще
500   стрільців  перебувало  в  резерві)  під  командуванням  полковника
Г.  Коссака.  У   листопаді  в   боях  під  Бережанами  полк  зазнав  величез -них  утрат  і   був  направлений  на  переформування  в  тил.
На  початку  травня  1916  р.  полк  УСС,  яким  тепер  командував  А.  Ва-ривода,  знову  опинився  на  фронті.  Особливо  запеклими  виявилися  бої
серпня—вересня  під  Бережанами  на  Тернопільщині.  Гора  Лисоня  стала
місцем  геройської  слави  та  важких  утрат.  До  1  тис.  стрільців  потрапило
в  полон  (пізніше  з   полонених  було  сформовано  полк  Січових  стрільців,
який  брав  участь  у  подіях  1917—1919   рр.  на  Наддніпрянській  Україні).
Залишки  вояків  УСС  були  переведені  на  Волинь,  де  їх  зобов’язали
допомагати  австрійській  окупаційній  владі  поповнювати  австрійську
армію  рекрутами  з   місцевого  населення.  Користуючись  цим,  січові
стрільці  відразу  зосередилися  на  освітній  роботі,  організувавши
46  початкових  шкіл,  працюючи  там  учителями.  Після  переформу-вання  у   лютому  1917  р.  січовики  повернулися  на  фронт  під  Бере-жани.  У  червні  на  них  знову  чекали  важкі  бої  та  великі  втрати.
У  березні—жовтні  1918  р.  полк  УСС  під  командуванням  О.  Микит-ки,  згідно  з   умовами  Берестейського  миру  1918  р.,  у  складі  австро-угорської  армії  здійснив  похід  у  Наддніпрянську  Україну  (Жмеринка—
Херсон—Олександрівськ).  Плани  австрійського  двору  на  створення
окремого  Руського  королівства  зумовили  те,  що  на  чолі  полку  було
поставлено  сина  австрійського  ерцгерцога  Стефана   —  Вільгельма  Габ-сбурга,  який  вивчив  українську  мову  й  навіть  писав  нею  вірші  (укра-їнці  називали  його  Василем  Вишиваним,  у   1948  р.  він  був  захоплений
у  Відні  радянськими  спецслужбами  та  невдовзі  загинув  у  лабетах
НКВС  СРСР).  На  початку  жовтня  1918   р.  полк  було  переведено  на  Бу -ковину,  до  Чернівців.  Після  проголошення  ЗУНР  у  листопаді  1918  р.
полк  передислоковано  до  Львова,  де  він  став  осередком  Галицької  армії.
УСС  на  початку  свого  існування  був  добровольчим  формуванням
і  мав  виконувати  за  задумами  діячів  українського  національно  ви-звольного  руху  більш  агітаційну,  ніж  воєнну  функцію,  засвідчуючи
лояльність  українства  перед  австрійською  короною.  Проте  згодом,
у  1915  р.  легіон  реформується  в   полк  і  стає  регулярною  частиною
австрійської  армії.  Ставлення  австрійського  командування  до  легіону,
а   згодом  до  полку  було  неоднозначним.  Так,  коли  воєнні  потреби
вимагали  стійкості  й  відваги,  січовиків  нагороджували  та  відзначали.
Полк  відвідав  навіть  сам  імператор.  Проте  в  часи  затишшя  чинили-ся  всілякі  перепони.  І  коли  на  горі  Лисоні  полк  було  розбито,  в   ав-стрійському  командуванні  здихнули  з  полегшенням.  Але  згодом  сі-човики  знову  знадобилися,  підрозділи  стрільців  були  відновлені,  але
вони  вже  не  становили  єдиної  великої  бойової  одиниці.
  Робота з  підручником
Учні  опрацьовують  відповідний  матеріал  підручника  та  складають
хронологічну  таблицю  бойового  шляху  УСС.
  2  Інші українські збройні формування.
УСС  були  не  єдиними  збройними  формуваннями  українців  у   роки
війни.  Так,  в   австрійській  армії  діяли  збройні  формування,  створені
в  Буковині.  Наприкінці  війни  з   полонених  українців  у  складі  німець -кої  та  австрійської  армій  були  сформовані  дві  дивізії  —  «синьожу-панна»  й  «сірожупанна»,  що  дістали  такі  назви  за  колір  форми.
(Учитель  привертає  увагу  учнів  до  таблиці.)
Українські  збройні  формування  у   складі  австро-угорської  армії
в  роки  Першої  світової  війни
Організаційна форма Командувачі
Легіон (добровольче формування) УСС. Входив
до складу корпусної групи ген Гофмана
Тимчасовий командир  — Т. Рожанковський;
М. Галущинський (від 18  серпня 1914  р.) і  пол -ковник Молік (призначені автрійським команду-ванням до прибуття Галущинського)
Полк (регулярна частина австро-угорської армії)
УСС від 1915  р. у  складі 55-ї дівізії
Г. Коссак (від серпня 1915  р.); А. Варивода (від
березня 1916  р.); Ф. Кікаль (від лютого 1917  р.);
О. Микитка (від січня 1918  р.)
Гуцульський (буковинський) легіон (листопад
1914  — осінь 1915  р.)
Е. Фішер
Гуцульська сотня (жовтень 1916  — червень
1917  р.)
Русс
ІV.  з акр І плення н О в О гО  матер І алу
  Історичні задачі
  1.  Чому  Росія  з  початком  Першої  світової  війни  не  створила  у   своїй
армії  український  підрозділ,  подібний  до  УСС?
  2.  За  соціальним  складом  легіон  УСС  складав:  60  %  січових  стріль-ців  належали  до  інтелігенції  (академічна  та  шкільна  молодь,  кан-дидати  адвокатури,  учителі  шкіл  та  гімназій),  20  %  —  робітнича
молодь;  15  %  —  селянська  молодь  і  5  %  —  сини  дрібних  влас-ників.  Неписьменних  січовиків  було  лише  10,1  %.  Чим  можна
пояснити  такий  соціальний  склад  легіону  УСС?  Чи  вплинуло  це
на  його  бойовий  шлях?
  3.  Український  історик  С.  Попик  стверджує,  що  «…існування  добро-вільних  українських  підрозділів  мало  швидше  політичне,  ніж  вій-ськове  значення.  Українські  легіони  в  Галичині  та  на  Буковині
були,  перш  за  все,  козирною  картою  в   “національних  іграх”  укра -їнських  політиків  і   австрійського  уряду.  <…>  Легіон  УСС  являв
собою  не  кадрове  військове  з’єднання  імператорсько-королівської
армії,  а   розрізнені  партизанські  агітаційно-розвідувальні  загони,
які  контролювалися  австро-угорською  військовою  владою».  Ви-словіть  власне  бачення  ролі  українських  збройних  формувань
у  Першій  світовій  війні.
  4.  Як  ви  вважаєте,  чому  серед  250  тис.  українців,  мобілізованих  до
лав  австро-угорської  армії,  за  роки  війни  майже  не  було  дезертирів?
V.   пІ дсумки урО ку
  8 У  роки  Першої  світової  війни  були  створені  українські  національ-ні  збройні  формування.  Найбільш  помітний  слід  в   історії  України
залишили  Українські  січові  стрільці.
  8 Хоча  легіон/полк  УСС  був  нечисленним,  він  був  одним  із  кращих
підрозділів  австро-угорської  армії.
VІ.  дО машнє завдання
Опрацюйте  відповідний  матеріал  підручника.

Категорія: Історія України 10 клас | Додав: uthitel (10.10.2014)
Переглядів: 3289 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: