Головна » Статті » Старша школа » Географія 11 клас

Урок № 9 Тема. Еколого-географічне і ресурсно-географічне вивчення природи.


Урок № 9
Тема.   Еколого-географічне і  ресурсно-географічне вивчення природи.
Мета уроку:  пояснити актуальність еколого­географічного і  ресурсно ­географічного досліджень при ­
роди; з’ясувати їх сучасний рівень; сформувати вміння будувати графік залежності дальності видимого гори ­
зонту від висоти місця спостереження; розвивати вміння користуватись джерелами географічної інформації.
Обладнання:   атлас, підручник, довідники, таблиці «Біосферні заповідники України», «д альність види ­
мого горизонту залежно від висоти місця спостереження».
Тип уроку:   вивчення нового матеріалу.
Ключові поняття:   еколого ­ географічні дослідження, ресурсно ­ географічні дослідження, геоекологія,
моніторинг, географія природних ресурсів.
Хід уроку
I.   Організація класу. М О тивація навчальн О ї та пізнавальнО ї   
діяльнО сті
В  останні  десятиліття  XX  і  на  початку  XXI  ст.  у   зв’язку  зі  стрімким
розвитком  виробничих  сил  і   змінами  в   екологічній  ситуації  зросло  значен-ня  географії  як  комплексної  науки,  що  вивчає  Землю  в   усьому  її  різнома-нітті.  Так,  у   відповідь  на  потреби  часу  сформувалися  два  наукові  напрямки:
ресурсно-географічний  та  еколого-географічний.  При  цьому  незмінним  за-лишається  системний  підхід,  який  розглядає  територію  як  єдине  ціле
й  знайшов  своє  яскраве  відображення  в   понятті  природного  комплексу.
II.   а ктуалізація О п О рних знань та в М інь
   Бліцопитування
1.   Як  ви  розумієте  термін  «екологічна  ситуація»?
2.   Із  якою  метою  проводять  фоновий  моніторинг  природного  середовища?
3.   Які  види  природних  ресурсів  ви  знаєте?
4.   Як  розраховується  ресурсозабезпеченість  корисними  копалинами?
5.   Що  таке  горизонт?  Назвіть  сторони  горизонту.
III.  в ивчення нО в О гО   М атеріалу
   На допомогу вчителю
Вивчення  складних  природно-антропогенних  комплексів  із  використан-ням  системного  підходу  передбачає  наявність  географічних,  екологічних  та
інших  методів  дослідження.  Пріоритетне  значення  серед  них  має  еколого-географічний  аналіз,  що  завойовує  в  останні  роки  більш  стійкі  позиції.
Завдяки  йому  сформувалося  дуже  важливе  й  перспективне  вчення  про
геоекологію.  Ця  наука  займається  вивченням  двох  головних  аспектів  вза -ємодії  суспільства  й  природи:  впливу  практичної  діяльності  людини  на
природні  геосистеми  й  зворотного  впливу  змінених  природних  умов  на
стан  і   розвиток  людини  та  інших  живих  організмів.
До  найбільш  важливих  наукових  положень  геоекології  відносять  кон-цепцію  моніторингу  навколишнього  середовища.  Розробляючи  її,  географи
беруть  участь  у   визначенні  гранично  припустимих  концентрацій  (ГПК)
різних  природних  речовин  і  з’єднань  у  навколишньому  середовищі.
Зараз  створена  світова  мережа  станцій  фонового  моніторингу.  Спостере -ження  охоплюють  усі  типи  екосистем:  водні  (морські  й  прісноводні)  і  наземні
(лісові,  степові,  високогірні  та  ін.).  Ця  робота  проводиться  під  егідою  ЮНЕП.
В  Україні  станції  комплексного  фонового  моніторингу  розташовані  в  біосфер-них  заповідниках.  Вони  є  частиною  глобальних  міжнародних  екомереж.
IV.  пО етапне закріплення вивчен О гО   М атеріалу
   Робота в  групах
Користуючись  атласами  та  довідниками,  складіть  таблицю  «Біосферні
заповідники  України».  Учні  працюють  групами.  Учитель  консультує,  у  ра-зі  потреби  долучається  до  роботи.
Категорія Назва
Місце  
розташування
Приклади представників флори й  фауни,   
які охороняються
Біосферний
заповідник
асканія­Нова Херсонська область Пір’яста ковила, астрагал, типчак, тонконіг, степова во­
лошка, лисохвіст, осока, сагайдак, кінь Пржевальського,
тушканчик
Чорномор­
ський
Херсонська й  мико­
лаївська області
Білоцвіт літній, ковила, типчак, орлан ­білохвіст, степо­
вий журавель, норка європейська, великий тушканчик
дунайський одеська область ( к і­
лійське гирло р.  ду­
най)
обліпиха крушиноподібна, аморфій кущовий, сальвіній,
горіх плавучий, пелікан кучерявий, орлан­білохвіст, пе­
лікан рожевий, червонодзьоба казарка, колпиця, огар
к арпатський Закарпатська область Шафран, едельвейс, норка, білка, вовк, олень
V.   в ивчення нО в О гО   М атеріалу (прОд О вження)
   На допомогу вчителю
Географія  природних  ресурсів  (географічне  ресурсознавство)  вивчає  струк -туру  й  розміщення  природних  ресурсів,  проблеми  їх  економічної  оцінки  та
охорони.  Хоча  цей  напрямок  став  розвиватися  тільки  в   60-ті  рр.  ХХ  ст.,
географи  змогли  дати  відповіді  на  більшість  поставлених  перед  ними  питань.
Насамперед,  це  стосується  самого  поняття  про  природні  ресурси  (під
ними  розуміють  речовину  й   сили  природи,  які  використовуються  суспіль-ством),  а  також  створення  різних  наукових  концепцій  географічного  ре -сурсознавства.
Як  приклад  можна  навести  концепцію  природно-ресурсного  потенціалу
(ПРП)  території.  Під  ним  розуміють  сукупність  природних  ресурсів  певної
території,  які  можуть  бути  використані  в   господарстві  з   урахуванням  тен-денцій  науково-технічного  прогресу.  Сумарний  ПРП  території  оцінюють  або
в  балах,  або  у   вартісному  вираженні.  У  свою  чергу,  його  поділяють  на  част-ки  ПРП   —  мінерально-сировинний,  земельний,  водний,  кліматичний  тощо.
Разом  з   економістами  географи  стали  проводити  роботу  зі  складання
зводів  про  землю  (земельний  кадастр),  ліси  (лісовий  кадастр),  воду  (водний
кадастр).  Вони  стали  основою  для  економічної  оцінки  природних  ресурсів,
що  враховує  їхнє  географічне  положення,  кількість,  якість,  концентрацію
та  умови  використання.  Оцінку  також  можна  робити  і   в  грошовій  формі
(вартісна  оцінка),  і   в  балах.
VI.  пОетапне закріплення вивчен О гО   М атеріалу
   Робота в  загальному колі
Якими  є  можливості  географії  в  розв’язанні  питань,  що  стосуються
оцінки  природно-ресурсного  потенціалу  території?
VII.  вивчення нО в О гО   М атеріалу (прОд О вження)
Практична  робота  №  2  «Побудова  графіка  залежності  дальності   
видимого  горизонту  від  висоти  місця  спостереження».
Учитель  нагадує  учням,  що  площиною  видимого  горизонту  назива-ється  уявна  горизонтальна  площина,  яка  проходить  повз  око  спостері-гача.  Її  дальність  залежить  від  висоти  розташування  спостерігача  над
земною  поверхнею.  Чотири  основні  точки  видимого  горизонту   —  північ,
південь,  схід  і  захід.
Учні  отримують  завдання  побудувати  графік  залежності  дальності  ви-димого  горизонту  від  висоти  місця  спостереження.
VIII.  з акріплення вивченО гО   М атеріалу
Учні  повідомляють  про  результати  практичної  роботи.  Учитель  інфор-мує,  що  обчислити  приблизну  відстань  до  лінії  горизонту  можна  за  теоре-мою  Піфагора:
dRhR =+()−
2
2
,
де d  —  дальність  видимого  горизонту,  R  —  радіус  Землі, h  —  висота  ока
спостерігача  відносно  поверхні  Землі.
Учні  перевіряють  формулу  на  конкретному  прикладі.
Дальність  видимого  горизонту  залежно  від  висоти  предмета,  км
Висота,
м
Дальність видимого   
горизонту, км
Висота,
м
Дальність видимого
горизонту, км
Висота,
м
Дальність видимого
горизонту, м
0,3 2,1  7,6  10,6  19,8  17,2
0,6  3,0  7,9  10,9  21,3  17,8
0,9  3,7  8,2  11,0  22,1  18,3
1,2  4,3  8,5  11,2  24,4  19,0
1,5  4,8  8,8  11,4  25,9  19,6
1,8  5,2  9,1  11,6  27,4  20,2
2,1  5,6  9,4  11,8  29,0  20,7
2,4  6,1  9,8  12,0  30,5  21,3
2,7  6,5  10,1  12,2  32,5  21,8
3,0  6,7  10,4  12,4  33,5  22,4
3,4  7,0  10,7  12,6  35,1  22,8
3,7  7,4  11,0  12,8  36,6  23,3
4,0 7,6  11,3  13,0  38,1  23,7
4,3  8,0  11,6  13,1  39,6  24,4
4,6  8,3  11,9  13,3  41,2  24,6
4,9  8,5  12,2  13,4  42,7  25,2
5,2  8,7  12,5  13,6  44,2  25,6
5,5  9,1  13,1  13,9  45,7  26,0
5,8  9,3  13,4  14,1  48,8  26,8
6,1  9,5  13,7  14,2  51,8  27,8
6,4  9,8  14,0  14,4  54,9  28,5
6,7  10,0  14,9  14,8  57,9  29,2
7,0  10,2  16,8  15,7  61,0  30,0
7,3  10,4  18,3  16,5
IX.  п ідсуМ ки ур О ку
Учитель  звертає  увагу  на  актуальність  еколого-географічного  і  ресурсно-географічного  дослідження  природи.
X.   дОМ ашнє завдання
Опрацюйте  текст  параграфа  підручника.

Категорія: Географія 11 клас | Додав: uthitel (10.09.2014)
Переглядів: 676 | Рейтинг: 2.0/1
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: