hyipazart.com
Головна » Статті » Старша школа » Географія 11 клас

Урок № 98 Тема. Структура господарства. Галузева структура промисловості. Територіальна організація промисловості.
 
Урок № 98
Тема.   Структура господарства. Галузева структура промисловості. Територіальна організація промисловості.
Мета уроку:  актуалізувати знання про структуру господарства та галузеву структуру промисловості; 
з’ясувати особливості галузевої структури і  територіальної організації промисловості регіону; розвивати вмін ­
ня користуватися джерелами географічної інформації.
Обладнання:   підручник, атлас, довідники, карта « господарство», статистичні дані про розвиток основних 
галузей промисловості регіону, контурна карта.
Тип уроку:   комбінований.
Ключові поняття:   господарство, галузь, інфраструктура, виробнича сфера, невиробнича сфера, валовий 
внутрішній продукт.
Хід уроку
I.   Організація класу.  а ктуалізація О п О рних знань та в М інь
   Географічний крос
1.   Найбільш  сприятлива  демографічна  ситуація  в  регіоні  склалась  у  …
2.   Для  статево-вікової  структури  населення  регіону  характерно  …
3.   На  міграційні  процеси  населення  регіону  впливає  …
4.   У  регіоні  працюють  великі  промислові  підприємства  …
5.   Регіон  спеціалізується  на  виробництві…
II.   М О тивація навчальн О ї та пізнавальнО ї діяльнО сті
Промисловість  —  важлива  галузь  господарства.  Вона  сприяє  розвитку 
транспорту,  забезпечує  основну  частину  експортних  надходжень,  сприяє 
підвищенню  добробуту  населення,  є   найбільш  важливим  чинником  науко-во-технічного  прогресу.  Вагомий  внесок  промисловості  в  економіку  Укра -їни  визначає  її  провідну  роль  у   забезпеченні  найважливіших  стратегічних 
інте  ресів  держави.
III.  в ивчення нО в О гО   М атеріалу
Структура  господарства  (виробнича  сфера,  невиробнича  сфера,  промис -ловість,  сільське  господарство,  транспорт,  галузь,  міжгалузевий  комп-лекс,  інфраструктура).  Галузева  структура  промисловості  (підприємства 
важкої  та  легкої  промисловості).
IV.  пО етапне закріплення вивчен О гО   М атеріалу
   Проблемне запитання
Власне  промислове  виробництво  забезпечує  лише  дві  третини  товарів, 
що  надходять  на  український  ринок,  інша  частина  має  закордонне  похо-дження.  Зокрема,  це  одяг,  взуття,  обладнання,  машини  й  механізми.  Як 
ви  вважаєте,  чому  саме  ці  види  продукції  українських  підприємств  не 
мають  достатнього  рівня  якості,  щоб  наповнити  внутрішній  ринок?
V.   в ивчення нО в О гО   М атеріалу (прОд О вження)
Територіальна  організація  промисловості  
(промислові  центри  та  вузли,  їх  спеціалізація).
VI.  з акріплення вивченО гО   М атеріалу
   Завдання
1.   Охарактеризуйте  чинники,  які  визначають  спеціалізацію  найбільших 
підприємств  регіону  (сировинний,  транспортний,  паливно-енергетичний, 
споживчий,  трудовий  водний,  територіальної  концентрації,  науково-технічного  прогресу,  комбінування  і  кооперування,  екологічний).
2.   Позначте  на  контурній  карті  території  регіону,  де  було  б  доцільно  по -будувати  такі  підприємства:  нафтопереробний  завод,  швейну  фабрику, 
гідроелектростанцію,  меблеву  фабрику,  завод  залізобетонних  конструк -цій.  Обґрунтуйте  свої  пропозиції  щодо  розміщення  цих  підприємств.
Практична  робота  №  34  «Складання  комплексної  характеристики   
промислового  підприємства  за  планом».  екскурсія  на  промислове  
виробництво  (за  наявності  часу  та  необхідного  об’єкта).
До  плану  екскурсії  на  промислове  підприємство  можна  додати  такі 
питання:
1.   Місце  розташування  підприємства,  його  стисла  історія,  основні  етапи 
розвитку.
2.   Особливості  економіко-  і  транспортно-географічного  положення;  ви-робничі  зв’язки.
3.   Основні  стадії  виробничого  процесу  (наприклад,  для  машинобудівного 
підприємства  характерні  такі  стадії:  початкова,  або  заготівельна,  на 
цій  стадії  провадять  лиття,  заготовки  для  деталей;  обробна,  на  цій 
стадії  заготовки  обробляються  на  верстатах  із  метою  одержання  оста -точної  форми;  оздоблювальна,  на  цій  стадії  деталі  можуть  проходити 
термічну  й   іншу  обробку;  складальна,  на  цій  стадії  деталі  й  вузли 
збираються  в   механізми,  а  потім   —  у  готові  машини).
4.   Технологія  виробництва  основного  виду  продукції.
5.   Основні  цехи,  служби,  відділи,  склад  готової  продукції.  Їхні  функції, 
характер  виконуваних  робіт,  верстати  й  устаткування,  що  використову -ються.  Провідні  професії  робітників  й  інженерно-технічного  персоналу.
6.   Внутрішньозаводські  зв’язки  між  окремими  цехами.
7.   Види  продукції,  що  випускається,  їхні  якісні  й  кількісні  характеристики.
8.   Споживачі  готової  продукції,  виробничі  зв’язки  з   її  реалізації.
9.   Перспективи  розвитку  підприємства.
Дані  про  цех  (підрозділ)  можна  занести  до  таблиці.
Приклад  таблиці  з  даними  про  сталеливарний  цех  великого  машинобу-дівного  заводу  (сталеливарний  цех  перебуває  на  початковій  стадії  тех-нологічного  процесу  виробництва  машинобудівної  продукції).
 Сировина, паливо й  допоміж-ні матеріали
Вироблена продукція
Допоміжні це-хи, що обслуго -вують основний
Спеціальності 
робітників 
основного 
і  допоміжно -го цехів
Види
Звідки   
надходить
Види
Де використо-вується
Чавун, феро­
сплави, мета­
лобрухт, кольо ­
рові метали 
(нікель, цинк, 
мідь), відходи 
лиття й  мета­
лообробки. 
Електро  енергія, 
кокс
Чавуноливарний 
і  кольороливар ­
ний цехи, пункти 
збору метало ­
брухту, заводська 
ділянка сортуван ­
ня металобрухту. 
Електростанції, 
коксохімічні під­
приємства
Сталь різних 
сортів у  ви ­
гляді лиття 
й  заготовок 
деталей 
(сталь зали ­
вається 
у  форми 
певної кон ­
фігурації)
У механічних це­
хах, на верстат ­
них ділянках для 
виробництва де­
талей і  вузлів на 
токарських, фре­
зерних і  стругаль ­
них верстатах
Чавуноливарний, 
кольороливарний, 
механічний. ре­
монтно­механіч­
ний, модельний. 
ділянка сортуван ­
ня металобрухту
Сталевар, ли­
вар, обрубник, 
формувальник, 
слюсар, токар, 
фрезерувальник
VII.  підсуМ ки ур О ку
Учитель  звертає  увагу  на  основні  положення  розглянутого  матеріалу.
VIII.  дОМ ашнє  завдання
Опрацюйте  текст  параграфа  підручника.
Категорія: Географія 11 клас | Додав: uthitel (13.04.2014)
Переглядів: 547 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: