Головна » Статті » Старша школа » Географія 11 клас

Урок № 97 Тема. Населення. Сучасні демографічні тенденції. Статево-вікова структура та національний склад. Міграції. Трудові ресурси.
 
Урок № 97
Тема.   Населення. Сучасні демографічні тенденції. Статево-вікова структура та національний склад. Міграції. Трудові ресурси. Практикум.
Мета уроку:  актуалізувати знання про населення та його основні характеристики; дати уявлення про 
статево ­вікову структуру, національний склад та міграції населення регіону; пояснити особливості забезпечен ­
ня трудовими ресурсами; розвивати вміння користуватися джерелами географічної інформації.
Обладнання:   підручник, атлас, довідники, карта населення, статистичні дані про населення регіону, 
таблиця «Позитивні і  негативні наслідки тимчасово­постійної та сезонної трудової міграції».
Тип уроку:   комбінований.
Ключові поняття:   густота населення, природний рух, природний приріст, статево ­ вікова структура, 
національний склад, міграція, еміграція, імміграція, сальдо міграції.
Хід уроку
I.   Організація класу.  а ктуалізація О п О рних знань та в М інь
   Географічний аукціон
Назвіть  адміністративно-територіальні  одиниці  регіону  та  наведіть  їх 
приклади.
II.   М О тивація навчальн О ї та пізнавальнО ї діяльнО сті
Населення…  За  цим  простим,  маловиразним  словом  криється  доля  ба-гатьох  тисяч  людей,  які  жили  тисячі  років  тому,  живуть  сьогодні  й   жити-муть  у  майбутньому.  Знання  про  кількість  населення,  його  склад,  природ -ний  рух,  міграцію,  розміщення  необхідні  будь-якій  державі.  Ці  відомості 
свідчать  про  процеси,  що  відбуваються  в  країні,  дозволяють  складати  про-гнози  щодо  обсягу  трудових  ресурсів  та  аналізувати  зміни  в   складі  та  струк-турі  населення.  Саме  люди,  освічені  й  активні,  своєю  професійною  діяль -ністю  в   різних  галузях  господарства  роблять  державу  могутньою.
III.  в ивчення нО в О гО   М атеріалу
Сучасні  демографічні  тенденції  (природний  рух,  природний  приріст,  на-роджуваність,  смертність,  депопуляція).  Статево-вікова  структура  насе -лення  (основні  показники,  специфічні  особливості  структури  міського 
й  сільського  населення).
IV.  пО етапне закріплення вивчен О гО   М атеріалу
   Завдання
Охарактеризуйте  сучасні  демографічні  тенденції  та  сформулюйте  осно-вні  заходи  демографічної  політики,  які  можуть  на  неї  вплинути.
V.   в ивчення нО в О гО   М атеріалу (прОд О вження)
Національний  склад  (основні  нації  та  зміни  їх  частки  
в  населенні  регіону  за  останні  50—100  років,  етнографічні  групи).   
Міграції  (зовнішня  та  внутрішня  міграції,  їх  показники).
   Завдання
Побудуйте  секторну  діаграму  національного  складу  населення  регіону 
в  різні  роки.
VI.  з акріплення вивченО гО   М атеріалу
   Робота в  групах
Використовуючи  карти  атласу,  підручник  та  додаткові  джерела  інфор-мації,  заповніть  таблицю  «Позитивні  і  негативні  наслідки  тимчасово-по-стійної  та  сезонної  трудової  міграції».
Приклад  таблиці
Позитивні наслідки Негативні наслідки
Приплив капіталу з­за кордону  — мігранти пе­
реказують в  Україну значні кошти, зароблені 
в  інших країнах.
Зниження рівня безробіття в  країні (у результаті 
з’являється можливість працевлаштування для 
інших жителів України).
Підвищення культури виробництва, набуття досвіду 
роботи в  більш розвинених країнах і  подальше пе­
ренесення його до України (єдиний вид «товару», 
який неможливо оглянути й  обкласти митом  — 
знання, що зберігаються в  головах людей).
Набуття досвіду господарського й  політичного 
життя розвинених демократичних країн
о слаблення інтелектуального й  трудового потенціалу 
країни. Україна втрачає трудові ресурси, готові до ак ­
тивного залучення до виробничої діяльності.
Бюджетні кошти, витрачені державою на підготовку 
висококваліфікованих кадрів, «працюють» на економіку 
інших держав.
Зменшення конкуренції на ринку робочої сили знижує 
вимогливість роботодавців і  можливість вибору.
Найбільш рухливою частиною населення є  працездатне 
населення, у  першу чергу чоловіки. Це призводить до 
зниження народжуваності.
Багато мігрантів змушені працювати за кордоном із пору­
шеннями місцевих законів, нерідко їх висилають із країни
VII.  вивчення нО в О гО   М атеріалу (прОд О вження)
Трудові  ресурси  (якісні  та  кількісні  характеристики  трудових  ресурсів,  
економічно  активне  населення,  зайнятість  населення,  безробіття).
VIII.  з акріплення вивченО гО   М атеріалу
   Дидактична гра «Щасливий випадок»
Учні  об’єднується  у   дві  команди,  по  п’ять  представників  (демографів) 
від  кожної  команди  виходять  до  дошки.  Інші  стають  уболівальниками,  їх 
завдання  —  підтримувати  своїх  біологів,  а  у  2  і  3  геймах  вони  можуть 
допомогти  своїм  представникам.  Починаємо  гру.
П е р ш и й   г е й м.  «Подумай  і  відповідай».  Учитель  пропонує  кожній 
команді  по  п’ять  не  дуже  складних  питань,  причому  якщо  представники 
якоїсь  команди  не  відповідають,  то  питання  переходить  до  іншої  команди 
(відповідати  може  будь-хто  з   учасників  команди).
Д р у г и й   г е й м.  «Ти  —  мені,  я  —  тобі».  Представники  команд  по 
черзі  пропонують  запитання  одне  одному,  при  цьому  точно  говориться, 
хто  з  «демографів»  буде  відповідати  (частину  питань  можуть  заздалегідь 
підготувати  вболівальники).
Т р е т і й   г е й м.  «Темна  конячка»  (можливі  підказки).  Учитель  пропо-нує  кожній  команді  по  одному  важкому  запитанню,  при  цьому  школярам 
надається  право  порадитися  між  собою  та  зі  своїми  вболівальниками.
Практична  робота  №  33  «Мій  родовід».
IX.  п ідсуМ ки ур О ку
Учитель  звертає  увагу  на  основні  положення  розглянутого  матеріалу.
X.   дОМ ашнє завдання
Опрацюйте  текст  параграфа  підручника.
Категорія: Географія 11 клас | Додав: uthitel (13.04.2014)
Переглядів: 440 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: