Головна » Статті » Старша школа » Географія 11 клас

Урок № 95 Тема. Природно-заповідний фонд. Червона книга регіону. Туристично-рекреаційні ресурси.
Урок № 95
Тема.   Природно-заповідний фонд. Червона книга регіону. Туристично-рекреаційні ресурси.
Мета уроку:  актуалізувати знання про основні об’єкти природно ­заповідного фонду; сформувати уяв­
лення про Червону книгу регіону; з’ясувати особливості туристично ­рекреаційних ресурсів; розвивати вміння 
користуватися джерелами географічної інформації.
Обладнання:   підручник, атлас, довідники, фізична карта України, карта рослинності.
Тип уроку:   комбінований.
Ключові поняття:   природно­заповідний фонд, Червона книга регіону, туристично ­рекреаційні ресурси, 
рослинність, тваринний світ.
Хід уроку
I.   Організація класу.  а ктуалізація О п О рних знань та в М інь
   Бліцопитування
1.   Які  види  природоохоронних  територій  ви  знаєте?  Чим  вони  відрізняються?
2.   Які  законодавчі  акти  спрямовані  на  охорону  флори  і  фауни  України?
3.   Назвіть  прояви  широтної  зональності  території  регіону.
4.   Наведіть  приклади  взаємодії  компонентів  природи.
5.   Для  яких  ландшафтів  регіону  особливо  необхідні  заходи  охорони?  Чому?
II.   М О тивація навчальн О ї та пізнавальнО ї діяльнО сті
Природно-заповідний  фонд  —  це  ділянки  суходолу  і  водного  простору, 
природні  комплекси  та  окремі  об’єкти,  які  мають  особливу  природоохо-ронну,  наукову,  естетичну  та  іншу  цінність,  а  тому  виділені  з   метою  збе -реження  природного  середовища,  генофонду  рослинного  і   тваринного  сві-ту,  підтримання  загального  екологічного  балансу  та  екологічної  безпеки.
Відповідно  до  Закону  України  «Про  природно-заповідний  фонд  Укра-їни»  виділені  категорії  територій  та  об’єкти  з  різним  природоохоронним 
статусом  та  призначенням   —  природні  об’єкти:  природні  заповідники,  біо-сферні  заповідники,  національні  природні  парки  та  регіональні  ландшаф -тні  парки,  заказники,  пам’ятки  природи,  заповідні  урочища;  штучно  ство -рені  об’єкти  (ботанічні  сади,  дендрологічні  парки,  зоологічні  парки, 
парки-пам’ятки  садово-паркового  мистецтва).
III.  в ивчення нО в О гО   М атеріалу
   Повідомлення учнів
Учні  виступають  із  доповідями  про  природно-заповідний  фонд  та  Чер-вону  книгу  регіону.
IV.  пО етапне закріплення вивчен О гО   М атеріалу
   Завдання
Складіть  таблицю  «Природно-заповідний  фонд  регіону».
Приклад  таблиці
Природні  заповідники
Назва Адреса
Підпорядку-вання
Рік  
створення
Площа власних   
земель, га
Кількість видів, занесених 
до Червоної книги України
Флори Фауни
к римський аР  к рим, 
м.  а лушта
держкомлісгосп 1923 44  175 79 53
Біосферні  заповідники
Назва Адреса
Підпо-рядку-вання
Рік  
ство -рення
Площа 
в  межах, 
га
Площа 
власних 
земель, 
га
Кількість видів, занесених 
до Червоної книги України
Флори Фауни
асканія­
Нова
Херсонська обл.,   
Чаплинський р ­н, 
смт  асканія­Нова 
Уаа Н 1985 33  307 11  312 22 41
Національні  природні  парки
Назва Адреса Підпорядкування Рік створення
Площа, 
га
а зово ­Сиваський Херсонська обл.,   
м.  генічеськ
держкомлісгосп 1993 52  154
V.   в ивчення нО в О гО   М атеріалу (прОд О вження)
Туристично-рекреаційні  ресурси  (узбережжя  морів,  водойми  суходолу,   
береги  річок,  ліси,  гори;  об’єкти  антропогенного  походження).
Природні  об’єкти  поділяються  на  три  типи:  медико-біологічні,  із  ви-значальним  значенням  кліматичних  умов;  психолого-естетичні,  коли  основну 
роль  відіграє  мальовничість  природних  пейзажів,  і  технологічний  чинник, 
що  передбачає  облаштованість  природного  середовища  (будинки  відпочин-ку,  кемпінги,  туристичні  бази).  До  рекреаційних  об’єктів  антропогенного 
походження  відносять  пам’ятки  історії,  культури  й   мистецтва,  містобуду-вання  й   архітектури.
VI.  з акріплення вивченО гО   М атеріалу
   Завдання
Використовуючи  підручник  та  додаткову  літературу,  охарактеризуйте 
деякі  об’єкти,  що  належать  до  туристично-рекреаційних  ресурсів  регіону.
VII.  підсуМ ки ур О ку
Учитель  звертає  увагу  на  основні  положення  розглянутого  матеріалу.
VIII.  дОМ ашнє  завдання
Опрацюйте  текст  параграфа  підручника.
Категорія: Географія 11 клас | Додав: uthitel (13.04.2014)
Переглядів: 543 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: