Головна » Статті » Старша школа » Географія 11 клас

Урок № 94 Тема. Ландшафти і фізико-географічне районування.
 
Урок № 94
Тема.   Ландшафти і  фізико-географічне районування.
Мета уроку:  актуалізувати знання про ландшафти і  фізико ­географічне районування; сформувати уявлен ­
ня про особливості фізико ­географічного районування регіону; з’ясувати особливості взаємодії компонентів при ­
роди ландшафту (природного комплексу); розвивати вміння користуватися джерелами географічної інформації.
Обладнання:   підручник, атлас, довідники, фізична карта України, карта рослинності, карта ґрунтів, 
карта фізико­географічного районування, схема «Взаємозв’язки компонентів природи ландшафту».
Тип уроку:   комбінований.
Ключові поняття:   ландшафт, природний комплекс, компоненти природи, фізико ­географічне району ­
вання, рослинність, тваринний світ, ґрунти.
Хід уроку
I.   Організація класу.  а ктуалізація О п О рних знань та в М інь
   Бліцопитування
1.   Що  таке  природний  комплекс?
2.   Чи  можна  назвати  природним  комплексом  географічну  оболонку?  По-ясніть  свою  відповідь.
3.   Які  рослини  характерні  для  нашого  регіону?
4.   Назвіть  найбільш  характерні  риси  ґрунтів  регіону.
5.   Наведіть  приклад  природного  комплексу.
6.   Наведіть  приклади  взаємозалежності  клімату  й  рослинності,  внутріш -ніх  вод  і  тварин.
II.   М О тивація навчальн О ї та пізнавальнО ї діяльнО сті
Природний  комплекс  (ландшафт)  —  це  поєднання  компонентів  природи, 
що  перебувають  у  складній  взаємодії  та  утворюють  єдину  систему.  Він  скла -дається  з   компонентів,  які  перебувають  у   складній  взаємодії,  і  будь-яка 
зміна  одного  з  компонентів  природного  комплексу  приводить  до  зміни  ін -ших,  що  обумовлює  перетворення  всього  комплексу.  Зазвичай  природний 
комплекс  включає  ділянку  земної  кори  з  властивими  йому  гірськими  по-родами  й  рельєфом,  а   також  поверхневі  й   підземні  води,  приземний  шар 
атмосфери,  ґрунту,  угруповання  живих  організмів,  що  до  нього  належать.
III.  в ивчення нО в О гО   М атеріалу
Ландшафти  (чинники  формування,  класифікація,  особливості  взаємодії 
компонентів  природи)  і   фізико-географічне  районування   
(одиниці  районування,  прояви  широтної  зональності   
або  (та)  висотної  поясності  на  території  регіону).
   На допомогу вчителю
Структуру  шкірного  географічного  ландшафту  визначають  процеси  об-міну  речовиною  й   енергією.  Так,  у   біологічний  кругообіг  залучені  всі  живі 
організми,  атмосфера,  гідросфера  й  верхня  частина  літосфери.  Як  і  в  круго -обігу  води,  у  цьому  кругообігу  головною  рушійною  силою  є  сонячна  енергія. 
У  вигляді  тепла  й   світла  вона  надходить  на  Землю  й  забезпечує  основний 
процес  біологічного  кругообігу  —  фотосинтез.  Це  єдиний  біологічний  про-цес,  який  відбувається  зі  збільшенням  вільної  енергії  і   прямо  або  опосеред-ковано  забезпечує  доступною  хімічною  енергією  земні  організми.
Найнижча  одиниця  районування  —  фізико-географічний  район.  У  йо-го  межах  переважає  один  вид  ландшафту.  На  рівнинах  фізико-географічний 
район  відрізняється  однорідною  геологічною  будовою,  переважанням  одно -го  типу  рельєфу,  подібним  кліматом,  однотипним  сполученням  гідротер -мічних  умов,  ґрунтів,  рослинних  і  фауністичних  комплексів.
   Завдання
За  картами  атласу  та  додатковою  літературою  охарактеризуйте  один 
із  ландшафтів,  характерних  для  регіону.  Дані  занесіть  до  таблиці.
Приклад  таблиці
Назва типу  
(підтипу)
Місця розташування Умови формування
Коефіцієнт зволоження, 
ґрунтовий і  рослинний 
покрив
мішано ­лісові Поширені в  північній 
частині
В умовах помірно теплого 
і  вологого клімату на водно ­
льодовикових, льодовикових 
і  давніх річкових суглинкових 
і  піщаних відкладах
к  >  1.  дерново­підзолисті 
ґрунти під сосново­дубови­
ми лісами
Широколисто­
лісові
Перебувають на височи ­
нах у  західній та північ ­
ній частинах лісостепової 
зони, у  Передкарпатті, 
на схилах хребтів  к арпат 
і  кримських гір
В умовах помірного теплого 
клімату з  близьким до опти ­
мального співвідношенням 
тепла і  вологи
к < 1. Сірі і  темно ­сірі лісо ­
ві ґрунти під дібровами, 
буковими, буково ­дубовими 
та грабовими лісами
IV.  з акріплення вивченО гО   М атеріалу
   Завдання
Складіть  схему  «Взаємозв’язки  компонентів  природи  ландшафту.
к лімат
Внутрішні води Рослинний і  тваринний світ
Ґр у н т
Рельєф
геологічна будова Склад гірських порід та корисних копалин
геологічна історія, розвиток органічного світу
V.   п ідсуМ ки ур О ку
Учитель  звертає  увагу  на  основні  положення  розглянутого  матеріалу.
VI.  дОМ ашнє завдання
1.  Опрацюйте  текст  параграфа  підручника.  2.  Підготуйте  доповіді  про 
природно-заповідний  фонд  та  Червону  книгу  регіону.
Категорія: Географія 11 клас | Додав: uthitel (13.04.2014)
Переглядів: 719 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: