hyipazart.com
Головна » Статті » Старша школа » Географія 11 клас

Урок № 93 Тема. Рослинний і тваринний світ. Ґрунти. Природні явища.
 
Урок № 93
Тема.   Рослинний і  тваринний світ. Ґрунти. Природні явища.
Мета уроку:  актуалізувати знання про рослинний і  тваринний світ, типи ґрунтів та чинники їх формування; 
сформувати уявлення про особливості рослинного покриву і  тваринного світу регіону; формувати вміння аналізува ­
ти родючість ґрунтів; розвивати вміння характеризувати природні явища та вести фенологічні дослідження.
Обладнання:   підручник, атлас, довідники, фізична карта України, карта рослинності, карта ґрунтів, 
карта фізико­географічного районування.
Тип уроку:   комбінований.
Ключові поняття:   рослинність, тваринний світ, ґрунти, родючість, природні явища, фенологічні до ­
слідження.
Хід уроку
I.   Організація класу.  а ктуалізація О п О рних знань та в М інь
   Географічний аукціон
—  Назвіть  характерні  риси  клімату  та  поверхневих  вод  регіону.
II.   М О тивація навчальн О ї та пізнавальнО ї діяльнО сті
Ґрунт  є   результатом  перетворення  поверхневого  шару  літосфери  спіль -ним  впливом  води,  повітря  та  живих  організмів.  Діяльність  людини  про-тягом  тисячоліть  і  століть  впливає  на  чинники  ґрунтоутворення.  Так,  лю -дина  впливає  на  ґрунт  шляхом  його  механічного  обробітку,  внесення 
мінеральних  та  органічних  добрив,  у  результаті  вирубування  лісів.
III.  в ивчення нО в О гО   М атеріалу
   Повідомлення учнів
Учні  виступають  із  доповідями  про  рослинний  і  тваринний  світ  регіону.
IV.  пО етапне закріплення вивчен О гО   М атеріалу
   Завдання
1.   Охарактеризуйте  особливості  живої  природи  регіону  (типи  рослинного 
покриву,  найбільш  поширені  рослини,  видовий  склад  і   поширення  тва-рин,  види  рослин  і  тварин,  занесених  до  Червоної  книги  України).
2.   Поясніть,  як  і  для  чого  проводяться  фенологічні  спостереження.
   На допомогу вчителю
Спостереження  за  сезонними  змінами  фенологи  провадять  на  основі  по-мітних  природних  явищ,  наприклад,  цвітіння  черемшини,  осіннього  забарв-лення  листя.  Ці  явища  мають  назву  феноіндикаторів.  Вони  характеризують 
настання  тієї  або  іншої  фази  в  сезонному  розвитку  живої  природи.
Фенологічні  спостереження  допомагають  у  прогнозуванні  погоди.  Напри -клад,  існує  така  залежність:  чим  раніше  цвіте  черемшина,  тим  теплішим 
виявляється  період  липень—вересень  (друга  половина  літа  й  початок  осені).
V.   в ивчення нО в О гО   М атеріалу (прОд О вження)
Ґрунти  (основні  чинники  ґрунтоутворення,  основні  генетичні  типи  та  осо -бливості  їх  поширення,  заходи  з   раціонального  використання  та  охорони).
VI.  пОетапне закріплення вивчен О гО   М атеріалу
   Робота в  групах
За  додатковими  джерелами  інформації  проаналізуйте  родючість  ґрун-тів  регіону.
   На допомогу вчителю
Родючість  ґрунту  —  це  його  здатність  задовольняти  потребу  рослин 
в  елементах  живлення,  вологи  та  повітрі,  а  також  забезпечувати  умови 
для  їх  нормальної  життєдіяльності.  Для  визначення  родючості  необхідно 
взяти  до  уваги  її  склад  (у  першу  чергу  вміст  гумусу),  кислотність,  від-ношення  до  води  і  кисню.
За  останні  35—40  років  уміст  гумусу  в  ґрунтах  України  зменшився 
на  0,3—0,4  %  і  в  середньому  становить  3,1  %.  За  розрахунками  Україн-ської  академії  аграрних  наук,  використання  недосконалих  технологічних 
схем  у  сільському  господарстві  й   істотне  скорочення  внесення  органічних 
добрив,  пов’язане  із  занепадом  тваринництва,  призводять  до  щорічних 
утрат  гумусу  від  0,6  до  1  т/га.  Для  підвищення  родючості  необхідно  вно-сити  як  органічні,  так  і  мінеральні  добрива.
VII.  вивчення нО в О гО   М атеріалу (прОд О вження)
Природні  явища  (грози,  град,  посухи,  суховії,  заморозки,  
курні  бурі,  землетруси,  селі,  зсуви,  повені).
VIII.  з акріплення вивченО гО   М атеріалу
За  підручником  та  додатковими  джерелами  знань  охарактеризуйте 
природні  явища  і   заповніть  таблицю.
Назва Визначення
Стисла характеристика (умови формування), 
наслідки прояву
Суховії Сухі, гарячі вітри швидкістю 5 м/с, що дмуть 
при температурі повітря понад +25  °С та 
низький вологості; висушують ґрунт, порушу­
ють вологообмін між ґрунтом і  рослинами
Вони формуються над Північним к авказом та 
к азахстаном за умов антициклональної погоди 
протягом теплого періоду року. Пригнічення 
і  загибель рослин 
IX.  п ідсуМ ки ур О ку
Учитель  звертає  увагу  на  основні  положення  розглянутого  матеріалу.
X.   дОМ ашнє завдання
Опрацюйте  текст  параграфа  підручника.
Категорія: Географія 11 клас | Додав: uthitel (12.04.2014)
Переглядів: 659 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: