Головна » Статті » Старша школа » Географія 11 клас

Урок № 8 Тема. Земля як система. Найважливіші географічні особливості планети.


Урок № 8
Тема.   Земля як система. Найважливіші географічні особливості планети.
Мета уроку:  розвивати знання про земні оболонки та основні етапи розвитку планети; сформувати
поняття «система»; удосконалювати вміння характеризувати геологічні та біологічні процеси, пояснювати кру ­
гообіг речовин та енергії на Землі, користуватися джерелами географічних знань.
Обладнання:   атлас, підручник, довідники, схема « к ругообіг води в  природі», фізична карта світу.
Тип уроку:   комбінований.
Ключові поняття:   геологічні процеси, біологічні процеси, кругообіг води, кругообіг енергії.
Хід уроку
I.   Організація класу.  а ктуалізація О п О рних знань та в М інь
   Бліцопитування
1.   Які  оболонки  Землі  ви  знаєте?
2.   Як  ви  розумієте  термін  «географічна  оболонка»?
3.   Що  характерно  для  добіогенного  етапу  розвитку  Землі?
4.   Назвіть  особливості  розвитку  географічної  оболонки  за  часів  біогенно -го  етапу.
5.   Як  відбувається  великий  кругообіг  води  в  природі?
6.   Наведіть  приклади  взаємозв’язку  й  взаємного  впливу  земних  оболонок.
7.   Які  властивості  має  ґрунт?
II.   М О тивація навчальн О ї та пізнавальнО ї діяльнО сті
Географія  вивчає  ту  частину  Землі,  де  стикаються  й   взаємодіють  верх-ня  тверда  оболонка  нашої  планети,  її  повітряна  й  водна  оболонки,  а   також
ґрунт  і   живі  організми.  Саме  тут  виникли  живі  організми,  тут  зосере-джене  сере довище  проживання  людини.  Будь-які  зміни  в  одній  з  оболонок
можуть  привести  до  порушення  природної  рівноваги  на  планеті.  Тому
людству  необхідно  вивчати  закони  розвитку  географічної  оболонки  та  всіх
її  складових.
III.  в ивчення нО в О гО   М атеріалу
Учитель  звертає  увагу  учнів  на  те,  що  географія  —  єдина  наука,  що
вивчає  Землю  в   цілому.  Так,  предметом  загального  землезнавства  є  струк -тура  й  динаміка  географічної  оболонки  як  цілісної  системи.  Під  словом
«система»  зазвичай  розуміють  безліч  взаємозалежних  елементів,  які  вза-ємодіють  із  навколишнім  світом  як  єдине  ціле.
Системи  класифікуються  за  характером  їхніх  зовнішніх  зв’язків.  Так,
поняття  «закрита  система»  використовується  в  тому  випадку,  коли  обмін
енергією  та  речовиною  з   навколишнім  світом  відсутній.  Відкриті  систе-ми  передбачають  такий  обмін.  У   них  можуть  відбуватися  явища  самоор-ганізації,  ускладнення  або  спонтанного  виникнення  порядку.
Земля  належить  до  відкритих  систем.  Так,  вона  безупинно  отримує
потужний  потік  енергії  від  Сонця.  Причому  різні  частини  нашої  планети
отримують,  перетворюють  і   віддають  її  неоднаково.  У   результаті  між  ни-ми  відбувається  обмін  енергією,  перехід  її  з   однієї  форми  в  іншу.  От  чому
ми  спостерігаємо  течії  річок,  дощі,  вітри,  грози  й  інші  природні  явища.
Земля  —  відкрита  система  не  тільки  для  надходження  й  виходу  енер -гії,  але  й   для  речовини.
IV.  пО етапне закріплення вивчен О гО   М атеріалу
   Завдання
Покажіть  на  прикладі  кругообігу  води  в  природі,  що  оболонки  Землі
залежать  одна  від  одної.  Наведіть  факти,  які  свідчать,  що  цей  кругообіг
не  замкнутий,  а  утворює  відкриту  систему.
   На допомогу вчителю
Запаси  води  в   мантії  та  земній  корі  у  25  разів  перевищують  її   кількість
у  гідросфері.  Так,  у  базальтових  породах  мантії  міститься  5—7  %  води.
Після  її   дегазації  при  вулканічній  діяльності,  при  вивітрюванні  гірських
порід,  виході  ювенільних  вод  із   розсолів  на  дні  океану  в  гідросферу  може
потрапити  до  7 %  води  з  надр  планети  (такі  води  називають  ендогенними).
У  той  самий  час  значна  кількість  води  йде  в   результаті  фотолізу   —  роз-кладання  у   високих  шарах  атмосфери  під  дією  фотонів  світла  (електро-магнітного  випромінювання).  При  цьому  утворюються  важкі  молекули  кис-ню,  що  повертаються  в   атмосферу,  і  легкі  молекули  водню,  що  летять
у  міжпланетний  простір.  У  свою  чергу,  і  космос  забезпечує  Землю  водою,
що  міститься  в  метеоритній  речовині.
Таким  чином,  наша  планета  являє  собою  не   замкнуту,  а   відкриту  систему.
V.   в ивчення нО в О гО   М атеріалу (прОд О вження)
У  ході  бесіди  вчитель  з’ясовує,  що  пам’ятають  учні  про  найважливіші
геологічні  й   біологічні  процеси,  які  відбуваються  на  планеті.
   На допомогу вчителю
Кругообіг  речовин  у  земній  корі  знаходить  пояснення  в   гіпотезі  тек -тоніки  літосферних  плит.  Вона  виходить  із  того,  що  літосфера  й  астенос -фера  утворюють  взаємодіючу  систему,  де  відбувається  обмін  речовиною.
Під  впливом  висхідних  рухів  в  астеносфері  літосферні  плити  розходяться
в  рифтових  зонах  серединно-океанічних  хребтів  (конструктивні  межі  плит)
і  сходяться  в   «дугах  стискання»,  де  одна  з   плит  поринає  в   астеносферу
(деструктивні  межі  плит).
Наявність  кругообігу  речовин  (і  пов’язаної  з  ним  енергії)  забезпечує
багаторазовість  тих  самих  процесів  і  явищ.  При  цьому  в  одних  круго-обігах  переважають  механічні  рухи  (кругообіг  речовин  у   земній  корі,
циркуляція  атмосфери,  система  океанічних  течій),  інші  супроводжують -ся  зміною  агрегатного  стану  речовини  (кругообіг  води),  а   в  третіх  від-бувається  також  і   її  хімічна  трансформація  (біологічний  кругообіг).  Кру-гообіги  не  замкнуті,  про  це  свідчать  відмінності  між  їхніми  початковими
й   кінцевими  стадіями.
VI.  пОетапне закріплення вивчен О гО   М атеріалу
   Завдання
Назвіть  основні  наслідки  великого  кругообігу  води.
VII.  вивчення нО в О гО   М атеріалу (прОд О вження)
З  огляду  на  те,  що  учні  вже  мають  знання  про  оболонки  Землі,  а  на-далі  програмою  передбачається  їх  більш  докладне  вивчення,  учитель  про-понує  попрацювати  самостійно.
   Робота в  групах
Заповніть  таблицю  «Оболонки  Землі»  (за  обмеженості  часу  одна  група
може  характеризувати  одну  оболонку).  Учитель  консультує  учнів,  у  разі
потреби  долучається  до  роботи.
Оболонка   
Землі
Розташування
та  склад
Ознаки, які підтверджують   
існування оболонки як системи
Приклади взаємозв’язків   
з  іншими оболонками Землі
Літосфера
Педосфера
гідросфера
атмосфера
Біосфера
VIII.  з акріплення вивченО гО   М атеріалу
Виступи  представників  груп  із  повідомленнями  про  результати  роботи.
Учитель  пропонує  навести  приклади  процесів,  які  об’єднують  усі  земні
оболонки  й   дозволяють  розглядати  їх  як  єдину  систему.
IX.  п ідсуМ ки ур О ку
Учитель  звертає  увагу  на  важливість  вивчення  природи  Землі  та  осо-бливості  сприйняття  нашої  планети  географами.
X.   дОМ ашнє завдання
Опрацюйте  текст  параграфа  підручника.

Категорія: Географія 11 клас | Додав: uthitel (10.09.2014)
Переглядів: 754 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: