Головна » Статті » Старша школа » Географія 11 клас

Урок № 88 Тема. Розвиток виробничих сил, науки та культури. Розвиток регіону у XX ст.
 
Урок № 88
Тема.   Розвиток виробничих сил, науки та культури. Розвиток регіону у  XX ст.
Мета уроку:  актуалізувати знання про історію формування регіону; дати уявлення про період масово ­
го заселення краю; пояснити особливості розвитку виробничих сил, науки та культури регіону; розвивати вміння 
користуватися джерелами географічної інформації.
Обладнання:   підручник, атлас, довідники, карта « господарство», статистичні дані про розвиток ви ­
робничих сил, науки та культури регіону.
Тип уроку:   комбінований.
Ключові поняття:   господарство, виробничі сили, наука, культура.
Хід уроку
I.   Організація класу.  а ктуалізація О п О рних знань та в М інь
   Інтерактивна бесіда
1.   На  які  корисні  копалини  багаті  надра  нашого  регіону?  Коли  вони  по-чали  видобуватися?
2.   Коли  відбувалось  масове  заселення  регіону?
3.   Які  заклади  науки  нашого  регіону  ви  знаєте?
4.   Назвіть  заклади  культури  регіону,  які  мають  найдовшу  історію.
   Географічний аукціон
Назвіть  характерні  риси  географічного  положення  регіону.
II.   М О тивація навчальн О ї та пізнавальнО ї діяльнО сті
Своєрідність  більшості  регіонів  України  різко  окреслилась  у  XV—
XVIII  ст.  Це  пов’язано  з   колонізацією  її  окремих  земель  сусідніми  держа-вами:  Великим  князівством  Литовським,  Річчю  Посполитою,  Австро-Угор-щиною,  Туреччиною,  Росією,  а  згодом,  освоєнням  українцями  «вільних», 
«слободних»  земель  Південного  Сходу  та  Сходу.
III.  в ивчення нО в О гО   М атеріалу
   Повідомлення учнів
Учні  виступають  із  доповідями  про  розвиток  виробничих  сил,  науки 
та  культури  регіону.
   Завдання
Охарактеризуйте  передумови  розвитку  виробничих  сил  регіону.
IV.  в ивчення нО в О гО   М атеріалу (прОд О вження)
р озвиток  регіону  у  XX  ст.  (промисловість,  сільське  господарство, 
транспорт;  періоди  економічного  зростання,  періоди  стагнації).
   На допомогу вчителю
На  межі  ХІХ  і  ХХ  ст.  було  характерно  для  України  завершення  про-мислового  перевороту  і   перехід  до  індустріалізації.  Поступово  склалася  певна 
спеціалізація  промислових  районів.  Донбас  став  центром  вугільної  промис -ловості,  Нікопольський  басейн   —  марганцевої,  Кривий  Ріг  —  залізорудної, 
правобережжя  і   певною  мірою  лівобережжя  —  цукрової.  Ці  осередки  про-мислового  виробництва  з  часом  набули  загальноросійського  значення.
У  1930-х  рр.  відбувався  процес  індустріалізації,  який  в  Україні  мав  свої 
особливості.  Вони  були  зумовлені  широким  спектром  природних  ресурсів  та 
спеціалізацією  промисловості  республіки.  Зокрема,  у  харчовій  промисловості 
виникли  нові  галузі:  маргаринова,  молочна,  маслопереробна,  комбікормова, 
хлібопекарська.  Коли  в  1932  р.  став  до  ладу  завод  «Дніпро  спецсталь»,  у  рес-публіці  виникла  електрометалургія  як  галузь  металургійної  промисловості. 
Після  введення  в  дію  в  1930  р.  Костянтинівського  цинкового  і   в  1933  р.  Дні -пропетровського  алюмінієвого  заводів  з’явилася  кольорова  металургія.
У  середині  1950-х  рр.  УРСР  відігравала  одну  з  головних  ролей  у   єди -ному  господарському  механізмі  країни.  Вона  перетворилася  на  потужну 
металургійну  і  паливну  базу  СРСР,  стала  одним  із  найрозвиненіших  ра -йонів  машинобудування.
Протягом  1965—1985  рp.  Україна  зберігає  за  собою  роль  однієї  з  най -важливіших  паливно-енергетичних,  металургійних  та  машинобудівних  баз 
країни.  Але  зростаючі  масштаби  важкої  індустрії  ускладнювали  управлін-ня  з  центру,  знижували  його  ефективність.
V.   з акріплення вивченО гО   М атеріалу
   Робота в  загальному колі
Охарактеризуйте  особливості  розвитку  виробничих  сил,  науки  та  куль -тури  регіону.
VI.  п ідсуМ ки ур О ку
Учитель  звертає  увагу  на  основні  положення  розглянутого  матеріалу.
VII.  дОМ ашнє завдання
1.  Опрацюйте  текст  параграфа  підручника.  2.  Підготуйте  доповідь  про 
сучасний  стан  розвитку  регіону.
Велике  значення  у  збиранні  відомостей  про  область  (республіку)  має  бу-ти  відведено  мережі  Інтернет.  Обласні  ради  і  державні  адміністрації  мають 
свої  сайти,  на  яких  регулярно  висвітлюються  результати  економічної  діяль -ності  адміністративних  одиниць,  дається  інформація  про  плани  та  перспек-тиви  їх  розвитку.  Це  дозволяє  зібрати  достатню  кількість  сучасних  даних.
Категорія: Географія 11 клас | Додав: uthitel (12.04.2014)
Переглядів: 390 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: