Головна » Статті » Старша школа » Географія 11 клас

Урок № 83 Тема. Загальні риси зовнішніх зв’язків.

Урок № 83
Тема.   Загальні риси зовнішніх зв’язків.
Мета уроку:  закріпити знання про значення та види зовнішніх зв’язків; охарактеризувати класифікацію та 
функції зовнішньоекономічних зв’язків; розвивати вміння користуватися джерелами географічної інформації.
Обладнання:   підручник, атлас, довідники.
Тип уроку:   вивчення нового матеріалу.
Ключові поняття:   світове господарство, спеціалізація, міжнародний поділ праці, види зовнішніх 
зв’язків, класифікація зовнішньоекономічних зв’язків, функції зовнішньоекономічних зв’язків.
Хід уроку
I.   Організація класу. М О тивація навчальн О ї та пізнавальнО ї   
діяльнО сті
Зовнішні  зв’язки  —  це  обмін  між  країнами  світу  товарами,  послугами, 
інформацією  на  основі  міжнародного  поділу  праці.  Сучасне  світове  госпо -дарство  неможливо  уявити  без  цих  потоків.  Зовнішні  зв’язки  передбачають 
співпрацю  політичних  органів,  спрямовану  на  ефективне  розв’язання  гло -бальних  проблем  людства;  здійснення  культурних,  освітянських  та  інших 
громадських  та  особистих  контактів.
II.   а ктуалізація О п О рних знань та в М інь
   Бліцопитування
1.   Що  розуміють  під  терміном  «світове  господарство»?  У  чому  проявля -ється  його  неоднорідність?
2.   Наведіть  приклади  продукції,  на  якій  спеціалізується  промисловість 
України.
3.   Чи  можна  уявити  собі  сучасне  господарство  України  без  зв’язків  з  ін -шими  країнами?  Чому?
4.   Які  країни  світу  є  найбільшими  торговельними  партнерами  України?
III.  в ивчення нО в О гО   М атеріалу
   На допомогу вчителю
Зовнішні  зв’язки  мають  розгалужену  структуру.  За  змістом  та  харак-тером  вони  поділяються  на  економічні,  політичні,  наукові,  інформаційні. 
Згідно  з  тривалістю  виділяються  постійні  та  епізодичні.  Так,  зовнішня 
діяльність  України  полягає  у   встановленні  зв’язків  з   окремими  держава-ми,  також  із  міжнародними  організаціями.  Серед  них  Співдружність  не-залежних  держав  (СНД),  Організація  за  демократію  та  економічний  роз -виток  (ГУАМ),  Організація  Чорноморського  економічного  співробітництва 
(ОЧЕС).  СНД  не  має  наднаціональних  повноважень  і  функціонує  на  добро-вільній  основі.  До  ГУАМ  входять  Грузія,  Україна,  Азербайджан  і   Молдо-ва.  Одним  із  завдань  цієї  організації  є   розробка  й  здійснення  проектів 
доставки  енергоносіїв  до  Європи.  ОЧЕС   —  міжнародне  інтеграційне  об’єд-нання,  до  якого  входять  понад  десять  держав  Причорномор’я,  Закавказзя 
й   Балкан,  які  охоплюють  територію  з  населенням  понад  400  млн  осіб. 
Серед  основних  цілей  організації   —  створення  в  Причорномор’ї  режиму 
вільного  руху  товарів,  послуг,  капіталів;  комплексне  використання,  під-тримка  й   охорона  ресурсів  Чорного  моря.
Одним  із  провідних  напрямків  зовнішньої  політики  України  є  участь 
у  процесі  європейської  інтеграції.  Від  1992  р.  Україна  стала  учасником 
Наради  з  безпеки  та  співробітництва  в  Європі  (НБСЄ)  і   підписала  ключо-вий  документ  НБСЄ  Гельсінський  Заключний  акт.  Це  стало  свідченням 
визнання  України  як  рівноправного  партнера  в  міждержавних  відносинах 
і  безпеки  в   Європі.  Від  1  січня  1995  р.  НБСЄ  стала  постійно  діючою  ор-ганізацією  (ОБСЄ),  важливим  елементом  загальноєвропейського  дому. 
9  листопада  1995   р.  Україна  (перша  з  країн  СНД)  офіційно  вступила  до 
Ради  Європи  (РЄ).  Це  дало  можливість  брати  участь  у   виробленні  спільної 
політики  Європейських  держав  у  галузі  прав  людини,  трансформувати  на -ціональні  державні  та  суспільні  інститути  відповідно  до  загальноєвропей-ських  вимог.  У   2003  р.  Україні  було  надано  статус  «країни   —  сусіда  ЄС». 
Щоб  зменшити  негативні  наслідки  від  вступу  до  країн  ЄС  —  сусідів  Укра-їни,  із  ними  були  укладені  угоди  про  спрощення  візового  режиму.
Системний  діалог  Україна   —  ЄС  розвивається  в  межах  проведення  що -річних  засідань  Саміту  Україна  —  ЄС,  Ради  з  питань  співробітництва,  по-стійних  експертних  консультацій.  Саміт  Україна  —  ЄС  —  це  регулярний 
політичний  діалог  між  Україною  та  Європейським  Союзом.  22  листопада 
2010  р.  у   Брюсселі  відбувся  чотирнадцятий  Саміт  Україна   —  ЄС.  Сторони 
привітали  важливі  реформи,  здійснені  Україною,  особливо  в   економічній  сфе -рі.  Також  було  підтверджено  спільне  зобов’язання  щодо  створення  поглибле-ної  та  всеохоплюючої  зони  вільної  торгівлі  між  Україною  та  ЄС  із  метою 
забезпечення  поступової  інтеграції  України  до  внутрішнього  ринку  ЄС.  Клю -човим  результатом  Саміту  Україна   —  ЄС  стало  представлення  Плану  дій  що-до  запровадження  безвізового  режиму.  Під  час  Саміту  було  підписано  Про-токол  до  Угоди  про  партнерство  і  співробітництво  між  Україною  та  ЄС  про 
загальні  принципи  участі  України  в   програмах  Співтовариства,  який  дозво-лить  Україні  брати  участь  у  програмах  Європейського  Союзу  в  таких  сферах, 
як  бізнес,  підприємництво,  енергетика,  інформація,  комунікація,  технологія.
Загалом  зовнішньополітична  діяльність  країни  повинна  формуватися 
згідно  з   принципами:
  8 підвищення  суспільної  ефективності;
  8 відповідність  геополітичному  розташуванню;
  8 природоохоронна  спрямованість;
  8 підвищення  конкурентоспроможності  виробництва;
  8 розширення  транспортно-транзитної  складової.
IV.  пО етапне закріплення вивчен О гО   М атеріалу
   Завдання
Пригадайте,  із  лідерами  яких  держав  зустрічалися  перші  особи  дер-жави  (президент,  прем’єр-міністр,  голова  Верховної  Ради)  останнім  часом. 
Які  питання  обговорювалися?  Із  лідерами  яких  країн  контакти  на  вищо-му  рівні  проходять  найчастіше?  Чим  би  ви  це  пояснили?
V.   в ивчення нО в О гО   М атеріалу (прОд О вження)
   На допомогу вчителю
Зовнішньоекономічні  зв’язки  —  це  система  різноманітних  форм  між-народного  співробітництва  держав  і   їх  суб’єктів  у   всіх  галузях  економіки. 
До  суб’єктів  держави  належать  регіони,  які  перебувають  на  самовряду-ванні,  господарюючі  суб’єкти  (підприємства)  та  індивідуальні  підприємці. 
У  зв’язку  з  їх  діяльністю  використовують  поняття  «види  зовнішньоеконо -мічних  зв’язків».  Під  ним  розуміють  сукупність  відносин,  об’єднаних  од-
нією  ознакою.  Так,  класифікаційна  ознака,  пов’язана  з  напрямком  това-ропотоку,  визначає  його  рух  з  однієї  країни  до  іншої.  За  цією  ознакою 
зовнішньоекономічні  зв’язки  поділяються  на  експортні  та  імпортні.
Структурна  ознака  класифікації  зовнішньоекономічних  зв’язків  визна-чає  їх  груповий  склад,  який  залежить  від  основної  мети  зовнішньоеконо-мічної  діяльності.  За  цією  ознакою  зовнішньоекономічні  зв’язки  поділяють-ся  на  зовнішньоторговельні,  фінансові,  виробничі,  інвестиційні.  У  сучасних 
умовах  вони  є   могутнім  засобом  прискорення  науково-технічного  прогресу 
та  інтенсифікації  економіки.
Суть  зовнішньоекономічних  зв’язків  проявляється  в  їх  функціях,  до 
яких  належить:
  8 організація  й   обслуговування  міжнародного  обміну  природними  ресур -сами  і  результатами  праці;
  8 міжнародне  визнання  споживчої  вартості  продуктів  міжнародного  по-ділу  праці;
  8 організація  міжнародного  грошового  обігу.
Таким  чином,  розвиток  зовнішньоекономічних  зв’язків  —  не  самоціль, 
він  виступає  інструментом  впливу  на  економічну  систему  держави  і  є  од -ним  із  перевірених  способів  виведення  виробничого  потенціалу  на  сучасний 
технічний  і   технологічний  рівні,  підвищення  добробуту  народу  України.
VI.  з акріплення вивченО гО   М атеріалу
   Робота в  загальному колі
Охарактеризуйте  значення  зовнішньоекономічних  зв’язків.
VII.  підсуМ ки ур О ку
Учитель  звертає  увагу  на  основні  положення  розглянутого  матеріалу.
VIII.  дОМ ашнє  завдання
Опрацюйте  текст  параграфа  підручника.
Категорія: Географія 11 клас | Додав: uthitel (13.03.2014)
Переглядів: 558 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: