hyipazart.com
Головна » Статті » Старша школа » Географія 11 клас

Урок № 4 Тема. Фізична географія — наука про природу Землі.


Урок № 4
Тема.   Фізична географія  — наука про природу Землі.
Мета уроку:  закріпити знання про об’єкт та предмет вивчення фізичної географії; проаналізувати сис ­
темну класифікацію географічних наук; сформувати вміння характеризувати основні джерела інформації.
Обладнання:   глобус, атлас, підручник, таблиця «галузі географічної науки», комп’ютер або його зо ­
браження, географічні словники та довідники.
Тип уроку:   вивчення нового матеріалу.
Ключові поняття:   фізична географія, об’єкт дослідження, предмет дослідження, географічний простір,
джерела географічної інформації.
Хід уроку
I.   Організація класу. М О тивація навчальн О ї та пізнавальнО ї   
діяльнО сті
Фізична  географія  вивчає  географічну  оболонку  Землі,  її  структуру
й  динаміку,  а   також  взаємодію  й   розподіл  у  просторі  її  окремих  компо-нентів  (гірські  породи  та  рельєф,  повітря,  вода,  ґрунт,  рослини  і   тварини).
Складність  об’єкта  дослідження  обумовила  диференціацію  науки  на  ряд
спеціалізованих  дисциплін.  Це  дає  підставу  розглядати  сучасну  фізичну
географію  як  систему  наук.
II.   а ктуалізація О п О рних знань та в М інь
   Бліцопитування
1.   Чи  відповідає  первинне  значення  слова  «географія»  змісту  сучасної
географії?  Обґрунтуйте  свою  думку.
2.   Що  є  предметом  вивчення  фізичної  географії?
3.   Які  компоненти  природного  комплексу  ви  знаєте?
4.   Наведіть  приклади  взаємного  впливу  компонентів  природи.
5.   За  допомогою  яких  джерел  можна  отримувати  нові  знання  про  гео-графічні  об’єкти,  процеси  та  явища?
III.  в ивчення нО в О гО   М атеріалу
   На допомогу вчителю
Основні  розділи  фізичної  географії   —  землезнавство  й  ландшафтоз-навство. Землезнавство   (власне  фізична  географія)  вивчає  географічну
оболонку  (природу  земної  поверхні)  як  цілісну  матеріальну  систему.
Ландшафтознавство  —  наука  про  природні  територіальні  комплекси
(геосистеми)  різного  рангу.  У  ньому  загальні  географічні  ідеї  знаходять
конкретне  застосування  для  пояснення  регіональних  і  локальних  гео-графічних  особливостей.
До  складу  фізичної  географії  також  включають  палеогеографію  й  су-міжні  науки:  геоморфологію,  кліматологію,  метеорологію,  гідрологію  су-ходолу,  океанологію,  гляціологію,  географію  ґрунтів,  біогеографію.
IV.  пО етапне закріплення вивчен О гО   М атеріалу
   Робота в  групах
Користуючись  географічними  словниками  й  довідниками,  складіть  схе -му  «Фізична  географія  як  система  наук».  Укажіть  предмет  вивчення  та
мету  найважливіших  галузей  фізичної  географії.
V.   в ивчення нО в О гО   М атеріалу (прОд О вження)
   На допомогу вчителю
Основними  джерелами  інформації  в  сучасній  географії  виступають:  дру -ковані  (навчальні  підручники  й   посібники,  наукові  та  науково-популярні
видання),  картографічні  (загальногеографічні,  тематичні  карти,  атласи),
мультимедійні  (інформація  на  різноманітних  електронно-оптичних  носіях
із  використанням  комп’ютерної  техніки),  електронно-інформаційні  (теле-бачення,  радіомовлення,  світова  мережа  Інтернет),  емпіричні  (особисті  спо-стереження  та  власний  життєвий  досвід).
   Робота в  загальному колі
Проаналізуйте  можливості,  які  надає  одне  з  найсучасніших  джерел
інформації  —  мережа  Інтернет.
   На допомогу вчителю
Головною  перевагою  мережі  Інтернет  є  можливість  користуватися  ве-личезним  обсягом  інформації  різними  мовами.  Для  географів  особливо
важливим  є   доступ  до  статистичних  даних,  які  швидко  старіють  і   втрача-ють  актуальність.  Інтернет  також  забезпечує  доступ  і  до  навчальних  та
наукових  центрів,  що  створює  умови  для  організації  спільних  проектів
учнів  різних  країн  світу,  обміну  досвідом  між  учителями.  За  допомогою
сучасних  інформаційних  технологій  можна  отримувати  різноманітний  ілю -стративний  матеріал,  наприклад  карти,  картосхеми,  схеми,  діаграми,  гра -фіки,  а  також  відеоінформацію.
Робота  в  мережі  Інтернет  здійснюється  в  автономному  або  діалоговому
режимі.  При  роботі  в  автономному  режимі  «перекачування»  інформації
з  мережі  здійснюється  автоматично  за  допомогою  спеціальних  програм.  Цей
режим  дає  можливість  ощадливо  використати  час  перебування  в   мережі.
Діалоговий  режим  потребує  постійної  участі  абонента  в   управлінні  пошуком
інформації  в  мережі,  що  спричиняє  значно  більші  витрати  часу  й  коштів.
Послуги  Інтернету  можна  об’єднати  в   три  великі  групи:  мовні,  інтер-активні  та  пошукові.
Різновидом  мовних  послуг  є  електронні  газети,  журнали,  книги  й  біблі-отеки.  Зазвичай  інформацію  в  них  поділяють  на  безкоштовну  й   платну,  при -чому  платна  інформація  через  певний  час,  утративши  свою  актуальність,
переводиться  в  безкоштовний  розділ.  Особливий  інтерес  становлять  електро-нні  бібліотеки.  Це  сучасні  сховища  знань,  які  можна  порівняти  зі  звичайною
бібліотекою,  але  працювати  в  електронній  бібліотеці  простіше  й  зручніше.
Інтерактивні  послуги  засновані  на  діалоговому  режимі  спілкування.
Зараз  Інтернет  надає  різноманітні  способи  організації  діалогу,  які  можна
розділити  на  два  основні  види:  електронна  пошта  та  електронні  конферен-ції.  Здійснення  цих  послуг  можливе  завдяки  тому,  що  кожен  абонент  ме-режі  має  в  Інтернеті  свою  адресу.
Електронна  пошта  містить  у  собі  відправлення  й   прийом  електронних
листів,  отримання  й   відсилання  матеріалів  електронних  конференцій.  Елек-тронні  конференції  дозволяють  проводити  дискусії,  у   яких  беруть  участь
люди,  розділені  величезними  відстанями.  Телекомунікаційні  конференції
поділяються  на  проведені  в  реальному  часі  та  з   відстроченим  доступом  до
матеріалів  конференції.  Інформаційні  документи  можуть  розсилатися  як
електронні  листи,  а   можуть  бути  статтями  в   телеконференціях.  Конферен-ція  з  відстроченим  доступом  залишається  відкритою  для  підключення  до
дискусії  протягом  тривалого  часу  після  того,  як  питання  вже  поставлені.
Великий  інтерес  для  вчителів  й  учнів  становлять  пошукові  послуги.
Їх  «надають»  пошукові  й   метапошукові  системи.  Пошукові  системи  без-перервно  вивчають  інформацію,  яка  надходить  і   перебуває  в   мережі  Інтер-нет,  і   систематизують  її.  Це  необхідно  для  того,  щоб  абонент  міг  швидко
знайти  й  скористатися  необхідними  йому  даними.
VI.  пОетапне закріплення вивчен О гО   М атеріалу
   Завдання
Дайте  оцінку  мережі  Інтернет  із  точки  зору  можливості  отримання
інформації.
Учитель  звертає  увагу  на  точність  та  повноту  даних,  їх  доступність  та
можливість  подальшого  використання.
VII.  з акріплення вивченО гО   М атеріалу
   Завдання
Заповніть  таблицю  «Галузі  географічної  науки».  Виконання  завдання
може  бути  індивідуальним  або  груповим.  Учитель  консультує,  у  разі  по-треби  долучається  до  роботи.
Зразок  таблиці
Основні галу -зі географіч -ної науки
Об’єкт та
предмет до-слідження
Приклади
наук, які
входять
до складу
галузі
Завдання, які
розв’язують га -лузеві науки
Приклади
зв’язків з  ін -шими науками
Практичне за-стосування до-сліджень
Фізична гео ­
графія
Соціально­
економічна
(суспільна) географія

Після  закінчення  роботи  під  керівництвом  учителя  учні  звіряють  ре-зультати  та  роблять  висновок:  що  об’єднує  основні  галузі  географічної  на -уки  та  які  між  ними  існують  відмінності.
VIII.  п ідсуМ ки  ур О ку
Учитель  звертає  увагу  на  те,  що  кожна  наукова  дисципліна  має  свій
предмет  і  об’єкт  вивчення;  географія  складається  з  двох  основних  галузей,
які  поділяються  на  ряд  наук,  кожна  з   яких  має  свої  завдання;  сучасна
географія  використовує  різні  джерела  інформації,  останнім  часом  зростає
значення  мультимедійних  та  електронно-інформаційних  джерел.
IX.  дОМ ашнє завдання
1.  Опрацюйте  текст  параграфа  підручника.  2.  У  зошиті  накресліть  схе -му  «Структура  сучасної  географічної  науки».  Укажіть  науку,  яка  найбіль-ше  вас  зацікавила,  та  поясніть  свій  вибір.  3.  Підготуйте  доповіді  про  ка-лендарі  світу.

Категорія: Географія 11 клас | Додав: uthitel (10.09.2014)
Переглядів: 589 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: