hyipazart.com
Головна » Статті » Старша школа » Географія 11 клас

Урок № 30 Тема. Рух води в океанах. Забруднення океану.


Урок № 30
Тема.   Рух води в  океанах. Забруднення океану.
Мета уроку:  актуалізувати знання про рухи води в  океанах; дати уявлення про коливання рівня моря;
з’ясувати основні чинники забруднення океану; формувати вміння характеризувати міжнародне використання
Світового океану; поглиблювати вміння користуватися джерелами географічної інформації.
Обладнання:   підручник, атлас, довідники, фізична карта світу.
Тип уроку:   комбінований.
Ключові поняття:   Світовий океан, солоність, температура, хвилі, цунамі, припливи.
Хід уроку
I.   Організація класу.  а ктуалізація О п О рних знань та в М інь
   Інтерактивна бесіда
1.   Що  таке  хвилювання  води?  Які  види  хвилювань  ви  знаєте?
2.   Як  виникають  вітрові  хвилі?
3.   Що  є  причиною  утворення  цунамі?  Чим  небезпечні  цунамі  для  при-бережних  районів?
4.   Чому  припливи  досягають  найбільшої  висоти  у  вузьких  затоках  та  гир-лах  річок?
II.   М О тивація навчальн О ї та пізнавальнО ї діяльнО сті
   На допомогу вчителю
Крім  течій,  для  Світового  океану  характерні  інші  види  руху  води.  На-віть  у   тиху  безвітряну  погоду  його  води  переміщуються.  Це  можуть  бути
ледь  помітні  коливання  поверхні  моря,  які  називаються  мертвими  брижами,
або  не  видимі  оку  переміщення  води  в   морських  глибинах.  Ці  рухи  обумов-лені  різними  природними  процесами,  тому  вони  дуже  різноманітні:  вода
може  переміщуватися  вертикально,  горизонтально,  у  різних  напрямках.
III.  в ивчення нО в О гО   М атеріалу
   На допомогу вчителю
Основною  причиною  виникнення  хвиль  є   вітер.  У  відкритому  океані
вітрові  хвилі  досягають  висоти  15  м.  Із  наближенням  до  берега  вони  ста-ють  крутіші,  утворюючи  прибійні  хвилі,  які  є   однією  з  причин  абразії
(процес  руйнування  надводного  і   підводного  берегів).  Вона  відбувається
тим  швидше,  чим  сильніші  вітри,  частіші  хвилювання  води  й  слабкіші
гірські  породи,  що  складають  береги.  Абразія  створює  особливі  форми  ре -льєфу   —  абразійні  береги:  платформи  або  тераси,  нахилені  до  води,  під-водні  похилі  поверхні,  надводні  уступи  у  твердих  породах,  ніші,  бухти,
печери.  Продукти  руйнування  берегів  несуться  в   глибину,  де  з   них  фор-муються  тераси,  які  притулені  до  нижньої  частини  підводних  похилих
поверхонь.  У  зоні  прибою  на  поверхні  абразійних  платформ  зазвичай  на -сипані  пляжі  з   піску  та  гальки.
Грізним  явищем  морської  стихії  є  цунамі  —  величезні  хвилі,  що  ви-никають  у  результаті  вивержень  підводних  вулканів  або  землетрусів  і  ру-хаються  зі  швидкістю  400—900  км  на  годину.  Обрушуючись  на  прибереж-ні  райони,  цунамі  буквально  змітають  усе  на  своєму  шляху,  викликаючи
значні  руйнування.
116
Найбільш  ритмічний  різновид  руху  води  у  Світовому  океані  —  при-пливи  і   відпливи.  Причиною  їх  виникнення  є  притягання  вод  Світового
океану  Сонцем  і   більшою  мірою  Місяцем.  У  відкритому  океані  припливна
хвиля  майже  не  відчувається,  а  на  узбережжі  вона  зазвичай  становить
близько  двох  метрів.  Максимальну  припливну  хвилю  можна  спостерігати,
коли  Земля,  Місяць  і   Сонце  розташовуються  в  одну  лінію,  саме  в  такій
послідовності.
У  цілому  можна  сказати,  що  рівень  Світового  океану  перебуває  в  без-перервному  коливанні  під  впливом  багатьох  сил.  Ці  сили  можна  об’єднати
в  такі  групи:  викликані  гідрометеорологічними  процесами  (атмосферний
тиск,  вітер,  опади,  випар,  річковий  стік,  теплові  процеси),  впливом  кос-мічних  тіл,  у  тому  числі  припливотвірними  силами  Сонця  й  Місяця;  впли-вом  внутрішніх  процесів,  у  тому  числі  повільними  вертикальними  рухами
суходолу,  землетрусами,  виверженнями  підводних  і  надводних  вулканів.
IV.  пО етапне закріплення вивчен О гО   М атеріалу
   Проблемне запитання
На  морських  суднах  є  «таблиці  припливів»,  які  містять  інформацію
про  час  і  висоту  припливів.  Для  чого  потрібні  ці  таблиці?
V.  практикуМ
Практична  робота  №  10  
«Конференція  “Міжнародне  використання  Світового  океану”».
Учні  виступають  із  доповідями,  які  обговорюються  в  загальному  колі.
   На допомогу вчителю
Океан  забезпечує  людство  продуктами  харчування  й  корисними  копа-линами,  є   природним  шляхом  сполучення  для  морських  суден,  сприятли-во  впливає  на  клімат  прибережних  районів.  На  берегах  океанів  і   морів
відпочивають  й   оздоровлюються  десятки  мільйонів  людей  завдяки  цілю-щим  властивостям  морської  води  й  повітря.
Людина  поступово  освоює  найвіддаленіші  куточки  Океану.  Найчас-тіше  її  господарська  діяльність  призводить  до  негативних  наслідків:  ви-снаження  промислових  рибних  запасів,  забруднення  великих  районів
Океану  тощо.  Так,  на  межі  зникнення  опинилися  деякі  види  китів,  че-репах  і  молюсків;  різко  зменшилася  кількість  оселедця,  сардин,  анчоуса
та  інших  риб.
Величезну  небезпеку  для  життя  в   Океані  становить  розлив  нафти,  що
покриває  великі  простори  тонкою  плівкою,  яка  перешкоджає  проникнен-ню  сонячного  світла  в  поверхневий  шар  океанів  і  морів  та  ускладнює  до-ступ  кисню.  Морським  тваринам,  які  опинилися  в  районі  розливу  нафти,
загрожує  загибель:  вимазані  маслянистою  рідиною  птахи  можуть  потону -ти,  змерзнути  або  загинути  від  нестачі  їжі.
Води  Океану  забруднюються  відходами  й  нечистотами,  які  викида -ються  з  кораблів,  змиваються  з   пляжів,  виносяться  річками.  Деякі  види
відходів  досить  швидко  розкладаються,  наприклад  папір.  Іншим  необ-хідно  багато  років,  а   пластикові  вироби  можуть  плавати  в   Океані  сотні
років.  Учені  підрахували,  що  пластикове  сміття  щорічно  вбиває  тисячі
117
морських  птахів,  ссавців,  риб  і   черепах.  Наприклад,  у  Бразилії  були  ви-явлені  30  китів,  які  загинули  через  те,  що  поліетиленова  плівка  потра-пила  в  їхні  дихальні  шляхи.  Дослідження  й  прогнози  вчених  указують
на  необхідність  подальшого  міжнародного  співробітництва  для  запобіган-ня  забрудненню  вод  Океану  і  надлишковому  вилову  риби  та   промислу
цінних  морських  тварин.  Ці  питання  обговорювалися  на  Конференції
Організації  Об’єднаних  Націй  (ООН)  із  навколишнього  середовища  і  роз -витку,  що  проходила  в   Бразилії.  У   1991  р.  держави  —  члени  ООН  до-мовилися  не  використовувати  сіті,  довші  за  3  км.  Заборонено  полювання
на  китів,  обмежені  строки  й  обсяги  вилову  деяких  промислових  риб,  на -приклад  оселедця.  Розроблені  й  застосовуються  способи  очищення  по-верхні  Океану  від  нафти  за  допомогою  спеціальних  суден,  хімічних  пре-паратів.
Питання  охорони  вод  Світового  океану  й  збереження  його  ресурсів
набули  загальнолюдського  значення.  Вони  обговорюються  на  міжнарод-ному  рівні.  Так,  у  1946  р.  був  укладений  договір-конвенція  з  регулю -вання  китобійного  промислу,  у  1957  р.   —  Конвенція  про  збереження
морських  котиків.  Але  не  можна  говорити,  що  цих  заходів  достатньо
і   Світовому  океану  ніщо  не  загрожує.  Заходи  щодо  його  охорони  й  за-хисту  необхідно  продовжувати,  розвиваючи  різні  напрямки:  будівництво
очисних  споруд,  удосконалення  технології  збору  розлитої  нафти,  суво-рий  контроль  за  станом  вод  і  захист  від  усіх  видів  забруднень  (у  тому
числі  й   радіоактивного)  тощо.
VI.  п ідсуМ ки ур О ку
Учитель  звертає  увагу  на  основні  положення  розглянутого  матеріалу.
VII.  дОМ ашнє завдання
1.  Опрацюйте  текст  параграфа  підручника.  2.  Повторіть  матеріал  теми.

Категорія: Географія 11 клас | Додав: uthitel (14.10.2014)
Переглядів: 700 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: