hyipazart.com
Головна » Статті » Старша школа » Географія 11 клас

Урок № 29 Тема. Світовий океан. Властивості морської води. Течії.


Урок № 29
Тема.   Світовий океан. Властивості морської води. Течії.
Мета уроку:  актуалізувати знання про Світовий океан; проаналізувати знання про відмінності у  влас ­
тивостях його вод; формувати вміння складати картосхему «течії Світового океану»; поглиблювати вміння
користуватися джерелами географічної інформації.
Обладнання:   підручник, атлас, довідники, фізична карта світу, картосхема «течії Світового океану».
Тип уроку:   комбінований.
Ключові поняття:   Світовий океан, солоність, температура, щільність, океанічні течії.
Хід уроку
I.   Організація класу.  а ктуалізація О п О рних знань та в М інь
   Інтерактивна бесіда
1.   Які  частини  Світового  океану  ви  знаєте?
2.   Чим  відрізняються  відкриті  моря  від  закритих?
3.   Що  таке  солоність?  Від  чого  залежить  солоність  поверхневих  шарів
Світового  океану?
4.   Чому  солоність  Чорного  моря  нижча  за  середні  показники  Світового
океану?
5.   У  яких  районах  Світового  океану  температура  поверхневого  шару  води
максимальна?  мінімальна?
6.   Як  і  чому  змінюється  температура  води  з  глибиною?
7.   Які  причини  утворення  поверхневих  течій?
II.   М О тивація навчальн О ї та пізнавальнО ї діяльнО сті
   На допомогу вчителю
Світовий  океан  —  основна  частина  гідросфери.  Він  величезний  і  єди -ний,  оскільки  всі  його  частини  пов’язані  між  собою.  Першим  це  довів
Магеллан  під  час  навколосвітньої  подорожі.  Світовий  океан  розділений
ділянками  суходолу  на  величезні  частини   —  чотири  океани.  Їхніми  меж-ами  є   узбережжя  материків  й   островів,  по  воді  вони  зазвичай  проходять
по  меридіанах  або  найкоротшій  відстані  між  ділянками  суходолу.
III.  в ивчення нО в О гО   М атеріалу
   На допомогу вчителю
Морська  вода  —  розчин  із  постійним  сольовим  складом,  у  якому  роз -чинені  наявні  на  Землі  речовини,  залишки  морських  організмів  і   гази.
Хоча  середня  солоність  вод  Світового  океану  становить  35  ‰,  у  різних
районах  цей  показник  неоднаковий.  У   поверхневих  шарах  він  залежить
від  кілько сті  атмосферних  опадів,  припливу  річкової  води  з   прилеглих
районів  суходолу,  танення  льодовиків  (це  приводить  до  зменшення  вмісту
солей),  а  також  випаровування  з   поверхні  водойм  (цим  обумовлене  збіль -шення  солоності).  Найвища  солоність  у  тропічних  широтах,  де  показник
досягає  37  ‰,  найнижча   —  у  приполярних  широтах,  приблизно  33  ‰.
Температура  поверхневого  шару  вод  Світового  океану  також  не  однакова.
У  жарких  екваторіальних  широтах  її  показник  досягає  +27…28 °С.  У  помір -них  широтах  середньорічні  температури  становлять  +10…15 °С.  Найнижчий
показник  у  приполярних  широтах.  Так,  в  окремих  районах  Північного  Льо -довитого  океану  температура  води  знижується  до  –1…–2  °С.  Ці  загальні  за-кономірності  іноді  порушуються,  наприклад,  у   результаті  дії  течій.
Густина  води  в  океані  змінюється  залежно  від  температури  й   солонос -ті,  а  також  із  глибиною  через  тиск  шарів,  які  розміщені  вище.  У   найбільш
112
глибоких  частинах  океану  води  зазвичай  солоніші  й   холодніші,  а  отже,
більш  густі.  Найгустіші  маси  можуть  залишатися  на  глибині  й   зберігати
знижену  температуру  понад  1000  років.
IV.  пО етапне закріплення вивчен О гО   М атеріалу
   Завдання
Побудуйте  кругову  діаграму  «Океани  Землі»,  використовуючи  дані  про
їх  площі:  Тихий  —  50 %,  Атлантичний  —  25 %,  Індійський  —  21 %,  Пів-нічний  Льодовитий   —  4 %.
V.   в ивчення нО в О гО   М атеріалу (прОд О вження)
   На допомогу вчителю
Найбільш  яскравим  прикладом  горизонтального  руху  води  у   Світовому
океані  є   течії.  Вони  являють  собою  горизонтальні  переміщення  водних  мас
на  великі  відстані.  Течії  розрізняють  за  походженням,  часом  дії,  власти-востями  води  та  розташуванням  у   товщі  Світового  океану.  За  походженням
у  поверхневому  шарі  Світового  океану  найпоширенішими  є  вітрові  течії.
Залежно  від  вітрів,  які  їх  утворюють  (за  часом  їхньої  дії),  вони  бувають
стійкі,  тимчасові  й   періодичні.
Розподіл  течій  має  закономірність  —  у  кожному  океані  вони  утворю-ють  кільця  океанічної  циркуляції.  Найбільші  з  них  розташовані  приблиз-но  між  екватором  та  40-ми  паралелями,  причому  в  північній  півкулі  вода
в  кільці  рухається  за  годинниковою  стрілкою,  у  південному  —  проти  го-динникової  стрілки.  В  обох  випадках  кільця  оточують  області  стаціонар -них  субтропічних  антициклонів.
Прикладом  кілець  океанічної  циркуляції  можуть  стати  кільце  навко-ло  Саргасового  моря  (Атлантичний  океан):  Північна  Пасатна  течія   —  Голь-фстрім  —  Північно-Атлантична  течія  —  Канарська  течія  —  Північна
Пасатна  течія;  кільце  в  Тихому  океані:  Північна  Пасатна  течія  Тихого
океану  —  Куросіо  —  Північно-Тихоокеанська  течія  —  Каліфорнійська  те-чія  —  Північна  Пасатна  течія.
VI. практикуМ
Практична  робота  №  9   
«Складання  картосхеми  течій  Світового  океану».
Учитель  дає  завдання  позначити  на  контурній  карті  основні  течії  Світо-вого  океану.  Особливу  увагу  треба  приділити  кільцям  океанічної  циркуляції.
Поверхневі  течії  океанів  Землі
Назва
Різновид,   
температура води, С °
Місце розташування, напрямок, особливості
тихий океан
Північно ­т ихоокеанська тепла, поверхнева, 7—16
(узимку), улітку до 18—23
Приблизно між 35 і  42 ° пн. ш., направлена до
берегів Північної  америки; продовження  куро­
сіо, у  східній частині розгалужується на  а ляс­
кинську й  к аліфорнійську течії
Східно­а встралійська тепла, поверхнева, 11—20
(узимку), 15—26 (улітку)
Відгалуження Південної Пасатної, уздовж схід­
ного берега австралії
Продовження  таблиці
Назва
Різновид,   
температура води, С °
Місце розташування, напрямок, особливості
Перуанська (гумболь ­
дта)
Холодна, поверхнева, 15—20 Поблизу західних берегів Південної америки,
відгалуження течії Західних Вітрів
Північна Пасатна тепла, поверхнева, 24—29 На північ від екватора, направлена до Філіппін ­
ських островів
куросіо тепла, поверхнева, 12—28 Поблизу південних і  східних берегів Японії; про ­
довження Північної Пасатної
курильська Холодна, поверхнева, 0—5
(узимку), 8—16 (улітку)
Направлена з  півночі на південь уздовж східних
берегів  курильських островів та о. Хоккайдо
к аліфорнійська Холодна, поверхнева, 12—26 Із півночі на південь уздовж північно ­західного
берега Північної  америки
Південна Пасатна тепла, поверхнева, немає даних Уздовж екватора від островів галапагос до Но­
вої гвінеї, є  продовженням Перуанської течії
течія Західних Вітрів   
(антарктична циркум ­
полярна течія)
Холодна, поверхнева, 12—15
(північна частина), 1—2 (пів ­
денна частина)
огинає земну кулю приблизно між 40 і  55 ° пд.
ш., перетинає  атлантичний, Індійський та  тихий
океани; від неї відгалужуються холодні Бенгель­
ська, Західно ­а встралійська та Перуанська течії
атлантичний океан
гольфстрім тепла, поверхнева, 24—28
(у  південній частині), 10—20
(у  районі Великої Ньюфаунд ­
лендської банки)
Продовження Флоридської, направлена від бе ­
регів Флориди на північний схід до Великої
Ньюфаундлендської банки
Північна Пасатна тепла, поверхнева, 24—29 На північ від екватора, направлена від африки
до  антильських островів
антильська тепла, поверхнева, 25—28 до північного сходу від Великих  антильських
островів, північно ­західне продовження Північ ­
ної Пасатної
Північно ­а тлантична тепла, поверхнева, 7—15 Продовження  гольфстріму, направлена на пів­
нічний схід
Лабрадорська Холодна, поверхнева, 0—5
і  нижче (узимку), 2—10
(улітку)
Поблизу берегів Північної  америки, направлена
на південь від м. Баффіна до Великої Ньюфа­
ундлендської банки
Південна Пасатна тепла, поверхнева, немає да­
них
На південь від екватора, направлена від  афри­
ки до Південної  америки
Бенгельська Холодна, поверхнева, 15—26 Поблизу західних берегів Південної африки, на­
правлена з  південного сходу на північний захід;
північне відгалуження течії Західних Вітрів
к анарська Холодна, поверхнева, 12—26 Поблизу берегів Піренейського п ­ва та північно ­
західного узбережжя африки
Індійський океан
Західно ­а встралійська Холодна, поверхнева, 15—19
(узимку), 21—26 (улітку)
Поблизу західних берегів  австралії, північне від­
галуження течії Західних Вітрів, направлена
з  півдня на північ
Продовження  таблиці
Назва
Різновид,   
температура води, С °
Місце розташування, напрямок, особливості
Південна Пасатна тепла, поверхнева, немає да­
них
На південь від екватора, направлена від  ав­
стралії до  мадагаскару
мозамбіцька тепла, поверхнева, 22—28 У західній частині океану, відгалуження Південної
Пасатної течії, направлена з  півночі на південь
голкового мису (агулья ­
сова течія)
тепла, поверхнева, 16—27 Уздовж південно­східного берега  африки, утворю ­
ється при злитті вод  мозамбіцької та  мадагаскар­
ської течій; близько 38° пд. ш. поринає в  глибину
Сомалійська Холодна, поверхнева, 21—25 У північно ­західній частині океану, поблизу схід ­
них берегів п ­ва Сомалі; викликана мусонними
вітрами й  змінює свій напрямок за сезонами
(улітку  — на південь і  південний захід, узим ­
ку  — на  північ і  північний схід)
Північний Льодовитий океан
Східно­г ренландська Холодна, поверхнева, 0—2,4 Уздовж східного берега  гренландії, направлена
з  півночі на південь; протягом року несе льоди
арктичного басейну
Після  завершення  роботи  вчитель  збирає  контурні  карти  та  виставляє
оцінки.
VII.  пО етапне закріплення вивчен О гО   М атеріалу
   Завдання
Опишіть  один  із  морських  шляхів  з  Одеси  (Україна)  до  Токіо  (Японія).
Учні  повинні  вказати:  океани,  моря,  затоки  й   протоки,  через  які  про-лягає  маршрут;  властивості  вод  (солоність,  температура)  в  окремих  райо -нах  Світового  океану  й  найбільш  потужні  течії.
VIII.  п ідсуМ ки  ур О ку
Учитель  звертає  увагу  на  основні  положення  розглянутого  матеріалу.
IX.  дОМ ашнє завдання
1.  Опрацюйте  текст  параграфа  підручника.  2.  Підготуйте  доповіді  про
міжнародне  використання  Світового  океану.

Категорія: Географія 11 клас | Додав: uthitel (14.10.2014)
Переглядів: 1073 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: