hyipazart.com
Головна » Статті » Старша школа » Географія 11 клас

Урок № 28 Тема. Болота. Ґрунтові води. Використання та охорона ґрунтових вод.


Урок № 28
Тема.   Болота. Ґрунтові води. Використання та охорона ґрунтових вод.
Мета уроку:  актуалізувати знання про болота та ґрунтові води; дати уявлення про причини зниження
рівня забруднення ґрунтових вод; формувати вміння характеризувати причини утворення боліт; поглиблюва ­
ти вміння користуватися джерелами географічної інформації.
Обладнання:   підручник, атлас, довідники.
Тип уроку:   комбінований.
Ключові поняття:   болото, низинні болота, верхові болота, ґрунтові води.
Хід уроку
I.   Організація класу.  а ктуалізація О п О рних знань та в М інь
   Географічний крос
1.   Болото  —  це  ділянка  суходолу  з  надлишковим  …
2.   Вони  утворюються  в  районах  із  вологим  кліматом  і  неглибоко  заляга-ючими  водотривкими  …
3.   Розрізняють  два  основні  типи  боліт   —  верхові  і  …
4.   За  здатністю  пропускати  воду  гірські  породи  можна  поділити  на  водо-проникні  і  …
5.   Ґрунтовими  називають  води,  які  містяться  в  …
II.   М О тивація навчальн О ї та пізнавальнО ї діяльнО сті
Від  самої  появи  озер  у  них  накопичуються  мінеральні  й  органічні  ре-човини.  Поступово  у  водойми  сповільнюється  рух  води,  заростають  її  бе -реги,  зменшується  глибина,  і   з  часом  на  її  місці  утворюється  болото.  За-ростання  озера  рослинністю,  перехід  його  в  низинне  болото,  низинного
болота  в  перехідне,  перехідного  у  сфагнове  верхове   —  це  загальновідома
динаміка  природних  комплексів.
III.  в ивчення нО в О гО   М атеріалу
   На допомогу вчителю
Низинні  болота  мають  плоску  поверхню,  вони  формуються  при  зарос-танні  водойм,  можуть  розташовуватися  як  на  межиріччях,  так  і   в  долинах
річок,  на  заплавах  або  терасах.  Такі  болота  зазвичай  зволожуються  ґрун-товими  водами.
Рослинність  низинних  боліт  різноманітна  й  утворена  зеленими  мохами,
болотним  різнотрав’ям  (осокою,  лепехою,  очеретом,  рогозом);  серед  дерев  зу -стрічаються  чорна  вільха  й  деякі  види  беріз.  Зазвичай  низинні  болота  про -хідні.  Небезпечними  є   болота,  які  утворилися  на  місці  заростаючих  озер.
Верхове  болото  формується  в  умовах  застоювання  поверхневих  вод  на
плоских  зниженнях  вододілів.  Зазвичай  воно  не  пов’язане  з   ґрунтовими
водами.  Характерна  рослинність   —  мох  сфагнум,  пухівка,  журавлина,
багно.  Свою  назву  верхові  болота  виправдовують  не  завжди,  оскільки  зу-стрічаються  не  тільки  на  вододілах.  Скоріше  вони  називаються  так  через
опуклу  поверхню,  обумовлену  тим,  що  мох  краще  росте  в  центрі  болота,
де  немає  припливу  з  боку  мінералізованих  вод.
Перехідні  болота  за  способом  живлення  й   характером  рослинності  за-ймають  проміжне  положення  між  верховими  й  низинними.  На  їхньому
сфагновому  килимі  можна  зустріти  тростину  з  очеретом.
Болота  забезпечують  рівномірний  стік  річок,  регулюють  рівень  ґрун-тових  вод,  очищують  воду.  Їхній  рослинний  і   тваринний  світ  досить  бага-тий,  тут  росте  чимало  лікарських  і  медоносних  рослин,  до  того  ж  боло-та  —  це  багаті  мисливські  угіддя.
Під  час  господарської  діяльності  людина  осушує  болота,  це  призводить
до  загибелі  лісів  і   луків,  зниження  рівня  ґрунтових  вод,  обміління  річок.
IV.  пО етапне закріплення вивчен О гО   М атеріалу
   Завдання
Порівняйте  верхові  і   низинні  болота,  знайдіть  між  ними  відмінні  риси.
V.   в ивчення нО в О гО   М атеріалу (прОд О вження)
   На допомогу вчителю
Ґрунтові  води  утворюються  в  результаті  фільтрації  атмосферних  опадів
через  ґрунтовий  покрив  або  води  відкритих  водойм  (в  основному  річок
і  озер)  через  їхнє  русло.  Вони  залягають  на  першому  водотривкому  шарі.
У  лісових,  лісостепових  і   степових  районах  поширені  прісні  (або  слабо-мінералізовані)  ґрунтові  води,  у  межах  сухих  степів,  напівпустель  і   пус -тель  переважають  солоні  ґрунтові  води.  Область  їхнього  живлення  зазви-чай  збігається  з   межею  поширення.
У  природних  умовах  ґрунтові  води  не  забруднені  й  придатні  для  пит-ного  водопостачання.  Однак  вони  можуть  забруднюватися  з  ґрунту.  Чим
більше  його  забруднення  й  чим  ближче  до  поверхні  залягає  вода,  тим  ре -альніше  стає  небезпека  забруднення,  під  якою  розуміють  погіршення  якос-ті  води  (хімічних,  фізичних,  біологічних  властивостей).  Особливо  небезпеч -не  хімічне  забруднення,  яке  пов’язане  з  надходженням  промислових  стічних
вод,  витоками  технологічних  рідин,  розчиненням  твердих  відходів,  непра-вильним  використанням  сільськогосподарських  добрив  й  отрутохімікатів.
Рівень  ґрунтових  вод  залежить  від  погодних  умов,  розрізаності  земної
поверхні  й  близькості  великих  водойм.  Так,  значне  зниження  рівня  ґрун -тових  вод  спостерігається  в   зимовий  період,  коли  інфільтрація  атмосфер-них  опадів  майже  припиняється.
Зміни  рівня  ґрунтових  вод  може  спричиняти  господарська  діяльність  лю -дини.  Так,  при  створенні  водоймищ  відбувається  його  підвищення  в  резуль-таті  підпору.  Позитивним  наслідком  такої  зміни  режиму  є   збільшення
ресурсів  ґрунтових  вод  у  прибережній  зоні  водоймища;  негативними   —  під-топлення  прибережної  зони,  що  викликає  заболочування  території,  а   також
засолення  ґрунтів,  деградацію  рослинного  й   тваринного  світу.  У   результаті
утворюються  зони  екологічного  лиха,  що  потребують  першочергової  уваги.
Ґрунтові  води  широко  використовуються  людиною.  Це  пояснюється
тим,  що  вони  якісні,  більш  надійно  захищені  від  забруднення  й  заражен-ня,  менше  піддані  сезонним  і   багаторічним  коливанням  і   в  більшості  ви-падків  їх  використання  не  потребує  значних  коштів  щодо  очищення  води.
Тільки  в  США  щорічно  пробурюється  близько  мільйона  свердловин,  води
яких  витрачаються  на  задоволення  господарсько-побутових  потреб,  зро-шення,  технічне  водопостачання.
Надмірне  використання  ґрунтових  вод  може  призвести  до  зниження
їхнього  рівня.  Так,  збільшене  споживання  води  вздовж  узбережжя  Ізраїлю
призвело  не  тільки  до  зміни  її  рівня,  але  й  подальшого  забруднення  со -лоною  морською  водою.
Охорона  ґрунтових  вод  —  це  система  заходів,  спрямованих  на  усунен-ня  наслідків  їх  забруднення  й   виснаження.  Вони  пов’язані  з   необхідністю
не  стільки  виявити,  скільки  вчасно  запобігти  можливості  надходження
забруднювача  у   водоносний  шар.  У  протилежному  випадку  ліквідація  на-слідків  стає  складною,  дорогою  справою,  а  часом  неможливою.  Тому  охо -рона  водозаборів  ґрунтових  вод  повинна  передбачати  різні  профілактичні
та  захисні  заходи.  До  них  варто  віднести  заходи  щодо  запобігання  забруд-ненню  річок  і  водойм;  удосконалювання  методів  очищення  стічних  вод;
ізоляцію  комунікацій,  які  несуть  стічні  води;  обмеження  використання
отрутохімікатів  на  сільськогосподарських  територіях.
Профілактиці  забруднення  ґрунтових  вод  сприяє  моніторинг  їхньої
якості:  система  тривалих  спостережень  за  основними  динамічними  харак-теристиками  водоносного  горизонту.
VI.  пОетапне закріплення вивчен О гО   М атеріалу
   Завдання
Поясніть  причини  широкого  використання  людиною  ґрунтових  вод.
VII.  підсуМ ки ур О ку
Учитель  звертає  увагу  на  основні  положення  розглянутого  матеріалу.
VIII.  дОМ ашнє  завдання
Опрацюйте  текст  параграфа  підручника.

Категорія: Географія 11 клас | Додав: uthitel (14.10.2014)
Переглядів: 676 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: