hyipazart.com
Головна » Статті » Старша школа » Географія 11 клас

Урок № 27 Тема. Озера, льодовики.


Урок № 27
Тема.   Озера, льодовики.
Мета уроку:  актуалізувати знання про озера та льодовики; дати уявлення про особливості їхньої при ­
роди; формувати вміння виявляти причини утворення озер та льодовиків і  характеризувати їх розвиток; по ­
глиблювати вміння користуватися джерелами географічної інформації.
Обладнання:   підручник, атлас, довідники, схема «гірський льодовик».
Тип уроку:   комбінований.
Ключові поняття:   озеро, льодовик, снігова лінія.
Хід уроку
I.   Організація класу.  а ктуалізація О п О рних знань та в М інь
   Географічний диктант
Учні  об’єднуються  за  рядами  у  два  варіанти.  У   кожному  варіанті  час -тинам  річки,  її  характеристикам  і   річковій  системі  відповідають  певні  циф -ри.  Наприклад:  долина  річки   —  1,  2;  русло  річки  —  3,  4;  річкова  систе-ма  —  5,  6;  живлення  річки  —  7,  8.
Запитання
1.  Воно  буває  дощове,  снігове,  льодовикове  й  підземне.  2.  Ця  частина
річки  створена  в  результаті  руху  води  в  річці.  3.  До  її  складу  можуть  вхо-дити  тераси.  4.  Для  річок  помірного  поясу  найбільш  характерним  є   міша-не.  5.  До  її  складу  входить  заплава.  6.  Залежить  від  клімату  території,
якою  протікає  річка.  7.  До  її  складу  входять  усі  припливи  й  головна  річ -ка.  8.  Серед  них  розрізняють  сучасні,  давні,  викопні.  9.  У   ньому  тече  річ-ка.  Частина  її  може  підтоплюватися  під  час  повеней.
Відповідь:   перший  варіант:  7,  3,  1,  7,  1,  7,  5,  1,  3,  1;  другий  варіант:
8,  4,  2,  8,  2,  8,  6,  2,  4,  2.
II.   М О тивація навчальн О ї та пізнавальнО ї діяльнО сті
   На допомогу вчителю
Озерами  називають  природні  водойми  в  замкнутих  заглибленнях  су -ходолу.  Їхньою  характерною  рисою  є   уповільнений  водообмін:  тому  вода
в  озерах  малопротічна  або  стояча.  Загальна  кількість  озер  на  Землі  об-числюється  мільйонами,  але  більшість  із  них   —  малі  водойми  з  площею
дзеркала  менш  ніж  1  км
2
.  Деякі  озера  судноплавні,  значна  кількість  яких
використовуються  як  природні  сховища  води.
III.  в ивчення нО в О гО   М атеріалу
   Інтерактивна бесіда
1.   Які  умови  необхідні  для  утворення  озера?
2.   Які  типи  озер  ви  знаєте?
3.   Розкажіть  про  причини  утворення  одного  з   типів  озер.
4.   Чим  відрізняються  стічні  озера  від  безстічних?
5.   За  яких  умов  вода  в  озері  буде  солоною?
6.   Наведіть  приклади  озер,  розташованих  на  території  України.  Що  ви
знаєте  про  особливості  їхньої  природи?
IV.  в ивчення нО в О гО   М атеріалу (прОд О вження)
   На допомогу вчителю
Джерелами  живлення  озера  є  припливи,  атмосферні  опади,  підземні
й  талі  води.  Витрати  води  здійснюються  поверхневим  і  підземним  стоком,
а  також  за  рахунок  випаровування.
Озера  зазнають  сезонних,  багаторічних  і  багатовікових  коливань,  які
спричиняються  зміною  співвідношення  між  приходом  і  витратою  води  про-тягом  цих  проміжків  часу.  У   більшості  озер  помірних  широт  найбільший
підйом  води  пов’язаний  із  повенями  річок.  У   великих  озерах  річна  амп-літуда  рівня  води  зазвичай  незначна,  наприклад,  у   Ладозькому  й   Онезь -кому  озерах  —  50  см.
Озера  є  екосистемами,  усі  компоненти  яких  взаємозалежні.  За  відсутно-сті  зовнішнього  впливу  вони  досягають  деякого  стану  рівноваги  з   на-вколишнім  середовищем.  Однак  у  такому  стані  озера  перебувають  рідко.
Вони  використовуються  як  джерела  води  для  зрошення  й   побутових
потреб  або  ж  для  скидання  стічних  вод  підприємствами,  зливових
і   сільськогосподарських  стоків.  В  озера  проникають  деякі  види  рослин
і  тварин,  що  заносяться  рибалками  на  днищах  суден  та  іншими  випад -ковими  способами.  У   деяких  випадках  великі  озера  перебувають  навіть
під  загрозою  повного  зникнення.  Так,  наприклад,  об’єм  води  в  Аральсько-му  морі  (великому  солоному  озері)  у  наш  час  скоротився  вдвічі  через
забір  на  зрошення  вод  річок  Амудар’я  й   Сирдар’я,  що  впадають  у   ньо -го.  У   результаті  його  солоність  зросла  майже  втричі  (із  9,6—10,3  ‰
до  27—30  ‰).  Оголені  ділянки  морського  дна  розвіваються  курними
бурями,  що  призводить  до  винесення  солей  і  пестицидів  та  їх  осаду
в   межах  прилеглих  територій.
V.   пО етапне закріплення вивчен О гО   М атеріалу
   Завдання
Охарактеризуйте  причини  утворення  озер  та  їх  розвиток.
VI.  в ивчення нО в О гО   М атеріалу (прОд О вження)
   На допомогу вчителю
Льодовики  —  це  природні  скупчення  льоду  атмосферного  походження
на  суходолі.  Вони  займають  близько  11  %  площі  суходолу  і  містять  осно-вні  запаси  прісної  води  нашої  планети.  Найбільше  льодовиків  зосередже-но  у  високих  широтах,  де  земна  поверхня  повністю  розташована  вище  за
снігову  лінію.  Її  розглядають  як  нижню  межу  хіоносфери.  Це  частина
тропосфери,  у   межах  якої  на  земній  поверхні  можливе  зародження  льо-довиків  завдяки  позитивному  балансу  твердих  опадів.
Положення  снігової  лінії  в  першу  чергу  залежить  від  широти  місця.
Найбільш  піднята  вона  в  Тибеті  та  Андах  —  до  6500  м.  Найнижче,  опус-каючись  до  рівня  моря,  снігова  лінія  лежить  в  Антарктиді;  в  Арктиці
вона  розташовується  трохи  вище  рівня  моря.
Льодовики  Антарктиди,  Гренландії  і  деяких  інших  островів  належать
до  покривних.  На  них  припадає  близько  99 %  сучасних  льодовиків.  Своєю
формою  покривний  льодовик  нагадує  купол  або  перевернену  чашку,  при-чому  основна  маса  льодовика  розміщена  в   центральній  частині.  В  Антарк-тиді  товщина  льодовикового  покриву  перевищує  4  км.  Як  і  всі  льодовики,
покривні  льодовики  характеризуються  пластичністю   —  здатністю  само-стійно  пересуватися  під  дією  сили  ваги.  Рух  льоду  відбувається  від  центру
до  окраїн.  При  цьому  утворюються  айсберги.
Умови  для  утворення  гірських  льодовиків  є  в  усіх  високогірних  ра -йонах.  Найбільші  гірські  льодовики  розташовані  в  Гімалаях,  Андах,  на
Памірі  й  Тянь-Шані.  Найчастіше  гірські  льодовики  утворюються  у  зни -женнях  рельєфу  в  горах.  Область  їхнього  живлення  розміщена  високо
в   горах,  де  навіть  у  літні  місяці  низькі  температури,  і  опади  випадають
у   вигляді  снігу.  Поступово  сніг  накопичується  й  перетворюється   —  ма-са  льоду  збільшується,  льодовик  починає  рухатися.  У  результаті  його
нижня  частина  опускається  нижче  за  снігову  лінію.  Тут  розташована
зона  танення,  де  маса  льодовика  зменшується,  і  беруть  початок  багато
гірських  річок.
Гірські  льодовики  виконують  роботу,  переміщаючи  пісок,  гальку,  ва -луни,  що  вмерзли  в  їхню  нижню  частину.  Коли  льодовик  відступить,  ці
уламкові  гірські  породи  відтануть  і   утворять  відкладення,  які  називають
мореною.  Вони  утворюють  малі  форми  рельєфу  —  моренові  рівнини  й  па-горби.
У  районах  із  холодним  кліматом  товщі  гірських  порід  протягом  літа
не  встигають  повністю  розмерзтися,  і  верхня  частина  земної  кори  може
перебувати  в  мерзлому  стані  протягом  багатьох  років.  Це  вічна,  або  бага -торічна,  мерзлота.
На  думку  дослідників,  льодовики  й  морські  льоди  зі  снігом,  що  їх
вкриває,  являють  собою  своєрідні  холодильники  Землі.  Це  пояснюється
особливостями  льоду  й   снігу  як  підстилаючої  поверхні:  їх  високим  аль-бедо  й  значною  величиною  випромінювання  довгохвильової  радіації.  За -ймаючи  великі  площі,  льодовикові  покриви  створюють  власний  «сніжно-крижаний»  клімат,  що  характеризується  вихолоджуванням  нижніх  шарів
повітря.  Тому  над  Гренландським  й  особливо  Антарктичним  льодовико -вим  покривом  установлюються  стійкі  антициклони,  які  ще  більше  спри-яють  охолодженню  їхньої  поверхні.
Другою  особливістю  льодових  ландшафтів  є  їх  бідність  на  мінеральні
речовини,  так  необхідні  для  розвитку  рослинного  життя.  Ця  обставина
є  вирішальною  в  придушенні  органічного  життя.  Проте  в   умовах  середньої
смуги  існує  велика  група  рослин  і   тварин,  які  переносять  зиму.  Це  так
званий  пагін  —  сукупність  організмів  (водорості,  найпростіші,  коловерт-ки),  які  зазвичай  перебувають  у  стані  анабіозу.
VII.  пО етапне закріплення вивчен О гО   М атеріалу
   Завдання
Складіть  схему  «Гірський  льодовик».
   Конкурс ерудитів
Для  конкурсу  вибирають  журі  (троє  учнів).  Учні  класу  об’єднуються
у  дві  команди,  потім  учитель  оголошує  завдання.
Складіть  письмову  розповідь  про  типи  озер:  І  команда  —  тектонічні,
залишкові,  вулканічні,  ІІ  команда  —  льодовикові,  карстові,  загатні.  Піс-ля  завершення  роботи  учні  передають  роботи  журі,  яке  вибирає  кращі.
Переможці  отримують  найвищі  оцінки.
VIII.  п ідсуМ ки  ур О ку
Учитель  звертає  увагу  на  основні  положення  розглянутого  матеріалу.
IX.  дОМ ашнє завдання
Опрацюйте  текст  параграфа  підручника.

Категорія: Географія 11 клас | Додав: uthitel (14.10.2014)
Переглядів: 631 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: