Головна » Статті » Старша школа » Географія 11 клас

Урок № 25 Тема. Гіпотези походження гідросфери. Розподіл води і кругообіг води на Землі.


Урок № 25
Тема.   Гіпотези походження гідросфери. Розподіл води і  кругообіг води на Землі.
Мета уроку:  з’ясувати гіпотези походження гідросфери; актуалізувати знання про розподіл води та її
кругообіг на Землі; пояснити значення кругообігу води; розвивати вміння користуватися джерелами геогра ­
фічної інформації.
Обладнання:   підручник, атлас, таблиця «об’ємний склад і  активність водообміну гідросфери», схема
«к ругообіг води на Землі».
Тип уроку:   вивчення нового матеріалу.
Ключові поняття:   гідросфера, розподіл води, кругообіг води на Землі, Світовий океан.
Хід уроку
I.   Організація класу. М О тивація навчальн О ї та пізнавальнО ї   
діяльнО сті
Погляньте  на  фізичну  карту  півкуль.  Блакитний  і  синій  кольори  на
ній  переважають.  Це  кольори  одного  з  найпоширеніших  на  Землі  мінера -лів  —  води.  Вона  має  безліч  дивних  властивостей  та  утворює  на  Землі
єдину  оболонку,  яка  називається  гідросферою.  До  складу  гідросфери  вхо -дять  води  Світового  океану;  води  суходолу  —  річки,  озера,  болота,  льодо-вики,  штучні  водойми,  підземні  води  й   вода  в  атмосфері   —  водяна  пара,
краплі  води,  кристалики  льоду.  Понад  96  %  усього  водного  багатства  Зем-лі  зосереджено  у  Світовому  океані.  Тут  води  стільки,  що  в   середньому  на
одну  людину  припадає  понад  200  млн  тонн.
II.   а ктуалізація О п О рних знань та в М інь
   Бліцопитування
1.   У  яких  станах  може  перебувати  вода?
2.   За  яких  умов  вода  переходить  із  рідкого  в  газоподібний  стан?
3.   Де  в  природі  можна  бачити  воду  у   твердому  стані?
4.   Як  відбувається  кругообіг  води  на  Землі?
III.  в ивчення нО в О гО   М атеріалу
   На допомогу вчителю
Відповідно  до  найпоширенішої  гіпотези,  гідросфера  (як  і  атмосфера)
утворилася  в  результаті  виплавлення  й   дегазації  речовини  мантії.  Із  часом
її  обсяг  збільшувався.  Можливо,  на  ранніх  етапах  формування  гідросфери
значну  роль  у   її  становленні  відігравала  ударна  (катастрофічна)  дегазація,
викликана  падінням  на  Землю  великих  космічних  тіл.
Спочатку  єдиного  водного  простору  не  існувало.  Утворення  океанічних
западин  і   зростання  об’єму  води  відбувалися  у   фанерозі.  У   процесі  по-дальшої  еволюції  гідросфера  Землі  безупинно  змінювалася,  про  що  свід-чать  співвідношення  площі  суходолу  й   океану,  глибина  океанів  і  рівень
моря.  Її  об’єм  продовжує  зростати  й   зараз  зі  швидкістю  близько  1  км
3
 
води  на  рік.  У  зв’язку  із  цим  передбачають  збільшення  об’єму  водної  ма -си  Світового  океану  протягом  найближчого  мільярда  років  на  6—7  %.
IV.  пО етапне закріплення вивчен О гО   М атеріалу
   Робота в  загальному колі
Висловте  вашу  точку  зору  щодо  гіпотези  походження  гідросфери.
V.   в ивчення нО в О гО   М атеріалу (прОд О вження)
   На допомогу вчителю
Великий  кругообіг  води  обумовлює  постійну  зміну  води  в  океанах,  річках,
озерах  та  інших  частинах  гідросфери.  У   річках  зміна  води  відбувається  за
11—12  днів,  в  океанах   —  за  3  тис.  років,  а  в  полярних  льодовиках  —  за
8  тис.  років.  Саме  завдяки  кругообігу  вода  на  суходолі  не  висихає,  підтри -мується  існування  багатьох  форм  життя  поза  океанами  й  морями,  відбува -ється  перерозподіл  тепла  й   вологи  на  планеті.  Кругообіг  сприяє  переміщенню
речовин  на  поверхні  Землі,  наприклад,  завдяки  роботі  текучих  вод.
Об’ємний  склад  і  активність  водообміну  гідросфери  
(за  М.  і.  Львовичем,  1986)
Частина гідросфери
Об’єм з  округленням,
тис. км
3
Елемент балансу,   
тис. км
3
 на рік
Активність водообміну,
років
океан 1 370 000 452 3000
Підземні води 60  000 12 5000*
У тому числі зони актив­
ного водообміну
4000 12 300**
Полярні льодовики 24  000 3 8000
Поверхневі води суходолу 280 40 7
Річки 1,2 40 0,030
Ґрунтова волога 80 80 1
Пари атмосфери 14 525 0,027
Уся гідросфера 1 454 000 525 2800
Примітка.  З   урахуванням  підземного  стоку  в  океан,  минаючи  річки:
*4200  років;  **  280  років.
VI.  з акріплення вивченО гО   М атеріалу
Учитель  демонструє  схему  «Кругообіг  води  на  Землі»  і   звертає  увагу
на  те,  що  найменше  води  міститься  в   атмосфері,  якщо  вся  вона  виявить-ся  на  земній  поверхні  в   рідкому  стані,  то  утвориться  суцільна  плівка  за-втовшки  в  середньому  менше  2  см.  Однак  вода  атмосфери  відіграє  вели -чезну  роль  у  природних  процесах,  що  відбуваються  на  планеті.
   Завдання
Охарактеризуйте  роль  води,  яка  міститься  в  повітряній  оболонці.
VII.  підсуМ ки ур О ку
Учитель  звертає  увагу  на  основні  положення  розглянутого  матеріалу.
До складу  гідросфери  входять  води  Світового  океану,  води  суходолу  й  во-да  в  атмосфері.  Відповідно  до  найпоширенішої  гіпотези,  водна  оболонка
утворилася  в  результаті  виплавлення  й   дегазації  речовини  мантії.  Мож-ливо,  на  ранніх  етапах  її  формування  більшу  роль  відігравала  ударна  (ка-
тастрофічна)  дегазація,  викликана  падінням  на  Землю  великих  космічних
тіл.  На  Землі  відбувається  постійне  переміщення  води  —  світовий  круго-обіг,  завдяки  якому  можливе  різноманітне  життя  на  суходолі;  він  обумов-лює  перерозподіли  тепла  й   вологи  на  Землі,  зміну  води  в   океанах,  по -верхневих  водах  й  інших  частинах  гідросфери.
VIII.  дОМ ашнє  завдання
1.  Опрацюйте  текст  параграфа  підручника.  2.  Підготуйте  доповіді  про
найбільші  повені  та  їх  наслідки.

Категорія: Географія 11 клас | Додав: uthitel (14.10.2014)
Переглядів: 1029 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: