Головна » Статті » Старша школа » Географія 11 клас

Урок № 24 Тема. Вплив людини на стан атмосфери.


Урок № 24
Тема.   Вплив людини на стан атмосфери.
Мета уроку:  розширювати знання про вплив людини на стан атмосфери; сформувати поняття про
парниковий ефект; ознайомити з  причинами виникнення і  наслідками кислотних дощів, смогу, озонових дір;
розвивати вміння користуватися джерелами географічної інформації.
Обладнання:   підручник, атлас, довідники, схема «к ислотні дощі, їх причини та шкідливий вплив».
Тип уроку:   комбінований.
Ключові поняття:   парниковий ефект, кислотні дощі, смог, озонові діри.
Хід уроку
I.   Організація класу.  а ктуалізація О п О рних знань та в М інь
   Тести
1.   Укажіть,  як  називається  стан  нижнього  шару  атмосфери  в  даній  міс -цевості  в  певний  момент  або  протягом  якого-небудь  періоду  часу.
а  Погода  Б  Повітряна  маса
В  Клімат  Г  Атмосферний  фронт
2.   Головними  властивостями  тропічних  повітряних  мас  є:
а  Жаркі  й  вологі   Б  Жаркі  й  сухі
В  Холодні  й  сухі   Г  Холодні  й  вологі
3.   Укажіть  правильне  твердження.
а  Клімат  залежить  від  географічної  широти
Б  Клімат  не  залежить  від  підстилаючої  поверхні
В  Клімат  залежить  від  пори  року
Г  Клімат  не  залежить  від  океанічних  течій
4.   Укажіть  назву  вітру,  який  улітку  дме  з   моря  на  суходіл,  а  взимку  —
із  суходолу  на  море.
а  Західний  Б  Пасат
В  Мусон  Г  Бриз
5.   До  атмосферних  опадів,  що  випадають  із  повітря,  належить:
а  Дощ  Б  Роса
В  Град  Г  Сніг
6.   Установіть  відповідність  між  описами  опадів  та  їхніми  назвами.
1  Дощ
2  Роса
3  Іній
4  Град
а  Рідкі  атмосферні  опади,  що  випадають  із  хмар
Б  Тверді  атмосферні  опади,  що  складаються  з  крижа-них  кристалів  різної  форми  й   випадають  із  хмар
В  Тверді  атмосферні  опади  у  вигляді  частинок  льоду
неправильної  форми,  що  випадають  із  хмар
Г  Краплі  води,  що  утворюються  при  конденсації  во-дяної  пари  на  ґрунті,  траві  й   наземних  предметах
Д  Тонкий  шар  крижаних  кристалів,  що  утворюється
на  ґрунті,  траві  й   наземних  предметах  при  охоло-дженні  земної  поверхні
7.   Розташуйте  назви  основних  кліматичних  поясів  у  послідовності  їх  роз -міщення  на  території  Землі  (починаючи  з   найпівнічнішого).
а  Антарктичний  Б  Помірний  Північної  півкулі
В  Екваторіальний   Г  Тропічний  Південної  півкулі
94
8.   Розташуйте  кліматичні  області,  що  змінюють  одна  одну  в  межах  по -мірного  пояса  на  території  Євразії  (починаючи  з  найсхіднішого).
а  Морський  Б  Континентальний
В  Помірно  континентальний  Г  Мусонний
II.   М О тивація навчальн О ї та пізнавальнО ї діяльнО сті
Учитель  розповідає  про  значення  атмосфери.  Спираючись  на  схему,
він  приділяє  основну  увагу  її  впливу  на  кліматичні  умови,  у  тому  числі
на  «парниковий  ефект».
   На допомогу вчителю
Повітряна  оболонка,  як  одяг  на  тілі  людини,  «зігріває»  Землю,  утриму-ючи  тепло  на  її  поверхні,  у   результаті  чого  середня  температура  повітря
у  приземних  шарах  підвищується.  Цю  властивість  атмосфери  називають  пар -никовим  ефектом.  Основний  вплив  на  його  появу  здійснює  водяна  пара  або
вологість  повітря  тропосфери,  значну  роль  відіграє  вуглекислий  газ  (ці  скла-дові  повітряної  оболонки  можна  порівняти  із  целофановою  плівкою,  що  про-пускає  сонячні  промені,  які  йдуть  до  Землі,  і  утримує  тепло  в   її  поверхні).
Значення атмосфери
Забезпечення умов існування живих
організмів
Захист від небезпечного для лю ­
дини впливу космосу
Пом’якшення кліматичних умов
Використання
атмосферного
повітря (кисню)
людьми й  тва ­
ринами в  про ­
цесі дихання
Використання ат­
мосферного пові­
тря (вуглекислого
газу) рослинами
в  процесі фото ­
синтезу
озоновий шар по­
глинає значну час ­
тину ультрафіолето­
вої радіації Сонця,
небезпечної для
живих організмів
У щільних ша ­
рах атмосфери
згоряють метео­
ритні тіла
Завдяки вуглекис ­
лому газу й  водя­
ній парі середня
температура на
Землі є  вищою
приблизно на 33 °С
Не дає земній
поверхні сильно
нагріватися
вдень і  швидко
охолоджуватися
вночі
III.  в ивчення нО в О гО   М атеріалу
   На допомогу вчителю
У  результаті  господарської  діяльності  людини,  у  першу  чергу  спалю -вання  палива,  протягом  останніх  ста  років  кількість  вуглекислого  газу
в  повітряній  оболонці  зростає,  що  призводить  до  посилення  парникового
ефекту.  Крім  того,  до  атмосфери  потрапляють  й  інші  парникові  гази,  на -приклад,  метан,  окис  азоту  й   ціла  низка  речовин,  які  містять  хлор.  Не-зважаючи  на  те,  що  вони  виробляються  в  менших  обсягах,  деякі  із  цих
газів  набагато  небезпечніші  з  погляду  глобального  потепління.  Усе  це  при -зводить  до  поступового  зростання  середньорічної  температури  атмосфери
Землі  й   Світового  океану.  Наукова  думка,  виражена  Міждержавною  гру-пою  експертів  зі  змін  клімату  (МГЕЗК)  ООН,  полягає  в   тому,  що  середня
температура  на  планеті  підвищилася  на  0,7   °C  порівняно  із  часом  початку
промислової  революції  (від  другої  половини  XVIII  ст.).  Учені  зійшлися  на
думці,  що  основна  причина  потепління  викликана  діяльністю  людини.
Забруднення  повітряної  оболонки  Землі  досягло  найбільших  масштабів
у  великих  промислових  центрах,  де  заводи  і   фабрики  у  процесі  своєї  діяль-ності  викидають  в   атмосферу  тверді,  наприклад  пилові,  частки  і  газоподібні
речовини.  Поблизу  металургійних  підприємств  спостерігається  високий  уміст
у  повітрі  часток  металів,  сажі  й   пилу.  Сажа  й  пил  осідають  на  листах  рос-лин,  порушуючи  процеси  фотосинтезу,  дихання  й  випаровування,  унаслідок
чого  тривалість  життя  рослин  різко  скорочується.  Проблемою  міст  стає  зрос-таюча  кількість  автомобілів,  які  в  результаті  спалювання  рідкого  палива  ви -кидають  шкідливі  для  всіх  живих  організмів  вихлопні  гази.  Промислові
центри  оповиті  смогом   —  сумішшю  отруйного  диму  й  дрібних  крапель  води.
Смог  призводить  до  порушення  складу  крові  людини,  знижує  опір  до  хвороб.
Наприкінці  70-х  рр.  ХХ  ст.  в  атмосфері  були  виявлені  ділянки  зі  зни -женим  умістом  озону  в  стратосфері,  названі  «озоновими  дірами».  За  при -йнятою  в   науковому  середовищі  теорією,  причиною  цього  явища  стало
виділення  хлор-  і  бромовмісних  фреонів.  Відповідно  до  іншої  гіпотези,
процес  утворення  «озонових  дір»  може  бути  значною  мірою  природним.
У  1987  р.  був  підписаний  Монреальський  протокол  щодо  речовин,  які
руйнують  озоновий  шар.  Він  передбачав  певний  строк  для  кожної  групи
галогенованих  вуглеводнів  (у  тому  числі  фреонів),  протягом  якого  вона
має  бути  знята  з  виробництва.  Так,  викиди  хлор-  і   бромовмісних  фреонів
були  обмежені  шляхом  переходу  на  інші  речовини,  наприклад  фторовміс-ні  фреони.  Проте  вчені  вважають,  що  процес  відновлення  озонового  шару
займе  кілька  десятиліть.
Ще  одним  негативним  наслідком  діяльності  людини  стали  так  звані  кис-лотні  дощі.  Це  опади,  кислотність  яких  перевищує  нормальну.  Мірою  кис-лотності  є   значення  pН  (водневий  показник),  діапазон  зміни  якого  від  1  до  14.
Так,  рН  чистої  води  становить  7,  дощова  вода  в  чистому  повітрі  має  pН  5,6.
Якщо  кислотність  води  нижча,  ніж  5,5,  то  опади  вважаються  кислотними.
На  великих  територіях  промислово  розвинених  країн  випадають  опади,  кис-лотність  яких  перевищує  нормальну  від  10  до  1000  разів  (рН  =  5  …  2,5).
Хімічний  аналіз  кислотних  опадів  свідчить  про  присутність  у  них  сір-чаної  (H
2
SO
4
)  та  азотної  (HNO
3
)  кислот.  Наявність  сірки  й  азоту  в   цих
формулах  показує,  що  проблема  пов’язана  з  викидом  в  атмосферу  саме
цих  елементів.  Так,  при  спалюванні  палива  в  повітря  потрапляє  діоксид
сірки,  а  також  відбувається  реакція  атмосферного  азоту  з  атмосферним
киснем  й   утворюються  оксиди  азоту.  Потім  діоксид  сірки  й  оксид  азоту
реагують  з  атмосферною  водою,  утворюючи  азотну  й   сірчану  кислоти.
IV.  пО етапне закріплення вивчен О гО   М атеріалу
   Завдання
Складіть  схему  «Кислотні  дощі,  їх  причини  й  шкідливий  вплив».
Сірчана та азотна кислоти агресивно впливають
на цегляні та бетонні споруди
SO
2
 і NO
3
 викидають  
в атмосферу  тЕЦ та про­
мислові підприємства
Частина SO
2
 і NO
3
 реагує з киснем
і вологою в  атмосфері, утворюю ­
чи, відповідно, сірчану та  азотну
кислоту
Сірка, що міститься у  вугіллі та
нафті, згорає з  утворенням SO
2
Підвищення кислотності ґрунтів
порушує в  ньому біологічну
рівновагу
Вода відкритих водойм
закислюється. Риба гине
Пошкоджуються
рослини
… і проникають  
у  ґрунт
V.   в ивчення нО в О гО   М атеріалу (прОд О вження)
   На допомогу вчителю
Для  захисту  атмосферного  повітря  від  забруднення  на  підприємствах
будуються  очисні  споруди,  що  утримують  гази,  пил,  дим,  кіптяву  й   сажу.
Такі  установки  дозволяють  не  тільки  захистити  атмосферу,  але  також  ви-користати  речовини,  що  вловлюються  ними,  наприклад,  із  газів   —  від-ходів  виробництва,  можна  виготовити  азотну  кислоту.  Необхідно  ширше
використовувати  простий  випробуваний  десятиліттями  спосіб  очищення
повітря   —  посадку  дерев,  збереження  наявних  насаджень.  Рослини  можна
назвати  живими  «пилососами»,  вони  збирають  пил  на  своїх  листах,  потім
пил  змивається  дощем,  і   «пилосос»  знову  готовий  до  роботи;  найкраще
очищують  атмосферу  берест  і   бузок.  Крім  того,  рослини  поглинають  з  ат-мосфери  вуглекислий  газ,  а   повертають  кисень.
VI.  з акріплення вивченО гО   М атеріалу
   Завдання
Від  яких  благ  цивілізації  ви  можете  відмовитися  задля  зниження  за-бруднення  атмосфери?
VII.  підсуМ ки ур О ку
Учитель  звертає  увагу  на  основні  положення  розглянутого  матеріалу.
VIII.  дОМ ашнє  завдання
Опрацюйте  текст  параграфа  підручника.

Категорія: Географія 11 клас | Додав: uthitel (14.10.2014)
Переглядів: 2051 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: