hyipazart.com
Головна » Статті » Старша школа » Географія 11 клас

Урок № 22 Тема. Клімат та кліматотвірні чинники.


Урок № 22
Тема.  Клімат та кліматотвірні чинники. Особливості формування кліматів Землі, їх типи.
Циклони й  антициклони.
Мета уроку:  актуалізувати знання про клімат, циклони й  антициклони, вологість повітря і  глобальний
розподіл опадів; знати кліматотвірні чинники; закріпити знання про особливості формування кліматів Землі
та їх типи; розвивати вміння користуватися джерелами географічної інформації.
Обладнання:   підручник, атлас, довідники, кліматична карта, контурна карта.
Тип уроку:   комбінований.
Ключові поняття:   клімат, кліматотвірні чинники, циклони, антициклони, вологість повітря та опади.
Хід уроку
I.   Організація класу.  а ктуалізація О п О рних знань та в М інь
   Інтерактивна бесіда
1.   Що  таке  клімат?
2.   Які  кліматотвірні  чинники  ви  знаєте?
3.   Назвіть  основні  кліматичні  пояси.
4.   Що  таке  антициклон,  яка  погода  з  ним  пов’язана?
5.   Як  можна  довідатися  про  наближення  циклону  за  показаннями  баро-метра?
6.   Що  таке  повітряні  маси?  Які  вітри  відіграють  основну  роль  у  їх  пере -міщенні?
7.   Що  таке  абсолютна  й  відносна  вологість?  Який  прилад  використовують
для  вимірювання  відносної  вологості?
8.   Які  види  опадів  ви  знаєте?  У  яких  районах  Землі  випадає  максималь -на  кількість  опадів?  Чому?
II.   М О тивація навчальн О ї та пізнавальнО ї діяльнО сті
   На допомогу вчителю
Слово  «клімат»  у   перекладі  з   грецької  мови  означає  «нахил».  Греки
назвали  його  так  тому,  що  клімат  у   першу  чергу  залежить  від  широти
місцевості,  тобто  від  кута  падіння  (нахилу)  сонячних  променів.  Клімат
відіграє  величезну  роль  у  житті  людини.  Його  можна  охарактеризувати
на  основі  багаторічних  спостережень  за  погодою,  указавши  типові  пере-важаючі  температури,  напрямки  вітрів,  кількість  і  режим  випадання  опа -дів.  У   різних  районах  Землі  кліматичні  показники  поєднуються  по-різному.
Клімат  може  бути  жаркий  і  сухий,  жаркий  і  вологий,  холодний  і  сухий,
теплий  і  вологий.
III.  в ивчення нО в О гО   М атеріалу
Учитель  нагадує  найбільш  важливі  положення  досліджуваної  теми.
   На допомогу вчителю
Клімат  місцевості  в  першу  чергу  залежить  від  географічної  широти,  на
якій  вона  розміщена.  Важливими  чинниками  його  формування  є  характер
підстилаючої  поверхні  та  переміщення  повітряних  мас.  Так,  морські  пові-тряні  маси,  як  правило,  пом’якшують  клімат,  зменшуючи  амплітуду  коли -вань  температур,  і  роблять  його  більш  вологим.  На  формування  клімату
впливають  й  інші  чинники,  наприклад,  океанічні  течії.
На  земній  кулі  виділяють  основні  й  перехідні  кліматичні  пояси.  Кож-ному  із  семи  основних  кліматичних  поясів  відповідає  певний  тип  клімату.
У  межах  деяких  поясів  виділяють  кліматичні  області.

IV.  пО етапне закріплення вивчен О гО   М атеріалу
   Завдання
Назвіть  основні  причини  утворення  кліматичних  областей.
V.   в ивчення нО в О гО   М атеріалу (прОд О вження)
   На допомогу вчителю
Повітряні  маси  —  це  великі  частини  тропосфери,  що  характеризують-ся  однорідними  властивостями.  Залежно  від  місця  формування  виділяють
кілька  типів  повітряних  мас.  Вони  переміщуються  завдяки  вітрам,  а  та-кож  циклонам  (область  зниженого  атмосферного  тиску)  і  антициклонам
(область  високого  тиску).
Кількість  водяної  пари,  що  міститься  в  одному  кубічному  метрі  повіт-ря,  називається абсолютною  вологістю.  Відносна  вологість  —  це  відно-шення  кількості  водяної  пари,  що  міститься  у  повітрі,  до  її  максимально
можливої  кількості  за  даної  температури.  Вона  виражається  у  відсотках
і  вимірюється  гігрометром.
За  кількістю  опадів,  що  випадають,  можна  виділити  такі  зони:
  8 Волога екваторіальна, розташована приблизно між 20° пн. ш. і   20°  пд.  ш.,
тут  протягом  року  випадає  понад  750—1000  мм  опадів,  а   місцями  —
понад  2000  мм.
  8 Дві  сухі  тропічні,  розташовані  в  північній  і  південній  півкулях,  при-близно  між  20 °   і   40°   широти  (варто  звернути  увагу  на  те,  що  осо -бливо  бідні  на  опади  західні  узбережжя  материків,  які  омивають
холодні  морські  течії;  до  таких  територій  належить  пустеля  Наміб
в   Африці).
  8 Дві  вологі  зони  помірних  широт,  розташовані  між  40-ю  та  60-ю  пара-лелями  в  кожній  півкулі,  тут  випадає  понад  500  мм  опадів  (крім  цен -тральних  областей  Євразії).  Причому  завдяки  західному  перенесенню
більше  опадів  отримують  західні  береги  материків.
  8 Дві  області  високих  широт  із  невеликою  кількістю  опадів  (тут  випадає
менш  ніж  250  мм  опадів,  за  винятком  окремих  районів,  що  лежать  на
шляху  циклонів).
VI. практикуМ
Практична  робота  №  8  «аналіз  кліматичних  та  синоптичних  карт»  
(перша  частина).
Частина  учнів  отримують  завдання  охарактеризувати  клімат  основних
кліматичних  поясів  і  заповнити  таблицю  «Характеристика  основних  клі -матичних  поясів».  Вони  працюють  групами  з  картами  атласу  та  підруч -ником.
Кліматичні
пояси
Місце розташу-вання
Кліматичні показники
Екваторіальний Приблизно між
20º пн. ш. і  20º
пд. ш.
Високі температури повітря протягом року  — +24…+28  °С, перева­
жають екваторіальні повітряні маси й  знижений атмосферний тиск.
Висхідні потоки повітря спричиняють велику кількість опадів  —
1000—3000 мм на рік, у  горах опадів може випадати до 6000 мм,
випадають вони рівномірно протягом усього року. Води надходить
більше, ніж випаровується
Кліматичні
пояси
Місце розташу-вання
Кліматичні показники
тропічні Приблизно між
20º і  40º широти
в  кожній півкулі
У теплу пору року температури досягають + 30 °С і  більше, а  в про ­
холодну  — знижуються до +15  °С і  нижче.  температура повітря про­
тягом  доби може змінитися до 40  °С. Зафіксовано рекордно високі
температури повітря. Переважають тропічні повітряні маси й  високий
атмосферний тиск. Спадні потоки повітря спричиняють дуже малу
кількість опадів (менш ніж 500 мм, у  деяких районах опади не ви ­
падають протягом кількох років). Випаровуваність перевищує кіль ­
кість опадів, що випадають
Помірні Приблизно між
40º і  60º широти
в  кожній півкулі
добре виражені чотири пори року. У  теплу пору року температури
досягають +25  °С і  вище, у  холодну  — знижуються до –15  °С і  ниж ­
че. Середньорічна температура коливається між +20 і  0 °С. Перева­
жають помірні повітряні маси й  низький атмосферний тиск. Висхідні
потоки повітря спричиняють значну кількість опадів  — до 1000 мм
і  більше, але розподілені вони нерівномірно. Води надходить більше,
ніж випаровується
Полярні (арк­
тичний та ан ­
тарктичний)
В основному за
полярними кола ­
ми
Протягом усього року температури повітря, як правило, значно нижчі
за 0  °С. Зафіксовано рекордно низькі температури. Переважають арк ­
тичні й  антарктичні повітряні маси й  високий атмосферний тиск.
к ількість опадів незначна
Решта  учнів  отримують  завдання  охарактеризувати  клімат  помірного
поясу  за  окремими  кліматичними  областями  і   заповнити  таблицю  «Клімат
областей  помірного  поясу».  Учні  працюють  у  групах  із  картами  атласу
й  підручником.
Кліматична
область
Середня температу-ра повітря, °С
Річна кількість опа-дів, мм, режим випа -дання
Переважний напрямок вітру.  
Переважаючі повітряні маси
січень липень січень липень
морського типу 0…+5 +17…+18 700—100, більше випа ­
дає в  теплу пору року
Західний, помір­
ні повітряні маси
Західний, помірні
повітряні маси
Помірно конти ­
нентального
типу
0…–12 +18…+22 400—700, більше випа ­
дає в  теплу пору року
Західний і  схід ­
ний, помірні по­
вітряні маси
Західний, помірні
повітряні маси
континенталь­
ного типу
–12…–
30
+12…+25 100—400, більше випа ­
дає в  теплу пору року
Південний, за ­
хідний, помірні
повітряні маси
Північний, захід­
ний, помірні пові ­
тряні маси
мусонного типу –8…–16 +14…+20 600—1000, основна
частина випадає в  те­
плу пору року
Західний (із су ­
ходолу до океа­
ну), помірні по­
вітряні маси
Східний (з океану
на суходіл), помір­
ні повітряні маси
Після  завершення  роботи  представники  груп  повідомляють  про  отри-мані  результати.
VII.  вивчення нО в О гО   М атеріалу (прОд О вження)
   Повідомлення учнів
Приклад  доповіді
На  території  України  антициклони  й  циклони  переміщуються  в  осно-вному  із  заходу  на  схід.  Це  пояснюється  західним  перенесенням  повітряних
мас  у  помірних  широтах.  Більшість  циклонів  виникають  на  північ  від  Іс-ландії  (Ісландський  мінімум).  З   Атлантики  на  територію  України  за  рік
приходить  близько  45  циклонів.  Найчастіше  вони  спостерігаються  з  листо -пада  по  березень,  найрідше   —  наприкінці  весни.  Узимку  їх  вторгнення
спричиняє  підвищення  температури  повітря,  часто  до  відлиг,  а  влітку,  на -впаки   —  зниження.
Більшість  антициклонів,  що  надходять  на  територію  України  влітку,
пов’язані  з  діяльністю  Азорського  максимуму.  Іноді  сюди  проникають  ан -тициклони  з  Арктичного,  а  взимку  —  із  Сибірського  максимумів.  Анти-циклони,  вплив  яких  посилюється  у   східній  та  південній  частинах  країни,
улітку  формують  теплу  безхмарну  погоду  зі  значними  добовими  ампліту-дами  температури.
   На допомогу вчителю
Найбільшу  небезпеку  становлять  тропічні  циклони.  У  випадку,  якщо
область  низького  тиску  досягає  малого  діаметра  (кілька  сотень  кілометрів)
із  мінімальним  тиском  біля  земної  поверхні,  тропічний  циклон  перетво -рюється  на  грізний  ураган.
Нерідко  силу  такого  циклону  порівнюють  із  ядерним  вибухом.  Насправ-ді  ураган  середньої  сили  має  енергію  багатьох  тисяч  атомних  бомб,  поді-бних  до  тієї,  що  була  скинута  на  Нагасакі.  Циклони  є   важливим  чинником
формування  погоди,  а  у  своїх  екстремальних  формах  (із  надзвичайно  ве-ликою  силою  вітру)  становлять  величезну  небезпеку  для  людини.
Чотири  найбільш  руйнівні  складові  тропічного  циклону  —  вітер  ура-ганної  сили,  морські  хвилі,  штормові  нагони  й   зливи.  Якщо  штормовий
нагін  збігається  з   високим  місячним  припливом,  підйом  рівня  води  може
досягати  семи  й  більше  метрів.  Це  приводить  до  затоплення  низинних
ділянок  узбережжя.  Період  такої  високої  води  залежить  від  особливостей
стоку  і  може  тривати  від  шести  годин  до  кількох  днів.
Під  час  проходження  тропічного  циклону  може  випасти  до  2500  мм
(це  в   п’ять  разів  більше,  ніж  у   деяких  європейських  країнах  випадає  за
рік),  хоча  трапляються  випадки,  коли  з  неба  не  випадає  жодної  краплі
дощу.  Результатом  великої  кількості  опадів  стають  повені.  Так  було,  на-приклад,  під  час  урагану  «Камілла»  в   1969  р.,  коли  протягом  п’яти  годин
на  вже  зволожений  ґрунт  вилилося  790  мм  опадів.
Швидкість  вітру  в  тропічному  циклоні  можна  порівняти  зі  швидкістю
перегонового  автомобіля,  і   вона  може  перевищувати  250  км/год.  Це  найпо-тужніша  зброя  урагану,  що  стає  причиною  величезних  руйнувань  і  загибе-лі  людей.  Будинки  вмить  перетворюються  на  купу  будівельного  сміття,
частина  якого  літає  в   повітрі,  завдаючи  ударів  по  комунікаціях  і  знищую -чи  рослинність.
III.  з акріплення вивченО гО   М атеріалу
   Завдання
Позначте  на  контурній  карті  райони  зародження  тропічних  циклонів
та  їхні  типові  маршрути.
IX.  п ідсуМ ки ур О ку
Учитель  звертає  увагу  на  основні  положення  розглянутого  матеріалу.
X.   дОМ ашнє завдання
1.  Опрацюйте  текст  параграфа  підручника.  2.  Підготуйте  доповідь  про
зміни  клімату  в   часі.

Категорія: Географія 11 клас | Додав: uthitel (14.10.2014)
Переглядів: 1702 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: