Головна » Статті » Старша школа » Географія 11 клас

Урок № 20 Тема. Ґрунт як ресурс. Зниження рівня родючості ґрунту (водна та вітрова ерозія, опустелювання). Охорона ґрунтів.


Урок № 20
Тема.   Ґрунт як ресурс. Зниження рівня родючості ґрунту (водна та вітрова ерозія, опустелювання). Охорона ґрунтів.
Мета уроку:  розвивати знання про ґрунти як природний ресурс; познайомити з  причинами зниження
родючості ґрунту; сформувати поняття про охорону ґрунтів; розвивати вміння користуватися джерелами гео ­
графічної інформації.
Обладнання:   атлас, підручник, довідники.
Тип уроку:   комбінований.
Ключові поняття:   ґрунт, гумус, водна ерозія, вітрова ерозія, опустелювання.
Хід уроку
I.   Організація класу.  а ктуалізація О п О рних знань та в М інь
   Географічний крос
1.   Сукупність  ґрунтових  горизонтів  утворює  …
2.   Здатність  розпадатися  на  грудочки  різної  форми  й  величини  визна -чає   …
3.   Першу  у  світі  наукову  класифікацію  ґрунтів,  засновану  на  їх  похо -дженні,  створив  …
4.   Для  опису  ґрунтів  і   відбору  зразків  для  аналізів  прийнято  копати  …
   Географічний аукціон
Назвіть  відомі  вам  типи  ґрунтів.
II.   М О тивація навчальн О ї та пізнавальнО ї діяльнО сті
Земля-годувальниця   —  так  здавна  зверталася  людина  до  землі.  На  зем-лі  виробляється  близько  90 %  продуктів  харчування  людства.  Але  ґрунт  не
тільки  годує,  він  і  одягає  нас,  а  також  є   сировиною  для  багатьох  галузей
промисловості.
III.  в ивчення нО в О гО   М атеріалу
   На допомогу вчителю
Цінність  ґрунту  визначається  не  тільки  його  значенням  для  господар-ства;  він  є  найважливішим  компонентом  усіх  наземних  природних  комп -лексів  і   біосфери  в  цілому.  Через  ґрунтовий  покрив  проходять  численні
екологічні  зв’язки  організмів,  які  живуть  на  Землі,  із  літосферою,  гідро -сферою  й   атмо сферою.
У  результаті  збільшення  кількості  населення  Землі  та  його  господар-ської  діяльності  зменшується  площа  земельних  угідь,  що  припадає  на  од -ного  жителя.  Тому  охорона  ґрунтів  і  їх  раціональне  використання  є  одним
із  найважливіших  завдань  усього  людства.
Здавна  лихом  для  хліборобів  була  ерозія.  Залежно  від  чинників,  що  обу -мовлюють  її  розвиток,  виділяють  два  основні  типи  ерозії  — водну   й   вітрову .
У  свою  чергу,  водна  ерозія  поділяється  на  поверхневу  (площинну)  і   лінійну  —
розмив  ґрунтів  і   підґрунтя,  що  супроводжується  утворенням  ярів.
Яри  являють  собою  великі  вимоїни  завглибшки  й  завширшки  від  кількох
до  десятків  метрів,  зі  стрімкими  схилами.  Довжина  ярів  може  досягати  кіль-кох  кілометрів.  Процес  утворення  цієї  форми  рельєфу  досить  простий:  стру-мені  води,  рухаючись  схилом  униз,  зливаються  й   створюють  невелике
довгасте  заглиблення  —  борозну;  поступово  вона  заглиблюється  й  розширю-
ється,  й   уже  не  струмені,  а   потоки  спрямовуються  сюди,  утворюючи  вимоїну,
а  потім  невелику  вибоїну,  що  розвивається  в  яр.  Він  росте  вглиб  і  вшир,
захоплюючи  все  більше  родючої  землі.  Поступово  руйнівна  дія  водного  по -току  зменшується,  схили  яру  стають  більш  пологими,  заростають  травою
й  іншою  рослинністю,  і   зрештою  яр  перетворюється  на  балку.
Появі  й  розвитку  ярів  можна  запобігти.  Для  цього  необхідно  зменши-ти  надходження  сюди  води  або  знизити  її  руйнівну  силу.  Із  цією  метою
на  схилах  і   дні  ярів  саджають  дерева  й   чагарники,  які  своєю  кореневою
системою  затримують  ґрунт  і  гірські  породи;  залишають  нерозораними
прилеглі  ділянки  землі;  створюють  відвідні  канави;  проводять  затримку
дощових  і  талих  вод  шляхом  створення  загороджень  біля  вершини  яру
(місці,  де  в   нього  надходить  найбільше  води  й  відбувається  основне  зрос -тання  цієї  форми  рельєфу).
Вітрова  ерозія  спричиняється  курними  бурями.  Вітер  здіймає  хмари
пилу,  ґрунту,  піску,  несе  їх  над  широкими  степовими  просторами,  і   все
це  осідає  товстим  шаром  на  землю  й  поля.  Іноді  наноси  бувають  до  2—3
м  заввишки.  Гинуть  посіви  й   сади.  Вітер  видуває  шар  ґрунту  на  16—25
см,  піднімає  її  на  висоту  1—3  км  і   переносить  на  величезні  відстані.
Величезну  проблему  для  жителів  жарких  і  посушливих  областей  ста-новить  опустелювання  (дезертифікація).  Це  процес  деградації  земель,  ви-кликаний  як  діяльністю  людини  (антропогенними  причинами),  так  і  при -родними  чинниками  й  процесами.
IV.  пО етапне закріплення вивчен О гО   М атеріалу
   Завдання
Назвіть  основні  причини  водної  та  вітрової  ерозії.
V.   в ивчення нО в О гО   М атеріалу (прОд О вження)
   На допомогу вчителю
Охорона  ґрунтів  включає  систему  організаційних,  економічних,  право-вих,  інженерних  та  інших  заходів.  Вони  здійснюються  на  основі  комплек-сного  підходу  до  угідь  як  до  складних  природних  утворень  (екосистем),
з  урахуванням  їхніх  зональних  особливостей.
Система  раціонального  використання  ґрунтів  передбачає  не  тільки  їх
збереження,  але  й   обмеження  впливів  на  рослинний  і  тваринний  світ,  гео -логічні  породи  й  інші  компоненти  навколишнього  середовища.
   Повідомлення учнів
VI.  п ідсуМ ки ур О ку
Учитель  звертає  увагу  на  основні  положення  розглянутого  матеріалу.
VII.  дОМ ашнє завдання
Опрацюйте  текст  параграфа  підручника.

Категорія: Географія 11 клас | Додав: uthitel (14.10.2014)
Переглядів: 565 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: