Головна » Статті » Старша школа » Географія 11 клас

Урок № 1 Тема. Науковий метод як спосіб мислення. Різні наукові методи дослідження.


Урок № 1
Тема.   Науковий метод як спосіб мислення. Різні наукові методи дослідження.
Мета уроку:  визначити поняття «науковий метод»; з’ясувати характерні риси загальнонаукових, конкрет­
но ­наукових та спеціальних методів досліджень; викликати в  учнів цікавість до вивчення курсу.
Обладнання:   підручник, атлас України, географічні довідники, схема «Вимоги до наукового методу».
Тип уроку:   вступний.
Ключові поняття:   науковий метод, фізична географія, соціально ­ економічна (суспільна) географія,
географічний простір, джерела географічної інформації, загальнонаукові, конкретно­наукові та спеціальні ме­
тоди досліджень.
Хід уроку
I.   Організація класу. М О тивація навчальн О ї та пізнавальнО ї   
діяльнО сті
На  початку  уроку  вчитель  повідомляє,  що  впродовж  навчального  року
учні  вивчатимуть  курс  «Географія».  Його  обсяг  становить  175  годин.  Осо-бливістю  курсу  є   те,  що  він  розглядає  не  тільки  географічні  питання,
а  й  проблеми  суміжних  наук.  Кожна  з  них  складається  з   теорії  і   методи-ки  досліджень.  Метод  є  підсумком  пізнання  законів  розвитку  предмета
дослідження  цієї  науки,  результатом  усвідомлення  форм,  у  яких  оберта-ється  її  зміст.
II.   а ктуалізація О п О рних знань та в М інь
Для  закріплення  мотивації  навчальної  та  пізнавальної  діяльності  учнів,
а  також  із  метою  підготовки  до  засвоєння  нового  матеріалу  проводиться
бліц опитування   (далі   —  бліцопитування).
1.   На  які  дві  великі  частини  поділяється  географія?
2.   Що  вивчає  фізична  географія?
3.   Що  вивчає  суспільна  географія?
4.   Назвіть  об’єкт  вивчення  географії.
5.   Які  методи  географічних  досліджень  можна  віднести  до  традиційних?
6.   Назвіть  джерела  географічних  знань.
III.  в ивчення нО в О гО   М атеріалу
   На допомогу вчителю
науковий  метод  —  це  спосіб  мислення,  необхідний  для  здобуття  нових
знань.  Чим  розвиненіша  наука,  тим  більшим  і  кращим  є   її  арсенал  мето -дів.  Уміння  правильно  їх  обирати  є   мірилом  професіоналізму  дослідника.
Зазвичай  критерієм  правильності  методу  є  відтворюваність  результату:
якщо  ми  повторно  проведемо  дослідження  за  таким  методом,  то  результат
буде  той  самий.
За  допомогою  наукових  методів  отримують  нову  інформацію  про  об’єкти
і  процеси,  що  досліджуються,  аналізують  закономірності  їх  функціонуван -ня,  одержують  змістовні  узагальнення  й  висновки.  Свого  часу  (XVIII  ст.)
англійський  філософ  Френсіс  Бекон  порівнював  правильний  метод  у  науко -вому  пізнанні  зі  світочем,  який  вказує  подорожньому  шлях  у   темряві.
Методи  нерозривно  взаємопов’язані  з  методикою  досліджень.  Це  вчен -ня  про  особливості  застосування  окремого  методу  чи  системи  методів  для
розв’язання  типового  пізнавального  завдання.  Методика  являє  собою  системну  сукупність  різноманітних  прийомів  дослідження.  Якщо  така  сукуп-ність  суворо  впорядкована  щодо  послідовності  застосування  дослідницьких
процедур,  її  називають  алгоритмом.
IV.  пО етапне закріплення вивчен О гО   М атеріалу
   Завдання
На  основі  розповіді  вчителя  складіть  схему  «Вимоги  до  наукового  методу».
Цілеспрямованість  
у  розв’язанні дослідницьких   
завдань
Правильність (істинність), яка підтверджується   
повторюваністю його результатів: правильний метод
у  разі його повторного застосування повинен дати
той самий результат
Економічність щодо витрат часу, засобів та коштів:   
із багатьох можливих методів перевагу надають   
найбільш економічному
Чіткість і  зрозумілість: результати,
отримані за цим методом,  
повинні мати чітку й  логічну   
інтерпретацію
Надійність, стійкість щодо   
незначних змін і  коливань  
вихідних даних чи умов
Вимоги до Н а У ко В ого мЕ тодУ
V.   в ивчення нО в О гО   М атеріалу (прОд О вження)
   На допомогу вчителю
Розрізняють загальнонаукові ,  конкретно-наукові  та  спеціальні  методи
досліджень.  Загальнонауковими  методами   називають  засоби  і   прийоми  до -сліджень,  які  з  певними  уточненнями  використовують  у  всіх  науках.  Такими,
наприклад,  є  метод  наукової  абстракції,  аналіз  і   синтез,  логіко-дедуктивний
метод,  метод  наукового  моделювання.
Так, метод  наукової  абстракції  використовують  у  двох  взаємо  пов’яза-них  напрямках   —  індукції  та  дедукції.  Суть  наукової  абстракції  полягає
в   пошуку  головних,  усталених,  типових  характеристик  досліджуваного
явища  та  у   свідомій  відмові  від  ознак  несуттєвих,  випадкових,  швидко-плинних,  нестійких.  Індукція  веде  наукову  абстракцію  від  часткового  і  кон -кретного  до  загального,  дедукція  дає  можливість  поширити  загальні  за-кономірності  на  конкретні  явища.
Географи  користуються  загальнонауковим  балансовим  методом.  У   всіх
випадках,  коли  дослідник  знає  кількість  того  чи  іншого  компонента  да-ного  ресурсу  та  напрямки  його  використання,  доцільно  аналізувати  його
баланс  шляхом  зіставлення  «приходу-розходу».  Таким  чином  у   географії
розглядають  баланси  природних  ресурсів,  населення  та  трудових  ресурсів,
палива,  електроенергії,  продовольства,  вантажопотоків,  виробництва  і   спо -живання,  прибутків  і  видатків.
Серед  загальнонаукових  філософських  методів  виділяється  історичний.
За  цього  методу  всі  об’єкти  реального  світу  змінюються,  проходячи  певні
фази  і   стадії  розвитку.  Більше  того,  змінюються  теорії  й   самі  методи  пізнан-ня  дійсності.  Особливо  важливий  історичний  підхід  для  суспільної  географії,
оскільки  людство  уважно  вивчає  динаміку  та  тенденції  свого  соціально-економічного  і  духовного  розвитку.  Одним  із  різновидів  історичного  підходу
є  генетичний  метод,  спрямований  на  розкриття  походження  того  чи  іншого
об’єкта  або  явища,  його  виникнення,  становлення,  розвитку,  згасання.
конкретно-науковими  називають  ті  методи,  які  застосовуються  в  окре-мих  науках  або  в   споріднених  групах  наук.  Їх  поділяють  на  дві  групи:
міждисциплінарні  та  спеціальні  методи.
Поширеним  є   метод  ідеалізації,  який  полягає  в  побудові  так  званих
ідеальних  моделей.  При  цьому  можна  абстрагуватись  від  усіх  властивостей
об’єктів,  що  моделюються,  крім  однієї  або  кількох,  які  цікавлять  дослід-ників.  Зокрема,  на  ідеальних  моделях   —  картоїдах  можна  аналізувати
взаємне  розміщення  географічних  об’єктів  (їх  топологію),  просторові  фор-ми  (морфологію),  зв’язки  та  відношення  (функції).
Картоїд   —  це  структурна  просторово-тимчасова  неметрична  теоретич-на  модель,  створена  на  основі  чітко  визначеної  системи  принципів  і   ви-ражена  в  системі  специфічних  умовних  позначок,  уведених  для  моделю -вання  якогось  процесу.
У  картоїдів  є  багато  спільного  з   уявними  картами.  Основну  відмінність
між  картоїдами  та  уявними  картами  показано  в  таблиці.
Картоїди Уявні карти
В основі картоїда  — експертні позиції як складова
частина певної наукової дисципліни. Це означає на­
явність системи наукових понять і  термінів, орієн ­
тованої на розуміння якоїсь сфери реальності
й  прийнятої в  певній науковій парадигмі
В основі уявних карт  — світоглядні позиції, засвоє­
ні на рівні здорового глузду. Вони є  природним
продуктом життєдіяльності людини. д ля них харак­
терна специфічна символіка, пов’язана з  культурою,
до якої належить людина
Центральну  роль  у  формуванні  географічних  теорій  відіграє  ідеалізо-ваний  (ідеальний)  об’єкт.  Як  приклад  можна  навести  теорію  широтної  зо-нальності  природних  ландшафтів  та  вертикальної  поясності.
Спеціальні  методи  дослідження  розробляють  для  потреб  окремої  науки.
Якщо  він  широко  використовується  іншими  науками,  то  набуває  загально-го  визнання  і   стає  міждисциплінарним  або  загальнонауковим.
VI.  з акріплення вивченО гО   М атеріалу
Ідеальний  об’єкт  дослідження  фігурує  в  законах  різних  наук.  Це  ознака
високого  рівня  її  теоретичного  розвитку.  Класичний  приклад  ідеалізованого
об’єкта  в  географії  —  географічне  положення,  або  місцеположення,  місце.
   Дидактична гра «Держава з  ідеальним географічним положенням»
Учні  працюють  групами.  Учитель  консультує,  у  разі  потреби  долуча-ється  до  роботи.
   На допомогу вчителю
Конфігурація  території  цієї  держави  близька  до  кола  (у  першу  чергу
на  суходолі),  столиця  держави  розташована  близько  до  географічного  цен-тру.  Отже,  протяжність  кордону  мінімальна  для  цієї  території,  що  спрощує
її  охорону.  Частина  державного  кордону  проходить  природними  межами,
але  вони  не  перешкоджають  міждержавному  сполученню.  Третина  тери-торії  омивається  водами  теплих  морів,  берегова  лінія  порізана.
У  рельєфі  переважають  низовини  та  височини,  ґрунти  родючі.  Клімат
сприятливий  для  розвитку  сільського  господарства,  літо  тепле  й   довге,  зи-ма  м’яка  й  коротка;  загальна  кількість  опадів  700—1000  мм  на  рік,  більшість  опадів  випадає  влітку.  Густа  річкова  мережа.  Частина  річок  судно-плавні,  за  допомогою  каналів  вони  утворюють  єдину  транспортну  систему,
яка  з’єднує  внутрішні  райони  країни  з  морським  узбережжям.
Країна  має  різні  ресурси,  у  тому  числі  й  мінеральні.
Зі  столиці  в  усі  напрямки,  наче  радіуси,  розходяться  автомобільні  та
залізничні  магістралі.  Ці  транспортні  «радіуси»  поєднані  між  собою,  дея -кі  є   частиною  міжнародних  магістралей,  які  пролягають  через  територію
країн  у  різних  напрямках  і   є  частиною  транспортних  коридорів,  що  пере -тинають  континент.  Регулярність  транспортної  мережі  забезпечує  доступ-ність  у  будь-яку  точку  країни,  при  цьому  ви  можете  обрати  той  шлях,
який  вам  найбільше  підходить,  наприклад,  найменший  за  протяжністю
(економимо  час  та  ресурси).  Також  це  дозволяє  не  орієнтуватися  на  тран -спортний  чинник  при  розміщенні  господарських  об’єктів,  а   отже,  вибрати
район,  у  якому  це  підприємство  або  вибрана  спеціалізація  сільського  гос -подарства  буде  приносити  максимальний  прибуток.
Прикордонні  держави  мають  високий  рівень  економічного  розвитку.  Від-носини  держави  із  цими  країнами  дружні,  усі  вони  утворюють  міжнародну
економічну  інтеграцію,  тобто  об’єднання  країн  в  інтересах  їхньої  економіки.
Спочатку  вони  створили  зону  вільної  торгівлі,  що  характеризується  знижен-ням  або  скасуванням  мит,  потім  спільний  ринок  —  коли  через  кордони  віль-но  переміщаються  не  тільки  товари,  але  й  послуги,  люди  й  капітали.  Це
створило  рівні  умови  для  розвитку,  скасувало  економічні  бар’єри,  різко  ско -ротилися  витрати  на  охорону  кордону,  утримання  митної  служби.
Сьогодні  на  порядку  денному  держави  створення  економічного  й  валют -ного  союзу.  Його  головні  завдання:  розвивати  наднаціональні  інститути
управління,  запровадити  єдину  валюту.  Як  відомо,  національна  валюта  є  од-нією  з  основних  ознак  держави,  а  отже,  подальший  розвиток  інтеграційних
процесів  у   цих  країнах  може  привести  до  створення  політичного  союзу  й  утво-рення  конфедерації  на  базі  країн,  що  входять  до  валютного  й  економічного
союзу.  Таке  потужне  об’єднання  країн  спроможне  розв’язати  найскладніші
проблеми,  що  неминуче  виникають  у  процесі  розвитку  кожної  країни.
   Завдання
Намалюйте  картосхему  держави  з  ідеальним  економіко-географічним
положенням.  Порівняйте  інформацію  й  картосхему  «Ідеальна  держава»
з  відомостями  про  Україну,  фізичною  та  економічною  картою  країни.  За -пропонуйте  можливі  шляхи  поліпшення  економіко-географічного  положен -ня  України,  укажіть,  за  рахунок  чого  це  можна  зробити.
VII.  підсуМ ки ур О ку
Учитель  збирає  роботи  та  дає  завдання:  узагальнити  вивчений  матеріал.
Учні  повинні  навести  приклади  загальнонаукового  і  конкретно-наукового
методів  та  назвати  найбільш  суттєві  відмінності  між  ними.
VIII.  дОМ ашнє  завдання
1.  Опрацюйте  текст  параграфа  підручника  та  накресліть  у   зошиті  схе-му  «Наукові  методи  дослідження».  2.  Підготуйте  доповідь  про  важливі
відкриття  в   різних  галузях  географічних  наук.

Категорія: Географія 11 клас | Додав: uthitel (10.09.2014)
Переглядів: 814 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: