hyipazart.com
Головна » Статті » Старша школа » Географія 11 клас

Урок № 19 Практикум. Практична робота № 7 «Опис ґрунтового профілю».


Урок № 19
Практикум.  Практична робота № 7 «Опис ґрунтового профілю».
Мета уроку:  закріпити знання про ґрунти та їхні особливості; сформувати вміння описувати ґрунтовий профіль;
дати уявлення про ґрунтові горизонти; розвивати вміння користуватися джерелами географічної інформації.
Обладнання:   атлас, підручник, довідники, ґрунтовий розріз, малюнки (фотографії) з  ґрунтовими про ­
філями.
Тип уроку:   формування вмінь.
Ключові поняття:   ґрунт, гумус, ґрунтовий розріз, ґрунтовий профіль, ґрунтові горизонти.
Хід уроку
I.   Організація класу. М О тивація навчальн О ї та пізнавальнО ї   
діяльнО сті
Першу  у  світі  наукову  класифікацію  ґрунтів,  засновану  на  їх  похо -дженні,  створив  видатний  учений  В.  В.  Докучаєв.  Він  називав  ґрунт  «дзер -калом  ландшафту»,  підкреслюючи  тим  самим  його  залежність  від  усіх
компонентів  природи.  Учений  виділяв  десять  типів  ґрунтів.  Сьогодні  їх
налічують  понад  100.  Зараз  учені  розробляють  міжнародну  класифікацію
ґрунтів.  Важливішою  основою  цієї  класифікації  є  ґрунтові  профілі.
II.  практикуМ
Практична  робота  №  7  «Опис  ґрунтового  профілю».
   На допомогу вчителю
У  процесі  утворення  ґрунту  відбувається  його  розшарування,  що  спри-чиняє  формування  ґрунтових  горизонтів.  Кожний  із  них  приблизно  одно-рідний  за  механічним,  мінералогічним  і   хімічним  складом,  фізичними
властивостями,  структурою,  забарвленням,  щільністю.
Сукупність  ґрунтових  горизонтів  утворює  ґрунтовий  профіль   —  вер-тикальний  розріз  ґрунту  від  поверхні  до  материнської  породи.  Він  утво-рюється  в   результаті  диференціації  вихідної  ґрунтоутворюючої  породи  під
впливом  процесів  ґрунтоутворення  й  характеризує  зміну  всіх  її  властивос -тей  по  вертикалі.  За  зовнішнім  виглядом  горизонтів  можна  скласти  уяв-лення  про  тип  ґрунту.
Ґрунтові  горизонти  позначають  буквеними  символами:  а  —  перегнійно-акумулятивний; В  —  шар  вимивання  (ілювіальний); С  —  перехідний  до
материнської  породи.  На  оброблюваних  ґрунтах  утворюється  орний  гори-зонт  — ап.
Для  опису  ґрунтів,  вивчення  їхніх  ознак  і  відбору  зразків  прийнято
копати  спеціальні  ями,  які  називаються  ґрунтовими  розрізами.  Вони  явля-ють  собою  спеціально  вириті  ями  завширшки  0,7  м  і  завглибшки  до  1  м  і
глибше  (залежно  від  потужності  ґрунту).  Передня  стінка  ями  повинна  бути
стрімкою,  її  розташовують  так,  щоб  вона  була  освітлена  сонцем  і  було  видно
ґрунтові  горизонти.  Межі  між  ними  відзначають  ножем,  потім  заміряють
рулеткою  їхню  потужність.  Характеризують  особливості  переходу  одного
горизонту  в   інший,  фіксують  колір  і  особливості  структури  кожного.
Будову  розрізу  замальовують  кольоровими  олівцями  в  певному  масш-табі.  На  кольорову  плівку  знімають  розріз.  Перед  зйомкою  необхідно  по-ставити  в   яму  лінійку  із  чіткими  поділками.
Механічний  склад  ґрунту  (співвідношення  твердих  мінеральних  часток
різного  розміру   —  піщаних,  глинистих,  пилуватих)  визначається  за  верх-нім  горизонтом.  Робиться  це  на  дотик  шляхом  розтирання  ґрунту  на  до-лоні  або  між  пальцями,  змочуванням  і  скочуванням.  Наприклад,  глинис -ті  ґрунти  при  скочуванні  дають  довгий  шнур,  який  при  згинанні  в  кільце
не  розтріскується;  суглинні  ґрунти  розкочуються  в  шнур  у  вологому  стані,
але  при  згинанні  він  розтріскується;  суглинні  піщанисті  ґрунти  утворюють
крихкий  шнур  або  неміцну  кульку;  із  супіщаних  ґрунтів  кульку  або  шнур
скатати  взагалі  не  вдається,  піщані  ґрунти  утворюють  пухку  масу.
Структура  ґрунту  визначається  на  око.
Зразок  плану  опису  ґрунту*
1.   Місце  розташування  ґрунтового  розрізу.
2.   Потужність  розрізу  й  трьох  основних  горизонтів  ґрунту.
3.   Характер  меж  між  горизонтами.
4.   Кольори  й  особливості  структури  ґрунту  в   горизонтах.
5.   Щільність  і  механічний  склад  ґрунту.
6.   Структура  ґрунту.
7.   Інші  ознаки  (наявність  новоутворень,  наприклад  присипки  або  кон -крецій,  а  також  включень,  наприклад  галька,  валуни,  залишки  рос -лин;  їх  кількість  і  характер).
8.   Замалювати  ґрунтовий  розріз,  зробити  його  кольорове  фото.
Приклад  опису  горизонтів  чорноземних  ґрунтів.
а  —  потужність  горизонту  в  різних  підтипах  коливається  від  35  до  120  см
і  більше,  однорідно  забарвлений,  темно-сірий,  майже  чорний,  структура  міц -на,  зерниста.
В  —  горизонт  потужністю  40—80  см,  бурувато-сірий,  поступово  до-низу  з’являється  палевий  відтінок,  структура  грубіша,  грудкувата,  груд-кувато-  або  горіхувато-призматична.
За  ступенем  гумусованості  та  структурою  може  поділятися  на  підго-ризонти B
1
  і   B
2
.
С  —  ґрунтоутворююча  порода,  палева  або  білувата,  призматичної  струк-тури,  на  різній  глибині  зустрічаються  виділення  карбонатів,  гіпсу  й   легко -розчинних  солей.
III.  п ідсуМ ки ур О ку
   Інтерактивна бесіда
1.   Які  фізичні  властивості  ґрунтів  ви  знаєте?
2.   Назвіть  ґрунтові  горизонти.
3.   Що  характерно  для  верхнього  горизонту?
4.   Із  якою  метою  робиться  ґрунтовий  розріз?
5.   Як  визначається  механічний  склад  ґрунту?
IV.  дОМашнє завдання
1.  Повторіть  вивчений  матеріал.  2.  Підготуйте  повідомлення  про  вплив
на  ґрунт  природних  процесів  і  людської  діяльності.
*  Виконується  в  тому  випадку,  якщо  учні  підготували  ґрунтовий  розріз  на
місцевості.

Категорія: Географія 11 клас | Додав: uthitel (14.10.2014)
Переглядів: 1891 | Рейтинг: 5.0/1
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: