Головна » Статті » Старша школа » Географія 11 клас

Урок № 18 Тема. Ґрунти як унікальна природна система, їхній склад і властивості.


Урок № 18
Тема.   Ґрунти як унікальна природна система, їхній склад і  властивості.
Мета уроку:  актуалізувати знання про ґрунти як унікальну природну систему; визначити особливості
процесу утворення ґрунтів, їхній склад і  властивості; сформувати поняття про вивітрювання; розвивати вмін ­
ня користуватися джерелами географічної інформації.
Обладнання:   атлас, підручник, довідники.
Тип уроку:   вступний.
Ключові поняття:   ґрунт, гумус, вивітрювання, властивості ґрунту, структура ґрунту.
Хід уроку
I.   Організація класу. М О тивація навчальн О ї та пізнавальнО ї   
діяльнО сті
У  біосфері  безупинно  відбувається  біологічний  кругообіг,  до  якого  за-лучені  всі  живі  організми,  атмосфера,  гідросфера  й   верхня  частина  літос-фери.  У   кругообігу  беруть  участь  організми-виробники,  організми-спожива-чі  й  організми-відновлювачі.  Одним  із  наслідків  їх  взаємодії  з  неживою
природою  є  утворення  ґрунтів.
Ґрунт   —  колосальне  природне  багатство.  Він  має  особливу  властивість  —
родючість,  і  є  основою  сільського  господарства.  Ґрунт  створювався  тися-чоліттями.  Щоб  правильно  його  використати,  треба  знати,  як  він  утворю-вався,  його  будову,  склад  і  властивості.
II.   а ктуалізація О п О рних знань та в М інь
   Бліцопитування
1.   Що  таке  ґрунт?
2.   Які  ґрунти  переважають  на  території  України?  Чим  вони  відрізняються?
3.   Які  ґрунти  вважаються  найбільш  родючими?  Чому?
4.   Наведіть  приклади  зональності  в  розміщенні  ґрунтів.
5.   Як  ви  розумієте  термін  «вивітрювання»?
III.  в ивчення нО в О гО   М атеріалу
   На допомогу вчителю
Із  позиції  аналізу  частин  географічної  оболонки  ґрунт  являє  собою  верх -ній  перетворений  живими  організмами  шар  сучасної  кори  вивітрювання.
Вивітрюванням  називається  процес  руйнування  й   зміни  твердої  речовини
літо  сфери  (гірських  порід),  що  відбувається  під  впливом  коливань  темпера -тури  повітря,  води  й  живих  організмів.  Розрізнюють  три  основні  типи  ви -вітрювання:  фізичне,  хімічне  й  органічне.
Фізичне  вивітрювання  —  це  руйнування  гірських  порід  у  результаті
коливань  температури  повітря,  у  першу  чергу  пов’язаного  з  добовим  рит-мом.  Механізм  дії  фізичного  вивітрювання  такий:  удень  під  променями
Сонця  гірські  породи  нагріваються  й   розширюються,  а  вночі  охолоджують-ся  і   стискаються;  постійна  зміна  об’єму  приводить  до  їх  розтріскування
й  поступового  подрібнювання.  У   районах  зі  значними  перепадами  темпера-тур,  де  температура  повітря  часто  опускається  нижче  нуля,  «перемелюван -ня»  відбувається  більш  інтенсивно  завдяки  замерзанню  води,  яка  потрапи-ла  в  тріщини  гірських  порід.
Хімічне  вивітрювання  відбувається  під  впливом  повітря,  води  й   речо-вин,  що  в   них  містяться.  При  хімічному  вивітрюванні  гірські  породи  не
тільки  руйнуються,  але  й  змінюються,  утворюючи  при  цьому  нові  речо -вини,  які  менше  піддаються  подальшим  змінам.  Найінтенсивніше  хімічне
вивітрювання  відбувається  в  районах  із  високими  температурами  повітря
й  значною  кількістю  опадів.
Органічне  вивітрювання  обумовлене  дією  живих  організмів,  які  в   про -цесі  своєї  життєдіяльності  руйнують  і   подрібнюють  гірські  породи.  Напри-клад,  корені  рослин  проникають  у   тріщини  гірських  порід  і,  розвиваю-чись,  поступово  «розривають»  на  шматки  тверді  брили.
У  результаті  дії  різних  видів  вивітрювання  пухкі  породи  накопичу-ються  в  тріщинах  скель,  зниженнях  рельєфу.  Сюди  легко  проникають  по-вітря  й   вода,  що  розчиняє  необхідні  рослинам  речовини.  Відмерлі  залиш -ки  рослин  стають  основою  для  формування  ґрунту.  Поступово  його  шар
збільшується,  у   першу  чергу,  завдяки  рослинам.  Рослини,  що  ростуть,
своїм  корінням  подрібнюють  породу,  а   відмерлі  частинки  розкладаються
й  перетворюються  на  гумус  (перегній).
Поряд  із  рослинами  у  формуванні  ґрунтів  беруть  участь  й  інші  організ -ми,  наприклад  черв’яки.  Вони  розрихлюють  його,  перемішуючи  із  залиш-ками  рослин,  а  також  забезпечують  проникнення  в   ґрунт  повітря  й   води.
IV.  пО етапне закріплення вивчен О гО   М атеріалу
   Завдання
Назвіть  основні  етапи  формування  ґрунтів.
V.   в ивчення нО в О гО   М атеріалу (прОд О вження)
   На допомогу вчителю
Ґрунт  складається  із  чотирьох  частин:  твердої,  рідкої,  газоподібної  та
живої.  Тверда  частина  містить  різні  мінерали,  наприклад,  слюду,  каолін,
кварц,  а  також  гумус;  рідка  являє  собою  ґрунтовий  розчин  (вода  з  розчине -ними  в  ній  речовинами);  газоподібна  —  це  ґрунтове  повітря;  жива  містить
ґрунтові  мікроорганізми  (бактерії,  гриби,  актиноміцети,  водорості)  і   пред-ставників  багатьох  груп  безхребетних  (найпростіших,  хробаків,  молюсків,
комах).  Співвідношення  цих  частин  неоднакове  в  різних  ґрунтах  і   в  різних
шарах  одного  й  того  самого  ґрунту.  Так,  уміст  органічних  речовин  і  живих
організмів  закономірно  зменшується  від  верхніх  шарів  ґрунту  до  нижнього.
Ґрунтове  повітря  помітно  відрізняється  від  зовнішнього  —  у  ньому
більше  вуглекислоти  й   менше  кисню.  Між  ними  відбувається  постійний
газообмін,  інтенсивність  і   характер  якого  змінюються  вдень  і  вночі,  а   та-кож  залежно  від  пори  року.  Можна  сказати,  що  ґрунт  постійно  «дихає»:
виділяє  вуглекислоту  в   приземні  шари  атмосфери,  а  в  ґрунт  надходить
повітря,  багате  на  кисень.
До  найважливіших  властивостей  ґрунту  належать:  родючість;  порис-тість,  що  залежить  від  величини  й  форми  зерен;  капілярність  —  здатність
ґрунту  піднімати  вологу;  гігроскопічність   —  можливість  притягувати  во-дяні  пари  з   повітря;  вологоємність  —  здатність  утримувати  вологу.
Фізичні  властивості  ґрунту,  а   також  його  водний  і  тепловий  режими
залежать  від  характеру  материнських  порід.
Структуру  ґрунтів  визначає  їх  здатність  розпадатися  на  грудочки  різ-ної  форми  й  величини  (структура  може  бути  горіхуватою,  грудкуватою,
зернистою,  призматичною,  пластинчастою).  Утворенню  грудочок  сприяє
гумус,  що  має  скріплюючу  властивість,  яка  «склеює»  дрібні  часточки
ґрунту.  Від  структури  і   вмісту  гумусу  залежить  родючість  ґрунту.
   Повідомлення учнів
VI.  пОетапне закріплення вивчен О гО   М атеріалу
   Завдання
Проаналізуйте  рівень  родючості  ґрунтів  на  прикладі  території  України.
   На допомогу вчителю
На  рівнинній  частині  території  України  виділяють  три  основні  ґрунтові
зони:  із  перевагою  дерново-підзолистих,  сірих  лісових  і  чорноземних  ґрунтів.
На  Поліссі  найбільш  поширені  дерново-підзолисті  ґрунти,  які  містять
лише  1—3 %  гумусу  й  мають  грудкувато-порошисту  структуру.
Сірі  лісові  ґрунти  слабокислі,  із  міцною  горіхуватою  структурою.  Це
досить  родючі  ґрунти,  що  містять  від  2  до  4 %  гумусу.
У  лісостепу  поширені  різні  типи  чорноземних  ґрунтів.  Вони  мають
грудкувато-зернисту  структуру.  Гумусовий  горизонт  цих  ґрунтів  найбільш
потужний  і   становить  120—150  см.  Уміст  гумусу  змінюється  від  2,0  до
6 %  (на  сході  зони).
Ґрунтові  ресурси  степу  також  головним  чином  представлені  чорнозе -мами.  Під  різнотравно-типчаково-ковиловою  рослинністю  формувалися
чорноземи  звичайні.  Потужність  їх  гумусового  горизонту  становить  від
40—50  до  65—85   см.  Уміст  гумусу  становить  3,8—6,5 %.
Північну  частину  Причорноморської  низовини  і  південну  частину  сте-пового  Криму  займають  чорноземи  південні.  Потужність  їх  гумусового  ша-ру  відносно  невелика  —  45—65  см.  Уміст  гумусу  становить  2,5—4,5 %.
На  півдні  Причорноморської  низовини  й  частині  степового  Криму  сфор -мувалися  каштанові  ґрунти,  які  містять  1,7—3,5  %  гумусу.  Для  них  ха-рактерна  грудкувата  й  грудкувато-зерниста  структура.
VII.  підсуМ ки ур О ку
Учитель  звертає  увагу  на  основні  положення  розглянутого  матеріалу.
VIII.  дОМ ашнє  завдання
Опрацюйте  текст  параграфа  підручника.

Категорія: Географія 11 клас | Додав: uthitel (14.10.2014)
Переглядів: 548 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: