hyipazart.com
Головна » Статті » Старша школа » Географія 11 клас

Урок № 17 Тема. Геологічне середовище як частина навколишнього середовища людини.


Урок № 17
Тема.   Геологічне середовище як частина навколишнього середовища людини.
Мета уроку:  сформувати уявлення про геологічне середовище як частину навколишнього середовища
людини, пояснити його значення в  житті та господарстві; навести приклади впливу діяльності людини на
літосферу та пояснити необхідність охорони надр та форм рельєфу; розвивати вміння користуватися джере ­
лами географічної інформації.
Обладнання:   атлас, підручник, довідники, малюнки із зображенням унікальних форм рельєфу.
Тип уроку:   комбінований.
Ключові поняття:   геологічне середовище, надра, рельєф, пам’ятки природи.
Хід уроку
I.   Організація класу.  а ктуалізація О п О рних знань та в М інь
   Тести
1.   Укажіть  внутрішню  частину  Землі,  на  яку  припадає  найбільша  части-на  її  об’єму.
а  Мантія  Б  Земна  кора
В  Літосфера   Г  Ядро
2.   У  результаті  розколу  Лавразії  утворилися  прообрази  материків:
а  Євразія,  Північна  Америка  й  Африка
Б  Південна  Америка,  Африка  й   Австралія
В  Євразія  й   Північна  Америка
Г  Південна  Америка,  Африка  та  Австралія  й  Антарктида
3.   Укажіть  правильне  твердження.
а  Залежно  від  застосування  розрізняють  горючі  й  металеві  корисні
копалини
Б  Із  металевих  корисних  копалин  одержують  пластмаси
В  До  горючих  корисних  копалин  належить  будівельна  сировина
Г  До  металевих  корисних  копалин  належать  боксити
4.   Укажіть,  у  результаті  яких  процесів  утворюються  метаморфічні  гірські
породи.
а  Перетворення  гірських  порід  у  глибинних  зонах  земної  кори
Б  Застигання  й  кристалізації  магми
В  Випадання  в  осад  (відкладення)  розчинених  у  водах  океанів  речо-вин
Г  Нагромадження  решток  відмерлих  організмів
5.   Укажіть,  які  гори  старі.
а  Гімалаї   Б  Карпати
В  Анди  Г  Урал
6.   Установіть  відповідність  між  назвами  літосферних  плит  та  рівнин,  роз -ташованих  у  їхніх  межах.
1  Африканська
2  Індо-Австралійська
3  Євразійська
4  Південно-Американська
а  Великі  рівнини
Б  Плоскогір’я  Декан
В  Амазонська  низовина
Г  Східноафриканське  плоскогір’я
Д  Західносибірська  рівнина
7.   Розташуйте  гори  залежно  від  висоти  їхніх  найвищих  вершин  (почина-ючи  від  найвищих).
а  Тянь-Шань  Б  Кримські  гори
В  Карпати  Г  Кавказ
8.   Установіть  послідовність  у  розташуванні  внутрішніх  частин  Землі  (по-чинаючи  з  поверхні  планети).
а  Зовнішнє  ядро  Б  Верхня  мантія
В  Внутрішнє  ядро   Г  Земна  кора
II.   М О тивація навчальн О ї та пізнавальнО ї діяльнО сті
Літосфера  є  джерелом  мінеральних  ресурсів,  які  широко  використову-ються  в   господарській  діяльності.  Із  них  виробляють  різні  метали,  хіміч-ні  продукти  й   будівельні  матеріали.  Крім  цього,  Земля  надзвичайно  бага-та  на  унікальні  за  красою,  розмірами,  зовнішнім  виглядом  й   походженням
форми  рельєфу.  Серед  них  є  величезні  й   невеликі  ділянки  земної  поверх -ні,  але  всі  вони  не  перестають  дивувати  людину.
III.  в ивчення нО в О гО   М атеріалу
   На допомогу вчителю
Геологічне  середовище   —  це  верхня  частина  літосфери  (гірські  породи,
підземні  води,  фізичні  поля),  яка  розглядається  як  динамічна  система,  що
перебуває  під  впливом  діяльності  людини.  На  інтенсивність  і  масштаби
процесів,  що  відбуваються  в  ній,  впливають  промисловість,  сільське  й   ко-мунальне  господарство.  Так,  унаслідок  теплового  впливу  й   хімічного  за-бруднення  відбувається  зміна  природного  геологічного  середовища,  акти-візуються  несприятливі  процеси.
Охорона  геологічного  середовища  передбачає  сукупність  заходів,  що
забезпечують  раціональне  використання  геологічного  простору.  Так,  під
час  видобутку  корисних  копалин  частина  з  них  залишається  в  земних  над -рах  і  відвалах  порожніх  порід.  Тому  треба  навчитися  повністю  їх  добува -ти  й  ефективно  використовувати.  Наприклад,  із  деяких  порожніх  порід
можна  виробляти  будівельні  матеріали.
У  районах,  де  здійснювався  видобуток,  залишаються  кар’єри  й   терикони.
Вони  займають  великі  площі,  за  сотні  кілометрів  від  них  вітер  несе  пил,  за-сипаючи  поля  й   забруднюючи  атмосферу.  Такі  ділянки  необхідно  відновлю-вати.  Для  цього  їх  вирівнюють,  зверху  насипають  ґрунт  і  саджають  дерева
й  чагарники.  Великі  кар’єри,  наприклад  піщані,  можна  перетворювати  на
штучні  озера.  У  результаті  на  місці  величезного  безформного  котловану,  дже -рела  небезпеки  й  малопривабливого  місця,  буде  створене  місце  відпочинку.
Для  захисту  схилів  від  вітрової  та  водної  ерозії  відновлюють  трав’я-нистий  покрив.  Ця  міра  ефективна  на  пологих  схилах.  Яри,  які  мають
круті  схили,  потребують  комплексних  інженерних  заходів.  Найбільш  ра-ціонально  їх  використовувати  для  прокладання  транспортних  комунікацій,
а  також  облаштування  спортивних  споруд.
IV.  пО етапне закріплення вивчен О гО   М атеріалу
   Завдання
Назвіть  шляхи  ефективного  використання  корисних  копалин.
V.   в ивчення нО в О гО   М атеріалу (прОд О вження)
   Повідомлення учнів
Приклад  доповіді
На  заході  США,  на  території  штатів  Аризона,  Юта,  Колорадо  й  Нью-Мексико,  простягається  велике  плато  Колорадо.  Його  окрасою  є  Гранд-
Каньйон  (Великий  каньйон).  Він  утворений  річкою  Колорадо  в  товщі  гір -ських  порід.  Стікаючи  зі  Скелястих  гір,  її  водний  потік  утворює  ущелину,
яка  біля  північного  краю  плато  перетворюється  на  один  із  найбільш  гран-діозних  каньйонів  Землі.  Він  був  відкритий  у   1540  р.  іспанським  конкіс-тадором  Гарсією  Лопесом  де  Карденасом.
Дійсно,  каньйон  —  один  із  найбільш  унікальних  об’єктів  нашої  пла-нети.  Він  простягнувся  більш  ніж  на  500  км,  досягаючи  найбільшої  вели-чі  від  місця  впадання  Малої  Колорадо  в  головну  річку  до  західного  краю
плато.  Саме  цей  відрізок  і   називається  Великим  каньйоном  Колорадо.
Його  ширина  на  рівні  поверхні  плато  становить  8—25  км,  глибина   —
близько  двох.  Донизу  каньйон  поступово  звужується,  і  русло  річки  має
ширину  лише  100—120  м.  Тут  її  водний  потік,  глибина  якого  досягає  15
метрів,  несеться  з   великою  швидкістю.
Величезний  простір  каньйону  заповнений  скупченнями  скель-останців,
що  мають  вигадливу  форму.  Сили  природи,  немов  великі  чарівники,  ство-рили  на  стінах  каньйону  обриси  гігантських  замків,  пагод,  веж.  Їхні  плос-кі  дахи  лежать  майже  на  одному  рівні  з   поверхнею  плато.  Ці  статуї  яв-ляють  собою  неповторне  за  величчю  й  красою  видовище.  Частина  з  них
мають  власні  назви:  Храм  Шиви,  Храм  Вішну,  Трон  Вотана  тощо.
Вигадливі  форми  головних  природних  пам’ятників  каньйону  створила
не  тільки  річка.  Тут  попрацювали  й  багатоликі  сили  вивітрювання.  Так,
часті  зміни  холодної  і   жаркої  погоди  зруйнували  схили  —  вапнякові  ске-лі  та  піщаник,  що  їх  підстилає.  Цьому  сприяли  й   коріння  рослин,  які
змогли  в  деяких  місцях  закріпитися  на  схилах.
Не  менш  цікавою  є  історія  утворення  каньйону.  Споконвічно  річка
Колорадо  (у  перекладі  означає  «забарвлена  в  червоний»)  текла  по  плоскій
рівнині.  Але  мільйони  років  тому  унаслідок  руху  земної  кори  плато  по-чало  поступово  підніматися.  У   результаті  змінився  нахил  течії  водного
потоку,  збільшилася  його  швидкість  і   здатність  руйнувати  гірські  породи.
Спочатку  річка  розмила  верхні,  досить  податливі  вапняки,  а  потім  узяла -ся  за  більш  глибокі  й   тверді  піщаники  й  сланці.  Вона  точила  гірські  по-роди  з  тією  самою  швидкістю,  із  якою  піднімалося  плато.  Так  і   утворив -ся  Гранд-Каньйон.
Грандіозні  масштаби  каньйону  й   вигадлива  архітектура  його  схилів
створюють  дивовижне  видовище,  що  вабить  багатьох  туристів.  Тут  роз-ташовано  Національний  парк  «Гранд-Каньйон»,  унесений  у   перелік  об’єктів
Всесвітньої  спадщини  ЮНЕСКО.
VI.  пОетапне закріплення вивчен О гО   М атеріалу
   Завдання
Позначте  на  контурній  карті  місце  розташування  геологічних  об’єктів,
про  які  йшлося  на  уроці.
VII.  підсуМ ки ур О ку
Учитель  звертає  увагу  на  основні  положення  розглянутого  матеріалу.
VIII.  дОМ ашнє  завдання
1.  Опрацюйте  текст  параграфа  підручника.  2.  Підготуйте  доповіді  про
ґрунти  різних  типів.

Категорія: Географія 11 клас | Додав: uthitel (14.10.2014)
Переглядів: 574 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: