hyipazart.com
Головна » Статті » Старша школа » Географія 11 клас

Урок № 14 Тема. Ендогенні та екзогенні процеси. Землетруси та їх наслідки. Зменшення і запобігання небезпеці.


Урок № 14
Тема.   Ендогенні та екзогенні процеси. Землетруси та їх наслідки. Зменшення і  запобігання небезпеці.
Мета уроку:  актуалізувати знання учнів про процеси в  надрах та на поверхні Землі, про землетруси
та їх наслідки; сформувати уявлення про вимірювання сили землетрусів; ознайомити з  можливостями змен ­
шення і  запобігання небезпеці при катастрофічних землетрусах; розвивати вміння користуватися джерелами
географічної інформації.
Обладнання:   атлас, підручник, довідники, фізична карта, карта «Будова земної кори», контурна карта.
Тип уроку:   вивчення нового матеріалу.
Ключові поняття:   ендогенні процеси, екзогенні процеси, сейсмічні пояси, землетруси.
Хід уроку
I.   Організація класу. М О тивація навчальн О ї та пізнавальнО ї   
діяльнО сті
Земна  кора   —  єдина  частина  географічної  оболонки,  взаємодія  якої
з   іншими  частинами  здійснюється  не  тільки  шляхом  прямого  проник -нення  її  речовини  в  інші  сфери,  але  й  побічно,  за  допомогою  рельєфу.
Він  є  результатом  суперечливого  впливу  на  земну  поверхню  внутрішніх
(ендогенних)  і   зовнішніх  (екзогенних)  процесів.  Їх  можна  порівняти  з   ру-ками  скульптора,  який  постійно  працює,  удосконалюючи  вигляд  нашої
планети.  При  цьому  одна  рука  —  внутрішні  процеси,  створює  великі
нерівності  —  гори,  вулкани,  глибокі  западини,  а  інша   —  зовнішні  про-цеси,  руйнує  гори  й   засипає  западини,  вирівнює  поверхню  планети  й  ство-рює  нові  форми  рельєфу.  Можна  сказати,  що  внутрішні  процеси  роблять
вигляд  Землі  більш  різноманітним,  ускладнюють  його,  а  зовнішні  —
спрощують.
II.   а ктуалізація О п О рних знань та в М інь
   Бліцопитування
1.   Які  види  рухів  земної  кори  ви  знаєте?  Які  спостереження  дозволяють
встановлювати  її  рухливість?
2.   Розкажіть  про  горизонтальні  рухи  земної  кори.
3.   Що  ви  знаєте  про  землетруси?  Де  зазвичай  вони  відбуваються?
4.   Що  таке  епіцентр  землетрусу?
5.   Яким  приладом  вимірюють  силу  землетрусу?
6.   Якими  можуть  бути  наслідки  катастрофічного  землетрусу?
III.  в ивчення нО в О гО   М атеріалу
   На допомогу вчителю
Рельєфотвірні  процеси,  які  відбуваються  на  поверхні  Землі  та  верхніх
частин  літосфери,  називають  екзогенними.  До  них  відносять  вивітрювання,
роботу  вітру,  текучих  і  підземних  вод,  морів  і   льодовиків.  Ці  процеси  про-тікають  на  поверхні  й   у  верхніх  шарах  земної  кори  завдяки  сонячній  енер-гії,  силі  ваги  й  життєдіяльності  організмів.
Ендогенні  процеси  обумовлені  внутрішньою  енергією  й  силами,  що  ви-никають  при  обертанні  Землі.  До  них  належать  тектонічні  рухи,  магма-тизм,  метаморфізм  гірських  порід.
61
Глибинне  тепло  Землі  має  переважно  радіоактивне  походження.  Його
безперервне  відтворення  веде  до  того,  що  на  певних  глибинах  виникають
вогнища  й  шари  часткового  плавлення.  Основне  джерело  утворення  маг-ми  —  астеносфера.  У  ній  можуть  виникати  конвекційні  напруження,  які
є  причиною  вертикальних  і   горизонтальних  рухів  літосфери.
До  найбільш  грізних  явищ  природи,  пов’язаних  з  ендогенними  про -цесами,  належать  землетруси.  Вони  можуть  супроводжуватися  не  тільки
руйнуваннями,  але  й  численними  людськими  жертвами.  Учені  стверджу-ють:  щорічно  на  Землі  відбувається  мінімум  один  землетрус,  що  супрово-джується  згубними  наслідками,  тобто  катастрофічний.  При  такому  земле-трусі  виділяється  енергія,  еквівалентна  вибуху  тисяч  атомних  зарядів.
На  думку  прихильників  нової  глобальної  тектоніки,  землетруси  ви-никають  у  літосфері,  оскільки  тільки  вона  здатна  реагувати  на  напружен-ня  як  тендітне  тверде  тіло.  Переважна  більшість  із  них  зосереджена  у  двох
поясах.  Найбільш  активний  оточує  Тихий  океан.  У  його  межах  відбува -ється  близько  80 %  усіх  землетрусів,  у  тому  числі  більшість  катастрофіч -них  і  з  підкірковими  вогнищами  ударів.
Найбільш  інтенсивною  є   сейсмічність  північної  частини  Тихоокеанського
відгалуження.  Значна  кількість  глибокофокусних  ударів  також  фіксується
в  межах Яванського моря й  моря Банда на північ від Малих Зондських островів.
Інший  —  середземноморський  пояс,  простягається  від  Гібралтару  через
Малу  Азію  й  гірські  системи  Паміру   —  від  Тянь-Шаню  до  Тибету.  Тут
зосереджено  15  %  усіх  землетрусів.
Значну  активність  має  сейсмічний  пояс  підводного  Серединно-Атлан-тичного  хребта,  що  проходить  по  осі  Атлантичного  океану.  Він  починаєть -ся  у  Гренландському  морі,  проходить  через  острів  Ян-Майєн  та  Ісландію,
іде  до  півдня  уздовж  Серединно-Атлантичного  підводного  хребта  й  губиться
біля  островів  Трістан-да-Кунья.
IV.  пО етапне закріплення вивчен О гО   М атеріалу
Учитель  пропонує  учням  виконати  першу  частину практичної  роботи
№  6  «Нанесення  на  контурну  карту  сейсмічних  зон  та  діючих  вулканів» .
Учні  повинні  визначити  місце  розташування  сейсмічних  поясів  (зон)  на
контурній  карті,  а  потім  позначити  й  підписати  їх.  Сейсмічні  пояси  по -значаються  лініями  червоного  кольору  (у  місцях  сходження  літосферних
плит  —  одна  лінія,  у  місцях  розходження  —  дві  лінії,  які  йдуть  паралель-но)  і  підписуються  вздовж  їх  простягання.
V.   в ивчення нО в О гО   М атеріалу (прОд О вження)
   На допомогу вчителю
Коливання  земної  кори  передаються  сейсмічними  хвилями.  Сила  зем-летрусу  визначається  за  спеціально  розробленою  12-бальною  шкалою.  По-штовхи  силою  в   1—2  бали  людина  не  відчуває.  Тільки  спостережлива  лю-дина  зверне  увагу  на  побрязкування  посуду  або  розгойдування  висячих
предметів.  Сильніші  коливання  викликають  розтріскування  штукатурки,
падіння  окремих  предметів  у  кімнаті.  При  землетрусах  силою  в   6—8  балів
руйнуються  окремі  будинки.  Землетруси  силою  в  11—12  балів  відносять  до
катастрофічних,  вони  супроводжуються  повним  руйнуванням  будівель,  утво -
62
ренням  тріщин  у  ґрунті,  скривленням  залізничних  колій  тощо.  Землетруси
відбуваються  не  тільки  на  материках,  але  й   на  дні  морів  й  океанів.
Землетруси  перебувають  у  зоні  підвищеної  уваги  вчених  усього  світу.
Однак  точно  передбачити  час  землетрусу  поки  що  залишається  проблемою.
Так,  у  сейсмічно  небезпечних  зонах  регулярно  беруться  проби  води  з   коло-дязів  і  свердловин.  Відомо,  що  розривам  підземних  порід  може  передува -ти  ламання  їхньої  кристалічної  структури,  коли  через  утворені  щілини
в  підземні  води  (і  звідти  —  у  свердловини)  потрапляє  газ  радон.  Підви -щення  рівня  вмісту  радону  в  такій  воді  свідчить  про  можливості  швидко -го  землетрусу.
Струсу  землі  може  передувати  вивільнення  електрично  заряджених
газів,  які  іноді  мають  характерне  світіння.
Деякі  вчені  вважають,  що  про  наближення  землетрусу  можна  дізна-тися  за  незвичною  поведінкою  тварин,  наприклад  пацюків.  Вони  почина-ють  переносити  своє  потомство  в  безпечне  місце.
Катастрофічних  наслідків  землетрусу  можна  уникнути,  поліпшивши
якість  будівель,  оскільки  більшість  людей  гине  під  їхніми  уламками.  Мож -на  також  скористатися  деякими  порадами:  під  час  землетрусу  не  вибігати
на  вулицю,  а  краще  сховатися  у  дверному  прорізі  або  під  міцною  плитою
чи  дошкою  (столом),  які  здатні  витримати  вагу  предметів,  що  падають,
а  також  уламків  якихось  речей.
Одним  зі  способів  запобігання  сильним  землетрусам  є  накачування
води  у  свердловини,  розташовані  уздовж  лінії  розламу.  Вода  діє  як  мас -тило,  зменшуючи  тертя  між  гірськими  породами  й   створюючи  умови  для
їх  плавного  руху,  який  супроводжується  серією  легких  поштовхів.
VI.  пОетапне закріплення вивчен О гО   М атеріалу
   Завдання
Складіть  правила  поведінки  під  час  землетрусу.
VII.  підсуМ ки ур О ку
Учитель  звертає  увагу  на  основні  положення  розглянутого  матеріалу.
VIII.  дОМ ашнє  завдання
1.  Опрацюйте  текст  параграфа  підручника.  2.  Підготуйте  доповіді  про
виверження  вулканів  різного  типу.

Категорія: Географія 11 клас | Додав: uthitel (10.09.2014)
Переглядів: 963 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: