Головна » Статті » Старша школа » Географія 11 клас

Урок № 101 Тема. Соціальна інфраструктура: стан, проблеми і перспективи. Зовнішньоекономічні зв’язки регіону.
 
Урок № 101
Тема.   Соціальна інфраструктура: стан, проблеми і  перспективи. Зовнішньоекономічні зв’язки регіону.
Мета уроку:  актуалізувати знання про соціальну інфраструктуру та види зовнішньоекономічних зв’язків; 
дати уявлення про стан, проблеми і  перспективи соціальної інфраструктури регіону; пояснити особливості 
розвитку зовнішньоекономічних зв’язків регіону; з’ясувати місце області в  господарському комплексі України; 
розвивати вміння користуватися джерелами географічної інформації.
Обладнання:   підручник, атлас, довідники, карта «господарство», статистичні дані про розвиток різних 
галузей господарства регіону.
Тип уроку:   комбінований.
Ключові поняття:   господарство, соціальна інфраструктура, зовнішньоекономічні зв’язки.
Хід уроку
I.   Організація класу.  а ктуалізація О п О рних знань та в М інь
   Інтерактивна бесіда
1.   Які  галузі  господарства  належать  до  невиробничої  сфери?
2.   Назвіть  складові  соціальної  інфраструктури.
3.   Які  види  зовнішньоекономічних  зв’язків  ви  знаєте?
4.   Із  якою  метою  створюються  спільні  підприємства?
5.   Які  послуги  надають  заклади  охорони  здоров’я?
6.   Які  заклади  культури  ви  знаєте?  Для  чого  потрібні  житлово-комуналь-ні  служби?
II.   М О тивація навчальн О ї та пізнавальнО ї діяльнО сті
Розбудова  розвиненої,  соціально  орієнтованої  економіки  передбачає  іс-нування  системи  заходів,  які  сприяють  зростанню  добробуту,  рівня  та 
якості  життя  населення.  Умови  для  організації  основних  видів  діяльності 
людини,  у  тому  числі  трудової,  побутової  та  духовної,  створюють  галузі 
соціальної  сфери.  За  призначенням  вони  поділяються  на  дві  групи:  перша 
задовольняє  фізичні  та  інтелектуальні  потреби  людей,  духовно  збагачує 
особистість,  друга  забезпечує  фізіологічні  потреби  людей,  а   також  матері -альні  й   побутові  умови  їхнього  життя.
III.  в ивчення нО в О гО   М атеріалу
Соціальна  інфраструктура:  стан,  проблеми  і  перспективи.
П е р ш а   г р у п а:  охорона  здоров’я,  освіта,  культура  і  мистецтво,  на -ука,  фізична  культура  і   спорт,  туризм  і   відпочинок.
Д р у г а   г р у п а:  торгівля  і  громадське  харчування,  житлово-кому  наль-не  господарство,  побутове  обслуговування,  соціальне  забезпечення,  пасажир -ський  транспорт,  зв’язок,  кредитування  та  страхування,  державне  управ -ління.
   На допомогу вчителю
Рівень  розвитку  більшості  галузей  соціальної  сфери  відстає  від  вимог 
суспільства.  Значною  мірою  це  пов’язано  з  недостатнім  фінансуванням  за -кладів  охорони  здоров’я,  освіти,  науки,  культури  й  мистецтва,  фізичної 
культури  й  спорту.  Для  них  характерна  низька  матеріальна  оснащеність, 
недостатня  кількість  сучасного  обладнання,  через  низьку  заробітну  плату 
виникають  проблеми  із  забезпечення  кваліфікованими  кадрами.  У  склад -ному  становищі  перебуває  медичне  обслуговування  населення.  У   резуль-таті  зменшилася  середня  тривалість  життя,  поглиблюються  процеси  депо-пуляції  та  старіння  населення  країни.  Зменшилися  масштаби  діяльності 
значної  кількості  закладів  культури  й  мистецтв.  Незадовільним  залиша-ється  стан  житлово-комунального  господарства.
Підвищити  ефективність  роботи  цих  галузей  можна  завдяки  наданню 
пріоритетності  у  фінансуванні,  залученню  недержавних  коштів,  розвитку 
приватних  закладів.  Щодо  житлово-комунального  господарства  важливо 
забезпечити  економне  споживання  електро-  і  теплоенергії,  питної  води 
й  природного  газу.
IV.  пО етапне закріплення вивчен О гО   М атеріалу
Учитель  звертає  увагу  учнів,  що  до  соціальної  сфери  відносять  низку 
галузей  і   виробництв  промисловості,  і  дає  завдання  вказати  види  товарів 
широкого  вжитку,  якими  вони  забезпечують  населення  (за  зразком).
Галузь промисловості Товари широкого вжитку Приклади підприємств регіону
Харчова промисловість Хліб, …
Легка промисловість одяг, …
Хімічна промисловість Пральний порошок, …
Будівельна промисловість керамічна плитка, …
деревообробна та целюлозно ­
паперова промисловість
Зошити, …
машинобудування Холодильники, …
V.   в ивчення нО в О гО   М атеріалу (прОд О вження)
Зовнішньоекономічні  зв’язки  регіону  (зовнішня  торгівля,  інвестиції, 
науково-технічне  співробітництво,  підготовка  кадрів,  міжнародний  туризм).
   Проблемне завдання
Уявіть,  що  ви  берете  участь  у  рекламній  кампанії  свого  населеного 
пункту  (району,  області).  Ваше  завдання  —  якомога  привабливіше,  яскра-віше  й  цікавіше  подати  його  природні  й  господарські  об’єкти,  переконати 
потенційних  інвесторів  вкласти  кошти  в  господарство  саме  вашого  насе -леного  пункту  (району,  області).
VI.  з акріплення вивченО гО   М атеріалу
   Робота в  групах
Використовуючи  статистичні  дані  про  розвиток  різних  галузей  госпо-дарства  регіону,  визначте  місце  області  (республіки)  в  господарському  комп-лексі  України.
VII.  підсуМ ки ур О ку
Учитель  звертає  увагу  на  основні  положення  розглянутого  матеріалу.
VIII.  дОМ ашнє  завдання
1.  Опрацюйте  текст  параграфа  підручника.  2.  Підготуйте  доповідь  про 
культурну  спадщину  і  народні  звичаї  регіону.
Категорія: Географія 11 клас | Додав: uthitel (13.04.2014)
Переглядів: 561 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: