Головна » Статті » Старша школа » Географія 11 клас

Урок № 100 Тема. Транспортний комплекс і його територіальна організація.
 
Урок № 100
Тема.   Транспортний комплекс і  його територіальна організація.
Мета уроку:  закріпити знання про види транспорту; визначити особливості транспортного комплексу ре ­
гіону та його територіальну організацію; розвивати вміння користуватися джерелами географічної інформації.
Обладнання:   підручник, довідники, карта транспорту, контурна карта.
Тип уроку:   комбінований.
Ключові поняття:   транспорт, транспортна система, залізничний транспорт, транспортний вузол, ванта ­
жообіг, пасажирообіг.
Хід уроку
I.   Організація класу.  а ктуалізація О п О рних знань та в М інь
   Інтерактивна бесіда
1.   Які  види  транспорту  ви  знаєте?
2.   Яку  роль  відіграє  транспорт  у  житті  людей?
3.   Чим  відрізняється  міський  транспорт  від  міжміського?
4.   Якими  видами  міжміського  транспорту  ви  користувалися?
5.   Які  види  транспорту  найбільше  розвинені  в  нашому  регіоні?
II.   М О тивація навчальн О ї та пізнавальнО ї діяльнО сті
Транспорт   —  це  галузь  виробничої  сфери,  яка  перевозить  вантажі  та 
пасажирів.  Порівняно  з  промисловістю  та  сільським  господарством,  на  тран -спорті  не  створюються  матеріальні  цінності.  У  той  самий  час  транспортні 
магістралі  з’єднують  різні  райони  країни,  сприяючи  їх  спеціалізації  на  ви-пуску  різної  продукції  та  об’єднуючи  їх  у  єдиний  господарський  комплекс. 
Усталена  транспортна  система,  що  динамічно  розвивається,   —  необхідна 
умова  розвитку  економіки,  а  отже,  і  підвищення  рівня  життя  населення.
III.  в ивчення нО в О гО   М атеріалу
Транспортний  комплекс  (залізничний,  автомобільний,  трубопровідний, 
морський,  річковий,  повітряний  транспорт)  та  його  територіальна  орга -нізація  (найважливіші  транспортні  магістралі,  транспортні  вузли).
   На допомогу вчителю
На  географію  та  ефективність  роботи  транспорту  впливають  особливос-ті  територіальної  структури  господарства  та  рівень  розвитку  його  окремих 
галузей.  Найбільший  вплив  здійснює  промисловість  (особливо  видобувна, 
металургійна,  паливно-енергетична,  будівельна  галузі),  сільське  господар-ство  та  будівництво,  оскільки  вони  формують  основні  вантажопотоки. 
У  свою  чергу,  транспортний  чинник  є  одним  із  вирішальних  при  розмі -щенні  підприємств  важкої  промисловості.
IV.  з акріплення вивченО гО   М атеріалу
   Завдання
1.   Позначте  на  контурній  карті  найважливіші  транспортні  магістралі  та 
вкажіть,  із  якими  регіонами  (країнами)  вони  пов’язують  міста  облас -ті  (республіки).
2.   Визначте  переваги  і   недоліки  одного  з   видів  транспорту,  який  отримав 
значний  розвиток  на  території  регіону.
Приклад  таблиці
Переваги  і  недоліки  залізничного  транспорту
Переваги Недоліки
Надійність і  регулярність перевезень, висока вантажопід­
йомність, порівняно невисока собівартість перевезень, 
універсальність (здатність перевозити різні види ванта ­
жів), висока пропускна здатність (двоколійна електрифі ­
кована залізниця може пропустити до 150—200 пар по­
їздів на добу), незалежність від погоди (має можливість 
здійснювати перевезення протягом усього року), невели ­
кий ступінь впливу на навколишнє середовище (порівня­
но з  іншими видами транспорту), відносно невелика 
енергоємність (споживання енергії на залізничному тран­
спорті в  три рази менше, ніж на автомобільному, 
і  в  шість разів менше, ніж у  повітряному)
обмежена маневреність (як правило, вантажі не 
доставляються безпосередньо до отримувача, а  пе ­
ревантажуються), відносно невисока швидкість 
(особливо вантажних перевезень), не забезпечу ­
ється повне збереження вантажів (під час переве ­
зень частина вантажів псується та губиться)
V.   п ідсуМ ки ур О ку
Учитель  звертає  увагу  на  основні  положення  розглянутого  матеріалу.
VI.  дОМ ашнє завдання
1.  Опрацюйте  текст  параграфа  підручника.  2.  Підготуйте  дані  про  роз -виток  різних  галузей  господарства  регіону.
Категорія: Географія 11 клас | Додав: uthitel (13.04.2014)
Переглядів: 379 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: