Головна » Статті » Старша школа » Географія 10 кл

ВСТУП УРОК № 1 Тема. Предмет соціально-економічної географії світу. Історико-географічні регіони світу


ВСТУП
УРОК  № 1
Тема. Предмет соціально-економічної географії світу. Історико-географічні регіони світу.
Очікувані  
результати:
учень пояснює, що вивчає соціально-економічна геогра -фія світу, визначає завдання курсу, характеризує джере-ла  географічних  знань,  розповідає  про  причини  форму -вання історико-географічних регіонів світу.
Тип уроку: вступний.
Обладнання: підручник географії, атлас, контурні карти або зошит для
практичних  робіт  із  комплектом  контурних  карт,  геогра -фічні довідники.
Опорні  
поняття:
соціально-економічна  географія,  географія  населення,
географія  галузей  господарства,  атлас,  тематичні  (еко -номічні)  карти,  комп’ютерні  телекомунікації,  історико-географічні регіони.
I.  МОТИВАЦІЯ  НАВЧАЛЬНОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ  УЧНІВ
У 10 класі ви будете вивчати соціально-економічну географію світу. Це сус-пільна наука, яка досліджує населення та його господарську діяльність у сві-ті, а також господарство окремих регіонів країн та світу загалом. Ваше перше
знайомство  з  соціальною  та  економічною  географією  відбулося  в  дев’ятому
класі.  Тому  багато  понять  із  цієї  науки  вам  уже  відомі,  наприклад:  урбані-зація  та  агломерація,  промисловість  і  сільське  господарство,  спеціалізація
та продуктивність праці.
Вивчивши соціально-економічну географію світу, ви зможете скласти сво-єрідний  «портрет»  землі,  у  якому,  як  у  дзеркалі,  будуть  відображені  ваші
знання  про  навколишній  світ.  «Портрет»  має  бути  реалістичним.  Інакше
ваша  картина  світу  буде  спотворена  й  у  вас  виникне  неточне  уявлення  про
Землю та економічні процеси, що відбуваються на ній.
II.  АКТУАЛІЗАЦІЯ  ОПОРНИХ  ЗНАНЬ  УЧНІВ
1.   Які  теми  в  курсі  «Економічна  і  соціальна  географія  України»  ви  ви-вчали?
2.   Назвіть частини світу й материки, які ви знаєте.
3.   Якими джерелами географічних знань вам доводилося користуватися під
час вивчення географії?
4.   У якому регіоні світу розташована Україна?
ІІІ. ВИВЧЕННЯ  НОВОГО  МАТЕРІАЛУ
1.   ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ГЕОГРАФІЇ.
Предметом вивчення соціально-економічної географія світу є особливості
й закономірності просторової (територіальної) організації суспільства як час -тини географічної оболонки Землі. Основні завдання цього курсу:
  • здобути уявлення про сучасну політичну карту світу;
  • навчитися розрізняти держави світу за формою правління, територіаль-но-адміністративним устроєм та рівнем розвитку;
  • познайомитися із закономірностями в розміщенні світових природних
ресурсів,  навчити  оцінювати  ресурсозабезпеченість  світу  та  окремих
країн;
  • розглянути  глобальні  проблеми  людства  й  можливі  шляхи  їхнього
розв’язання;
  • виявити й вивчити найбільш характерні риси населення та господарства
світу й окремих країн;
  • показати роль регіонів і найбільших країн у світовому господарстві.
Досліджуючи  певний  простір,  соціально-економічна  географія  викорис-товує  знання  з  фізичної  географії.  Це  дає  можливість  комплексно  вивчати
регіони  й  країни,  установлюючи  взаємозв’язок  між  їхніми  природними
й соціально-економічними об’єктами. У цьому проявляється принцип єднос-ті системи географічних наук.
Завдання
Сучасну  соціально-економічну  географію  можна  розглядати  як  групу
наук, яка включає географію населення, промисловості, сільського господар -ства, транспорту, сфери послуг, культури, політичну географію. Побудуйте
в зошиті схему, що відображатиме соціально-економічну географію як групу
наук (учитель може запросити одного учня скласти схему на дошці).
Запитання
1)   Що вивчає економічна географія?
2)   Що вивчає соціальна географія?
3)   Перелічіть завдання курсу «Соціально-економічна географія світу».
4)   Які географічні науки або окремі теми викликають у вас найбільшу ціка-вість?
2.   ДЖЕРЕЛА ГЕОГРАФІЧНИХ ЗНАНЬ.
Протягом  усіх  років  вивчання  географії  ви  користувалися  різними  кар-тами.  Вам  відомо,  що  вони  містять  у  десятки  разів  більше  інформації,  ніж
текст.  Важливими  джерелами  географічних  знань  є  енциклопедії,  геогра-фічні словники та інша наукова й науково-популярна література. Величезні
можливості  надає  також  комп’ютер.  Із  його  допомогою  можна  працювати
з електронними підручниками, картами й атласами.
— Які переваги мають електронні підручники перед звичайними?
(Вони можуть містити мову диктора, різноманітні ілюстрації, анімацію,
інтерактивні завдання, мультимедійні ефекти.)
Географії  необхідний  вихід  у  світовий  простір.  Це  дозволяють  зробити
комп’ютерні  телекомунікації.  Їхній  розвиток  привів  до  створення  Інтерне-ту  —  глобальної мережі, що поєднує різних користувачів. Основною її пере -вагою є наявність величезної кількості інформації, у тому числі географічної.
Далі вчитель знайомить учнів з основними засобами навчання.
Підручник. Його зміст і структура. Ілюстрації, схеми, діаграми, таблиці.
Атлас. Його зміст і структура.
Контурні карти або зошит для практичних робіт із комплектом контурних
карт. Їхній зміст і структура.
Завдання
1)   Ознайомтесь зі змістом підручника, зверніть увагу на основні теми.
2)   Пошукове читання підручника. Знайдіть у підручнику поняття, які вам
знайомі  з  курсу  «Економічна  і  соціальна  географія  України».  З’ясуйте,
у зв’язку з чим вони згадуються. Зробіть висновок.
3)   Ознайомтесь із позатекстовими елементами підручника. Наведіть прикла-ди картосхем, діаграм, графіків, схем.
3.   ІСТОРИКО-ГЕОГРАФІЧНІ РЕГІОНИ СВІТУ.
Соціально-економічна  географія  пропонує  вам  познайомитися  з  поділом
світу на історико-географічні регіони.
Європа:  Західна Європа, Центральна й Східна Європа.
Азія: Південно-Західна Азія, Південна Азія, Південно-Східна Азія, Схід -на Азія, Центральна Азія, Північна Азія.
Африка: Північна Африка, Тропічна та Південна Африка.
Америка: Англо-Америка, Латинська Америка.
Австралія та Океанія.
Проблемні завдання
1)   Межі частин світу проведені досить умовно. Так, в останніх виданнях
атласів для 10 класу до Азії віднесено західну частину острова Нова Гвінея,
яка раніше традиційно вважалася частиною Австралії та Океанії. Такий під-хід,  мабуть,  не  зовсім  послідовний.  Оскільки,  якщо  керуватися  виключно
проведенням меж регіонів по кордонах держав, то Гавайські острови потрібно
відносити не до Океанії, а до Америки (це  —  територія США). Але за такого
підходу найбільше запитань можуть викликати межі між Європою та Азією.
Наведіть приклади країн, територія яких розташована у двох частинах світу,
і запропонуйте свій підхід щодо того, відносити їх до Європи чи Азії.
Країни, розташовані у двох частинах світу
Країна Частина світу
Данія Європа та Америка
Єгипет Африка та Азія
Індонезія Азія та Океанія
Іспанія Європа та Африка
Казахстан Європа та Азія
Росія Європа та Азія
США Америка та Океанія
Туреччина Європа та Азія
2)   Окремі  дослідники  виділяють  на  Землі  регіони,  які  більші  за  части-ни світу (наприклад, існує поняття «Азіатсько-Тихоокеанський регіон») або
які  об’єднують  частини  різних  регіонів  (наприклад,  регіон  Близький  Схід
об’єднує країни Південно-Західної Азії і Північно-Східної Африки). Вислов-те свою думку з приводу виділення одного з таких регіонів.
3)   Керуючись  тим,  що  межі  регіонів  проведені  виключно  по  кордонах
держав, поясніть, чому Синайський півострів потрібно вважати не частиною
Азії, а Африки, а міста Сеута і Мелілья, які розташовані на північному узбе-режжі Африки,—   частиною Європи.
IV. ЗАКРІПЛЕННЯ  ВИВЧЕНОГО  МАТЕРІАЛУ
Дидактична гра «Подорож сторінками підручника географії»
Ознайомитись із найважливішим джерелом знань  —  підручником, ми з вами
зможемо у вигляді подорожі. Розподілимо наші обов’язки. Перша команда по-винна «прокласти маршрут нашої подорожі»  —  визначити пункти, якими про-йде шлях (розділи й теми підручника), а також вказати час, відведений на цю
подорож (кількість параграфів або навчальних годин, у тому числі за розділами
та темами). Друга команда має знайти в підручнику джерела інформації, які до-поможуть «орієнтуватися під час подорожі» (ілюстрації, таблиці, схеми, довід-ковий матеріал; їхнє розміщення в підручнику, у тому числі за розділами та те-мами). Третя, четверта, п’ята та шоста команди «вивчають місцевість в одному
з районів, яким пройде маршрут подорожі» (зміст основних розділів курсу).
Запитання та завдання
1)   Поясніть, як ви розумієте поняття «історико-географічний регіон».
2)   Перелічіть  історико-географічні  регіони  світу,  укажіть  найбільші  з  них
за територією.
3)   Назвіть причини формування історико-географічних регіонів світу.
Робота у групах
Кожен  регіон  своєрідний  і  має  свої,  притаманні  лише  йому  особливості.
Це  залежить  від  особливостей  історичного  розвитку,  міждержавних  відно-син, єдності культури, мови, релігії, рівня розвитку господарських зв’язків,
наявності природних бар’єрів.
Наведіть приклад історико-географічного регіону, який характеризується
тісними відносинами між країнами, що до нього входять. Доберіть аргумен-ти, що підтверджують вашу точку зору.
(Регіон   —  Західна  Європа.  Країни,  що  входять  до  його  складу,  мають  висо -кий  і  середній  рівень  економічного  розвитку,  більшість  із  них  належать  до  та -ких міжнародних організацій, як Європейський Союз, НАТО. Протягом багатьох
десятиліть тут змінювалися зв’язки між країнами та народами. Цьому сприяла
спільність культурних цінностей, належність до християнської віри.)
4)   За допомогою ключових слів складіть образну характеристику одного з ре-гіонів.
Наприклад. Північна Африка: арабська, нафтова, пустельна, жарка, му -сульманська, приморська.
V.  ДОМАШНЄ  ЗАВДАННЯ
1.   Опрацюйте зміст підручника, зверніть увагу на основні теми. Підберіть кни-ги з домашньої бібліотеки, у яких розповідається про країни світу. Складіть
список джерел географічних знань, які є у вашому розпоря  дженні.
2.   Подумайте,  що  вас  найбільше  зацікавило  в  новій  науці.  Підготуйте  за-питання для інтерв’ю вченого, який вивчає проблеми економічного і со-ціального розвитку світу.
3.   Дослідники  по  різному  проводять  межі  історико-географічних  регіонів.
Так, наприклад, одні географи поділяють Європу лише на дві частини (За-хідна Європа і Центральна та Східна Європа), інші на три, чотири і навіть
п’ять. Користуючись додатковими джерелами знань, з’ясуйте, на які саме
історико-географічні регіони поділяють Європу фахівці.

Категорія: Географія 10 кл | Додав: uthitel (10.09.2014)
Переглядів: 2292 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: