hyipazart.com
Головна » Статті » Старша школа » Географія 10 кл

УРОК № 9 Тема. Міграційні та урбанізаційні процеси.


УРОК  № 9
Тема. Міграційні та урбанізаційні процеси.
Очікувані  результати:
учень  характеризує  напрямки  основних  міграційних  по -токів,  порівнює  темпи,  рівні,  форми  урбанізації  країн
та регіонів, пояснює поняття «урбанізація», «субурбаніза -ція», «міграція», «еміграція», «імміграція», «мегалополіс»,
аналізує  текстові,  картографічні  та  статистичні  матеріа -ли з метою визначення рис і відмінностей в міграційних
та урбанізаційних процесах різних регіонів світу.
Тип уроку: вивчення нового матеріалу.
Обладнання: підручник  географії,  атлас,  політична  карта  світу,  карта
населення світу, контурні карти.
Опорні  
поняття:
міграція, еміграція, імміграція, урбанізація, субурбаніза-ція, рурбанізація, мегалополіс.
I.  МОТИВАЦІЯ  НАВЧАЛЬНОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ  УЧНІВ
Люди завжди мріють про краще життя, прагнуть жити в статку й добробу-ті. На жаль, не всі країни можуть забезпечити гідне життя своїм громадянам.
І тоді вони їдуть в інші, більш багаті країни, а для своєї країни стають емі -грантами. Поняття «емігрант», поряд із поняттями «іммігрант», «міграція»,
вам  уже  знайоме.  Так,  під  зовнішньою  міграцією  розуміють  переміщення
людей через державні кордони, пов’язане з постійною або тимчасовою зміною
місця проживання. Міграція впливає на забезпеченість трудовими ресурсами
й склад населення країн світу.
II.  АКТУАЛІЗАЦІЯ  ОПОРНИХ  ЗНАНЬ  УЧНІВ
1.   Які види міграції населення ви знаєте?
2.   Як ви розумієте поняття «місто», «сільський населений пункт», «агломе-рація», «урбанізація»?
3.   Чим можна пояснити зростання кількості міст і міського населення?
4.   Яке співвідношення міського й сільського населення існує в Україні?
ІІІ. ВИВЧЕННЯ  НОВОГО  МАТЕРІАЛУ
1.   ЗОВНІШНІ МІГРАЦІЇ.
У світі склалися три великі центри імміграції.
а)   Західна Європа. Міграційна політика країн цього субрегіону спрямована
на залучення робочої сили з країн Центральної Європи, СНД, Туреччини,
балканських країн, а також колишніх колоній. При цьому праця іммігран-тів,  насамперед,  використовується  на  важких  (будівництво),  шкідливих
для здоров’я (металургія, обслуговування ЖКГ) або низькооплачуваних
(підсобні та сезонні робітники, догляд за дітьми і немічними) роботах.
б)   Англо-Америка. Для міграційної політики США і Канади характерними
є два напрямки: залучення дешевої малокваліфікованої і низькооплачува-ної робочої сили переважно з країн Латинської Америки; переманювання
висококваліфікованих спеціалістів, у тому числі науковців, з інших кра-їн, особливо постсоціалістичних та Індії.
в)   Нафтодобувні країни Південно-Західної Азії. Це  —  наймолодший центр
імміграції (почав формуватися лише в 70-х рр. ХХ ст.). Для нього харак-терні:  імміграція  переважно  з  мусульманських  країн;  серед  іммігрантів
різко переважають чоловіки; місцеві закони спрямовані на стримування
постійних міграцій, одночасно сприяючи сезонним і особливо тимчасовим
мігрантам.
Міграційні  процеси  багато  в  чому  пояснюються  старіючим  населенням
розвинених країн і молодим населенням (кількість якого продовжує швидко
збільшуватися) країн, що розвиваються, а також зростаючими можливостя -ми зайнятості в поєднанні зі здешевленням транспорту й зв’язку.
Робота у групах
Розгляньте позитивні й негативні наслідки тимчасової та сезонної емігра-ції  та  імміграції  (учитель  консультує,  а  за  необхідності  допомагає  школя-рам).
Наслідки тимчасової й сезонної еміграції та імміграції   
(для країни, з якої виїжджають мігранти)
Позитивні наслідки Негативні наслідки
Зростає надходження
валюти з-за кордону за ра-хунок грошових переказів
емігрантів.
Знижується рівень безро -біття.
Підвищується культура
виробництва, після повер-нення зростає кваліфікація
трудових ресурсів.
Запозичується передовий
досвід розвинутих країн
Утрачається частина трудових ресурсів, не-рідко найбільш працездатних.
Кошти, витрачені державою на підготовку
спеціалістів, «працюють» на економіку ін-ших країн.
Зменшення конкуренції на ринку робочої
сили зменшує можливість її вибору для робо -тодавців.
Частина мігрантів працює нелегально, а тому
для них існує постійна загроза непередбачу -ваного повернення.
Порушуються природні процеси відтворення
населення
Наслідки тимчасової і сезонної імміграції  
(для країни, у яку прибувають мігранти)
Позитивні наслідки Негативні наслідки
Зростає забезпечення економіки трудо -вими ресурсами.
Зменшуються витрати держави на під-готовку висококваліфікованих спеціа-лістів.
Зменшується вартість робочої сили, що
підвищує конкурентоспроможність то-варів на зовнішніх ринках
Частина місцевих жителів
не може влаштуватися на робо -ту, якої прагне.
Зростає національна і расова не-приязнь, посилюються націона-лістичні настрої в суспільстві.
Відбувається відтік валюти
з країни (за рахунок переказів)
Запитання та завдання
1)   Розвинені країни застосовують різні види обмеження на в’їзд мігрантів,
у тому числі: професійна кваліфікація (наявність диплома, певний стаж
роботи за фахом); віковий ценз, стан здоров’я. Поясніть наявність таких
обмежень. Наскільки вони є справедливими?
2)   За останні 15 років міграційні втрати України перевищили 600 тис. осіб.
Серед  мігрантів  переважають  представники  найбільш  продуктивних
в економічному відношенні вікових груп населення. За даними Міжнарод-ної організації міграції, 46 % українських трудових мігрантів працюють
по 12 годин на добу, кожен четвертий  —  13 і більше; чверть  —  не мають
вихідних; майже 60  %  —  постійних вихідних. Тільки 25  % працюють ле-гально.  Чи  готові  ви  за  таких  умов  виїхати  в  іншу  країну?  Обґрунтуйте
свою точку зору.
3)   Позначте на контурній карті основні міграційні потоки сучасного світу.
2.   УРБАНІЗАЦІЯ.
Якщо зовнішні міграції суттєво впливають на кількість і особливості на-селення  різних  країн  світу,  то  внутрішні  забезпечують  його  перерозподіл
у  межах  держав.  Саме  завдяки  міграції  «село—місто»  на  початку  ХХІ  ст.
збільшення кількості населення міст удвічі перевищує темпи загального його
зростання у світі. Ви вже знаєте, що процес зростання кількості міського на -селення та зростання ролі міст в економіці, політиці, культурі називається
урбанізацією.
Урбанізація характеризується двома головними показниками: рівнем ур-банізації  (частка  міських  жителів  у  загальній  кількості  населення)  та  тем-пами урбанізації (швидкість зростання частки міських жителів у загальній
кількості населення).
У розвинених і менш розвинених країнах урбанізація відбувається нерів-номірно. Для розвинутих країн характерні:
1)   високий  (65  %  і  вище)  рівень  урбанізації  (у  таких  країнах,  як  Монако
і Сінгапур він становить 100  %);
2)   низькі  темпи  урбанізації  (через  малий  природний  приріст  населення
та скорочення міграції із сільської місцевості);
3)   розвиток  процесів  субурбанізації  —  зростання  кількості  населення  при-міських зон;
4)   рурбанізація  —  поширення  міського  способу  життя  на  сільську  місце -вість.
Інша  картина  спостерігається  у  країнах,  що  розвиваються.  Для  них  ха-рактерними є:
1)   середній та низький рівень урбанізації;
2)   високі темпи урбанізації;
3)   розвиток  псевдоурбанізації  —  процесу  зростання  міст  без  поширення
міського способу життя;
4)   суттєві відмінності в рівні й темпах урбанізації між окремими частинами
країн: дуже швидке зростання столиць; менш швидке   —  деяких портових
міст та центрів видобутку корисних копалин; повільне зростання інших
міст.
Запитання
1)   Поясніть  відмінності,  які  спостерігаються  в  процесах  урбанізації  розви-нутих країн та країн, що розвиваються.
2)   Протягом  1920—1960  рр.  кількість  жителів  земної  кулі  збільшилася
на 61 %, у той час як міського населення  —  на 200 %, а населення вели-ких міст  —  на 265 %. Чим пояснюються надзвичайно високі темпи росту
кількості населення великих міст?
3)   Немає нічого дивного в тім, що серед окремих країн, що мають найбільшу
частку  міського  населення,  представлені  розвинені  західноєвропейські
держави, наприклад Бельгія, Нідерланди, Ісландія, але виявляється, що
серед лідерів присутні деякі латиноамериканські, азіатські й навіть афри-канські країни, наприклад Західна Сахара, Уругвай, Кувейт, Саудівська
Аравія. Чим би ви це пояснили?
Країни з найбільшою часткою міського населення
*
Назва  Регіон Частка міського населення, %
Бельгія Європа 97,2
Кувейт Азія 96,3
Західна Сахара Африка 93,7
Уругвай Америка 92,6
Ісландія Європа 92,8
Австралія Австралія 92,0
Катар Азія 92,0
Люксембург Європа 91,9
Мальта Європа 91,7
Ізраїль Азія 91,6
Аргентина Америка 90,1
Бахрейн Азія 90,0
Велика Британія Європа 89,1
Лівія  Африка 89,0
Німеччина Європа 88,1
Венесуела Америка 87,7
Чилі Америка 87,0
Саудівська Аравія Азія 87,7
Ліван Азія 87,5
Данія Європа 85,3
4)   Серед  країн  із  найменшою  часткою  міського  населення  найбільше  аф -риканських (в основному тропічні) та азіатських, усі належать до слабо-розвинених країн. Їхня географія майже збігається з географією бідності
(виняток становить європейська карликова держава Ліхтенштейн). Чим
би ви це пояснили?
Країни з найменшою часткою міського населення
**
Назва Регіон Частка міського населення, %
Ємен Азія 25,6
*  Складено на основі даних, отриманих у мережі Інтернет, адреса: www.un.org.
**  Складено на основі даних, отриманих у мережі Інтернет, адреса: www.un.org.
Назва Регіон Частка міського населення, %
Чад Африка 24,9
Афганістан Азія 23,3
Нігер Африка 22,2
Ліхтенштейн Європа 21,6
Лаос Азія 20,7
Еритрея Африка 19,9
Камбоджа Азія 18,6
Руанда Африка 18,3
Лесото Африка 17,9
Буркіна-Фасо Африка 17,6
Малаві Африка 16,3
Ефіопія Африка 15,6
Непал Азія 15,0
Папуа  —  Нова
Гвінея
 Океанія 13,2
Монтсеррат Америка 13,0
Уганда Африка 12,2
Бурунді Африка 9,9
Бутан Азія 8,5
Східний Тімор Азія 7,6
5)   Чим  би  ви  пояснили,  що  в  останні  десятиліття  найбільш  швидкі  темпи
урбанізації характерні для країн, що розвиваються?
3.   ВПЛИВ УРБАНІЗАЦІЇ НА РОЗСЕЛЕННЯ ЛЮДЕЙ.
Унаслідок  процесів  урбанізації  та  субурбанізації  виникають  нові  форми
міського розселення   —  міські агломерації та мегалополіси.
Міська агломерація  —  це скупчення міських поселень. На сьогодні біль -шість  із  них  моноцентричні.  При  цьому  у  складі  такої  агломерації  можуть
бути і великі міста-супутники її головного міста. Так, зокрема, у складі агло-мерації  Мехіко  міста-супутники  Нецауалькойотль  та  Екатепек  налічують
відповідно 1,2 та 1,6 млн жителів.
Вищою  формою  міського  розселення  є  мегалополіси  —  урбанізовані
зони,  які  виникли  внаслідок  розширення  меж  кількох  сусідніх  агломера-цій. На сьогодні у світі налічується шість таких утворень. Найбільшим із них
є мегалополіс Токайдо в Японії, який простягнувся на 200 км між містами
Токіо та Кобе. Тут живе понад 60 млн жителів   —  майже половина населення
Японії.
Лише трохи поступається йому за кількістю жителів (50 млн осіб)  —  ме-галополіс  Босваш  (Приатлантичний)  у  США,  який  простягнувся  від  міста
Бостон до Вашингтона.
Запитання
1)   Чим би ви пояснили, що в різних країнах є власні критерії поняття «міс-то». Так, в Ісландії містом уважається будь-який населений пункт, кіль-кість жителів якого перевищує 200 осіб, у Японії   —  30 тис. жителів.
2)   Глибокий вплив сучасної урбанізації на різні сторони громадського життя
викликає появу нових теорій, що намагаються пояснити роль урбанізації
в розвитку суспільства. У першу чергу це теорія «урбаністичної револю-ції», відповідно до якої в ході урбанізації поступово зникають відмінності
між містом і селом. Наведіть приклади позитивних та негативних наслід-ків процесу урбанізації.
(Позитивні наслідки стосуються ефективності господарської діяльності (у міс-тах зосереджено понад 4/5 виробництва всього національного доходу, 9/10 вар -тості  продукції  обробної  промисловості)  і  зручності  проживання  людей;  до  не-гативних належить вплив на компоненти природи, що, в остаточному підсумку,
позначається на загальному стані навколишнього середовища.)
IV. ЗАКРІПЛЕННЯ  ВИВЧЕНОГО  МАТЕРІАЛУ
Запитання та завдання
1.   Що таке міграція?
2.   Як ви розумієте терміни «субурбанізація» й «рурбанізація»?
3.   Розкажіть  про  основні  міграційні  потоки  й  причини,  що  зумовили  їхнє
формування.
4.   Однією з причин субурбанізації фахівці називають погіршення стану на-вколишнього  середовища  в  центральній  частині  міст.  Назвіть  інші  при-чини виникнення цього процесу (виконується діадами).
5.   Позначте на контурній карті найбільші міста світу (для довідок викорис-товуйте атлас).
6.   Використовуючи статистичні дані, побудуйте графік зміни кількості місь-кого населення, починаючи від середини минулого століття. Охарактери-зуйте динаміку цього процесу.
1950 р. 1970 р. 1990 р. 2000 р. 2025 р. (прогноз)
млн осіб  % млн осіб  % млн осіб  % млн осіб  % млн осіб  %
738 29,3 1353 36,3 2277 43,1 2926 47,5 5065 58,3
Дидактична гра
Учні  класу  об’єднуються  у  дві  команди:  одна  —  міські  жителі,  дру-га   —  сільські.
Перший  тур.  Представники  команд  повинні  описати  особливості  жит-тя й побуту в місті (міські жителі) й селі (сільські жителі). При цьому слід
звернути  увагу  на  переваги  «свого»  способу  життя  в  конкретному  регіоні   
(країні).
Другий тур. Представники команд розповідають про господарську діяль-ність населення в місті й селі.
Третій  тур.  Команди  повинні  охарактеризувати  екологічну  ситуацію
в міському й сільському населеному пункті.
Четвертий  тур.  Представники  команд  розповідають  про  райони  світу,
де переважає міське або сільське населення.
V.  ДОМАШНЄ  ЗАВДАННЯ
1.   Чим  би  ви  пояснили  особливості  розміщення  (географію)  найбільших
міських агломерацій?
2.   Які причини, на вашу думку, обумовлюють низькі темпи урбанізації у ви-сокорозвинених країнах?
3.   Порівняйте  темпи,  рівні  та  форми  урбанізації  двох  регіонів  світу  (вибір
зробіть на власний розсуд).
4.   Учені вважають, що урбанізація значною мірою впливає на зниження на-роджуваності. Як ви вважаєте, який зв’язок існує між процесом урбаніза-ції та народжуваністю?
5.   Процесам  міграції  присвячена  значна  частина  доповіді  ООН  про  розви -ток людини 2009 року. Опрацюйте текст доповіді та підготуйте повідом-лення за одним із питань, які стосуються сучасних міграційних процесів

Категорія: Географія 10 кл | Додав: uthitel (10.09.2014)
Переглядів: 2605 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: