Головна » Статті » Старша школа » Географія 10 кл

УРОК № 8Тема. Кількість населення, демографічні процеси та розселення людей на Землі.

УРОК  № 8
Тема. Кількість населення, демографічні процеси та роз-селення людей на Землі.
Очікувані 
результати:
учень називає кількість населення світу та окремих країн,
характеризує  типи  відтворення  та  особливості  вікового
і  статевого  складу  населення,  визначає  співвідношення
населення  за  регіонами  світу,  пояснює  поняття  «демо-графічна політика» та «демографічний вибух».
Тип уроку: вивчення нового матеріалу.
Обладнання: підручник  географії,  атлас,  політична  карта  світу,  кар-та  населення  світу,  статево-вікові  піраміди,  статистичні
дані, схематичний графік, на якому відображено чотири
фази демографічного переходу.
Опорні 
поняття:
густота  населення,  природний  рух,  народжуваність,
смертність,  природний  приріст,  демографічна  політика,
демографічний вибух, віковий і статевий склад населення.
I.  МОТИВАЦІЯ  НАВЧАЛЬНОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ  УЧНІВ
Населення… За цим простим, маловиразним словом криється доля бага-тьох тисяч людей, які жили тисячі років тому, живуть сьогодні й житимуть
у майбутньому. Знання про кількість населення, його склад, природний рух,
міграцію та розміщення необхідні будь-якій державі. Ці відомості свідчать
про процеси, що відбуваються в країні, дозволяють складати прогнози щодо
обсягу трудових ресурсів та аналізувати зміни в складі та структурі населен-ня.  Саме  люди,  освічені  й  активні,  своєї  професійною  діяльністю  в  різних
галузях господарства роблять державу могутньою.
II.  АКТУАЛІЗАЦІЯ  ОПОРНИХ  ЗНАНЬ  УЧНІВ
1.   Пригадайте, що вивчає демографія.
2.   Що таке природний приріст населення?
3.   Чому для населення України характерна депопуляція?
4.   Що ви знаєте про статевий склад населення країни?
5.   На які групи поділяється населення залежно від віку?
6.   Що характерно для вікового складу населення України?
ІІІ. ВИВЧЕННЯ  НОВОГО  МАТЕРІАЛУ
1.   ДИНАМІКА ЗМІН КІЛЬКОСТІ ЖИТЕЛІВ ЗЕМЛІ 
ТА СУЧАСНІ ДЕМОГРАФІЧНІ ПРОЦЕСИ.
На  сьогодні  кількість  жителів  нашої  планети  становить  приблизно
6,8 млрд осіб. Але в далекому минулому кількість населення була невеликою
і  зростала  повільно,  хоча  коефіцієнт  народжуваності  був  дуже  високим.
На початку нашої ери загальна кількість людства не перевищувала 250 млн
осіб.
За  наступну  тисячу  років  населення  світу  збільшилося  лише  на  кілька
десятків  мільйонів  жителів.  Його  зростанню  перешкоджали  важкі  умови
життя, відсталість медицини, численні війни та епідемії.
Зростання кількості населення прискорилось у ХVІІІ—ХІХ ст. У 1820 р.
на Землі вже налічувався один мільярд людей, а в 1927 р. народився двомі-льярдний житель. Особливо швидко кількість населення світу почала зрос-тати в другій половині ХХ ст.
Учитель запрошує десятикласників висловити свою думку щодо причин
такого зростання. Може бути використаний методичний прийом «мозковий
штурм». Під час мозкового штурму учні можуть висловлювати будь-які при-пущення. Учитель не повинен заважати, йому необхідно підтримувати учнів
і  фіксувати  висловлювані  ними  точки  зору  для  подальшого  обговорення.
Завдяки цьому в ході мозкового штурму відбувається звільнення школярів
від скутості, інерції мислення й шаблонів у ході розв’язання навчальних за-вдань, вони отримують можливість подивитися на об’єкт або явище з нової,
інколи несподіваної точки зору.
(Завдяки розвитку економіки скоротилася тривалість робочого дня, праця лю-дей завдяки механізації стала легшою і безпечнішою; покращились умови життя
і якість харчування; зросла якість медичного обслуговування, люди змогли про -тистояти, а іноді й перемагати епідемії.)
Соціально-економічні досягнення позитивно вплинули на здоров’я людей
і тривалість їхнього життя. Як наслідок, знизилися показники смертності,
а природного приросту  —  різко зросли. Людство увійшло в стадію демогра -фічного вибуху  —  швидкого зростання кількості населення. Спершу він охо-пив більш розвинені країни. Але потім до нього були втягнуті й інші країни
світу, оскільки їх економіка теж розвивалася. Закономірність цього процесу
досить зрозуміла: зростання економіки   —  зростання середнього рівня життя
населення   —  збільшення тривалості життя і зниження смертності  —  швид-ке зростання кількості населення.
Але виявилося, що на цьому зміни в демографічних процесах не закінчу-ються.  Унаслідок  збільшення  тривалості  життя  зростає  середній  вік  насе-лення. При цьому коефіцієнт народжуваності починає падати. Як наслідок,
знижуються темпи природного приросту.
Також цьому сприяє процес залучення жінок у виробництво, який поси-люється із розвитком економіки. У результаті кількість дітей в сім’ях змен-шується, що ще більше знижує коефіцієнт народжуваності. Це добре видно
зі статистичних даних. Так, у 1960-х рр. темпи приросту населення світу ста -новили  близько  2  %;  у  1980-х  рр.—  вже  1,7  %;  на  початку  ХХІ  ст.—  лише
1,16 %.
Таким чином, спостерігається послідовна зміна показників народжуванос-ті, смертності та природного приросту, пов’язана із соціально-економічним
розвитком світу,—  демографічний перехід.
Учитель демонструє схематичний графік, на якому відображено, як змі-нювалися  показники  народжуваності,  смертності  та  природного  приросту
з початку нашої ери, та коментує його. Усього в історії людства виділено чо -тири фази демографічного переходу:
І  —  високі  коефіцієнти  народжуваності  й  смертності,  малий  коефіцієнт
природного приросту;
ІІ   —  різке  зниження  коефіцієнта  смертності  при  високому  коефіцієнті
народжуваності, що веде до швидкого зростання кількості населення (фаза
демографічного вибуху);
ІІІ  —  повільне зниження коефіцієнта смертності й швидке  —  народжува-ності; зменшення коефіцієнта природного приросту;
ІV  —  подальше урівнювання коефіцієнтів народжуваності й смертності;
дуже повільне зростання кількості населення або навіть його скорочення.
Робота у групах
Учитель  пропонує  десятикласникам  на  основі  статистичних  даних
з’ясувати, які країни сьогодні перебувають на стадії демографічного вибуху
та для яких країн характерна демографічна криза.
(На стадії демографічного вибуху перебуває більшість країн Африки, зна-чна частина країн Азії та Латинської Америки. При цьому в останньому з на-званих регіонів ряд країн уже перейшли в третю фазу демографічного перехо -ду. Демографічна криза найбільш притаманна постсоціалістичним країнам
(як виняток ряд африканських країн.)
Країни з найбільшим приростом населення 
з урахуванням міграції, 2008 р.
*
Країна Регіон Приріст населення, ‰
Ліберія Африка 36,6
Уганда Африка 36,0
Кувейт Азія 35,9
Ємен Азія 34,6
Бурунді Африка 34,4
Демократична Республіка Конго Африка 32,4
Ефіопія Африка 32,1
Оман  Азія 31,9
Сан-Томе й Принсипі Африка 31,2
Буркіна-Фасо Африка 31,1
Країни з найбільшим негативним приростом (збитком) 
населення з урахуванням міграції, 2008 р.
Країна Регіон Приріст населення, ‰
Чорногорія Європа –8,5
Болгарія Європа –8,1
Україна Європа –6,5
Естонія Європа –6,3
Латвія Європа –6,1
Росія Європа й Азія –4,6
Сербія Африка –4,6
Країна Регіон Приріст населення, ‰
Свазіленд Африка –4,5
Білорусь  Європа –3,9
Грузія Європа  –3,2
Примітка. До таблиці не включено Тринідад і Тобаго, де показник у –8,9 ‰
є результатом високої еміграції.
Проблемні запитання
1.   Серед  країн,  які  мають  від’ємні  показники  природного  приросту,  є  аф -риканська  —  це  Свазіленд,  хоча  відомо,  що  на  цьому  континенті  дуже
висока  народжуваність.  Чим  ви  поясните,  що  у  Свазіленді  відбувається
скорочення кількості населення?
(Основні причини   —  швидке розповсюдження СНІДу та еміграція.)
2.   Багато фахівців уважають, що теорія демографічного переходу не дозво-ляє розглянути деякі особливості природного руху населення, що відбува-ється в цей час у різних країнах світу. Наведіть приклади таких процесів.
(Свої особливості мають демографічні процеси в постсоціалістичних країнах.
Ситуацію тут погіршили соціально-економічні перетворення, що супроводжува -лися зниженням рівня життя й безробіттям. У цей час у деяких із них відбуваєть -ся депопуляція (систематичне зменшення абсолютної кількості населення).
Теорія демографічного переходу не може пояснити очевидних відміннос-тей,  властивих  розвиненим  країнам,  у  першу  чергу,  між  відносно  високим
природним  приростом  у  США  й  наднизькою  народжуваністю  в  Південній
Європі.
3.   Які причини обумовлюють зниження рівня народжуваності?
(Спочатку скорочення народжуваності було наслідком підвищення середньо-го  віку  тих,  хто  бере  шлюб,  переходом  у  більш  старший  вік  матерів,  що  мають
одну дитину (ці матері часто не зважуються народити другу дитину), і безшлюб -ності, що набула поширення. Але згодом означилося таке явище, як зменшення
кількості дітей у подружніх пар у зв’язку з контролем за розміром родини, який
посилювався.  Усе  більше  жінок  прагнуть  уникнути  турбот,  пов’язаних  із  вихо -ванням дітей. На це їх підштовхує можливість досягнення успіхів у різних сфе -рах життя, а також відсутність вагомих матеріальних заохочень із боку держави.
Важливими  чинниками,  що  впливають  на  народжуваність,  стають  підвищення
рівня освіти, збільшення кількості міського населення, розвиток медицини, рівні
права для чоловіків та жінок (збільшилися можливості самостійного планування
кількості дітей і можливості їхнього виховання), підвищення віку вступу в шлюб,
старіння населення.)
Працюємо із цифрами
Виразіть кількість населення Землі на різних етапах існування цивіліза-ції через кількість жителів сучасних країн і міст.
(Із появою землеробства кількість населення Землі досягла приблизно 10 млн
осіб   —  це  значно  менше,  ніж  кількість  населення  сучасного  Токіо.  На  початку
нашої ери загальна кількість людства не перевищувала 250 млн осіб, це в п’ять
разів менше, ніж кількість жителів сучасного Китаю.)
Закінчення таблиці
Найбільші країни світу за кількістю населення, 2009 р.
Країни Регіон Кількість населення
Китай Азія 1 млрд 338 млн
Індія Азія 1 млрд 116 млн
США Америка 307 млн 043 тис.
Індонезія Азія 240 млн 610 тис.
Бразилія Америка 198 млн 112 тис.
Пакистан Азія 176 млн 419 тис.
Бангладеш Азія 156 млн 665 тис.
Нігерія Африка 149 млн 229 тис.
Росія  Європа, Азія 141 млн 397 тис.
Японія Азія 127 млн 799 тис.
2.   ТИПИ ВІДТВОРЕННЯ НАСЕЛЕННЯ.
Залежно  від  того,  у  якій  фазі  демографічного  переходу  перебуває  та  чи
інша країна, відтворення, тобто зміна поколінь людей у результаті демогра -фічних  процесів,  має  свої  особливості.  В  узагальненому  вигляді  воно  може
бути  розширеним  (у  ході  процесу  відтворення  зростає  кількість  населення
досить швидко), простим (кількість населення зростає дуже повільно) та зву-женим (кількість жителів країни зменшується).
На сьогодні в країнах світу виділяють два основні типи відтворення насе-лення. Перший характеризується низькими коефіцієнтами народжуваності,
смертності й природного приросту, причому останній може бути й від’ємним.
При цьому спостерігається старіння нації  —  процес збільшення середнього
віку  жителів  країни  і  навіть  депопуляція  —  зменшення  кількості  жителів
унаслідок перевищування смертності над народжуваністю. Перший тип від-творення характерний для країн і регіонів, які перебувають на ІІІ і ІV стадіях
демографічного переходу  —  Європи, Північної Америки, Австралії, частини
країн Східної Азії. До першого типу відтворення належать і багато постсоці-алістичних країн. Для них характерне звужене відтворення, тут смертність
перевищує народжуваність.
Для  другого  типу  відтворення  населення  характерні  невисокий  коефіці-єнт  смертності  та  високі  показники  народжуваності  й  природного  прирос-ту  —  демографічний  вибух.  Такий  тип  відтворення  населення  зберігається
у країнах Африки, більшості країн Азії та значній частині країн Південної
і Центральної Америки.
Проблемне запитання
Два  типи  відтворення  не  відбивають  усього  різноманіття  ситуації,
пов’язаної  з  природним  рухом  населення.  Які  особливості  характерні  для
окремих країн, що розвиваються?
(У  цих  країнах  склався  своєрідний  перехідний  тип  відтворення  населення,
за якого зниження смертності не супроводжується відповідним скороченням на -роджуваності.)
Зменшення кількості населення або його швидке зростання порушує низ-ку  проблем.  Намагаючись  уникнути  їх  загострення,  влада  багатьох  країн
Закінчення таблиці
здійснює  демографічну  політику  —  систему  державних  заходів,  спрямова -них  на  регулювання  демографічних  процесів.  У  країнах  із  першим  типом
відтворення вона спрямована на підвищення народжуваності (у цьому відно-шенні можна відзначити успішну демографічну політику Франції), у країнах
із другим типом   —  на її зниження (це вдалося зробити, наприклад, у Китаї).
Проблемні питання
1)   Постсоціалістичні  країни  характеризуються  різною  глибиною  демогра-фічної кризи. Деякі з них уже вийшли із цього процесу й мають позитивні
показники природного приросту, в інших демографічна криза не втратила
своєї гостроти. Чим би ви пояснили цей факт?
(Це  визначається  різними  причинами,  у  тому  числі  рівнем  розвитку  охоро -ни здоров’я; способом життя; розв’язанням питань, пов’язаних із правами влас -ності під час приватизації; особливостями менталітету, способу мислення та дії.
Швидше й з меншими втратами з демографічної кризи виходять країни, у яких
характер соціально-економічних перетворень відповідав настроям більшості на -селення; державні інститути легше піддавалися реформуванню; алкогольна суб -культура мало впливала на економічне, політичне й повсякденне життя; рівень
життя до початку перехідного періоду був відносно високим; існували сприятливі
умови для іноземних інвестицій.)
2)   Зараз найнижчі показники смертності характерні не для найбільш розви-нених країн, а для деяких середньорозвинутих країн та країн, що розви-ваються (Об’єднані Арабські Емірати  —  2 ‰, Саудівська Аравія, Катар,
Йорданія, Кувейт  —  3 ‰, Бахрейн  —  4 ‰, Мексика  —  5 ‰, Туреччи -на  —  6 ‰). Чим би ви пояснили такий стан речей, з огляду на те, що рі-вень життя, медичне обслуговування й можливості відновити свої мораль-ні й фізичні сили значно вищі в розвинених країнах?
(У наш час у деяких середньорозвинутих країнах та країнах, що розвиваються,
поліпшуються умови життя, розвивається медицина, а вік населення молодий.)
3)   Найбільш  складна  демографічна  ситуація  серед  розвинених  країн  зараз
існує в католицьких Італії та Іспанії. Хоча зовсім недавно тут були поши-рені великі сім’ї, до того ж для католицьких країн дуже важливим є тра-диційний інститут родини.
(У  католицьких  країнах  набагато  меншою  є  частка  дітей,  які  народилися
не  в  шлюбі,  що  характерно  для  багатьох  країн  Західної  Європи  (це  знижує  по -казники народжуваності); як і в інших розвинених країнах, різко збільшився вік
вступу в шлюб (як відомо, пізні шлюби приводять до зниження народжуваності),
до того ж тут традиційно міцні сімейні узи й досить складна процедура розлучен -ня, що також змушує не поспішати брати шлюб; у католицьких країнах до батьків
висуваються більші вимоги по догляду за дітьми, у тому числі в отриманні ними
освіти й професійній кар’єрі, що вимагає значних фінансових витрат і зусиль (це
змушує обмежити кількість дітей в родині).
4)   У США старіння населення відбувається не такими швидкими темпами,
як у Західній Європі та Японії. Чим би ви це пояснили?
(У країні зростає кількість вихідців із Латинської Америки, для яких харак-терна більш висока народжуваність. Не менш важливими є й інші чинники: аме -риканці більш релігійні, ніж більшість європейців, вони менш терпимі до абортів
і одностатевих шлюбів, у них більш ревне ставлення до сімейних цінностей.)
5)   За рахунок країн якого типу відтворення зростатиме кількість населення
світу в найближчому майбутньому? Чому?
6)   До яких наслідків може привести збільшення кількості жителів найбідні-ших країн світу?
3.   ВІКОВА І СТАТЕВА СТРУКТУРА НАСЕЛЕННЯ.
На сьогодні можна виділити такі закономірності в статево-віковому складі
населення світу:
1)   Середній вік населення найвищий у розвинених країнах і найнижчий  —
у відсталих.
2)   У  розвинених  країнах  кількість  жінок  більша,  ніж  чоловіків,  особливо
в старших вікових групах.
3)   У багатьох мусульманських країнах, а також в Індії та Китаї жінок мен-ше, ніж чоловіків.
Запитання
1)   Чим можна пояснити помітне перевищення кількості чоловіків над кіль-кістю жінок у трьох найбільших країнах Південної Азії  —  Індії, Пакис -тані та Бангладеш?
2)   Доведіть,  що  вікова  структура  населення  конкретної  країни  залежить
не тільки від природного руху населення і тривалості життя, але й від іс-торичних подій (насамперед пов’язаних із воєнними діями), демографіч-ної політики й міграції.
4.   РОЗСЕЛЕННЯ ЛЮДЕЙ НА ЗЕМЛІ.
Поверхня Землі заселена дуже нерівномірно. Цілий материк  —  Антарк-тида  —  зовсім не має постійного населення. Натомість у дельті Нілу і на ост -рові Ява густота населення досягає 2000—3000 осіб/км².
Можна виділити такі закономірності в розселенні людей на Землі.
1)   Майже  всі  жителі  Землі  на  цей  час  проживають  у  постійних  населених
пунктах. У тимчасових поселеннях живе невелика кількість кочівників:
бедуїни в пустелях Північної Африки та Аравії, кочові цигани, північні
народи, які займаються оленярством, тощо.
2)   Постійні поселення людей поширені між 78² пн. ш. і 54 ² пд. ш.
3)   Понад половину людства проживає в 200-кілометровій смузі вздовж бере-гів морів і океанів.
4)   Майже 2/3 жителів Землі проживає в Азії.
Робота у групах
Чим би ви пояснили, що найбільша кількість населення зосереджена в чо-тирьох регіонах: а) Східна Азія; б) Південна та Південно-Східна Азія; в) Єв-ропа; г) схід Північної Америки?
IV. ЗАКРІПЛЕННЯ  ВИВЧЕНОГО  МАТЕРІАЛУ
Запитання
1.   Як змінювалася кількість населення Землі протягом останніх століть?
2.   Чим пояснюється швидке зростання кількості населення в ХХ ст.?
3.   Поясніть поняття «демографічний вибух» і «демографічна політика».
Обговорення в загальному колі
Як  ви  вважаєте,  якими  є  причини  більш  високої  смертності  серед  чоло-віків?
(1) У чоловіків значно нижча здатність адаптуватися до змін навколишнього се-редовища, особливо в сучасному світі. Це приводить до підвищеної смертності
(особливо яскраво це проявилося в період докорінних соціально-економічних
перетворень).
2)   Медики вважають, що чоловікам не вистачає гормонів, які продовжують жит-тя й захищають людину від хвороб.
3)   Існує точка зору, що хлопчики більш схильні до спадкових хвороб.
4)   Серед чоловіків більш поширені шкідливі звички, алкоголізм і наркоманія.
5)   Чоловіки  частіше  гинуть  під  час  воєнних  дій,  від  нещасних  випадків  на  ви-робництві.)
Працюємо із цифрами
Середній показник густоти населення приховує найцікавіше. Адже у сві-ті чимало районів, де в середньому проживає п’ять і менше людей на 1 км
2
,
є території, де цей показник перевищує 1000 осіб на 1 км
2
. Так, густота насе -лення в Австралії всього три особи на 1 км, а в Бангладеш   —  близько 1100.
Розрахуйте, якою була б кількість населення в Австралії, якби його густота
була такою ж, як у Бангладеш. (Зараз в Австралії проживає 21 млн осіб.)
V.  ДОМАШНЄ  ЗАВДАННЯ
1.   Що є характерним для вікового складу населення світу?
2.   Назвіть  найважливішу  причину  того,  чому  в  північній  півкулі  постійні
поселення існують і на 78  ° широти, а в південній їх немає вже на 55   °.
3.   Сучасний демографічний вибух почався в 50—60-х рр. ХХ ст. і триватиме
в  першій  чверті  ХХІ  ст.  Розкажіть,  як  триватиме  демографічний  вибух
у різних регіонах та країнах.
4.   Як ви вважаєте, скільки дітей буде у вашій родині? Чи може економічна
ситуація та дії уряду вплинути на ваше рішення?
5.   Дані про віковий склад населення свідчать, що в деяких постсоціалістич-них  країнах  кількість  жінок  значно  переважає  над  кількістю  чоловіків.
Чим це можна пояснити?
6.   Порівняйте демографічну ситуацію в Україні та однієї з країн, що розви-ваються. Поясніть відмінності.

Категорія: Географія 10 кл | Додав: uthitel (10.09.2014)
Переглядів: 1753 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: