hyipazart.com
Головна » Статті » Старша школа » Географія 10 кл

УРОК № 7 Контрольна робота. Теми: «Вступ», «Політична карта світу».


УРОК  № 7
Контрольна робота.
Теми: «Вступ», «Політична карта світу».
Очікувані  
результати:
виявити  рівень  загальноосвітньої  підготовки  учнів  за  те-мами «Вступ», «Політична карта світу».
Тип уроку: перевірки та обліку знань, умінь, навичок.
Тестові завдання
Виберіть одну правильну відповідь
1.   Укажіть історичну подію, одним із наслідків якої стало утворення світової
соціалістичної системи.
А  Перша світова війна    
Б  Друга світова війна
В  Закінчення «холодної війни»
Г  Здобуття незалежності більшістю африканських країн
2.   Укажіть  найважливіші  зміни  на  політичній  карті,  пов’язані  з  останнім
етапом її формування.
А  Німеччина розділена на дві держави  —  ФРН і НДР на карті з’явилися
нові держави  —  Філіппіни, КНДР, Республіка Корея
Б  Розпад Австро-Угорщини, Османської та Російської імперій
В  Захоплення  європейськими  державами  значних  територій  у  Новому
Світі
Г  Розпад СРСР, СФРЮ та Чехословаччини об’єднання ФРН і НДР у єди-ну державу.
3.   Укажіть державну форму правління, що переважає в сучасному світі.
А  Абсолютна монархія    
Б  Теократична монархія
В  Республіка    
Г  Конституційна монархія
4.   Укажіть, до якого типу країн належить держава, в сільському господар-стві якої зайнято від 35 до 59 % працюючих.
А  Аграрні     Б  Аграрно-індустріальні
В  Індустріальні     Г  Постіндустріальні
5.   Укажіть дві підгрупи середньорозвинених країн.
А  Країни з відносно зрілою структурою господарства та країни — вели кі
експортери нафти
Б  Країни, що із запізненням стали на шлях інтенсивного розвитку рин-кової економіки, та країни нової індустріалізації
В  Малі розвинені країни Європи та країни переселенського капіталу
Г  Країни-члени СНД та постсоціалістичні держави Євразії
6.   Укажіть місто, у якому розташована штаб-квартира ЮНЕСКО.
А  Нью-Йорк    Б  Лондон
В  Рим    Г  Париж
Завдання на встановлення відповідності
7.   Установіть  відповідність  між  назвами  регіонів  і  типами  країн,  до  яких
належить більшість розташованих у них держав.
1  Центральна Європа
2  Тропічна й Південна  
Африка
3  Північна Африка
4  Англо-Америка
А  Розвинені
Б  Ті, що розвиваються, найменш  
 розвинені
В  Постсоціалістичні
Г  Країни централізовано керованої  
економіки
Д  Ті, що розвиваються, із відносно   
зрілою структурою господарства
8.   Установіть відповідність між назвами міжнародних організацій і завдан-нями, які вони розв’язують.
1  Організація ООН
із питань освіти,
науки й культури
(ЮНЕСКО)
2  Продовольча й сіль-ськогосподарська
організація (ФАО)
3  Світова організація
торгівлі (СОТ)
4  Міжнародна органі-зація праці (МОП)
А  Розвиток міжнародної торгівлі на осно -ві справедливої, чесної конкуренції,
сприяння зростанню виробництва й об -міну товарами і послугами між країна-ми світу, створення робочих місць
Б  Вироблення конвенцій і рекомендацій
із питань трудового законодавства й по -кращення умов праці
В  Організація досліджень, проведення на-укових конференцій стимулює наукову
й творчу діяльність
Г  Проведення експертиз рівня захисту
прав особистості, як у законодавстві
країн-учасниць, так і на практиці
Д  Покращення харчування і якості жит-тя, удосконалювання виробництва, пе-реробки й збуту продовольства, продук -ції сільського та лісового господарства,
а також рибальства
Завдання на встановлення послідовності
9.   Установіть послідовність етапів розвитку країн світу, що знаходять відо-браження в структурі зайнятості їхніх трудових ресурсів.
А  Індустріальна     
Б  Аграрна
В  Постіндустріальна    
Г  Аграрно-індустріальна
10.    Установіть послідовність міжнародних організацій залежно від кількос-ті країн-учасниць (починаючи від найбільшої).
А  ООН    
Б  ОПЕК     
В  СОТ    
Г  ЄС

Категорія: Географія 10 кл | Додав: uthitel (10.09.2014)
Переглядів: 3616 | Рейтинг: 3.5/2
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: