Головна » Статті » Старша школа » Географія 10 кл

УРОК № 6 Тема. Міжнародні організації.


УРОК  № 6
Тема. Міжнародні організації.
Очікувані  
результати:
учень  характеризує  сучасні  міжнародні  організації,  роз -різняє  загальнополітичні  та  спеціальні  міжнародні  орга -нізації, обґрунтовує основні вектори зовнішньої політики
України,  знаходить  і  показує  на  карті  держави,  оцінює
політико-географічне  положення  країн,  готує  повідом-лення  і  робить  узагальнення  до  теми  на  основі  аналізу
додаткових джерел географічних знань.
Тип уроку: комбінований.
Обладнання: підручник географії, атлас, політична карта світу, контурні
карти.
Опорні  
поняття:
міжнародні  організації,  міжнародна  економічна  інтегра-ція, глобалізм.
І.  ПОВТОРЕННЯ  ВИВЧЕНОГО  МАТЕРІАЛУ
Завдання
1.     Охарактеризуйте     країни    за     наведеною    схемою.
Країна
Історико-географічний
регіон
Форма державного
управління
Форма адміністра-тивно-територіального
устрою
Тип  
за рівнем
розвитку
В а р і а н т     1.     Південна    Африка,    Іспанія,     Японія,     Білорусь.
В а р і а н т     2.     Бразилія,     Росія,     Сполучені     Штати    Америки,    Індія.
В а р і а н т     3.     Єгипет,     Індонезія,     Австралія,    Німеччина.
В а р і а н т     4.     Швеція,    Польща,    Іран,     Велика    Британія.
Варіант     5.     Алжир,     Китай,    Демократична    Республіка    Конго,    Франція.
Учитель     називає      правильні      відповіді     та     критерії     оцінювання,     учні     само-стійно    перевіряють    свої     роботи    й    виставляють    оцінки    (можна     запропонувати    
десятикласникам    здійснити     взаємоперевірку    робіт).
2.     Чи     знаєте    ви    політичну     карту     світу?     Учитель    називає     країни,     учні    повинні     
знайти     їх      на     контурній      карті     й     позначити     цифрою      відповідно     до     списку,     
а     також     написати     назву      столиці.     Учитель     разом      з     учнями      обирає     групу     
з     двох-чотирьох     учнів,      дає      їм     критерії     оцінювання,     учні     перевіряють     ро-боти    за     допомогою    атласу    й    виставляють    оцінки.
Максимальна    кількість    балів     —     40    (якщо     всі    цифри    та    назви     столиць     вка -зані      правильно)     відповідає     12     балам,     39     —     11,     36—38     —     10,     33—35     —     9,     
30—32     —     8,     27—29     —     7,     24—26     —     6,     21—23     —     5,     17—20     —     4,     12—16     —     3,     
8—11      —     2,     7    та    менше     —     1.
ІI.  МОТИВАЦІЯ  НАВЧАЛЬНОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ  УЧНІВ
Чому     люди     дружать?      Загалом      людина      не     може     існувати     одноосібно.      Вона    
завжди     стикається    з    іншими     людьми,    щоб     щось    обговорити,     вирішити     якісь    
питання.     Для      того,     щоб      було     до     кого     звернутися     по     допомогу     в     скрутній    
ситуації.    Іноді     люди    об’єднуються,     щоб     комусь    протистояти.    У    таких     випад -ках     напівжартома,    напівсерйозно     запитують:    проти     кого    дружимо?
Це     не     просто     запитання,     відповіді     на     нього      допоможуть      краще     зрозуміти,    
як     і     чому     дружать     не     тільки     люди,      але      й     країни.      Звичайно,      відносини      між     
ними     більш      складні,     різноманітніші,      але      таке     порівняння     цілком     доречне.    
І    там     і    тут     в    основі    об’єднання,     дружби     лежать    інтереси,     вигоди,     які    одержу -ють     усі    учасники     співтовариства    країн.
ІII. АКТУАЛІЗАЦІЯ  ОПОРНИХ  ЗНАНЬ  УЧНІВ
1.     Які    міжнародні    організації    ви    знаєте?     Якою    є    мета    їхньої     діяльності?
2.     До     яких    міжнародних    організацій     входить     Україна?
3.     Що    ви    знаєте    про     СНД?
4.     Які     держави     входять      до     ЄС?      Чому     багато     країн      прагнуть     вступити     до     цієї     
організації?
IV. ВИВЧЕННЯ  НОВОГО  МАТЕРІАЛУ
1.   ЗАГАЛЬНОПОЛІТИЧНІ ТА СПЕЦІАЛЬНІ МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ.
Завдання,     які    постали     перед     сучасною     цивілізацією,     настільки     масштабні    
й    складні,    що    більшість     із     них     можна    розв’язати    лише     спільними    зусиллями    
багатьох    країн.    Для     розв’язання     проблем,    які    виходять    за     межі    однієї     держа -ви,    створюються    міжнародні    організації.
Найчастіше     їх      розрізняють      за      метою     створення      (призначенням).     За     цією    
ознакою     вони     поділяються     на     загальнополітичні      (ООН,      Ліга     американських    
держав,     Організація     африканської     єдності,     Рада    Європи),    а    також    спеціальні,     
серед      яких:      військово-політичні      (НАТО,      АНЗЮС),     економічні     (Організація    
країн-експортерів     нафти,    Європейський     Союз,     Світова    організація     торгівлі),     
культурні      (ЮНЕСКО),      спортивні      (Міжнародний     олімпійський      комітет),     гу-манітарні      (Товариство      Червоного     Хреста     і     Червоного     Півмісяця),     екологічні    
(Міжнародна     спілка    охорони     природи)    тощо.
Найавторитетнішою      міжнародною     організацією     світу     є     загальнополітич-не     об’єднання     —     Організація      Об’єднаних     Націй      (ООН).     Зараз      це     потужне    
об’єднання,      до     якого      входять      майже     всі     суверенні      держави     світу.      Воно     має     
складну     структуру     та    постійно    діючі     органи    (Генеральну     Асамблею,    Раду    Без-пеки,     Секретаріат,    Міжнародний    суд     тощо).
Оскільки     завдання     ООН     дуже     різнобічні,     до     її      складу     входять      численні    
спеціалізовані     організації,     кожна    з    яких    працює     за     певним    напрямком.     Так,    
наприклад,     Організація      ООН     з     питань     освіти,     науки,     культури     (ЮНЕСКО),     
штаб-квартира     якої     розміщена     в     Парижі,     стимулює      наукову      і     творчу     діяль -ність,     реалізує    освітні    програми     ООН,    уживає     заходів     щодо    збереження     куль-турної    та    історичної    спадщини     людства.
Прикладом     регіональної     загальнополітичної      міжнародної     організації    
є    Рада    Європи,     створена    в    1949    р.
Найвпливовішою    міжнародною    військово-політичною     організацією    є    Ор-ганізація     Північно-Атлантичного    Договору    (НАТО).
Запитання та завдання
1)     Що    таке    ООН?     Які    завдання    розв’язує    ця    організація?
2)     Наведіть     приклади     спеціальних    міжнародних    організацій.
3)     Як     ви    вважаєте,     якими    можуть    бути    позитивні     й    негативні     наслідки    всту-пу    України    до    НАТО?
4)     Позначте      й     підпишіть     на     контурній      карті     країни     Європи,      які     входять      до    
НАТО.
На     основі     отриманої      картосхеми      охарактеризуйте     особливості      розташу-вання     цих     країн     відносно    України.    Як    ви    вважаєте,     які    прогнози    виникають    
у     зв’язку      з     положенням     країни     між      державами,      що     входять      до     НАТО,     та     Ро-сією,    яка     тісно    співпрацює     з    Білоруссю?
5)     Наприкінці     ХХ     —     на     початку      ХХІ     ст.     країни-члени     НАТО      почали     здій -снювати    військові    операції    за     межами     блоку     (наприклад,     на    території    Аф-ганістану      та     колишньої     Югославії).     Як     ви     вважаєте,      наскільки      виправда-ними    є    такі     дії    країн      —     членів    НАТО?
6)     У     2009     р.      Грузія     звинуватила     Росію      в     агресії     та     оголосила      про      свій      вихід     
зі     складу    СНД.    Пригадайте,    за     яких    обставин    відбувся    конфлікт    між     кра -їнами,    які    входять     до    складу    СНД.
7)     Чи      вважаєте     ви     можливими      збройні      дії     між      країнами,      які     входять      до     од-нієї     міжнародної    організації?     Поясніть    свою    точку     зору.
2.   НАЙВАЖЛИВІШІ МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ОРГАНІЗАЦІЇ.
Розширення     економічних     зв’язків      між      окремими      країнами     і     регіонами     
світу     викликало     в     другій     половині     ХХ     ст.     посилений     розвиток     міжнародної    
економічної     інтеграції      —     процесу     взаємного     зближення    і    взаємодоповнення     
господарств      країн      світу.      Унаслідок      цього      у     світі     виникли     численні     міжна-родні     економічні    організації.     Однією    з    найважливіших     є    Світова    організація     
торгівлі     (СОТ).    Її     членами    є    понад     150     країн     світу    (серед     них     і    Україна).    Най -важливішими     завданнями     СОТ    є:
а)     розвиток     міжнародної    торгівлі     на    основі    справедливої    і    чесної    конкуренції;
б)     сприяння     зростанню     виробництва     та     обміну     товарами      і     послугами     між     
країнами    світу;
в)     створення    у    світі    більшої     кількості    робочих     місць.
Завдяки     діяльності     СОТ     на     сьогодні     95    %     світової      торгівлі      регулюється    
правилами    цієї     організації.
Найвідоміша     і     найбільш      впливова     регіональна      економічна      організа-ція     —     Європейський     Союз    (ЄС).     Сьогодні    він    об’єднує    27    країн.
Приклад    успішної    діяльності    ЄС    викликав     появу     економічних    інтеграцій-них      об’єднань      в     інших     регіонах     світу.      Так      у     1992     р.      була     створена     Північно-американська      асоціація      вільної     торгівлі      (НАФТА),      до     складу     якої     увійшли    
США,      Канада     і     Мексика;     у     1991     р.      був      створений      Південноамериканський    
спільний    ринок     (МЕРКОСУР),     до    якого     увійшли    Бразилія,     Аргентина,    Уруг-вай,    Парагвай    та    ін.
Завдання
Побудуйте     діаграму,      яка      відображає     частку     країн-членів     ЄС     та     ключові     
держави    у    світовому     ВВП.
Назва Кількість, %
США 28    %
Китай 12    %
Японія 10    %
ЄС 28    %
Інші    країни 22    %
V.  ЗАКРІПЛЕННЯ  ВИВЧЕНОГО  МАТЕРІАЛУ
Запитання та завдання
1.     Дайте     оцінку     економіко-географічному     положенню      однієї      з     країн      за      пла -ном:     а)      у     якому     історико-географічному      районі     розташована;     б)      яке      по-ложення     —     центральне     чи     периферійне     —     займає     в     регіоні;      в)      із      якими    
країнами     межує;     рівень     їх      розвитку;      г)      до     яких     морів     має      вихід;     д)      роз-ташування    щодо    найважливіших     світових    економічних    центрів      —     США,     
Західної     Європи     та     Східної     Азії;     е)      розташування      щодо     найважливіших     
транспортних     коридорів.
2.     На      прикладі     України     покажіть     позитивні      й     негативні      наслідки     вступу     до    
СОТ    (один     із     варіантів    поданий    у    таблиці).
Позитивні наслідки
Негативні наслідки
Усунення    бар’єрів     у    торгівлі     з    більшіс -тю    країн     світу    і    як    наслідок     —     здобуття    
рівних    прав    у    міжнародній    торгівлі.
Збільшення     ринку     збуту     виробленої    
в    Україні     продукції.
Більш    широкий    доступ    до    прогресивних     
технологій.
Забезпечення    передбачуваності    та    по-слідовності    державної    політики    через     
дотримання     зобов’язань,     узятих    під    час    
вступу    до    СОТ.
Українські    споживачі    отримають    біль -ше    можливостей    для     придбання    якіс-них     товарів.
Покращання    привабливості     України    
для     внутрішніх     та    зовнішніх     інвесторів     
Скорочення     державних    програм     
підтримки    сільського    господар-ства.
Широкий    доступ    товарів     інозем-ного    виробництва    може    привести    
до    того,    що    деякі     місцеві    підпри-ємства    не    витримають     високого    
рівня     конкуренції.
Буде    відбуватися     перерозподіл    
ресурсів    на    користь     великих    під-приємств.
На    економіку    країни    будуть    
впливати     несприятливі    явища,    
які    періодично    відбуваються    
у    світовому     господарстві    (напри-клад    глобальна     фінансова     криза)
Ігрова хвилинка. Хто швидше збере карту світу?
Для      виконання     цього      завдання     необхідна      карта      світу,      розрізана      на     пря -мокутники.      Завдання     учнів      —     якнайшвидше      відновити      карту      в     первісному    
вигляді.
Проблемні запитання
1.     Пригадайте     з     курсу      «Економічна     й     соціальна      географія      України»,      з     яки -ми     країнами     Україна      має      найбільш      тісні     зовнішньоекономічні     зв’язки.    
Чи     вважаєте     ви,     що     саме     на     ці      держави     повинні      бути     зорієнтовані     осно-вні    вектори     зовнішньої    політики    України?    Чи    відповідає    ваша    точка     зору    
існуючому     стану      речей?     Висловте     свою     думку     щодо     основних     напрямків    
зовнішньої    політики    України.
2.     Жителі     однієї      з     найуспішніших      країн      Європи     —     Норвегії     —     не     дали     зго-ди    на    вступ     до    ЄС.     Назвіть    можливі    причини    цього     рішення.
3.     Протягом    останніх    п’ятдесяти    років     у    розвитку    міжнародної    економічної     
інтеграції     відбувається    рух     від    простих     форм    об’єднання,     наприклад    утво-рення      зон      вільної     торгівлі,     коли     знижуються     або      скасовуються      мита,      до    
більш      складних,      наприклад,     загальний      ринок,     коли     через      кордон     вільно    
переміщаються    не    тільки    товари,     але     й    послуги,    люди    й    капітали.     Це    ство-рює     рівні    умови     для     розвитку,     скасовує    економічні    бар’єри     між     країнами.    
Найвища    на    сьогоднішній     день    форма    інтеграції      —     економічний    і    валют -ний     союз.     По    суті     ми    спостерігаємо     своєрідну     еволюцію     форм    економічної     
інтеграції.     Подібні     процеси      відбуваються     і     в     живій      природі,     коли     різні    
форми    життя    постійно    розвиваються,    удосконалюються     й    виживають    най -більш     пристосовані.
Ми     порівняли     розвиток     й     удосконалення     форм     міжнародної     інтеграції     
з    еволюцією    органічного     миру.     Знайдіть    сильні    й    слабкі    сторони     цього     порів-няння.     У     якій     мірі      для      розвитку     міжнародної     економічної      інтеграції      можна    
застосувати      такі      слова:      спадковість,     мінливість,     боротьба     за      існування,     при -родний    добір?
VІ. ДОМАШНЄ  ЗАВДАННЯ
1.     Коли      був      створений      Європейський      Союз     (ЄС)?      Наведіть     приклади      країн,    
які    належать     до    цієї     організації.
2.     Охарактеризуйте     склад     і    мету    діяльності    Світової     організації    торгівлі.
3.     Пригадайте,     з     лідерами     яких     держав     зустрічалися     перші      особи      України    
(Президент,     Прем’єр-міністр,    Голова    Верховної     Ради)     останнім    часом.    Які    
питання    обговорювалися?    Із     лідерами    яких    країн     контакти    на    найвищому     
рівні    відбуваються    найчастіше?    Чим    би    ви    це    пояснили?
4.     У     статті      1     Статуту      Ради     Європи     говориться,      що     метою     діяльності     цієї      ор-ганізації     є     досягнення     єдності      між      її      членами     в     ім’я     захисту      і     здійснення    
ідеалів     і    принципів,    що    є    їхнім     загальним    надбанням,    і    сприяння     їхньому     
економічному      та     соціальному     прогресу.      Як     ви     вважаєте,      якими     шляхами    
можна    досягти     цієї     мети?
5.     Україна     намагається      реалізувати      курс     на     входження     до     європейських     
структур    і    в    той     же    час    активно     будувати    свої     відносини     з    Російською    Фе-дерацією.     Як    успішно    вирішити     це    завдання?
6.     Складіть     розгорнутий    план    повідомлення     за     темою    «Майбутнє    міжнарод-них     організацій     і    місце    в    них     України».     Для     прикладу     можна    взяти     ООН,    
Європейський     Союз    або     СНД.

Категорія: Географія 10 кл | Додав: uthitel (10.09.2014)
Переглядів: 1819 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: