Головна » Статті » Старша школа » Географія 10 кл

УРОК № 5 Тема. Типологія держав.


УРОК  № 5
Тема. Типологія держав.
Очікувані  
результати:
учень розрізняє традиційну, командну, ринкову й мішану
економічні  системи,  характеризує  особливості  сучас-ної  соціально-економічної  типології  країн  світу,  показує
на  карті  держави,  готує  повідомлення  і  робить  узагаль -нення до теми на основі аналізу додаткових джерел гео -графічних знань.
Тип уроку: комбінований.
Обладнання: підручник географії, атлас, політична карта світу.
Опорні  
поняття:
аграрна  країна,  аграрно-індустріальна  країна,  індустрі-альна країна, постіндустріальна країна, валовий внутріш -ній продукт, розвинуті країни, середньорозвинуті країни,
постсоціалістичні країни, країни, що розвиваються, краї -ни з централізовано керованою економікою.
І.  ПОВТОРЕННЯ  ВИВЧЕНОГО  МАТЕРІАЛУ
Завдання
Охарактеризуйте країни за наведеною схемою.
Країна
Історико-географічний регіон
Форма державного
устрою
Форма адміністративно-територіального устрою
В а р і а н т  1. Білорусь, Сполучені Штати Америки, Індія.
В а р і а н т  2. Німеччина, Японія, Польща.
В а р і а н т  3. Велика Британія, Китай, Австралія, Італія, Росія, Франція.
Учитель називає правильні відповіді та критерії оцінювання, учні само-стійно перевіряють свої роботи і виставляють оцінки. Можна запропонувати
десятикласникам здійснити взаємоперевірку робіт.
ІI.  МОТИВАЦІЯ  НАВЧАЛЬНОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ  УЧНІВ
Держави можна згрупувати за різними ознаками, наприклад за формою
державного  устрою,  площею,  кількістю  населення.  Сьогодні  ми  спробуємо
об’єднати  країни  за  іншими  ознаками  (критеріями).  Чому?  Тому  що  вони
розкажуть не тільки про особливості країни, але й розкриють зв’язки між,
здавалося б, такими різними характеристиками, як зайнятість у різних сфе -рах  господарства,  обсяги  виробленої  продукції,  рівень  і  тривалість  життя,
рівень освіти.
ІII. АКТУАЛІЗАЦІЯ  ОПОРНИХ  ЗНАНЬ  УЧНІВ
Запитання
1.   Яка економічна система існувала в Радянському Союзі?
2.   Які зміни в економіці України відбувалися у зв’язку з переходом на рин-кову систему?
3.   Які сфери господарства ви знаєте? Яким є їхній галузевий склад?
4.   Що таке валовий внутрішній продукт? Як він розраховується?
IV. ВИВЧЕННЯ  НОВОГО  МАТЕРІАЛУ
1.   ЕКОНОМІЧНІ СИСТЕМИ КРАЇН СВІТУ.
Сьогодні  розрізняють  чотири  типи  економічних  систем:  традиційну,  ко-мандну, ринкову й мішану. Традиційна економічна система  —  це така сис-тема, за якої господарські відносини будуються на основі традицій і звичаїв,
вироблених століттями. Вона збереглася тільки в племінних общинах еконо-мічно відсталих країн.
Командна (планова) економічна система ґрунтується на державній влас-ності, директивному ціноутворенні, централізованому плануванні та розпо-ділі.  У  цій  економічній  системі  питання,  які  стосуються  видів  виробленої
продукції та цін на них, розв’язують державні органи.
Ринкова економічна система ґрунтується на приватній власності, конку-ренції,  вільному  ціноутворенні  й  вільному  обміні  товарами.  Основну  роль
у розподілі ресурсів і виборі товарів відіграють ціни. Ринкова система не іде-альна, вона має свої переваги й недоліки.
Завдання
Пригадайте, що ви знаєте про ринкову економічну систему з уроків «Еко-номічної і соціальної географії України», і заповніть таблицю (учитель кон-сультує, а за необхідності допомагає учням).
Переваги ринкової системи Недоліки ринкової системи
Це саморегулююча, динамічна система
з внутрішнім порядком і закономірнос -тями.
Існують різні види власності на засоби
виробництва, у тому числі приватна.
Свобода підприємництва. Можна за-йматися будь-яким видом діяльності,
який не заборонений законом.
Обсяги виробництва й споживання ре-гулюються через ринок.
Ціни формуються під впливом попиту
та пропозиції.
Підприємці діють в умовах конкурен -ції. Це дозволяє раціонально вико-ристовувати й розподіляти виробничі
ресурси, орієнтувати виробництво на
задоволення потреб споживачів, під-вищувати якість вироблених товарів
і наданих послуг, прискорювати тех -нічний прогрес, підвищувати продук -тивність праці
Має стихійний характер розви-тку з чергуванням спадів і піків
виробництва. Треба бути готовим
до можливих кризових явищ,
безробіття, банкрутства.
Можливе формування монопо-лій, які здійснюють диктат над
споживачем.
Ціни на товари та послуги коли-ваються.
Відсутність ефективних механіз-мів для розв’язання соціальних
проблем.
Обмежені можливості розвитку
фундаментальних наукових до -сліджень.
Відсутність ефективних механіз-мів захисту довкілля.
Відбувається розшарування
суспільства, з’являються бідні
й багаті
Зараз  найбільшого  поширення  набуває  мішана  економічна  система.  Це
пов’язано  з  тим,  що  навіть  у  ринковій  економіці  держава  відіграє  важли-ву  роль.  Використовуючи  законодавчу  й  виконавчу  владу,  вона  визначає
податкову  політику,  регулює  дії  монополій,  контролює  деякі  ціни  (напри-клад на енергоносії).
Робота у групах
Як  ви  вважаєте,  які  функції  повинні  виконувати  підприємства  держав-ного сектору (за приклад можна взяти Україну) та проблеми, які виникають
у зв’язку з обмеженим впливом держави на ціноутворення в галузі виробни-цтва та реалізації паливо-мастильних матеріалів?
Завдання
Чи погоджуєтеся ви з такою думкою: світова економічна криза показала,
що  держава  не  тільки  може,  але  й  повинна  регулювати  багато  видів  діяль-ності,  у  тому  числі  у  фінансовій  сфері.  Наведіть  аргументи  на  користь  цієї
точки зору.
2.   КЛАСИФІКАЦІЯ КРАЇН ЗА СТРУКТУРОЮ ЗАЙНЯТОСТІ   
В ГАЛУЗЯХ ЕКОНОМІКИ.
Найважливішим  показником,  за  яким  визначають,  до  якої  групи  країн
належить держава за рівнем розвитку суспільства, є частка зайнятих у сіль-ському господарстві (від загальної кількості тих, хто працює). Як правило,
чим менша частка населення зайнята в сільському господарстві, тим вищим
є рівень розвитку країни.
Ще 150 років тому в більшості країн світу основною галуззю було сільське
господарство. У ХХ ст. за своїм значенням його випередила промисловість.
Але в кінці ХХ  —  на початку ХХІ ст. у ряді найрозвиненіших країн і вона по -ступилася своїм місцем невиробничій сфері  —  банківському сектору, сфері
послуг, туризму.
Можна зробити висновок, що більшість країн у своєму розвитку послідов-но  проходять  кілька  стадій:  аграрне  суспільство   —  індустріальне  суспіль -ство  —  постіндустріальне  суспільство.  Відповідно  до  цих  стадій  розвитку
країни поділяють на п’ять груп.
Завдання
Користуючись  джерелами  географічних  знань,  охарактеризувати  групи
країн  за  структурою  зайнятості  в  галузях  економіки  (учитель  консультує,
а за необхідності допомагає школярам).
(1) Аграрні . Це найменш розвинені країни світу, в основному африканські   —  Малі,
Чад, Мозамбік, Гамбія, Ефіопія. У сільському господарстві таких країн зайня-то понад 60 % працюючого населення.
2)   Аграрно-індустріальні .  У  сільському  господарстві  цих  країн  зайнята  значна
частка працюючих (30—60 %). Але й на промисловість також припадає їх по-мітна частка (близько 20 %). Прикладами таких країн можуть бути Колумбія
й Перу в Південній Америці, Індія, Монголія і Пакистан в Азії. Рівень розви-тку цих країн також переважно невисокий.
3)   Індустріально-аграрні. У сільському господарстві цих країн зайнято 15—30  %
працюючих,  а  найбільша  їх  частка  припадає  на  промисловість.  Хоча  рівень
розвитку таких країн близький до середнього, але господарство багатьох із них
розвивається швидкими темпами. До цієї групи належать, зокрема, Туреччи-на, Бразилія, Аргентина, Україна, Росія, Румунія, Польща.
4)   Індустріальні . Особливістю цих країн є те, що в сільському господарстві за-йнята дуже мала частка працюючих  —  приблизно 10 % і менше. При цьому го-ловні надходження ззовні такі держави отримують від експорту промислових товарів.  Більшість  індустріальних  країн  розташовані  в  Європі  (Норвегія,  Іс-ландія, Бельгія, Мальта, Данія).
5)   Постіндустріальні. Зайнятість у сільському господарстві цих країн теж мала
(менше ніж 10 %), але головні надходження пов’язані в них уже не з промис-ловістю, а зі сферою послуг, експортом капіталу, туризмом тощо. Таких країн
у  світі  ще  небагато,  серед  них   —  США,  Велика  Британія,  Франція,  Японія,
Німеччина.)
3.   ПОДІЛ ДЕРЖАВ ЗА РІВНЕМ РОЗВИТКУ.
У літературі можна зустріти різні точки зору щодо поділу держав на групи
за розміром валового внутрішнього продукту (ВВП) у розрахунку на одного
жителя, а також особливостями економіки держав. Українські географи ви-діляють за цим показником п’ять типів держав: розвинені, середньорозвине-ні,  постсоціалістичні,  країни,  що  розвиваються,  та  країни  централізованої
економіки.
Більшість розвинених країн розташовані в Північній півкулі, переважно
в Європі. Для них характерна ринкова економіка, високі показники (понад
20 тис. доларів США) ВВП на одного жителя. Частка цих країн у світовій еко -номіці становить понад 50 %, у т. ч. понад 40 % припадає на країни «Великої
сімки»  —  США,  Канаду,  Японію,  Німеччину,  Францію,  Велику  Британію
та Італію. Господарство цих країн дуже потужне і багатогалузеве.
Дві  інші  групи  держав,  які  належать  до  розвинених,—  це  малі  краї-ни  Європи  —  високорозвинені  держави  з  порівняно  вузькою  спеціалізаці-єю  господарства  (наприклад  Норвегія,  Люксембург,  Австрія,  Швейцарія)
та розвинені країни Південної півкулі (інша назва   —  країни переселенського
капіталу)  —  Австралійський Союз, Нова Зеландія, Південна Африка (сюди ж
відносять і Ізраїль, хоча він розташований в Північній півкулі).
Середньорозвинені країни об’єднують дві групи держав:
а)   країни, які відстали у своєму розвитку (переважно країни Південної Єв-ропи, наприклад Португалія та Греція);
б)   країни нової індустріалізації  —  ряд держав Східної та Південно-Східної
Азії (Сінгапур, Республіка Корея, Малайзія тощо) та Латинської Америки
(Бразилія, Аргентина, Мексика)   —  держави, економіка яких швидко роз -винулась у другій половині ХХ ст., особливо промисловість.
До  середньорозвинених  країн  ряд  дослідників  зараховують  і  третю  під -групу країн   —  постсоціалістичні. Але ряд учених виділяє їх в окремий тип,
поділяючи на два підтипи:
а)   країни-члени СНД (Росія, Україна, Білорусь, Казахстан тощо)   —  респу -бліки, що входили до складу колишнього СРСР; розташовані на сході Єв-ропи, у центрі та на півночі Азії;
б)   постсоціалістичні  держави  Євразії  —  переважно  країни  Центральної
Європи  (країни  Балтії,  Польща,  Чехія,  країни,  які  утворилися  на  місці
Югославії, Болгарія тощо, а також єдиний представник Азії  —  Монголія).
Рівень розвитку цих країн помітно відрізняється, але для них характерна
наявність певних пережитків централізованої (командної) економіки.
До країн централізованої (командної) економіки продовжують зарахову-вати  всього  п’ять  держав:  Китай,  Кубу,  В’єтнам,  Лаос,  КНДР.  У  більшості
з них (виняток  —  КНДР) зараз здійснюються реформи господарства.
Найбільшу групу (близько 120) становлять країни, що розвиваються. Хоча
вони мають низку спільних рис  —  багатоукладна економіка, опора господар -ства на використання окремих видів природних ресурсів або дешевої робочої
сили  —  ця група дуже неоднорідна. Тут можна виділити окремі підтипи:
а)   країни з порівняно зрілою структурою господарства  —  держави з досить
багатогалузевою, але технічно і структурно відсталою економікою (пере-важно  країни  Азії,  Північної  Африки  та  Латинської  Америки   —  Індія,
Іран, Перу, Колумбія, Марокко, Єгипет);
б)   країни-експортери нафти (в основному держави Близького Сходу  —  Сау -дівська Аравія, Кувейт, ОАЕ, Оман, а також Бруней тощо)   —  група дер -жав  із  високими  показниками  ВВП  у  розрахунку  на  одного  жителя,  але
вузькою структурою експорту;
в)   малі країни («багаті острови»)  —  невеликі, переважно острівні держави,
економіка яких базується або на вигідному географічному положенні, або
на сприятливих кліматичних умовах (Кіпр, ряд країн Вест-Індії);
г)   найменш  розвинені  країни  —  близько  50  держав,  переважно  з  Афри -ки  та  Азії  (Чад,  Ефіопія,  Мозамбік,  Бенін,  Руанда,  Бангладеш,  Гаїті
тощо)   —  найбідніші, економічно й соціально найвідсталіші країни світу.
Робота у групах
Заповніть таблицю «Типи держав за рівнем розвитку».
Тип держави за рівнем розвитку Підтип Характерні риси Приклади
V.  ЗАКРІПЛЕННЯ  ВИВЧЕНОГО  МАТЕРІАЛУ
Запитання та завдання
1.   Назвіть види економічних систем.
2.   Розкажіть  про  класифікацію  країн  за  структурою  зайнятості  в  галузях
господарства.
3.   Що таке аграрна країна? Чим вона відрізняється від індустріальної?
4.   Назвіть характерні риси постіндустріальних країн та наведіть приклади
таких країн.
5.   Порівняйте досягнення ринкової та командної систем економіки на при-кладі  двох  країн,  наприклад  Корейської  Народно-Демократичної  Респу-бліки (КНДР) та Республіки Корея (виконується діадами).
6.   На міжнародній зустрічі як символи своїх країн вам подарували шматок
сталі,  лазерний  диск  із  новою  програмою,  банан  та  кишеньковий  ліхта-рик. До якої групи за структурою зайнятості належить кожна з цих країн?
Ігрова хвилинка. Чи знаєте ви країни світу!
Укажіть офіційну назву країни за її неформальною назвою: 1) Країна Сон-ця,  що  сходить  (Японія);  2)  Країна  Вранішньої  Свіжості  (Корея);  3)  Країна
Тюльпанів (Нідерланди); 4) Острів Свободи, або Довга зелена ящірка з оча-ми  з  води  й  каменю  (Куба);  5)  Смарагдовий  Острів  (Ірландія);  6)  Піднебес-на (Китай); 7) Країна Кленового Листя (Канада); 8) Країна Тисячі Островів
(Індонезія); 9) Країна Тисячі Озер (Фінляндія); 10) Країна Льоду і Вогню, або
Пустельник Атлантики (Ісландія).
Проблемні запитання
1.   Точка зору про те, що країни з високими показниками ВВП на душу на-селення  обов’язково  мають  високий  рівень  життя,  не  завжди  відповідає
дійсності. Рівень життя може бути відносно низьким при високих показ-никах обсягів виробництва. Як приклад можна навести ряд країн Африки.
Наприклад Габон має показник ВВП на душу населення  —  15,1 тис. дол.
США,  а  Екваторіальна  Гвінея   —  30,6  тис.  дол.  США  (більший,  ніж  Іта -лія), але при цьому рівень життя населення низький. Чим би ви пояснили
цю невідповідність?
2.   Для комплексного дослідження соціально-економічного розвитку країни
дуже важливим є його інтегральний показник. Із курсу «Економічна й со-ціальна географія України» ви вже знаєте про індекс розвитку людського
потенціалу.  Запропонуйте  використання  рейтингової  класифікації  для
оцінки учнів свого класу (почніть із відбору «базових» якостей особистос-ті, які ви вважаєте найбільш важливими).
Робота у групах
1.   Складіть порівняльну таблицю «Ринкова та командна системи господарю-вання» (за зразком).
Ринкова економіка Командна економіка
Ґрунтується на приватній власнос-ті, конкуренції, вільному ціноутво -ренні й вільному обміні товарами.
Саморегулююча, динамічна сис-тема із внутрішнім порядком
і закономірностями, але вона має
стихійний характер розвитку
із чергуванням спадів і піків ви-робництва.
Відбувається розшарування суспіль -ства, з’являються бідні й багаті
Ґрунтується на державній власності,
директивному ціноутворенні, центра -лізованому плануванні й розподілі.
Державна власність на засоби вироб -ництва.
Держава обмежує види діяльності,
але гарантує робоче місце, певний  
рівень життя, безкоштовну освіту  
й медичну допомогу.
Немає істотного соціального розшару-вання суспільства
2.   Для того щоб наздогнати розвинені країни, деякі, у першу чергу нові ін-дустріальні, країни використовують моделі «наздоганяючого» розвитку.
Суть однієї з моделей полягає в підтримці більшості галузей національної
економіки,  повній  або  частковій  монополії  на  зовнішню  торгівлю,  роз-витку  імпортозамінних  виробництв,  обмеженні  доступу  конкуруючих
товарів і капіталів на внутрішній ринок, неконвертованості національ-ної валюти (це стримує вивіз капіталу за кордон), формуванні й розви-тку внутрішнього ринку. Інша модель націлює на створення конкурен-тоспроможних  галузей,  що  виготовляють  продукцію  на  експорт,  при
цьому  залучається  іноземний  капітал,  у  тому  числі  й  шляхом  надання
податкових  пільг.  Важливою  умовою  існування  цієї  моделі  є  стабільна
й передбачувана ситуація в країні, низькі податки. Як ви вважаєте, на-скільки перелічені «рецепти» використовуються або можуть бути вико-ристані в Україні? Запропонуйте свою модель «наздоганяючого» розви-тку для України (урахуйте, що багато країн використовували елементи
обох моделей).
3.   Середній показник ВВП на душу населення для 25 високорозвинених
країн  становить  29,5  тис.  дол.  США,  а  для  25  країн  із  низьким  по -казником   —  793  дол.  США.  Різниця  середніх  показників  становить
37,2 разу. Ще більш значний розрив існує між середніми показниками
верхньої й нижньої десятки   —  53,6 разу. Чим би ви пояснили такі роз-біжності?
4.   Деякі  фахівці  називають  найбідніші  країни  світу  вагоном,  який  відстав
і ніколи не наздожене потяг, що швидко рухається. Спробуйте знайти ар-гументи «за» та «проти» цього твердження.
Робота в групах
1.   Укажіть основні періоди (етапи) формування політичної карти світу, на-ведіть приклади держав (регіонів), переважаючу форму державного прав-ління й типи країн (за зразком).
Назва та часовий
проміжок періоду
Приклади держав та історико-географічних регіонів
Переважаюча
форма державного
управління
Тип  
країн
Стародавній,
ІV тис. до н. е.—    
кінець ІV ст. н. е.
Месопотамія, Єгипет
(Південно-Західна Азія,
Південна Африка). Потім
формуються наймогут -ніші держави давнини:
Давня Греція, Давній Рим,
Китай, давньоіндійські
держави (Західна Європа,
Східна Азія, Південна
Азія)
Абсолютні монар-хії (з’являються
республіки)
Аграр  ні
Середньовічний,
початок V   —    
середина ХVІІ ст.
Візантія, Київська Русь,
Священна Римська імпе -рія, Іспанія, Португалія,
Англія (Східна Європа,
Західна Європа)
Абсолютні  
монархії
Аграр  ні
2.   Використовуючи статистичні дані, охарактеризуйте географію найбільш
економічно потужних країн світу (статистичні дані для кожної групи по-даються на окремому аркуші).
Найбільші економіки світу
Місце
у світі
Країна (територія)
ВВП, розрахований за паритетом купівельної спро-можності
млрд дол.
частка  
у світі, %
на душу населення,
тис. дол.
1 США 13 021 20,0 43,1
Місце
у світі
Країна (територія)
ВВП, розрахований за паритетом купівельної спро-можності
млрд дол.
частка  
у світі, %
на душу населення,
тис. дол.
2 Китай 9 964 15,3 7,5
3 Японія 4 171 6,4 32,4
4 Індія 4 159 6,4 3,7
5 Німеччина 2 559 3,9 31,0
6 Велика Британія 2 122 3,3 35,2
7 Франція 1 935 3,0 31,5
8 Італія 1 791 2,8 30,1
9 Росія 1 692 2,6 11,8
10 Бразилія 1 665 2,6 8,9
11 Іспанія 1 215 1,9 27,0
12 Канада 1 164 1,8 35,9
13 Мексика 1 133 1,7 10,6
14 Південна Корея 1 065 1,6 20,8
15 Індонезія 1 055 1,6 4,7
16 о. Тайвань 672 1,0 29,2
17 Австралія 663 1,0 31,6
18 Туреччина 610 0,9 8,0
19 ПАР 605 0,9 12,2
20 Іран 597 0,9 8,5
  Разом 52 442 80,6  
VІ. ДОМАШНЄ  ЗАВДАННЯ
1.   Укажіть склад і типові риси одного з типів країн на свій розсуд.
2.   Які чинники обумовили появу індустріальних країн?
3.   Як  ви  вважаєте,  чим  зумовлений  зв’язок  між  показником  ВВП  на  душу
населення та рівнем освіти?
4.   Чим би ви пояснили значні відмінності між країнами, що розвиваються?
5.   Ступінь  державного  втручання  в  економіку  є  суперечливим  питанням.
Зберіть  дані  про  це  й  дайте  відповідь:  чи  можна  сказати,  що  у  Франції
та Швеції роль держави в економіці досить висока й це позитивно впливає
на рівень життя, а в США роль держави в економіці нижча й це знижує
соціальні стандарти в країні?
6.   ООН  використовує  індекс  розвитку  людського  потенціалу  (ІРЛП)  із  ме -тою  підвищення  об’єктивності  віднесення  країн  до  тієї  чи  іншої  групи.
До 2007 р. фахівці ООН розрізняли три групи країн, а зараз чотири. Ви-користовуючи можливості мережі Інтернет, з’ясуйте, на які групи поділя-ються країни та в чому полягають відмінності між ними (використовуйте
Закінчення таблиці
дані доповіді ООН про розвиток людини 2009 року, одна з адрес  —  http://
www.undp.org.ua/files/ua_8346HDR_2009_RU_Complete.pdf).
7.   Підготуйте повідомлення про різні підходи до типології країн світу.
8.   Випереджальне завдання . Підготуйте характеристику країн за їх розта -шуванням в історико-географічних регіонах, формою правління, адміні-стративно-територіальним устроєм, а також за типом розвитку (розвине-ні  країни,  середньорозвинені  країни,  постсоціалістичні  країни,  країни,
що розвиваються, країни централізовано керованої економіки: 1) Іспанія
(Королівство  Іспанія),  2)  Бразилія  (Федеративна  Республіка  Бразилія),
3)  Єгипет  (Арабська  Республіка  Єгипет,  АРІ),  4)  Філіппіни  (Республіка
Філіппіни), 5) Швеція (Королівство Швеція), 6) Індонезія (Республіка Ін-донезія), 7) Іран (Ісламська Республіка Іран), 8) Аргентина (Аргентинська
Республіка), 9) Алжир (Алжирська Народна Демократична Республіка),
10) Демократична Республіка  Конго (ДРК,  колишня Заїр), 11) Південна
Африка (Республіка Південна Африка), 12) Румунія (Держава Румунія).

Категорія: Географія 10 кл | Додав: uthitel (10.09.2014)
Переглядів: 3209 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: