Головна » Статті » Старша школа » Географія 10 кл

УРОК № 51 Тема. Всесвітні економічні відносини.
УРОК № 51
Тема. Всесвітні економічні відносини.
Очікувані
результати:
учень називає основні форми всесвітніх економічних від -носин, характеризує сучасні тенденції розвитку світового
господарства та взаємовідносин між країнами, аналізує
наслідки економічних відносин між країнами та групами
країн світу.
Тип уроку: вивчення нового матеріалу.
Обладнання: підручник географії, атлас, схема «Міжнародні організа -ції, які координують всесвітні економічні відносини».
Опорні
поняття:
форми всесвітніх економічних відносин, інтернаціоналі-зація, інтеграція, інформатизація, глобалізація.
I. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ
Ви вже знаєте, що міжнародний географічний поділ праці ґрунтується
на необхідності ефективно господарювати, а в розвинених країнах і на праг-ненні забезпечити максимальну різноманітність товарів. Із цим пов’язаний
процес поглиблення спеціалізації: країни, окремі райони й центри можуть
спеціалізуватися не тільки на виробництві готових продуктів, але й на окре -мих деталях, вузлах і напівфабрикатах. Тому на сучасному етапі визначаль-ну роль у розвитку як усього світового господарства, так і окремих країн віді-грають різні форми всесвітніх економічних відносин (зовнішньоекономічні
відносини). Найбільше значення серед них мають: зовнішня (міжнародна)
торгівля, експорт капіталу (інвестиції), науково-технічне співробітництво.
II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ
1. Назвіть етапи формування світового господарства.
2. Які форми зовнішніх економічних зв’язків мають найбільше значення
в епоху НТР?
3. Які міжнародні організації існують у Європі?
4. Якою є мета діяльності Європейського Союзу?
5. Із якою метою Україна вступила до СОТ?
ІІІ. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
1. НАЙВАЖЛИВІШІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА
ТА РОЛЬ МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У ЇХНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ.
Учитель звертає увагу учнів на те, що основна мета уроку — узагальнити
знання з питань, які розглядались в курсах соціальної і економічної географії
9 і 10 класів, тому вони мають брати активну участь в обговоренні основних
проблем, яким присвячене заняття.
Розвиток і поглиблення міжнародного співробітництва між країнами сві-ту вимагає узгодженої міждержавної економічної політики. Для її здійснен-ня створено ряд організацій.
Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), Міжнарод-ний валютний фонд (МВФ), Міжнародний банк реконструкції та розвитку
(МБРР), Світова організація торгівлі (СОТ), які координують всесвітні еко -номічні відносини
ОЕСР займається узгодженням програм допомоги країнам, що розвива-ються. МВФ розв’язує питання з упорядкування валютно-фінансових від-носин, підтримки валютних курсів і надання кредитної допомоги. Мета
МБРР — зменшення бідності в країнах із середніми й низькими доходами.
Ширші й різноманітніші завдання постають перед СОТ. Вона являє со-бою багатосторонню угоду між державами, що домовилися вести торгівлю
на певних умовах. Це означає поступове усунення основних торговельних
бар’єрів, уникнення несправедливої боротьби за ринки збуту, допомогу кра-їнам із низьким рівнем розвитку економіки.
Завдання для обговорення в загальному колі
Спрогнозуйте можливі позитивні й негативні наслідки вступу України до
СОТ.
Позитивні наслідки Негативні наслідки
Усунення бар’єрів у торгівлі з більшіс-тю країн світу і, як наслідок, здобуття
рівних прав у міжнародній торгівлі.
Збільшення ринку збуту виробленої
в Україні продукції.
Ширший доступ до прогресивних тех-нологій.
Забезпечення передбачуваності та по -слідовності державної політики через
дотримання зобов’язань, узятих при
вступі до СОТ.
Українські споживачі отримають біль-ше можливостей для придбання якіс-них товарів.
Покращення привабливості України
для внутрішніх та зовнішніх інвесто -рів
Скорочення державних програм
підтримки сільського господар -ства.
Широкий доступ товарів інозем-ного виробництва може призвести
до того, що деякі місцеві підпри-ємства не витримають високого
рівня конкуренції.
Відбуватиметься перерозподіл
ресурсів на користь великих під-приємств, що завдають шкоди се -редньому й дрібному бізнесу.
На економіку країни впливати -муть несприятливі явища, які
періодично відбуваються у світо-вому господарстві
Учитель робить висновок, що, незважаючи на низку негативних наслід-ків, Україна отримує більше плюсів від вступу до СОТ. До цієї організації
входять понад 150 держав, на них припадає до 95 % світового товарообігу.
Після Другої світової війни в різних регіонах набули розвитку інтегра -ційні процеси. Вони проявляються у виникненні великих економічних
об’єднань — зон вільної торгівлі, митних союзів, економічних і валютних
союзів.
— Назвіть найбільш відомі та потужні економічні об’єднання.
(Європейський союз (ЄС), Європейська асоціація вільної торгівлі (ЕАВТ), Пів-нічноамериканська зона вільної торгівлі (НАФТА), Південноамериканський за -гальний ринок (МЕРКОСУР), Асоціація держав Південно-Східної Азії (АСЕАН).
Так, членами АСЕАН є Індонезія, Малайзія, Сінгапур, Таїланд, Філіппіни, Бру -ней, М’янма, Камбоджа, Лаос і В’єтнам. Асоціація займається проблемами еко -номічного й соціального розвитку регіону, залученням інвестицій у бідні країни,
розвитком новітніх технологій.)
Учитель звертається до учнів із метою з’ясувати, наскільки вони розумі-ють найважливіші тенденції розвитку світового господарства. За допомогою
евристичної бесіди він підводить школярів до висновку, що в сучасних умо -вах світове господарство характеризується зростанням інтернаціоналізації
виробництва, яке розвивається на основі виробничої та науково-технічної
кооперації між країнами світу.
Цей процес супроводжується кардинальною зміною ролі й технічних мож-ливостей засобів комунікації та інформації. За останнє століття швидкість
пересування збільшилася в 102 рази, обробки інформації — у 106 разів,
зв’язку — у 107 разів. Справжня революція в інформаційному просторі від-булася з упровадженням мережі Інтернет.
— Які можливості надає мережа Інтернет?
(Вона дозволяє спілкуватися в реальному часі людям, що перебувають на вели-кій відстані, надає можливість отримувати різноманітні відомості з усього світу.
Це сприяє швидкому поширенню досягнень науки й техніки, взаємопроникнен-ню культур, а також створює нові можливості для розвитку різних видів підпри -ємницької діяльності.)
Завдяки мережі Інтернет й іншим сучасним видам зв’язку формується
глобальний інформаційний простір. Разом із виробництвом більш доскона -лих електронно-обчислювальних машин і розвитком комп’ютерних техноло-гій це сприймається як складова частина інформатизації сучасного світу.
Запитання та завдання
1) Наведіть приклади міжнародних організацій, які координують всесвітні
економічні відносини.
2) Які завдання вирішує Міжнародний валютний фонд?
3) Чим би ви пояснили те, що в наш час держави-учасниці передають між-народним організаціям усе більше повноважень?
4) Доповніть «формулу». Зовнішня (міжнародна) торгівля + експорт капіта-лу (інвестиції) + … + … + … = всесвітні економічні відносини
2. ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ТА ЇЇ МОЖЛИВІ НАСЛІДКИ.
В умовах інтернаціоналізації провідна роль в економіці все-таки залиша-ється за господарствами окремих держав, якими керують уряди. На цьому
тлі глобалізацію можна розглядати як новий, вищий етап інтернаціоналіза-ції. В економічній сфері вона характеризується поглибленням міжнародного
географічного поділу праці, розширенням зовнішньоекономічних зв’язків,
активним перерозподілом виробничих, фінансових і трудових ресурсів
у масштабах усієї планети. При цьому значення національних економік
зменшується, а глобальної економіки збільшується. Глобалізація базується
не тільки на збільшенні потоків людей, товарів і послуг, але й на активізації
обміну інформацією та знаннями, які все менше контролюються національ-ними законодавствами.
В умовах глобалізації компанії всього світу прагнуть знайти нові шляхи
збуту товарів і послуг, зайняти вільні ніші на ринку, скористатися досяг-неннями науково-технічного прогресу і в такий спосіб повніше задовольнити
потреби людей.
Цей процес супроводжується концентрацією все більших обсягів виробни-цтва в руках великих транснаціональних компаній. Крім економії на масш-табах виробництва, вони виграють у результаті застосування нових, усе
більш досконалих технологій.
Але глобалізація не тільки сприяє розвитку світового господарства, а й по-роджує нові проблеми й протиріччя. Так, багато фахівців уважають наслідком
цього процесу поширення на весь світ фінансової кризи 2008 р. При цьому
вона загрожує звести до мінімуму багато завоювань глобалізації.
Робота у групах
Виявіть позитивні (дві-три групи) та негативні (інші дві-три групи) на -слідки глобалізації у сфері економіки (під час роботи учитель консультує,
а за необхідності допомагає учням).
Позитивні наслідки Негативні наслідки
Збільшуються масштаби взаємови-гідної торгівлі.
Підвищується ефективність вироб-ництва, збільшується продуктив -ність праці, прискорюється модер-нізація господарства.
Відбувається поширення сучасних
стандартів продукції та послуг.
У різних країнах світу з’являється
можливість виробляти й спожива-ти однотипні, якісні товари.
Збільшуються потоки інвестицій,
які впливають на доходи жителів
багатьох країн і поступово зрівню-ють зарплати.
Сприяє швидкому переміщенню
виробничих і трудових ресурсів,
а також інформації, у тому числі
економічної.
Збільшує свободу підприємницької
діяльності.
Сприяє об’єднанню країн світу для
розв’язання глобальних проблем
людства, у тому числі енергетичної
та продовольчої.
Різко зростає залежність національ-них економік від світового господар-ства.
Система глобального ринку є нестій-кою, збій в одній країні може викли-кати загальносвітові кризові явища.
Усе більші обсяги виробництва това-рів і послуг концентруються в руках
великих компаній із розвинених
країн.
Існує небезпека скуповування іно-земними компаніями значної части-ни національного надбання окремих
країн.
Конкуренція призводить до розорен-ня дрібних виробників.
Невелика кількість розвинених дер-жав забезпечують світ сучасними тех -нологіями, у той час як багато країн,
що розвиваються, залишаються по-стачальниками сировини.
Ослаблюється роль уряду в регулю -ванні економіки своєї держави.
Поширення стандартних видів про -дукції може призвести до зникнення
традиційних виробництв.
Підбиваючи підсумки роботи груп учитель зауважує, що найбільш імо-вірний шлях розвитку світу в найближчому майбутньому являє собою по-єднання двох тенденцій — глобалізації та регіоналізації. У разі, якщо
буде сформована система відносин на різних рівнях, наприклад глобаліза-ції — перший рівень, а регіоналізації — другий, ці тенденції зможуть існу-вати, доповнюючи одна одну.
Запитання та завдання
1) Як ви розумієте поняття «глобалізація»?
2) Наведіть приклади прояву глобалізації в економіці України, у вашому бу-денному житті (за приклад можна взяти придбання стандартних товарів,
які виробляють великі транснаціональні компанії).
3) Завдяки чому транснаціональні компанії мають переваги перед менш по-тужними фірмами?
Запитання для обговорення в загальному колі
Чи погоджуєтеся ви з тим, що глобалізація призведе до послаблення на-ціональних держав? Обґрунтуйте свою точку зору.
IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
Запитання та завдання
1. Що ставить за мету Світова організація торгівлі?
2. У яких регіонах світу склалися найбільш потужні економічні угрупован-ня? Чому?
3. Чому наприкінці ХХ — на початку ХХІ ст. у світі різко посилився рух
антиглобалістів? Які вимоги й до кого вони висувають?
4. Закінчіть логічний ланцюжок. Міжнародний поділ праці — розвиток різ -них форм всесвітніх економічних відносин — інтернаціоналізація — … .
5. Важлива відмінність сучасного розвитку світового господарства полягає
в появі Інтернет-торгівлі й інтерактивного банківського обслуговуван -ня. Які переваги вони мають порівняно з традиційними послугами цього
типу?
6. Наведіть приклади умов, які висуває Міжнародний валютний фонд під час
надання кредитів Україні. Використовуючи свої знання з курсу «Економі-ка», поясніть, якою є мета цих умов.
Запитання для обговорення в загальному колі.
1. Наведіть приклади позитивних і негативних наслідків зростання потуж-ності великих транснаціональних компаній.
(Такі компанії виграють у результаті застосування нових, досконалих техноло -гій. З одного боку, це сприяє зменшенню собівартості виробництва, а отже, і цін,
з іншого — призводить до концентрації величезних фінансових ресурсів у руках
невеликої кількості фірм (вже зараз на п’ятсот транснаціональних компаній при -падає близько 1/4 виробленої у світі продукції, понад 1/3 експорту готових про -мислових товарів і 4/5 торгівлі технологіями).
2. У багатьох країнах світу (у тому числі і в Україні) тривають суперечки,
чи потрібно підтримувати національних товаровиробників, створюючи
їм штучні переваги в конкурентній боротьбі з іноземними компаніями.
Прихильники протекціонізму доводять, що це зберігає всередині країни
робочі місця, зменшує відтік валюти країни за рахунок скорочення імпор-ту, збільшує податкові надходження до державного бюджету. Опоненти
стверджують, що вона призведе до погіршення якості товарів на внутріш-ньому ринку, зростанню контрабанди, скороченню експорту. Яку з цих
точок зору підтримуєте ви? Чому?
V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
1. Наведіть приклади міжнародних організацій, які координують зовнішні
економічні відносини.
2. Підпишіть на контурній карті назви країн-членів Асоціації держав
Південно-Східної Азії (АСЕАН).
3. Які регіональні економічні угруповання ви знаєте? Чому за останні деся-тиліття їхня кількість збільшилася, а внутрішні зв’язки посилилися?
4. Наведіть приклади прояву інформатизації в вашому буденному житті.
5. Використовуючи додаткові джерела інформації, назвіть позитивні й не-гативні наслідки проведення щорічних Всесвітніх економічних форумів
у швейцарському місті Давос-Плац.
6. Американський письменник-фантаст Мак Рейнолдс у повісті «Таємний
агент» прогнозує, що в майбутньому світом будуть управляти транснаціо-нальні корпорації. Спробуйте знайти докази на підтвердження такого про-гнозу або на його спростування.
7. У 2008 р. світ охопила світова фінансова криза, яка переросла в економіч-ну кризу. Фахівці вважають, що країни світу постраждали через дії ряду
великих фінансових компаній. Використовуючи мережу Інтернет, зберіть
відомості про причини виникнення кризи та дії міжнародних організацій
і урядів окремих держав, спрямовані на її подолання (можна скористати-ся даними, які розміщені за адресою: http://www.infocrisis.ru/reasons.
html).
Категорія: Географія 10 кл | Додав: uthitel (07.01.2014)
Переглядів: 3232 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: