hyipazart.com
Головна » Статті » Старша школа » Географія 10 кл

УРОК № 50 Тема. Океанія.
УРОК № 50
Тема. Океанія.
Очікувані
результати:
учень називає особливості історичного розвитку Оке-анії, описує загальні риси ЕГП, населення, природно-ресурсного потенціалу регіону, визначає особливості
галузевої структури та територіальної організації госпо -дарства.
Тип уроку: вивчення нового матеріалу.
Обладнання: підручник географії, атлас, контурні карти, ілюстрації
з краєвидами регіону.
Опорні
поняття:
географічне положення, населення, міста, господарство,
галузева структура, територіальна структура, промисло -вість, сільське господарство.
I. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ
Океанія  —  це  сукупність островів, що займають  акваторію  Тихого океану.  
Вона  розташована  переважно  на  північ  і  схід   від  Австралії.  Регіон  поділя-ється   на  Меланезію,  Мікронезію  та  Полінезію.  На  карті  ці   частини   Океанії 
утворюють  три   дуги  островів.  Меланезію  складають  Нова  Гвінея,  Нова  Ка-ледония, Соломонові острови, архіпелаг  Бісмарка,  Нові Гебриди, Фіджі; Мі-кронезію  —  Маріанські,  Каролінські, Маршаллові, Гілберта, Банаба,  Науру. 
Основні  групи  островів Полінезії:  Гавайські, Туамоту, Тонга, Самоа, Товари-ства, Маркізькі, Лайн,  острови  Північний і Південний (Нова  Зеландія).
II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ
1.   Якими є особливості  географічного  положення країн  Океанії?
2.   Що ви знаєте про  природу Тихого океану?
3.   Які типи островів розрізняють  за  походженням?
4.   Як утворюються вулканічні острови?
5.   Якими є характерні риси природи коралових островів?
6.   Для  яких районів  Океану характерні материкові острови?
ІІІ. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
1.   Особливості  ЕГП, природні умови  і ресурси.
Океанія   віддалена   як  від  основних  економічних  центрів   світу,   так   і  від 
більшості  транзитних  транспортних  шляхів.  Розташування більшої  частини  
островів між  тропіками визначає високі температури та їхні  невеликі добові  
й сезонні  коливання, а також постійно високу вологість повітря.
Найбільш  різноманітною є природа  Нової Зеландії. У рельєфі  країни вра -жає   поєднання  рівнинних  і  гірських  територій,  наявність   діючих  і  згаслих  
вулканів.   Велика  кількість  опадів  визначає  густу   мережу  повноводних,  але  
коротких річок.
Країна  має   значні  запаси  окремих  видів   корисних   копалин.  Серед   них: 
вугілля, природний газ,  титан, магній, свинець, будівельна сировина  (пісок, 
гравій, глина, вапняк,  доломіт).
Запитання та завдання
1)   За  походженням   острови   Океанії  в  основному  вулканічні  й  коралові. 
На яких островах природа  більш  різноманітна?  Чому?
2)   Що  є  характерним  для   клімату   Океанії?  Як  на  нього   впливають  морські  
простори?
3)   Охарактеризуйте природні умови  Нової Зеландії.
4)   Позначте на контурній  карті Меланезію, Мікронезію та Полінезію.
2. ПОЛІТИЧНА КАРТА. НАСЕЛЕННЯ.
Країни  регіону  поєднує   колоніальне   минуле.   Деякі   з  них   і  досі   залиша -ються  залежними.  Так, США певною мірою  зберігають контроль над  Східним 
Самоа,  Гуамом,  атолом  Джонсон,  островами   Мідуей,  Вейк,   Каролінськими,  
Маршалловими  й  Маріанськими  островами.  Частина  цих   територій   є  воло-діннями  Сполучених   Штатів,  частина   стали   незалежними  державами,   але  
уклали угоду  про  вільну асоціацію  зі  США.
У  той   же  час  за   останні   50  років   ряд   країн   Океанії  дістали   незалежність,  
серед  них  Західне  Самоа, Науру, Папуа-Нова Гвінея.
Нова Зеландія здобула  статус домініону  в 1907 р.  Після  утворення  в 1931 р.  
Співдружності  (Британська  Співдружність  націй)  країна  дістала  незалеж-ність.
На  сьогодні  3/4   населення   країни  становлять  новозеландці  європейсько -го  походження, кожен десятий  —  нащадок  корінних жителів  (маорі).  Пред-ставлені полінезійці з різних районів  Океанії та вихідці  з Азії.
Більшість   маорі  населяють  міста.   Багато  їх   в  Окленді   й  прилеглих  райо-нах, а також у столиці  —  Веллінгтоні.
Меланезію населяють меланезійці  й папуаси, яких відрізняють  темна  шкі-ра й кучеряве волосся. У Мікронезії живуть мікронезійці. У їхньому  зовніш-ньому   вигляді   представлені  риси  австралоїдної   та  монголоїдної  рас  —  від -носно   темний   колір   шкіри,  а  волосся   може  бути  хвилястим,   прямим   або  
кучерявим.   Полінезію   населяють  полінезійці,   які  мають  світло-коричневий 
колір  шкіри та хвилясте волосся.
Запитання та завдання
1)   Наведіть приклади  країн  Океанії,  які й зараз  лишаються залежними.
2)   Чим  можна  пояснити   бажання  США  зберегти  свої   володіння   в   Тихому  
океані?
3)   У  першій  половині  минулого  століття  Нова  Зеландія  мала  статус  доміні-ону.  Які  права   надає   цей   статус?   Які  країни  дістали   незалежність  разом  
із  Новою Зеландією?
4)   Чим  пояснюється  те,  що  населення   Океанії  в  основному  сповідує  христи-янство, дотримуючись протестантської  або  католицької віри?
5)   Перелічіть  характерні  риси  зовнішності   жителів   Меланезії,  Мікронезії 
та Полінезії.
3. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ МАЛИХ ОСТРІВНИХ ДЕРЖАВ.
Основа  економіки  більшості   країн   Океанії  —  сільське  господарство  й  ри-бальство.   Тут   культивують  кокосову  пальму,   банани,   батат,   цукрову   трос-тину,   овочі.   Тваринництво   відіграє   другорядну   роль.  Розводять   овець,  кіз,  
буйволів.   До  традиційних  занять  населення   також  належить   збір   молюсків 
і ракоподібних.
У  промисловості  найбільше  значення   має   переробка   риби  й  рослинної   си-ровини  (копра,   кокосова  олія,  борошно),   а  також  виробництво  будівельних  
матеріалів.  Зберігає  своє  значення   кустарне  виготовлення   сувенірів  із   мор -ських  мушель  і дерева.
Найбільш   розвинена   країна  регіону  —  Нова   Зеландія.   Тривалий   час  її  
економіка   ґрунтувалася   на  високорозвиненому   сільському  господарстві. 
Однак  протягом  останніх  десятиліть  країна  досягла   значних  успіхів  і  в  роз-витку   промисловості.  Сьогодні  ця  галузь  дає   близько   чверті  національного 
доходу.
У  країні  добувають  вугілля   (в   основному  на  острові  Південний),   природ-ний   газ  (велике   родовище   відкрите  на  шельфі  поблизу   міста  Нью-Плімут, 
острів  Північний), розробляються родовища  нафти, добувають рудні  корисні  
копалини, з яких виробляють  чорні  й кольорові  метали.
Найважливішими  галузями  промисловості залишаються  харчова  (насам-перед   м’ясна  й  молочна),   деревообробна,  целюлозно-паперова,  легка   (кили -ми, переробка  вовни, шкіри, виробництво текстилю).
Провідне місце в сільському господарстві належить  тваринництву. У кра -їні налічується  понад  60 млн  голів овець  (по  15 на кожного жителя) і близько  
10  млн   голів  великої   рогатої  худоби  (в   основному  корів).  Головні   райони  мо-лочного  тваринництва  зосереджені  на острові Північний.
Запитання та завдання
1)   Чому  в  більшості   країн   Океанії  тваринництво   відіграє   другорядну   роль?
2)   Якою  є  спеціалізація   промисловості  малих  острівних   держав?  Чим  вона 
пояснюється?
3)   Охарактеризуйте добувну  промисловість Нової Зеландії.
4)   Розкажіть про  зв’язок  між  сільським  господарством Нової Зеландії та спе -ціалізацією  її  харчової промисловості.
5)   Чим можна пояснити значну увагу  в країні до використання  альтернатив -них  джерел енергії для  виробництва електроенергії?
IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
Запитання та завдання
1.   Якими є особливості  географічного  положення Океанії?
2.   Розкажіть про  склад  регіону.
3.   Що є характерним для  кліматичних умов більшості  островів?
4.   Порівняйте  спеціалізацію   сільського  господарства  островів  Північний 
та Південний. Поясніть відмінності.
5.   Які чинники визначають  слабкість  економіки більшості  країн  Океанії?
(Це   пояснюється  обмеженістю  природних  ресурсів,  віддаленістю  від  світових 
ринків збуту  продукції, дефіцитом висококваліфікованих фахівців.)
6.   Багато країн  Океанії мають значні рекреаційні  ресурси. Так, у Федератив-них   Штатах  Мікронезії  поряд   із   чудовими   пляжами,   природою   створені 
ідеальні  умови  для  підводного плавання.  Як ви вважаєте,  чому цей  район  
відвідує  мало туристів?
7.   Нову Зеландію відносять  до країн  переселенського  капіталу. Назвіть інші 
країни цього  типу.  Що їх  об’єднує?
Робота у групах
Заповніть  порівняльну таблицю «Населення  та господарство Нової Зелан -дії та малих країн  Океанії». Зробіть висновок.
План порівняння Нова Зеландія Малі країни Океанії
Природний рух  населення
Національний  склад  населення
Галузева структура  господарства
Рівень розвитку та галузева структура  
промисловості
Рослинництво  (значення, основні  куль-тури)
Тваринництво  (значення, основні  види 
тварин)
Проблемні запитання
1.   Не всі фахівці відносять  Нову Зеландію до країн  Океанії.  Як ви вважаєте,  
на чому ґрунтуються їхня точка  зору?
2.   Нова  Зеландія  та  Папуа-Нова  Гвінея  —  дві  найбільші   за   площею   та  кіль-кістю  населення  держави Океанії.  Вони мають чимало спільного: острівне 
положення,  гірський рельєф значної  частини  території,  невелику середню  
густоту   населення.  На  перший   погляд  Нова  Гвінея  має   ряд   переваг   перед  
Новою  Зеландією:  вона  розташована  ближче   до  Австралії  та  Південно-Східної Азії, має  значні запаси корисних  копалин (мідних  і нікелевих  руд, 
срібла,  золота),   клімат  її   тепліший.  Але   за   рівнем  розвитку  країна  дуже 
поступається Новій  Зеландії. Назвіть причини такої  ситуації.
V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
1.   Як виглядає сучасна  політична  карта  Океанії?
2.   Якими є особливості  населення  регіону?
3.   Як ви вважаєте,  чому Нова Зеландія змогла досягти  високого рівня  розви -тку  економіки?
4.   Використовуючи додаткові  джерела інформації,  охарактеризуйте основні  
проблеми  розвитку малих острівних  держав.
5.   Місто  Окленд  —  найбільший  економічний  центр   і  порт  Нової  Зеландії, 
найбільше  за   кількістю   місто  країни.   Поясніть,  чому  столицею   Нової  Зе-ландії  стало  інше місто  —  Веллінгтон?
6.   На  острові  Гуам  розташована  велика  військово-морська  база  США.   На-звіть  позитивні   й  негативні   наслідки  наявності   бази  для   острова.  Які 
з них, на вашу думку, переважають?  Свої твердження  обґрунтуйте.
7.   Про   океанічну   країну-карлик  Науру  говорять,   що  вона  може  стати   пер -шою  державою   світу,   яка   залишиться   без  власної   території.   Що  дає   під-ставу  так  говорити?
8.   На відміну  від австралійських  аборигенів,  маорі більш  рішуче відстоюва -ли  свої   права.  Використовуючи  додаткові   джерела  знань,  з’ясуйте,  яких 
успіхів вони досягли  у своїй  країні й завдяки  чому?
Категорія: Географія 10 кл | Додав: uthitel (07.01.2014)
Переглядів: 2571 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: