Головна » Статті » Старша школа » Географія 10 кл

УРОК № 4 Тема. Класифікація країн за формою правління та адміністративно-територіальним устроєм.


УРОК  № 4
Тема. Класифікація країн за формою правління
та адміністративно-територіальним устроєм.
Очікувані  
результати:
учень називає і характеризує основні форми державно -го  устрою  та  правління  країн  світу,  знаходить  і  показує
на карті держави, робить узагальнення на основі аналізу
додаткових джерел географічних знань.
Тип уроку: комбінований.
Обладнання: підручник географії, атлас, політична карта світу, контурні
карти.
Опорні  
поняття:
політична  карта,  країна,  держава,  монархія,  абсолютна
монархія,  теократична  монархія,  конституційна  монар-хія, республіка, унітарна держава, федеративна держава,
конфедерація.
І.  ПОВТОРЕННЯ  ВИВЧЕНОГО  МАТЕРІАЛУ
Метод помилкових тверджень
Учитель  зачитує  кілька  речень,  завдання  учнів  —  визначити,  яке  з  них
помилкове, і підняти руку.
Наприклад.  На  сучасній  політичній  карті  існує  понад  225  країн  і  тери -торій.  Усі  вони  мають  суверенітет.  Під  час  розвитку  людської  цивілізації
політична карта світу постійно змінювалася. Так, у ХХ ст. виділяють п’ять
етапів її формування. Останній етап характеризується розпадом світової со -ціалістичної системи та ряду країн. Чехословаччина розпалась на незалежні
держави Чехію і Словенію. На місці Югославії існують шість загальновизна-них і одна самопроголошена держава. СРСР розпався на десять суверенних
держав.
ІI.  МОТИВАЦІЯ  НАВЧАЛЬНОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ  УЧНІВ
Драматичним  був  не  тільки  процес  набуття  незалежності  багатьма  краї-нами,  а  й  пошук  більш  справедливих  та  ефективних  форм  управління  дер-жавою, а отже, людьми. Це був тривалий шлях до демократії, утвердження
прав людини, контролю з боку громадян дій влади.
ІII. АКТУАЛІЗАЦІЯ  ОПОРНИХ  ЗНАНЬ  УЧНІВ
1.   До яких країн за формою правління належить Україна?
2.   Якими  є  особливості  адміністративно-територіального  устрою  держави?
3.   Які ви знаєте монархії?
4.   Наведіть приклади федеративних держав. Чим федеративна держава від-різняється від унітарної?
IV. ВИВЧЕННЯ  НОВОГО  МАТЕРІАЛУ
1.   КЛАСИФІКАЦІЯ КРАЇН ЗА ФОРМОЮ ПРАВЛІННЯ.
Із курсу історії вам уже відомі дві основні форми правління  —  монархія
і республіка. Монархія  —  це така форма правління, за якої верховна влада
формально або фактично належить довічно одній особі. У більшості випадків
монарх (це може бути король, цар, імператор, султан, шах, емір тощо) отри-мує владу у спадок.
До початку ХІХ ст. монархії у світі переважали, причому більшість із них
були абсолютними. Така форма правління передбачає зосередження всієї по-вноти влади в руках однієї особи. І в наш час абсолютні монархії теж існують.
Більшість із них розташовані в Азії (Бутан, Бруней, Катар, Об’єднані Араб-ські  Емірати,  Оман).  Але  набагато  більше  зараз  монархій  конституційних
(парламентських).  У  таких  державах  влада  монарха  здебільшого  має  фор-мальний  характер  («король  є,  але  він  не  править»).  Прикладами  конститу-ційних  монархій  є  ряд  країн  Європи:  Бельгія,  Велика  Британія,  Данія,  Іс-панія, Нідерланди, Швеція.
У деяких країнах монарх очолює не тільки державу, а й місцеву церкву
(наприклад у Саудівській Аравії). Такі монархії називаються теократични -ми. Вони є різновидом абсолютних монархій.
Але  більшість  держав  в  сучасному  світі  мають  республіканську  форму
правління. Республіка   —  форма державного правління, за якої владні повно-важення належать громадянам держави. Реальне управління в республіках
здійснюють виборні органи або уповноважені ними особи.
— Хто очолює законодавчу на виконавчу владу в республіках?
(Вищим законодавчим органом республіки є парламент. Головою держави в та -ких країнах, як правило, є президент.
Залежно від співвідношення повноважень президента і парламенту респу-бліки бувають президентські, парламентські та мішані. Останні, у свою чер-гу, бувають парламентсько-президентські та президентсько-парламентські.
Політологи не проводять чіткої межі між названими формами правління.
Можна запропонувати розпізнавати їх за такими ознаками:
1)   Президентська республіка   —  президент обирається всенародним голосу-ванням;  він  очолює  уряд  країни.  Типовим  прикладом  такої  республіки
є США. Президентські республіки особливо характерні для країн Півден-ної Америки та Африки.
2)   Парламентська  республіка  —  президента  обирає  парламент  або  за  його
участю;  він  виконує  лише  представницькі  функції;  уряд  не  підзвітний
президенту взагалі. Прикладом парламентської республіки є Німеччина.
3)   Президенсько-парламентська  республіка  —  президент  обирається  шля-хом  усенародного  голосування;  уряд  підзвітний  йому,  але  президент
не  є  членом  уряду.  Типовим  прикладом  такої  республіки  може  стати
Франція.
4)   Парламентсько-президентська республіка  —  президент обирається шля -хом  усенародного  голосування,  але  уряд  підзвітний  в  основному  парла -менту  (президенту  —  лише  з  окремих  питань);  президент  виконує  лише
представницькі  та  контролюючі  функції.  Прикладом  такої  республіки
є Польща.
Африканська країна Лівія є прикладом третьої форми правління  —  джа -махірії.  У  неї  відсутні  традиційні  постійно  діючі  органи  влади,  а  державне
управління здійснюється шляхом виконання рішень усього народу.
Запитання та завдання
1)   Назвіть основні форми державного правління країн світу.
2)   Складіть порівняльну таблицю «Абсолютна монархія та республіка» (ви-конується діадами).
План  Абсолютна монархія Республіка
Особа (державні органи), якій
(яким) належить влада
Період правління (управління)
державою
Система передачі влади
Приклади країн
3)   Назвіть ознаки президентської, парламентської та мішаної форм держав-ного правління республіки.
4)   Поряд із конституційними формами правління в окремих країнах (їх на-зивають країнами з невизначеним статусом) певний час можуть існувати
і неконституційні (незаконні) форми   —  диктатури або військові режими.
Вони можуть виникати внаслідок революцій, військових переворотів, гро-мадянських війн. Наведіть приклади регіонів, де найбільше країн із неви-значеним статусом.
(У ХІХ   —  першій половині ХХ ст. найбільше таких режимів існувало в Цен-тральній та Південній Америці. Але в другій половині ХХ ст. лідером за кількістю
переворотів і громадянських воєн стала Африка.)
Проблемні запитання
1)   Чи  поділяєте  ви  думку  деяких  фахівців,  що  ЄС  —  це  приклад  сучасної
конфедерації?  Знайдіть  аргументи  на  підтримку  цього  твердження  або
спростуйте його.
2)   Чи можна вважати теократичною монархією Ватикан, де Папа обираєть-ся  і  навіть  теоретично  не  може  передати  владу  своїм  прямим  нащадкам
(останнє твердження спробуйте пояснити)?
2.   ФОРМИ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УСТРОЮ КРАЇН СВІТУ.
Із  метою  поліпшення  умов  управління  країнами  їх  поділяють  на  менші
частини, наприклад провінції, республіки, області. Залежно від особливос-тей  адміністративно-територіального  поділу  сучасні  країни  світу  є  або  уні-тарними, або федеративними.
Більшість  країн  світу  —  унітарні.  Унітарна  країна  —  це  така  форма
адміністративно-територіального устрою, де органи управління її територі-альних одиниць не мають законодавчих повноважень. Прикладом унітарних
країн можуть бути Польща, Румунія, Франція, Угорщина, Словаччина, Япо-нія, Єгипет.
Більш  складний  адміністративно-територіальний  устрій  мають  фе -деративні  держави  (федерації).  Федерація  —  це  держава,  яка  поділена
на  адміністративно-територіальні  частини,  наділені  певною  законодавчою
самостійністю.  При  цьому  існують  як  загальнодержавні  закони,  так  і  за-кони, що діють лише в межах тих адміністративних одиниць, де вони були  
прийняті.
Згідно  з  конституцією  федераціями  є  близько  25  країн  світу.  Типовими
їх прикладами є Німеччина, Австрія, Австралійський Союз, США, Канада,
Бразилія, Індія.
Федеративні  держави  можуть  відрізнятися  підходами  до  формуван-ня  адміністративних  одиниць  (за  територіальними,  національними,
національно-територіальними органами), а також за кількістю та якістю по-вноважень, що їм делеговані.
В  основу  поділу  територіальних  федерацій  може  бути  покладена  історія
розширення території країни (США), колоніальне минуле (Австралійський
Союз, Бразилія, Мексика) або період феодальної роздробленості (Німеччина,
Австрія). Останні, як правило, є однонаціональними країнами.
Завдання
Складіть схему «Класифікація країн за адміністративно-територіальним
устроєм та формою правління». Один з учнів запрошується до дошки, де він
за допомогою вчителя працює над схемою.
Класифікація країн за адміністративно-територіальним устроєм   
та формою правління
Форма правління
Республіка
Парламент-
ська
Президент
ська
Мішана
Унітарна Федерація
Територіальна
Національна
Національно-територіальна
Монархія
Абсолютна
(необмежена)
Теократична
Конституційна
(обмежена)
Форма адміністративно-територіального устрою
Проблемні запитання
1)   Серед унітарних держав є такі, що у своєму складі мають автономні утво-рення. Наведіть приклади таких країн (Україна, Китай, Іспанія, Азербай-джан, Узбекистан та ін.). Поясніть, як у складі унітарних держав могли
виникнути  автономні  утворення  (за  приклад  можна  взяти  Україну).  Чи
правильно відносити ці держави до унітарних? Знайдіть аргументи на ко-ристь своєї точки зору.
Яка  з  цих  автономних  одиниць  на  сьогодні  є  самопроголошеною  держа-вою?
(Нагірний Карабах, Азербайджан.)
2)   Порівняйте унітарну та федеративну форми адміністративно-територіаль-ного  устрою.  Знайдіть  позитивні  й  негативні  риси  кожної  з  них.  Якою
державою легше керувати? У якій державі легше дотримуватися демокра-тичних норм державного устрою? Чи завжди зберігаються ці відмінності
між  унітарними  та  федеративними  державами?  Урахуйте,  що  серед  уні-тарних держав є такі, що традиційно мають значні проблеми в управлінні
деякими  областями  (наприклад,  Шрі-Ланка,  Демократична  Республіка
Конго), а серед федеративних такі, які очолюють авторитарні лідери (на-приклад, Пакістан).
V.  ЗАКРІПЛЕННЯ  ВИВЧЕНОГО  МАТЕРІАЛУ
Дидактична гра «Географічна естафета»
Учитель дає учням, що сидять за першими партами кожного ряду, еста-фетну паличку (олівець або ручку). Десятикласники повинні назвати країну
та  її  столицю  й  передати  естафетну  паличку  наступному  учневі.  Перемагає
той ряд, який першим завершив гру (замість естафетної палички можна ви-користати  аркуш  паперу,  на  якому  учні  будуть  писати  назви  географічних
об’єктів).
Запитання та завдання
1.   Які форми адміністративно-територіального устрою ви знаєте?
2.   Підпишіть на контурній карті по п’ять держав із федеративною та унітар-ною формою адміністративно-територіального устрою.
3.   У  світі  існували  й  зараз  існують  федерації,  що  утворилися  на  основі
об’єднання історично сформованих самостійних держав. Прикладом такої
федеративної держави є Німеччина, де в період існування Священної Рим-ської імперії налічувалося кілька десятків номінально самостійних країн.
Пригадайте з курсу «Всесвітньої історії», які країни існували на території
сучасної Німеччини. Які з них відіграли головну роль у створенні єдиної
держави? Як це відбувалося?
Проблемні запитання
1.   У демократичному суспільстві функціонує система противаг, коли дії кож-ної  з  гілок  влади  вільно  обговорюються.  Як  ви  вважаєте,  яку  роль  у  цій
системі  мають  відігравати  засоби  масової  інформації?  Чому  вони  мають
бути фінансово незалежними і за рахунок чого цього можна досягти?
2.   Уявіть, що ви розробляєте стратегію регіональної політики України. Що
ви  думаєте  про  надання  більш  широких  повноважень  адміністративно-територіальним одиницям країни? Які плюси й мінуси ви вбачаєте в регі-оналізації України?
Робота у групах
Можна говорити не тільки про устрій і управління державою, але й кла-сом, сім’єю. Який «устрій» є у вашому класі, вашій сім’ї? Це «демократична
республіка», «конституційна» або «абсолютна монархія» чи «централізоване
управління»? Які приймаються рішення? Чи ефективні вони? Чи достатньою
мірою враховуються при цьому інтереси всіх членів колективу?
Запропонуйте форми і методи управління, які б підвищили ефективність
управління вашим колективом.
Випереджальне завдання
Підготуйте  характеристику  країн  за  їх  розташуванням  в  історико-гео-графічних регіонах, формою правління та адміністративно-територіаль  ним
устроєм.
1)  Австралія  (Австралійський  Союз),  2)  Білорусь  (Республіка  Білорусь),
3)  Велика  Британія  (Об’єднане  Королівство  Великої  Британії  та  Північної
Ірландії), 4) Німеччина (Федеративна Республіка Німеччина), 5) Італія (Іта -лійська  Республіка),  6)  Польща  (Республіка  Польща),  7)  Росія  (Російська
Федерація),  8)  Франція  (Французька  Республіка),  9)  Індія  (Республіка  Ін-дія), 10) Китай (Китайська Народна Республіка), 11) США (Сполучені Штати
Америки), 12) Японія.
VІ. ДОМАШНЄ  ЗАВДАННЯ
1.   Які існують моделі федералізму? Чим вони відрізняються?
2.   Які переваги має республіка порівняно з абсолютною монархією? Чи має
вона такі ж переваги порівняно з конституційною (парламентською) мо-нархією? Поясніть свою відповідь.
3.   Чому Велику Британію правильніше називати не конституційною, а пар-ламентською монархією?
4.   Офіційна  назва  Швейцарії  —  Швейцарська  Конфедерація,  однак  фак-тично це федеративна держава. Використовуючи додаткові джерела гео-графічної  інформації,  спробуйте  пояснити  таке  протиріччя  (спирайтеся
на дані про історію розвитку цієї держави).
5.   Використовуючи  можливості  мережі  Інтернет,  з’ясуйте,  які  відмінності
існують між федеративними державами. На прикладі однієї з держав по-кажіть, які функції виконують органи влади і якими повноваженнями на-ділені суб’єкти федерацій. Зверніть увагу на законодавчу та судову владу,
наявність власної конституції та парламенту, формування бюджету, орга-нізацію місцевого самоврядування, а також сфери зовнішньої політики,
природокористування, освіти та культури.

Категорія: Географія 10 кл | Додав: uthitel (10.09.2014)
Переглядів: 2747 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: