Головна » Статті » Старша школа » Географія 10 кл

УРОК № 49 Тема. Австралія (Австралійський Союз).
УРОК № 49
Тема. Австралія (Австралійський Союз).
Очікувані
результати:
учень називає особливості історичного розвитку Ав-стралії, описує загальні риси ЕГП, населення, природно-ресурсного потенціалу країни, визначає особливості
галузевої структури та територіальної організації госпо -дарства.
Тип уроку: вивчення нового матеріалу.
Обладнання: підручник географії, атлас, контурні карти, ілюстрації, які
демонструють різні райони регіону.
Опорні
поняття:
географічне положення, населення, міста, господарство,
галузева структура, територіальна структура, промисло -вість, сільське господарство, інфраструктура, зовнішньо -економічні зв’язки.
I. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ
Австралія (офіційна назва — Австралійський Союз) — єдина держава
світу, яка повністю займає цілий материк. Незважаючи на великі розміри
(7,7 млн км
2
), її територія є досить компактною. Своєю формою вона нагадує
трапецію з увігнутою верхньою основою (тут у материк врізається велика за-тока Карпентарія). Значною відокремленою частиною Австралії є лише най-менший за площею штат — Тасманія, який займає однойменний острів.
II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ
1. Що ви знаєте про історію відкриття Австралії?
2. Якими є особливості природи материка? Чим вони пояснюються?
3. Які корисні копалини залягають у надрах Австралії?
4. Із розведенням якої свійської тварини було пов’язане інтенсивне освоєння
материка європейцями?
5. Які види продукції Австралія поставляє на світовий ринок?
ІІІ. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
1. ОСОБЛИВОСТІ ЕГП, ПРИРОДНІ УМОВИ ТА РЕСУРСИ.
Робота у групах
Самостійно охарактеризуйте ЕГП, природні умови та ресурси Австралії.
Десятикласники приходять до висновку, що положення Австралії на кар-ті визначається віддаленістю від двох найважливіших економічних центрів
світу — Західної Європи й США, у країни є протяжна берегова лінія, але
відсутні сухопутні кордони. Через територію Австралії практично не про-ходять важливі транзитні транспортні коридори. Рельєф країни переважно
рівнинний, через сухість клімату та високі температури мало великих річок
та озер, лісові ресурси незначні, більшу частину країни вкривають малоро-дючі пустельні та напівпустельні землі, у той же час за рівнем забезпеченості
земельними ресурсами країна є однією із лідерів (понад 30 га на одного жите -ля). Австралія має багаті рекреаційні ресурси, у першу чергу сотні кілометрів
пляжів на берегах теплих морів. Країна дуже багата на корисні копалини, особливо значними є запаси вугілля, залізних, нікелевих, мідних, свинцево-цинкових, уранових руд, бокситів, золота. Один із найбільших залізорудних
басейнів світу розташований на північному заході країни. Запаси нікелевих
та уранових руд і золота залягають у західній частині Австралії. На північ-ному заході материка відкриті значні родовища алмазів.
2. НАСЕЛЕННЯ. ЕТНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РЕГІОНУ.
Як і в Канаді, головні чинники, що визначають основні риси населен-ня Австралії,— імміграція та природні умови. Більшість жителів краї-ни — на щадки переселенців із британських островів, що утворили англо-австралійську націю; решта — іммігранти з інших країн та аборигени
(вони належать до австралоїдної раси). Аборигенами вважають себе близько
300 тис. осіб. Зараз частина з них проживає у великих містах, частина —
у віддалених місцевостях Північної території та Західної Австралії.
Австралія належить до країн із першим типом відтворення населення,
але має більш сприятливу демографічну ситуацію, ніж країни Європи. Так,
природний приріст становить 5 ‰ на рік. Кількість населення збільшується
також за рахунок міграції.
Густота населення є однією з найнижчих у світі — 3 особи/км
2
. Основна
причина — складні природні умови й пов’язані з цим труднощі освоєння ма -терика. У середині ХІХ ст. населення Австралії концентрувалося навколо
портів, розташованих уздовж південно-східного узбережжя. Потім жителі
країни змогли заселити східні, південно-східні й південно-західні окраїни
континенту, але й зараз понад 3/4 населення зосереджені на східному узбе-режжі.
Австралійці в основному живуть у містах. Рівень урбанізації становить
92 %. Більшість проживає у 12 містах країни, серед яких Сідней (4,1 млн
осіб), Мельбурн (3,5 млн осіб), Брісбен (1,7 млн осіб), Перт (1,4 млн осіб).
Запитання та завдання
1) Що є характерним для національного складу населення країни?
2) Чим би ви пояснили більш сприятливу демографічну ситуацію в Австралії
порівняно з країнами Європи?
3) Поясніть особливості розселення жителів країни (у тому числі абориге-нів).
4) Які чинники обумовили високий рівень урбанізації в Австралії?
5) Порівняйте функції, які виконує столиця Австралії — Канберра, із функ-ціями Парижа або Лондона. Наведіть приклади інших держав, де столиця
не є потужним економічним центром.
6) Підпишіть на контурній карті найбільші міста країни. На основі своєї кар-тосхеми розкажіть про особливості їхньої географії.
3. ОСОБЛИВОСТІ ГОСПОДАРСТВА. РОЛЬ КРАЇНИ В МІЖНАРОДНОМУ
ГЕОГРАФІЧНОМУ ПОДІЛІ ПРАЦІ.
Австралія — розвинена держава Південної півкулі. Провідна галузь її
матеріального виробництва — промисловість. Особливість країни — вели-ке значення видобувної галузі. Інтерес транснаціональних компаній до надр
Австралії пояснюється можливістю видобутку корисних копалин відкритим
способом і подальшим вивезенням через морські порти.
Саме видобувна промисловість визначає роль Австралії в міжнародно -му географічному поділі праці й забезпечує основну частку національного
доходу. Найбільшими галузями є вугільна й залізорудна. Щорічно з надр
країни видобувається близько 200 млн тонн кам’яного вугілля (Квінсленд
і Новий Південний Уельс) і понад 130 млн тонн залізної руди (Західна Ав -стралія). Щонайменше 70 % вугілля та 90 % залізної руди експортується.
Обсяги видобутку нафти й природного газу є не дуже великими. Найваж-ливіші родовища «чорного золота» розташовані в Західній і Південній Ав-стралії, на Північній території. За видобутком бокситів Австралія посідає
перше місце у світі. Одна частина сировини йде на виробництво глинозему (у
тому числі для експорту), інша переробляється в алюміній (у тому числі для
власних потреб).
Австралія — великий виробник та експортер цинку й свинцю. Найважли -віший район видобутку цих металів — Квінсленд.
На Північній території та в Південній Австралії ведеться видобуток урано-вих руд. На країну припадає близько третини світових запасів цієї важливої
сировини.
За видобутком золота Австралія посідає друге місце у світі (понад 250 тонн
щорічно). Цей благородний метал є другою за доходом статтею австралій-ського експорту.
Австралія посідає одне з перших місць у світі за виробництвом електро-енергії на душу населення. Основу галузі становлять ТЕС. Більшість працює
на вугіллі й природному газі.
— Чим би ви пояснили той факт, що атомних електростанцій у країні не-має, і їхнє створення поки не планується?
Значний розвиток отримала металургія. Чорна металургія працює
на забезпечення власних потреб. Основні заводи розміщені в Ньюкаслі
й Порт-Кембло. У кольоровій металургії виділяється виробництво алюмінію
та міді.
В обробній промисловості провідне місце займає машинобудування.
На відміну від інших розвинених країн, у галузі велике значення зберігає за-гальне машинобудування — виготовлення обладнання для гірничодобувної
та харчової промисловості, промислових роботів і верстатів. Хімічна промис -ловість охоплює виробництво фосфатних та азотних добрив, пластмас, синте -тичних смол і каучуку. Основними центрами галузі є міста південного сходу.
Найбільші підприємства легкої та харчової промисловості розміщені
в Мельбурні, Сіднеї, Брісбені, Перті, Гобарті.
Країна є одним із найбільших виробників та експортерів сільськогоспо-дарської продукції. Галузь дає близько 3 % валового національного продукту
та 20 % надходжень від експорту. Для потреб сільського господарства вико-ристовуються тільки десята частина території країни, 2/3 із них — пасови-ща, в основному овечі. Поголів’я овець — 130 млн, більшість із них вовня -ного напрямку (мериноси). Молочне скотарство поширене в південно-східній
частині країни й навколо великих міст.
У рослинництві найбільше значення мають зернові культури. Їхні посіви
зосереджені в східних і південно-східних частинах Австралії, меншою мірою
на південному заході Австралії та на острові Тасманія. Більше ніж полови-на ріллі зайнято під пшеницею. Розширюються посіви рису в Квінсленді.
У ряді прибережних районів Нового Південного Уельсу обробляють цукрову
тростину. У вологих тропіках вирощують цитрусові, ананаси, манго, банани,
на зрошуваних землях — бавовник, кукурудзу.
Основну роль у перевезеннях вантажів і пасажирів відіграє автомобільний
транспорт. Найгустіше транспортна мережа у східному, південно-східному
й південно-західному районах країни.
Основні обсяги перевезень корисних копалин і сільськогосподарської про-дукції здійснюють залізниці. Особливо великим є транспортування вугілля
у Квінсленді й Новому Південному Уельсі.
Зовнішньоторговельні операції здійснюються на морському транспорті.
В основному використовуються океанські судна під іноземним флагом. Най-більші порти загального призначення: Мельбурн, Сідней, Брісбен і Фрімантл
(аванпорт Перта).
Авіаційний транспорт — головний засіб зв’язку жителів Австралії з ін -шими материками. Великою є його роль і в перевезеннях пасажирів між від-даленими районами самої Австралії.
Розвивається трубопровідний транспорт. Нафто- й газопроводи з’єднують
райони видобутку та найбільші промислові центри й порти. Для господарства
й населення країни особливе значення мають водопроводи великої протяж-ності.
— Самостійно визначте особливості товарної структури зовнішньої тор-гівлі Австралії.
Учні приходять до висновку, що в австралійському експорті основну роль
відіграють вугілля, золото, м’ясо, вовна, глинозем, залізна руда, пшениця.
В імпорті переважають машини й обладнання, автомобілі, продукція хіміч-ної промисловості.
Учитель доповнює відповіді школярів і вказує на те, що найбільшими тор-говельними партнерами Австралії є Японія, США, Китай, Південна Корея,
Сінгапур, Велика Британія, Німеччина.
Запитання та завдання
1) Чим пояснюється велике значення видобувної галузі в структурі промис-ловості? Як це позначилось на рівні розвитку та спеціалізації інших галу-зей індустрії (у першу чергу машинобудування)?
2) Розкажіть про особливості географії молочного скотарства.
3) Які види продукції випускає місцева хімічна промисловість?
4) Якими є особливості географії легкої та харчової промисловості? На скіль-ки вона відображає орієнтацію на сировину, трудові ресурси та спожива-ча?
5) Порівняйте структуру зовнішньої торгівлі Австралії та Канади. Поясніть
спільні риси.
Проблемне запитання
Відомо, що упродовж багатьох десятиліть Австралія спеціалізувалась
на вирощуванні овець для одержання вовни, але в останні роки поширилися
нові породи тварин, які дають м’ясо вищої якості й значно гіршу вовну. Чим
можна пояснити цей факт (майже половина баранини йде на експорт, в осно-вному в мусульманські країни)?
IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
Запитання та завдання
1. Дайте оцінку забезпеченості Австралії водними, лісовими та земельними
ресурсами.
2. Що є характерним для релігійного складу населення країни?
300
3. Чим відрізняється галузева структура господарства Австралії від більшос-ті інших розвинених країн?
4. Охарактеризуйте особливості транспортної системи країни.
5. Чим би ви пояснили, що в країні тривалий час не існувало єдиної мережі
залізниць?
6. Заповніть порівняльну таблицю «Спеціалізація сільського господарства
Австралії та Канади». Зробіть висновок.
Галузі Австралія Канада
Рослинництво (основні культури, їхня географія,
врожайність)
Тваринництво (основні види тварин, географія ви -рощування, продуктивність)
Проблемні запитання
1) В Австралії споруджена найдовша у світі дротова огорожа, що простягну-лася на 5531 км (при висоті 1,8 м вона йде в землю на 30 см). Як ви вважає-те, із якою метою нею були обгороджені основні райони розведення овець?
Ця огорожа оберігала отари овець від диких собак динго.
2) Як відомо, Китай є найбільшим виробником кам’яного вугілля у світі.
Проте Японія та Республіка Корея віддають перевагу імпорту вугілля
не з цієї країни, а з Австралії (хоча Китай розташований до них у багато
разів ближче). Назвіть причини такого рішення японських і південноко-рейських компаній.
V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
1. Дайте оцінку забезпеченості Австралії паливними корисними копали-нами.
2. Якими є особливості географії промисловості країни?
3. Чим пояснюється спеціалізація сільського господарства Австралії на ві-вчарстві й зерновому господарстві?
4. Охарактеризуйте роль країни в міжнародному географічному поділі
праці.
5. Порівняйте промисловість двох переселенських країн — Австралії та Ка-нади. Знайдіть спільні й відмінні риси.
6. Якщо проаналізувати структуру експорту Австралії, то він схожий на екс-порт середньорозвинених країн і навіть деяких країн, що розвиваються
(які забезпечені корисними копалинами). Що дає підставу відносити її до
високорозвинених країн?
7. Підготуйте стислу розповідь про один із національних парків Австралії.
8. Спорудження сучасної столиці Австралії — Канберри — почалося на по-чатку ХХ ст. До цього функції столиці виконувало місто Мельбурн. Спро-буйте пояснити причини створення нової столиці та обґрунтувати вибір
місця для її розташування.
Категорія: Географія 10 кл | Додав: uthitel (07.01.2014)
Переглядів: 2777 | Рейтинг: 1.0/1
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: