hyipazart.com
Головна » Статті » Старша школа » Географія 10 кл

УРОК № 44 Тема. Канада.
УРОК № 44
Тема. Канада.
Очікувані
результати:
учень характеризує населення і міста країни, називає
особливості сучасного розвитку господарства, харак-теризує галузеву та територіальну структуру промисло -вості, особливості сільського господарства, транспортну
інфраструктуру, зовнішньоекономічні зв’язки.
Тип уроку: вивчення нового матеріалу.
Обладнання: підручник географії, атлас, контурні карти, ілюстрації
з краєвидами країни.
Опорні
поняття:
географічне положення, населення, міста, господарство,
галузева структура, територіальна структура, промисло -вість, сільське господарство, інфраструктура, зовнішньо -економічні зв’язки.
I. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ
Канада входить до найбільших виробників багатьох видів промислової
та сільськогосподарської продукції. Для неї характерні висока концентра-ція виробництва, величезні територіальні відмінності в розміщенні господар -ства, а також велике значення гірничодобувної, лісової та деревопереробної
промисловості. У гірничодобувній галузі найбільше значення мають: видо-буток природного газу (третє місце у світі), нафти (дев’яте місце), цинкових
руд (перше місце), нікелевих руд (друге місце), мідних руд (четверте місце),
золота (п’яте місце).
II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ
1. Якими є особливості природи Канади?
2. На які ресурси багата країна?
3. Чим пояснюються особливості етнічного складу населення країни?
4. У яких районах Канади проживає найбільше українців?
5. Які канадські товари дістали світове визнання?
ІІІ. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
Учитель нагадує, що десятикласники повинні були самостійно опрацюва-ти матеріал, присвячений Канаді. Після цього об’єднує учнів у групи і пропо -нує самостійно охарактеризувати країну. Кожна група отримує картку із за-вданням і розподіляє обов’язки: учні письмово відповідають на запитання
репродуктивного характеру, а більш складні завдання обговорюють колек-тивно (у процесі роботи можна користуватись атласами та іншими джерела-ми знань).
1. Природні умови.
2. Рівень забезпеченості водними, лісовими, земельними й агрокліматични-ми ресурсами.
3. Забезпеченість корисними копалинами. Географія найважливіших родо-вищ.
Виконайте завдання : 1) Оцініть природні умови Канади в порівнян -ні зі США. 2) Порівняйте забезпеченість водними, лісовими, земельними
й агрокліматичними ресурсами Канади й Росії. Зробіть висновок. 3) Які галузі
промисловості розвиваються в Канаді завдяки наявності природних ресурсів?
4. Кількість і темпи росту кількості населення (високі, середні, низькі).
5. Віковий і статевий склад.
6. Національний і релігійний склад.
7. Процеси імміграції й урбанізації, найбільші міста.
Виконайте завдання : 1) Поясніть те, що 90 % усього населення Канади
живе в межах 200 км від кордону зі США, при цьому більшість із них скон-центровані в районі Великих озер і поблизу річки Св. Лаврентія. 2) Поясніть,
чому в останні роки на переселенців припадає до 75 % щорічного приросту на-селення країни. 3) Чим би ви пояснили дуже високий рівень життя в країні?
Так, за індексом розвитку людського потенціалу Канада постійно виперед-жає США. 4) Які проблеми виникають у країні у зв’язку з існуванням двох
найбільших груп населення: англо-канадців та франко-канадців?
8. Галузева структура промисловості.
9. Значення, види продукції, що випускається, і особливості географії маши-нобудування.
10. Географія хімічної промисловості.
11. Географія лісової й деревообробної промисловості.
12. Особливості розвитку сільського господарства.
13. Основні види сільськогосподарських рослин, географія їхнього вирощу-вання.
14. Значення й особливості тваринництва.
Сформулюйте свою точку зору за такими запитаннями : 1) Із чим пов’язана
більша частка ГЕС у виробництві електроенергії країни? 2) У чому проявля-ється залежність економіки Канади від США? 3) Чим би ви пояснили, що
основним районом м’ясного скотарства є Альберта, а на півдні Британської
Колумбії переважає молочне господарство? 4) Чому для рослинництва краї-ни характерна порівняно низька врожайність? 5) Якими є особливості тран-спортної системи країни?
15. Перелічіть характерні риси зовнішніх економічних зв’язків Канади.
Сформулюйте свою точку зору за такими питаннями: 1) Які транспортні
магістралі зв’язують Канаду та США? Які вантажі по них перевозяться? 2)
Які плюси й мінуси має залежність країни від зовнішньоекономічних зв’язків
зі США? 3) Порівняйте структуру зовнішньої торгівлі Канади та США. По -ясніть відмінності.
По закінченні роботи групи здають виконані роботи і вибирають кількох
учнів, які разом з учителем перевіряють їх і на наступному уроці доповідають
про підсумки.
IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
1. Якими є особливості географії промисловості країни? Чим вони викли -кані?
2. Порівняйте спеціалізацію промисловості Канади та Сполучених Штатів
Америки. Поясніть наявність схожих рис.
3. Які види транспорту й чому дістали найбільший розвиток у Канаді?
4. Порівняйте основні риси транспортної мережі Канади та США. Поясніть
напрямки найважливіших магістралей.
5. Чому для рослинництва й пасовищного скотарства Канади характерний
екстенсивний шлях розвитку?
6. Чому на річках рівнин США пороги — рідкісне явище, а для річок рівнин
Канади вони типові?
7. Більшість видобутої в Канаді нафти передається нафтопроводами до США.
Одночасно нафтопереробні заводи Приозер’я використовують нафту, яка
надходить зі США. Чим можна пояснити ці факти?
8. Оттава — місто, яке спеціально було збудоване для виконання столичних
функцій. Чим керувалися канадці, обираючи місце розташування майбут-ньої столиці?
9. Одночасне заселення Канади англійцями й французами породжувало кон-флікти між ними. У цей час у країні гостро постає питання про майбутнє
найбільшої провінції Канади — Квебеку (тут проживає 6 млн осіб із 7 млн
франко-канадців). Значна частина її жителів виступають за політичний
суверенітет провінції.
Використовуючи додаткові джерела інформації, підготуйте повідомлен-ня про цю проблему й про те, які кроки вживає центральний уряд для її
розв’язання. Висловте свою точку зору про те, як здобуття незалежності про-вінцією Квебек може вплинути на країни із потужними сепаратистськими
рухами?
Категорія: Географія 10 кл | Додав: uthitel (07.01.2014)
Переглядів: 1543 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: