Головна » Статті » Старша школа » Географія 10 кл

УРОК № 3 Тема. Політична карта світу.


УРОК  № 3
Тема. Політична карта світу.
Очікувані  
результати:
учень пояснює відмінність між поняттями «країна», «дер ­
жава», «залежна країна», «колонія», називає і характери ­
зує етапи формування політичної карти світу в ХХ ст., го ­
тує повідомлення і робить узагальнення до теми на основі
аналізу додаткових джерел географічних знань.
Тип уроку: вивчення нового матеріалу.
Обладнання: підручник географії, атлас, політична карта світу.
Опорні  
поняття:
політична  карта,  країна,  залежна  країна,  колонія,  дер­
жава.
I.  МОТИВАЦІЯ  НАВЧАЛЬНОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ  УЧНІВ
Сучасна  політична  карта  світу  виглядає  різнокольоровою  мозаїкою.  По-над 225 країн зайняли територію всіх материків (крім Антарктиди). Такого
вигляду політична карта набула в результаті змін та перетворень у ході бага-товікового розвитку людської цивілізації. Це був шлях сподівань і розчару-вань, перемог і поразок, де мирний час змінювався конфліктами й війнами.
За «завісою» політичної карти лишилися битви й мирні переговори, змови
й порозуміння, а найголовніше  —  життя мільйонів людей зі своїми надіями
та прагненнями.
II.  АКТУАЛІЗАЦІЯ  ОПОРНИХ  ЗНАНЬ  УЧНІВ
1.   Пригадайте з курсу всесвітньої історії, коли й де виникли перші держави.
2.   Які зміни відбулися на політичній карті світу за останні 20 років?
3.   Які самопроголошені держави ви знаєте? Із якими подіями пов’язана їхня
поява на карті світу?
ІІІ. ВИВЧЕННЯ  НОВОГО  МАТЕРІАЛУ
1.   ВІДМІННІСТЬ ПОНЯТЬ «КРАЇНА», «ДЕРЖАВА», «ЗАЛЕЖНА КРАЇНА»,
«КОЛОНІЯ».
Від початку ХХІ ст. у світі налічується понад 225 країн і територій. Тери-торія   —  це частина земної поверхні, яка має певне географічне положення
та  межі.  Країна   —  це  територія  із  визначеними  кордонами  і  власним  насе-ленням,  що  в  політичному  відношенні  може  бути  як  суверенною  (незалеж-ною), так і залежною.
Більшість країн світу (195) є загальновизнаними державами  —  стійкими
політичними об’єднаннями людей, які займають певні ділянки поверхні Зем -лі, обмежені державними кордонами і мають політичну незалежність у вну-трішніх і зовнішніх питаннях.
Не  всі  країни  світу  мають  суверенітет.  Рівень  залежності  таких  терито-ріальних  утворень  неоднаковий.  У  минулому  серед  них  переважали  коло-нії  —  країни або території, що перебувають під владою іноземної держави,
яка керує ними.
Меншу  міру  залежності,  ніж  колонії,  мають  протекторати  —  залежні
країни, які мають певний внутрішній суверенітет. Прикладом протекторату
є  Монако.  У  1861  р.  князь  Карл  ІІІ  продав  Франції  права  володіти  містами
Ментон  та  Рокбрюн,  чим  погодився  на  французький  протекторат.  Монако
не має власної армії, окрім королівської гвардії, яка налічує 65 осіб. Питання
безпеки перебуває в компетенції Франції.
— Поряд із загальновизнаними державними утвореннями існують і неви-знані (частково визнані). Деякі з них утворились досить давно. Так, у 1974 р.
на частині острова Кіпр було проголошено незалежність Турецької Республі-ки Північний Кіпр, але незалежність цього утворення визнала лише Туреч-чина. Наведіть приклади самопроголошених держав, які виникли за останні
два десятиліття.
(Придністровська Молдавська Республіка (фактично існує як незалежне дер-жавне утворення з 1992 р.), яку не визнала жодна держава світу. У 2007 р. свою
незалежність проголосило Косово  —  частина Сербії, населена переважно албан-цями. Косово визнали понад 30 держав світу.)
Розповідь учителя
Процес зменшення кількості залежних країн триває й сьогодні. З одного
боку,  частина  з  них  здобувають  незалежність  і  стають  суверенними  держа-вами.  З  іншого,  деякі  залежні  країни  входять  до  складу  країн-метрополій,
а їхні жителі стають повноправними громадянами цих держав (таким шля-хом пішла Франція, надавши статус «заморських департаментів» своїм коло -ніальним володінням  —  Гваделупі, Мартініці, Гвіані та Реюньйону).
Запитання та завдання
1)   Складіть  порівняльну  таблицю  «Суверенні  держави  та  залежні  країни»
(виконується діадами).
План Суверенні держави Залежні країни
Рівень незалежності у вирі -шенні питань зовнішньої полі-тики та оборони
Рівень незалежності у ви-рішенні питань внутрішньої
політики
Можливості вступу до міжна -родних організацій
Приклади країн
2)   Географічно  Україна  перебуває  у  так  званій  «дузі  нестабільнос -ті»  (колишня  Югославія—Наддністрянщина—Абхазія—Південна
Осетія—Карабах—Чечня). Пригадайте, які конфлікти відбувалися в цих
районах і до чого вони призвели.
3)   Як впливають на Україну та її відносини із сусідніми державами процеси,
що відбуваються в «дузі нестабільності»?
2.   ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИЧНОЇ КАРТИ СВІТУ.
Сучасна політична карта світу формувалася протягом тривалої історії роз-витку людської цивілізації унаслідок різних змін та перетворень. Їх можна
поділити на кількісні та якісні (учитель демонструє таблицю).
Кількісні зміни Якісні зміни
Приєднання відкритих земель   
до існуючих держав
Історична зміна суспільно-економічних формацій
Територіальні придбання або втрати
внаслідок війн
Здобуття країнами політичного  
суверенітету
Об’єднання або розпад держав Уведення нових форм державного
устрою
Історію формування політичної карти світу розподіляють на кілька пері-одів, кожному з яких притаманні певні риси. Більшість дослідників виділя-ють  чотири  періоди  (учитель  характеризує  періоди  формування  політичної
карти, учні заповнюють таблицю в зошитах).
Періоди формування політичної карти світу
Назва. Часовий проміжок Характерні риси
Стародавній світ.  
ІV тис. до н. е.—    
кінець ІV ст. н. е.
Утворення перших держав у кількох відокрем-лених центрах цивілізації (Близький Схід,
Індостан, Східна Азія).
Розширення держав і поява нових.
Злиття окремих цивілізаційних центрів.
Зникнення більшості стародавніх держав
Середньовіччя.  
Початок V  —   
середина ХVІІ ст.
На початку  —  виникнення нових держав, які
швидко розпадаються.
Поступове об’єднання дрібних держав (централі-зація).
У кінці  —  утворення перших колоніальних імпе-рій (Османської, Португальської, Іспанської)
Новий час.  
Середина ХVІІ  —   
початок ХХ ст.
Поява нових колоніальних імперій, їхнє розши -рення і зміцнення.
Колоніальний поділ усього світу між невеликою
кількістю найсильніших країн.
Початок нового переділу світу
Новітній час. Із 1914 р.
На початку ХХ ст. колоніальний поділ світу був майже завершений. Віль-них територій для подальших загарбань майже не залишилося. Це призвело
до  виникнення  конфліктів  нового  типу  —  війни  за  колонії.  Поступово  ло-кальні війни підвели світ до Першої світової війни, яка ознаменувала поча-ток новітнього періоду формування політичної карти світу.
Завдання
Спираючись  на  знання  з  курсу  «Всесвітньої  історії»,  наведіть  приклади
війн за колонії.
(Іспано-американська  війна  1898  р.,  англо-бурська  війна  1899—1902  рр.,
російсько-японська війна 1904—1905 рр., італо-турецька війна 1912 р.)
3.   ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИЧНОЇ КАРТИ СВІТУ В ХХ СТ.
Оскільки  в  ХХ—ХХІ  ст.  зміни  політичної  карти  відбувались  із  різною
швидкістю та мали різний зміст, цей період дослідники поділяють на кілька
менших часових відрізків  —  етапів.
Перший  охоплює  відрізок  часу  між  початком  Першої  світової  війни
(1914 р.) і подіями, які передували Другій світовій війні (середина 30-х рр.
ХХ  ст.).  Більшість  змін,  що  відбулися  на  політичній  карті  світу,  стали  на-слідком Першої світової війни та Жовтневої революції. При цьому найбільші
зміни в територіальному розподілі світу відбулись у ході Першої світової ві -йни та після її закінчення.
Головні кількісні зміни на політичній карті світу на цьому етапі були та-кими (учитель розповідає, а учні записують у зошити):
1)   зміна кордонів існуючих держав (територіальні втрати Німеччини, Болга-рії та Туреччини; збільшення території Румунії, Франції тощо);
2)   утворення  нових  держав  на  місці  Австро-Угорщини,  яка  розпалась  (Ав-стрія, Угорщина, Чехословаччина), та національних окраїн Російської ім-перії (країни Балтії, Польща, Фінляндія), у тому числі таких, що існували
нетривалий час (УНР, ЗУНР, Грузія, Вірменія тощо);
3)   переділ колоніальних володінь Німеччини, який супроводжувався зміною
їхніх кордонів (Того, Камерун).
Але  поряд  із  кількісними  змінами  в  цей  час  у  світі  відбувались  і  якісні
зміни. Головними з них були:
1)   поява  перших  соціалістичних  країн  (СРСР,  Монголія,  Танну-Тувинська
Народна Республіка);
2)   зникнення  окремих  колоніальних  імперій  (Німецька,  Османська),  зрос-тання у світі кількості країн із республіканською формою правління;
3)   поява залежних країн нового типу   —  підопічних (підмандатних) терито-рій (Ліван, Палестина тощо).
Початок другого етапу частина дослідників датують початком Другої сві-тової війни, а кінець   —  серединою 50-х рр. ХХ ст.
Головними кількісними змінами, які відбулись у територіальному розпо-ділі світу, були:
1)   поява  на  нетривалий  час  численних  маріонеткових  (незалежних  лише
формально) держав, особливо в Європі (Хорватія, Словаччина, Маньчжоу-Го тощо) та короткочасне суттєве збільшення територій низки країн (Ні-меччина, Італія, Угорщина, Японія);
2)   суттєві  зміни  кордонів  багатьох  країн  за  результатами  Другої  світової  
війни;
3)   поява  нових  незалежних  країн  в  Азії  (Індія,  Пакистан,  Ізраїль,  КНДР
тощо) та Африці (Лівія).
Головними якісними змінами на політичній карті світу були:
1)   продовження процесу зникнення колоніальних імперій (Японська);
2)   формування  світової  соціалістичної  системи,  яка  до  середини  50-х  рр.
ХХ ст. налічувала вже 14 держав;
3)   початок здобуття політичної незалежності колоніями або напівколоніями.
Третій етап тривав від середини 50-х до початку 80-х рр. ХХ ст. Головна
його кількісна ознака  —  поява на політичній карті світу величезної кількос-ті держав унаслідок визволення колоній. Так, лише в 1960 р. здобули полі-тичну незалежність 17 африканських країн (пізніше цей рік назвали «роком
Африки»).  Унаслідок  цих  процесів  припинили  своє  існування  колоніальні
імперії.
Четвертий  етап  розпочався  наприкінці  80-х  рр.  ХХ  ст.  і  триває  до  цього
часу. Його особливістю є те, що кількісним змінам на політичній карті світу
передували зміни якісні, головною з яких стала криза, а потім і крах світової
соціалістичної системи.
Завдання
Визначте самостійно зміни, які відбулися на політичній карті за останні
25 років.
(— Поява нових держав, переважно на місці дво- і багатонаціональних соціа-лістичних держав. Так, Чехословаччина розпалася на Чехію і Словаччину, на міс -ці Югославії існують шість загальновизнаних і одна самопроголошена держава,
СРСР розпався на 15 суверенних держав.
—  Розпад  СРСР  зробив  можливим  об’єднання  деяких  країн  (Німеччина,
Ємен).
—  На  карті  світу  з’явилася  велика  кількість  самопроголошених  державних
утворень  (наприклад  Придністровська  Молдавська  Республіка  і  Косово  в  Євро -пі, Сомаліленд і Пунтленд в Африці, Арцах (сучасн. Нагірний Карабах), Абхазія
і Південна Осетія в Закавказзі тощо).)
Запитання та завдання
1)   Початок другого етапу частина дослідників датують початком Другої сві-тової війни. Але детальний аналіз свідчить, що пожвавлення процесу змін
політичної карти світу почалося раніше. Які події відбувалися у світі на-передодні Другої світової війни?
(Загарбання Італією Ефіопії в 1936 р. і Албанії   —  у 1939 р.; аншлюс (приєд-нання) Німеччиною Австрії в 1937 р. і розділ унаслідок Мюнхенської угоди Че -хословаччини в 1938 р.; захоплення Японією частини території Китаю і створення
там маріонеткових держав, зокрема Маньчжоу-Го, у 30-х рр. ХХ ст.)
2)   На думку дослідників, у світі слід чекати подальшого збільшення кількос-ті суверенних держав. Так, на початку ХХІ ст. дослідники США виділили
на планеті до двохсот районів, які в майбутньому можуть стати незалеж-ними державами. Наведіть приклади країн, де поширені рухи за сувере-нітет окремих територій.
(Парламенти Валлії та Шотландії (автономні частини Великої Британії) про-голосили своїм завданням досягти політичної незалежності вже до 2015 р. Подібні
плани має і володіння Данії  —  Гренландія. Складною є ситуація в Індії, Судані,
Грузії, Сомалі. Сильні сепаратистські настрої мають місце навіть у благополучних
Бельгії, Канаді та Італії.)
IV. ЗАКРІПЛЕННЯ  ВИВЧЕНОГО  МАТЕРІАЛУ
Ігрова хвилинка. Чи знаєте ви країни світу?
В а р і а н т  1. Учитель називає країну, учні повинні назвати регіон, у яко-му вона розташована.
В а р і а н т  2. Учитель називає регіон, а учні  —  найбільші країни, розта -шовані на його території.
В а р і а н т  3. Учитель називає країни, а учні  —  столиці цих країн.
В а р і а н т  4. Учитель називає країну, назва якої складається з невеликої
кількості  літер,  наприклад  Малі.  Завдання  учнів  —  якнайшвидше  дібрати
назву країни, яка містить на одну літеру більше і т. д.
Наприклад:  Малі,  Ліван,  Італія,  Мексика,  Словенія,  Швейцарія,  Нідер -ланди, Ліхтенштейн.
Проблемні запитання
1.   Не важко помітити, що основні події, пов’язані з формуванням політичної
карти, відбувалися в Європі або походили саме із цього континенту. Як ви
вважаєте, чому?
2.   Якби  вам  потрапили  до  рук  географічні  карти,  видані  в  деяких  країнах
Європи, то на них можна було б побачити країни Дойчланд, Еллада, Кро-атія, Мадьярорсаг, Остеррайх, Суомі, Шкіперія. Так, Остеррайх означає
«південна країна». А як на наших картах називаються інші країни?
3.   На  думку  багатьох  американських  дослідників,  на  території  Європи  мо-жуть виникнути нові держави, зокрема Лапландія, Транспаданія, Валло-нія. Частинами яких суверенних держав є зараз ці території?
4.   Найдавнішою  державою  світу,  кордони  якої  лишаються  незмінними  ще
з  301  р.,  є  європейська  країна,  очолювана  капітанами-регентами,  вона
не має виходу до моря. Укажіть назву цієї країни.
Завдання
Пригадайте  з  курсу  «Всесвітньої  історії»,  які  держави  мали  найбільше
колоній.
Співвідношення площі та кількості населення деяких метрополій  
та їхніх колоній на початку ХХ ст.
Назва
Співвідношення колоній  
та метрополій за площею   
(перевищення)
Співвідношення колоній  
та метрополій за кількістю  
населення (перевищення)
Англія у 100 разів у 8,8 разу
Німеччина у 5,2 разу  21%
Нідерланди  у 67 разів у 7,4 разу
Португалія  у 21 раз  у 1,5 разу
Франція  у 21 раз  у 1,3 разу
Бельгія  у 80 разів у 2,8 разу
Наведіть  приклади  територій  і  країн,  які  належали  окремим  європей-ським державам.
(Тільки Британській імперії належало 44 колонії, із них у Європі  —  2, Азії  —
11,  Африці  —  20,  Америці  —  6  і  в  Австралії  —  5.  Серед  них:  Австралія,  Нова
Зеландія, Канада, Індія, Цейлон, Капська колонія, Родезія, Трансвааль, Нігерія.)
Тест-жарт
1960 рік називають «роком звільнення Африки», тому що цього року:
А  Африка перемогла Австралію у футбольному матчі
Б  Середземне море почало омивати береги Південної Африки
В  Понад десять країн материка здобули незалежність
Г  Африканські  війська  подолали  пустелю  Сахара  і  вийшли  до  берегів
Північного Льодовитого океану
V.  ДОМАШНЄ  ЗАВДАННЯ
1.   Поясніть відмінності, що існують між поняттями: «держава», «країна»,
«колонія».
2.   Заповніть таблицю «Етапи формування політичної карти світу в ХХ ст.».
Етап Найважливіші події Зміни на політичній карті світу
3.   Наведіть приклади якісних змін, що відбулися на політичній карті світу
за останні десятиліття.
4.   Протягом  ХХ  ст.  Велика  Британія  надала  незалежність  більшості  сво-їх  колоній.  Завдяки  цьому  вона  зберегла  дружні  відносини  з  більшістю
колоній  і  створила  асоціацію  незалежних  держав  Співдружність  націй.
Використовуючи додаткові джерела географічної інформації, підготуйте
доповідь про діяльність цієї організації.
5.   Розуміючи стратегічне значення пунктів (районів), що розташовані на узбе-режжі, у тому числі поблизу проток, британці захопили деякі з них і ство-рили там свої опорні бази. До числа цих пунктів (районів) можна віднести
Сінгапур (зараз незалежна держава) і Гібралтар. Використовуючи карту,
поясніть, які транспортні шляхи можна контролювати із цих територій.
6.   Використовуючи  додаткові  джерела  географічної  інформації,  укажіть,
частинами яких суверенних держав є самопроголошені країни Республіка
Ічкерія, Вазірістан, Халістан.
7.   Яка  європейська  країна  випускає  поштові  марки,  на  яких  указано,  що
вони випущені в Гельвеції?
8.   Кожна людина, як і населення цілих країн, прагне до незалежності. Здо-бувши  незалежність,  люди  отримують  свободу  у  вирішенні  багатьох  пи-тань.  Ви,  мабуть,  також  намагаєтеся  самостійно  вирішувати,  яку  музи-ку слухати, які читати книги і які дивитися кінофільми тощо. Але часто
ми  забуваємо,  що,  крім  прав,  незалежність  передбачає  відповідальність
за  свої  дії  та  їхні  наслідки.  Незалежність   —  це  величезна  відповідаль-ність,  і  чим  за  більшу  кількість  людей  ви  відповідаєте,  тим  більше  цієї
відповідальності. Складіть два списки, у першому з яких укажіть, які пра-ва отримує країна і людина, здобувши незалежність, а в другому   —  яку
відповідальність вони на себе беруть.
9.   Використовуючи можливості мережі Інтернет, з’ясуйте, які країни були
колоніями Великої Британії та в яких частинах світу вони розташовува-лись (одна з адрес  —  http://www.wikiznanie.ru/ru-wz/index.php).

Категорія: Географія 10 кл | Додав: uthitel (10.09.2014)
Переглядів: 4476 | Рейтинг: 2.0/4
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: