hyipazart.com
Головна » Статті » Старша школа » Географія 10 кл

УРОК № 32 Тема. Білорусь (Республіка Білорусь)
УРОК № 32
Тема. Білорусь (Республіка Білорусь).
Очікувані
результати:
учень характеризує географічне положення країни, на-селення і міста, називає особливості сучасного розвитку
господарства, характеризує галузеву та територіальну
структуру промисловості, особливості сільського госпо -дарства, транспортну інфраструктуру, зовнішньоеконо -мічні зв’язки.
Тип уроку: вивчення нового матеріалу.
Обладнання: підручник географії, атлас, контурні карти, ілюстрації
з краєвидами країни.
Опорні
поняття:
географічне положення, населення, міста, господарство,
галузева структура, територіальна структура, промисло -вість, сільське господарство, інфраструктура, зовнішньо -економічні зв’язки.
I. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ
Білорусь  —  центральноєвропейська  країна.  Її   територія   досить  ком -пактна,   нагадує   трапецію,   майже  в  центрі  якої  розташована  столиця   краї-ни  —  місто  Мінськ.  Білорусь  межує  з  Україною,  країнами  —  членами  ЄС 
(Польщею, Латвією  та Литвою) та багатою  на природні ресурси  Росією. Її  те -риторію   перетинають  численні  судноплавні   річки,  серед   яких  особливе  зна -чення  має  Дніпро.
Кордони  країни  не  мають  чітко  виражених  природних  рубежів   і  дуже 
зручні  для   підтримки  економічних  відносин  із   сусідами.   Ця  обставина,  а  та-кож розташування  Білорусі майже в центрі Європи,  обумовили проходження 
через  територію  країни важливих  транспортних  магістралей.
ІІ. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
Учитель  нагадує,  що  десятикласники   повинні   були  самостійно  опрацю -вати  матеріал,  присвячений  Білорусі.  Після   цього   об’єднує  учнів   у  групи  
і пропонує самостійно охарактеризувати  країну. Кожна група  отримує  карт-ку  із   завданням  і  розподіляє  обов’язки:  учні  письмово  відповідають  на  за -питання репродуктивного характеру, а більш  складні  завдання обговорюють 
колективно  (у  процесі  роботи можна користуватись атласами та іншими  дже -релами знань).
План характеристики
1.   Особливості  географічного  положення.
Сформулюйте   свою  точку   зору  за   таким   запитанням:  Як  географічне   по-ложення вплинуло  на історичний  розвиток країни й економіку країни?
2.   Природні умови.
3.   Рівень забезпеченості природними ресурсами.
Сформулюйте  свою точку  зору за  такими  запитаннями:  1)  Як би ви оціни -ли природні умови  Білорусі в порівнянні з Україною? 2)  Які проблеми  вини-кають  у зв’язку  з нестачею мінеральних ресурсів? Як їх  вирішує білоруський  
уряд?
4.   Кількість і темпи  росту  населення  (високі,  середні,  низькі).
5.   Віковий  і статевий склад  .
6.   Національний  і релігійний склад.
7.   Процеси урбанізації,  найбільші  міста.
Сформулюйте   свою  точку   зору  за   такими   запитаннями:   1)   Які  заходи 
варто   вжити  для   поліпшення   демографічної   ситуації   в  країні?  2)   Чим  би  ви 
пояснили   досить  високий  рівень  життя  в  країні?  Так   за   індексом  розвитку 
людського  потенціалу  серед   країн   СНД  Білорусь  посідає  одне  з  найвищих 
місць  —  68 (Росія  —  71  місце). 3)  Дайте  оцінку демографічної  ситуації  в кра -їні в порівнянні з Україною. 4)  Чим можна пояснити особливості  релігійного 
складу  населення   країни?   5)   Охарактеризуйте  роль  Мінська  як  економічно -го, політичного  й культурного центру країни.
8.   Галузева структура  промисловості.
9.   Значення,   види  продукції,  що  випускається,   та  особливості   географії  ма-шинобудування.
10.  Географія  хімічної промисловості.
11.  Географія  легкої й харчової промисловості.
12.  Особливості  розвитку сільського господарства.
13.  Основні  види сільськогосподарських рослин,  географія  їхнього  вирощу -вання.
14.  Значення  й особливості  тваринництва.
Сформулюйте  свою точку  зору за  такими  запитаннями:  1)  Із  чим  пов’язана  
спеціалізація  промисловості країни на машинобудуванні й хімічній промис-ловості.   2)   У  чому  проявляється  залежність  економіки  Білорусі  від  Росії?  
3)   Чим  би  ви  пояснили,  що  економіка   країни  мало  постраждала  від  світо-вої  економічної   кризи?  4)   У  чому  полягають  і  чим   пояснюються  відмінності  
в спеціалізації сільського господарства Білорусі та України? 5)  Якими є осо-бливості транспортної системи  країни?  6)  Перелічіть характерні риси зовніш-ніх економічних зв’язків  Білорусі.
Сформулюйте  свою точку  зору за  такими  запитаннями:  1)  Які транспортні  
магістралі  зв’язують   Україну   й  Білорусь.  Які  вантажі   ними  перевозяться?  
2)  Які плюси й мінуси має  залежність країни від транзитних  перевезень між  
Росією та країнами Центральної й Західної Європи? 3)  Чи можна сказати, що 
економіки України й Білорусі взаємно  доповнюють  одна одну?  Аргументуйте  
свою точку  зору.  4)  Які товари могла  б завозити Білорусь у вашу область? Що 
могла  б запропонувати Білорусі ваша область?
По  закінченні  роботи  групи   здають  виконані  роботи  і  вибирають  кількох  
учнів,  які разом  з учителем перевіряють їх  і на наступному  уроці  доповідають  
про  підсумки.
IІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
1.   Охарактеризуйте економіко-географічне положення країни.
2.   Дайте  оцінку забезпеченості Білорусі корисними копалинами.
3.   Якими є особливості  промисловості Білорусі?
4.   У чому проявляється залежність економіки Білорусі від Росії?
5.   Розкажіть про  транспортну систему  країни.
6.   Зберіть  відомості  про   економічні  зв’язки   Білорусі  й  України.  Підготуйте 
повідомлення.
7.   Білорусь  отримала   членство  в  ООН  ще  при   заснуванні  цієї   організації 
в 1945 р.—  за визначні заслуги  в боротьбі з фашизмом у роки Другої світо-вої війни. Це був  дійсно партизанський край.  Назвіть природні особливос -ті   країни,   які  сприяли  діям  партизанів  та  ускладнювали   боротьбу  з  ними 
окупантів.
Категорія: Географія 10 кл | Додав: uthitel (07.01.2014)
Переглядів: 1003 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: