hyipazart.com
Головна » Статті » Старша школа » Географія 10 кл

УРОК № 2 Тема. Економіко-географічні дослідження.


УРОК  № 2
Тема. Економіко-географічні дослідження.
Очікувані  
результати:
учень  характеризує  методи  економіко-географічних  до -сліджень, називає імена видатних економгеографів світу.
Тип уроку: вивчення нового матеріалу.
Обладнання: підручник географії, атлас, географічні довідники.
Опорні  
поняття:
соціально-економічна  географія,  методи  економіко-географічних досліджень, геоінформаційні системи.
I.  МОТИВАЦІЯ  НАВЧАЛЬНОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ  УЧНІВ
Використовуючи зв’язки з іншими науками й маючи власний потужний
науковий потенціал, соціально-економічна географія здатна проводити різ-нопланові дослідження розвитку й розміщення господарства, розробляти ре-комендації щодо вдосконалення його територіальної організації.
Прагнучи  якомога  повніше  розв’язати  ці  завдання,  економгеографи  ви-користовують різні способи досліджень, або, як їх називають учені,—   мето-ди. До найпоширеніших належать описовий, картографічний, порівняльно-географічний, статистичний, економіко-математичного моделювання.
II.  АКТУАЛІЗАЦІЯ  ОПОРНИХ  ЗНАНЬ  УЧНІВ
1.   Що ви знаєте про економіко-географічні дослідження України?
2.   Як ви розумієте поняття «метод»?
3.   З якою метою використовується метод порівняння?
4.   Імена яких економгеографів ви знаєте?
ІІІ. ВИВЧЕННЯ  НОВОГО  МАТЕРІАЛУ
1.   ІСТОРІЯ ЕКОНОМІКО-ГЕОГРАФІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ.
Становлення економічної географії як самостійної науки відбулося в осно-вному упродовж останніх двохсот років. Важливе значення для цього мало
формулювання видатним англійським економістом Д. Рікардо закону порів-няльних  переваг.  Це  допомогло  уточнити  наукове  пояснення  спеціалізації
господарства країн або їхніх частин.
Бурхливий розвиток світового господарства в ХІХ ст. обумовив виникнен-ня французької школи «географії людини» та німецької школи «культурного
ландшафту».
Для  другої  половини  ХХ  ст.  характерні  пошуки  закономірностей  роз-міщення  світового  господарства.  Особливе  значення  мали  так  звані  «штан-дортні  теорії»   —  моделі  розміщення  виробництва  з  метою  забезпечення
найменших витрат на його організацію або отримання найвищих прибутків
на одиницю витрат.
Запитання та завдання
1)   Тенденції в розвитку економічної географії другої половини ХІХ   —  почат -ку ХХ ст. вчені пояснюють поділом світу між кількома потужними держа-вами. Чому в таких умовах дуже актуальними стали глибокі економіко-географічні описи країн?
9
2)   Наведіть  приклади  українських  підприємств,  які  отримують  додаткові
прибутки на одиницю витрат за рахунок вдалого розташування.
2.   ВИДАТНІ ЕКОНОМГЕОГРАФИ ХХ СТ.
Особливої  практичної  ваги  економіко-географічні  дослідження  набули
в  умовах  адміністративно-командної  економіки,  коли  за  рекомендаціями
економгеографів  у  СРСР  розроблялися  плани  розвитку  господарства  краї-ни. Саме в Радянському Союзі на початку 20-х рр. ХХ ст. під керівництвом
Г. Кржижановського та І. Александрова було проведене перше районування
території країни на державному рівні.
Пізніше значний внесок у теорію районування країн, а також у пояснен-ня територіального поділу праці зробив видатний економгеограф М. Баран-ський.
Творчим доповненням давно відомого закону порівняльних переваг стала
«теорія  довгих  хвиль»  М.  Кондратьєва,  яка  з  наукової  точки  зору  пояснює
сучасну спеціалізацію країн світу.
У другій половині ХХ  —  на початку ХХІ ст. значний внесок у розвиток те-орії економічної географії зробили І. Вітвер, К. Воблий, В. Вольський, Ф. За-ставний, В. Максаковський, М. Пістун, В. Юрківський та інші вчені.
Про важливість економічних та економіко-географічних досліджень свід-чить факт уведення в 1968 р. Державним банком Швеції Нобелівської пре-мії в галузі економічних наук. У 2008 р. її лауреатом став американець Пол
Кругман. Він прославився дослідженнями в напрямку, що відомий як «нова
економічна  географія».  Праці  П.  Кругмана  дозволили  пояснити  наслідки
глобалізації і розвитку міжнародної торгівлі, а також причини стрімкої ур -банізації у світі.
Запитання та завдання
1)   Складіть таблицю «Відомі економгеографи ХХІ ст.» (виконується діада-ми  —  парами учнів).
Прізвище дослідника Роки життя Внесок у розвиток економічної географії
2)   Наведіть  приклади  країн  світу,  господарство  яких  має  чітко  виражену
спеціалізацію.
3)   Пригадайте, на які економічні райони поділяють територію України. По-ясніть принципи, за якими проводився цей поділ.
3.   СУЧАСНІ МЕТОДИ ЕКОНОМІКО-ГЕОГРАФІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ.
Останнім  часом  поряд  із  такими  традиційними  методами,  як  описовий,
картографічний,  порівняльно-географічний,  статистичний,  у  географічних
дослідженнях  широко  використовуються  геоінформаційні  системи  (ГІС).
Ця комп’ютерна технологія застосовується для збирання, обробки, зберіган-ня, аналізу інформації. ГІС дають можливість оперативно знаходити потріб-ні  дані,  відображати  й  передавати  їх  у  зручному  для  користувача  вигляді.
Важливим є те, що ГІС дозволяють працювати з різними базами даних для
розв’язання завдань, здійснення розрахунків та їхньої подальшої демонстра-ції в наочному вигляді.
Робота у групах
10
Доведіть, що геоінформаційні системи мають переваги в порівнянні з тра-диційними  засобами  (наприклад  «паперовими»)  у  збиранні,  обробці,  збері-ганні та аналізі інформації.
IV. ЗАКРІПЛЕННЯ  ВИВЧЕНОГО  МАТЕРІАЛУ
Дидактична гра «Географічна естафета»
Учитель дає учням, що сидять за першими партами кожного ряду, еста-фетну паличку (олівець або ручку). Учень повинен назвати одне географічне
поняття, яке характеризує господарство або населення, й передати естафетну
паличку наступному учневі. Перемагає той ряд, який першим завершив гру.
Замість естафетної палички можна використати аркуш, на якому учні будуть
писати географічні поняття.
Робота у групах
1.   Доведіть необхідність використання принципу єдності системи географіч-них  наук,  які  вивчають  країну.  (Наприклад  можна  говорити  про  вплив
соціально-економічних  об’єктів   —  електростанцій,  металургійних  під-приємств, хімічних виробництв  —  на природні об’єкти).
2.   Деякі  вчені  стверджують,  що  об’єкти,  які  вивчає  соціально-економічна
гео  графія,  більш  динамічні,  а  отже,  більш  мінливі,  ніж  об’єкти,  які  ви -вчає фізична географія. Наведіть приклади об’єктів, які є предметом ви-вчення  соціально-економічної  та  фізичної  географії.  Доведіть  або  спрос-туйте справедливість цього твердження.
V.  ДОМАШНЄ  ЗАВДАННЯ
1.   Опрацюйте зміст підручника та додаткові джерела знань. Підготуйте по-відомлення  «Досягнення  економгеографів  у  теоретичному  обґрунтуван -ні  та  практичному  вирішенні  завдань  територіальної  організації  вироб -ництва».
2.   Використовуючи додаткові джерела знань, зберіть відомості про україн-ських  економгеографів.  З’ясуйте,  в  яких  напрямках  вони  працювали,
який внесок у розвиток і розв’язання практичних завдань раціонального
розташування та розвитку продуктивних сил зробили.
3.   Використовуючи  можливості  мережі  Інтернет,  з’ясуйте,  у  чому  поля -гають  основні  положення  «нової  економічної  географії»,  засновником
якої  є  лауреат  Нобелівської  премії  Пол  Кругман  (http://library.hse.ru/
e-resources/HSE_economic_journal, треба знайти статтю Р. Л. Захаренко
«Пол Кругман: нобелевский лауреат, теоретик международной торговли
и экономической географии»).

Категорія: Географія 10 кл | Додав: uthitel (10.09.2014)
Переглядів: 1308 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: