hyipazart.com
Головна » Статті » Старша школа » Географія 10 кл

УРОК № 22 Тема. Глобальні проблеми людства: демографічна, продовольча, боротьби зі злочинністю, тероризмом, епідеміями.


УРОК  № 22
Тема. Глобальні проблеми людства: демографічна, продовольча, боротьби зі злочинністю, тероризмом, епідеміями.
Очікувані
результати:
учень аналізує сутність, причини виникнення, особливості
та можливі шляхи розв’язання демографічної, продоволь-чої  проблеми,  проблем  боротьби  зі  злочинністю,  теро -ризмом,  епідеміями,  оцінює  наслідки  прояву  глобаль-них  проблем  на  сучасному  етапі  розвитку  суспільства.
Тип уроку: комбінований.
Обладнання: підручник географії, атлас, ілюстрації, які демонструють
прояви глобальних проблем людства.
Опорні
поняття:
глобальні проблеми людства, демографічна, продоволь -ча, проблема боротьби зі злочинністю, тероризмом, епі -деміями.
І.  ПОВТОРЕННЯ  ВИВЧЕНОГО  МАТЕРІАЛУ
Метод помилкових тверджень
Учитель  зачитує  кілька  речень,  завдання  учнів  —  визначити,  яке  з  них
помилкове, і, почувши його, підняти руку.
(Глобальними називають проблеми, які характерні для окремих країн. Вони
загрожують існуванню всього людства, тісно пов’язані між собою та потребують
для свого розв’язання узгоджених дій. Частина цих проблем виникла через про -тиріччя, що існують між країнами та їхніми угрупованнями; через вплив госпо -дарської  діяльності  людини  на  навколишнє  середовище.  До  найгостріших  гло -бальних  проблем  належить  проблема  протистояння  між  Індією  та  Пакистаном.
Особливу небезпеку становить неконтрольоване збільшення кількості країн, які
володіють ядерною зброєю. Якщо проблему війни й миру можна назвати сучас -ником людства, то екологічна проблема виникла в цьому столітті. Актуальність
сировинної та енергетичної проблем пов’язана зі збільшенням споживання різних
видів сировини й палива.)
ІI.  МОТИВАЦІЯ  НАВЧАЛЬНОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ  УЧНІВ
Сьогодні ми розглянемо глобальні проблеми, які безпосередньо впливають
на життя людей, а тому проявляються в різних куточках планети, серед пред -ставників різних соціальних прошарків. Але найбільше вони характерні для
найбідніших  країн  світу.  До  числа  таких  проблем  належать:  демографічна
та  продовольча  проблема,  проблеми  боротьби  зі  злочинністю,  тероризмом,
епідеміями.
ІII. АКТУАЛІЗАЦІЯ  ОПОРНИХ  ЗНАНЬ  УЧНІВ
1.   Які демографічні процеси відбуваються в розвинених країнах?
2.   Чому в найбідніших країнах кількість населення зростає швидкими тем-пами?
3.   Які регіони й країни виробляють недостатньо продуктів харчування для
забезпечення свого населення і чому?
4.   Яку небезпеку становлять терористичні акти?
5.   Які хвороби особливо небезпечні для людини й чому?
ІV. ВИВЧЕННЯ  НОВОГО  МАТЕРІАЛУ
1.   ДЕМОГРАФІЧНА ПРОБЛЕМА.
Демографічна проблема полягає в несприятливому для економічного роз-витку природному русі населення і зрушеннях у його віковій структурі. Ви
вже знаєте, що ця проблема по-різному проявляється в країнах із різним ти-пом відтворення населення. Найбільш гостро демографічна проблема прояв-ляється у відсталих країнах, де вона межує з проблемою голоду.
Щоб розв’язати ці проблеми, необхідний комплекс заходів, спрямований
на  економічний  і  соціальний  розвиток.  Побудова  сучасної  економіки  дасть
можливість  не  тільки  забезпечити  населення  продуктами  харчування,  але
й покращити систему охорони здоров’я, змінити становище жінки в суспіль-стві і в такий спосіб зменшити природний приріст.
— Пригадайте, якого змісту набула демографічна проблема в розвинених
і ряді постсоціалістичних країн.
2.   ПРОДОВОЛЬЧА ПРОБЛЕМА.
Розповідь учителя
Зі швидким зростанням населення пов’язана ще одна глобальна проблема
людства   —  продовольча. Вона поставала перед людством ще в глибоку дав -нину. Саме її загострення у свій час викликало перехід людей від полювання
і збиральництва до землеробства. Але й зараз продовольча проблема в бага -тьох країнах світу не розв’язана. Щорічно у світі від голоду вмирає до 20 млн
людей. Постійно голодує кожен десятий житель нашої планети (переважно
у країнах, що розвиваються).
Поряд із недоїданням і голодом для частини населення Землі продовольча
проблема полягає в незбалансованості харчування: за даними ООН, лише ко-жен третій житель нашої планети забезпечений раціональним харчуванням
і якісними продуктами.
Запитання
1)   Продовольча проблема особливо гостро постає в ряді країн Африки. Чим
це можна пояснили?
(Тут розташовані найбідніші держави світу з вкрай низькою продуктивністю
сільського господарства, до того ж частина цих країн розташована в аридній зоні,
що утрудняє розвиток землеробства. Проблему загострює швидке зростання кіль-кості населення, що обганяє збільшення виробництва продовольства, а так само
нестабільна політична ситуація в ряді країн регіону.)
2)   У цей час практично всі території з більш-менш сприятливими умовами
перебування й ведення господарства заселені й освоєні. Причому на 10 %
території землі зосереджене близько 75 % населення. Це викликає вели-чезний «тиск населення» на територію, особливо там, де господарська ді-яльність ведеться тисячоліттями. Чи можна сказати, що можливості для
збільшення виробництва продовольства вичерпуються?
(Виникнення продовольчої проблеми пов’язане не тільки з темпами зростання
населення та його густотою, а й з рівнем розвитку економіки країн. Учені підра -хували, що сучасні технології за умови їх повсюдного застосування здатні забез -печити продуктами харчування до 15 млрд людей.)
3)   Як ви розумієте поняття «раціональне харчування»? Пригадайте з уроків
біології,  які  продукти  є  найбільш  цінними  для  організму.  До  чого  може
призвести споживання одноманітних продуктів рослинного походження
(це характерно для багатьох жителів бідних країн)?
3.   ПРОБЛЕМА МІЖНАРОДНОГО ТЕРОРИЗМУ.
Під  тероризмом  розуміють  замах  на  життя  або  вбивство  голови  держа-ви,  відомих  державних  чиновників  і  дипломатів,  захоплення  заручників,
напади  на  дипломатичні  представництва,  захоплення  та  викрадення  судна
або  літака.  Центрами  тероризму  часто  називають  окремі  країни  Південно-Західної Азії. Насправді тероризм не має національності або релігійної при-належності. В основі його появи лежить недосконалість існуючих механізмів
розв’язання різного роду суперечливих питань і протиріч, характерних для
сучасного світу.
Запитання
1)   Як ви вважаєте, якими є шляхи розв’язання проблем тероризму й злочин-ності?
(Розв’язання  проблем  тероризму  й  злочинності  пов’язане  з  подальшим  роз -витком людської цивілізації, подоланням економічної відсталості, максимально
можливим урахуванням інтересів усіх народів Землі при розв’язанні як глобаль-них, так і регіональних проблем.)
2)   Як ви вважаєте, що дало журналістам підстави назвали теракти 11 верес-ня 2001 р. початком третього тисячоліття?
4.   ПРОБЛЕМА БОРОТЬБИ З ОРГАНІЗОВАНОЮ ЗЛОЧИННІСТЮ.
Як і тероризм, організована злочинність не має національності й не знає
державних  кордонів.  Це  стало  зрозумілим  уже  давно.  Тому  ще  в  30-х  рр.
ХХ ст. було засновано міжнародну організацію, метою діяльності якої є ко-ординація боротьби зі злочинністю   —  Інтерпол.
На початку ХХІ ст. одним із найважливіших напрямків міжнародної орга-нізованої злочинності стала торгівля наркотиками. За масштабами прибутків
у світі її можна порівняти з торгівлею зброєю або міжнародним туризмом. Так,
зокрема, у кінці ХХ ст. один із «наркобаронів» Колумбії запропонував уряду
своєї  країни  в  обмін  на  амністію  погашення  всіх  зовнішніх  боргів  країни.
Запитання
1)   Закони деяких держав дозволяють використовувати так звані «легкі» нар-котики. Як ви вважаєте, чи можливо одночасно боротися з наркобізнесом
і сприяти поширенню цього дурману?
2)   Одним із феноменів кінця ХХ  —  початку ХХІ ст. стало пожвавлення пі -ратства. Назвіть райони, для яких це явище найбільш характерне.
(Особливо  небезпечними  стали  прибережні  води  африканських  країн  Сомалі
та Нігерії. Пірати захоплюють судна та їхні екіпажі з метою отримання викупу.)
5.   ПРОБЛЕМА БОРОТЬБИ З ХВОРОБАМИ.
До  найнебезпечніших  хвороб  століття  належать  серцево-судинні  захво -рювання,  синдром  набутого  імунодефіциту  (СНІД),  рак.  Особливу  тривогу
викликає  швидке  поширення  СНІДу.  Учені  поки  не  знайшли  ліків  від  цієї
хвороби,  СНІД  можна  тільки  призупинити.  Кількість  інфікованих  швидко
зростає,  особливо  це  характерне  для  ряду  країн  Африки  та  Азії.  Найбільш
критична ситуація склалася в Замбії, Зімбабве, Нігерії, Ефіопії, де кількість
носіїв вірусу становить сотні тисяч осіб і продовжує зростати.
Запитання
1)   Як ви вважаєте, яку роль у попереджені хвороб має здоровий спосіб жит-тя? У чому він полягає? Чи готові ви вести такий спосіб життя?
2)   Нове тисячоліття принесло не тільки нові досягнення цивілізації, а й нові
проблеми. До їхнього числа можна віднести появу таких хвороб, як атипо-ва пневмонія. На думку вчених, ця хвороба, як і СНІД, перейшла до люди-ни від тварин. Деякі фахівці пов’язують появу нових хвороб з агресивною  
поведінкою  людини  в  навколишньому  середовищі.  Висловте  свою  точку
зору щодо цього питання.
V.  ЗАКРІПЛЕННЯ  ВИВЧЕНОГО  МАТЕРІАЛУ
Запитання
1.   Назвіть причини недоїдання та голодування великої кількості людей.
2.   Чим  міжнародний  тероризм  відрізняється  від  звичайної  організованої
злочинності?
3.   Доведіть, що глобальні проблеми взаємозалежні.
(Виснаження  запасів  нафти  приводить  до  розширення  районів  нафтовидо -бутку   —  збільшується  довжина  трубопроводів  —  росте  число  аварійних  ситуа-цій  —  забруднюється  навколишнє  середовище,  загострюється  екологічна  проб-лема.)
4.   У сільському господарстві надзвичайно великими є розбіжності в показ-никах  продуктивності  праці  між  країнами.  Найбільш  високі  показники
характерні для розвинених країн Західної Європи та Англо-Америки, тут
на  одного  зайнятого  припадає  30  тис.  дол.  США  сільськогосподарської
продукції  на  рік.  У  Латинській  Америці  середні  показники  становлять
3—14 тис. дол., в Азії   —  від 82 дол. до 29 тис. дол. (у Японії), а в Афри -ці   —  від 76 дол. до 3,4 тис. дол. (Південна Африка). Таким чином, у США
продуктивність  праці  більш  ніж  у  300  разів  перевищує  цей  показник
у найбільш відсталих країнах. Назвіть шляхи підвищення продуктивнос-ті сільського господарства з метою вирішення продовольчої проблеми.
Обговорення в загальному колі
1.   Існує точка зору про те, що причини виникнення глобальних проблем ко-реняться в недоліках моралі й характерних рисах людини. Говорять, що
люди  егоїстичні,  жадібні,  ненаситні,  схильні  до  насильства  й  зла.  Зна -йдіть аргументи «за» й «проти» цієї точки зору. Які «ліки» можна запро-понувати для порятунку людей від небезпечної для оточуючих поведінки,
як переконати їх у необхідності самовдосконалення?
2.   Деякі вчені вважають, що виникнення багатьох глобальних проблем пояс-нюється тим, що світ погано керований, тому необхідно створити світовий
уряд. Прообразом такого уряду іноді називають ООН. Знайдіть аргумен-ти «за» й «проти» створення світового уряду. Уявіть, що ви очолили цей
уряд, назвіть основні проблеми, на вирішенні яких ви б зосередили свою
діяльність.  Виберіть  одну  проблему  й  розкажіть  про  можливі  шляхи  її
розв’язання.
VІ. ДОМАШНЄ  ЗАВДАННЯ
1.   На прикладі однієї із охарактеризованих глобальних проблем доведіть, що
вона загрожує існуванню людства.
2.   Яку  роль  у  розв’язанні  глобальних  проблем  відіграє  світове  співтовари-ство?
143
3.   Як проявляється демографічна проблема в країнах Європи і як  —  у краї -нах Африки?
4.   Які два прояви продовольчої проблеми вам відомі?
5.   Назвіть головні напрямки міжнародної організованої злочинності. Чому
останнім часом стала можливою саме міжнародна злочинність?
6.   Як,  на  вашу  думку,  можна  скорочувати  народжуваність  у  мусульман-ських країнах, де релігія пропагує багатодітні сім’ї?
7.   Якими є можливі шляхи боротьби з міжнародним піратством?
8.   Підготуйте  доповідь  про  особливості  географії  поширення  СНІДу.  Ви-користайте  схему  «Глобальна  картина  Віл-інфекції»,  яку  можна  знайти
в  Інтернеті  за  адресою:  http://data.unaids.org/pub/GlobalReport/2008/
GR08_2007_HIVPrevWallMap_GR08_ru.jpg.

Категорія: Географія 10 кл | Додав: uthitel (14.10.2014)
Переглядів: 2791 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: