Головна » Статті » Старша школа » Географія 10 кл

УРОК № 21 Тема. Глобальні проблеми людства: війни і миру, екологічна, сировинна й енергетична.


УРОК  № 21
Тема. Глобальні проблеми людства: війни і миру, екологічна, сировинна й енергетична.
Очікувані
результати:
учень  характеризує  поняття  «глобальні  проблеми  люд-ства»;  аналізує  сутність,  причини  виникнення,  особли-вості та можливі шляхи розв’язання проблем війни і миру,
екологічної, сировинної й енергетичної, оцінює наслідки
їх прояву на сучасному етапі розвитку суспільства.
Тип уроку: вивчення нового матеріалу.
Обладнання: підручник географії, атлас, контурні карти, ілюстрації, які
демонструють прояви глобальних проблем людства.
Опорні
поняття:
глобальні проблеми людства, проблема війни і миру, еко -логічна, сировинна, енергетична проблема.
I.  МОТИВАЦІЯ  НАВЧАЛЬНОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ  УЧНІВ
Глобальними називають найважливіші проблеми, які характерні для всьо-го світу, і загрожують існуванню людства та вимагають для свого розв’язання
його узгоджених дій. До них належать, зокрема, проблема війни і миру, еко-логічна, сировинна і енергетична, демографічна, продовольча, організованої
злочинності  й  тероризму,  проблеми  боротьби  з  епідеміями,  подолання  від-сталості країн «третього світу», мирного освоєння космосу тощо.
Причинами  появи  глобальних  проблем  є  економічні  й  політичні  проти -річчя між державами, відмінності в соціальному та економічному розвитку
країн світу, обмеженості багатьох природних ресурсів та їх нераціонального
використання,  посилення  впливу  господарської  діяльності  людини  на  до-вкілля.
II.  АКТУАЛІЗАЦІЯ  ОПОРНИХ  ЗНАНЬ  УЧНІВ
1.   На території яких країн відбуваються збройні конфлікти?
2.   Що таке озоновий шар і яку роль він відіграє на Землі?
3.   Чим загрожує неконтрольована вирубка лісів?
4.   Чим  пояснюється  ресурсозабезпеченість  більшості  природних  ресурсів,
що невпинно знижується?
ІІІ. ВИВЧЕННЯ  НОВОГО  МАТЕРІАЛУ
1.   ПРОБЛЕМА ВІЙНИ І МИРУ.
До числа найгостріших глобальних проблем людства належить проблема
війни і миру. Завдяки зусиллям міжнародної спільноти людству поки що вда -ється уникнути Третьої світової війни. Проте за час, який минув після Другої
світової війни, у світі відбулось близько двохсот локальних війн і збройних
конфліктів,  які  забрали  життя  понад  10  млн  людей.  Існує  загроза  перерос-тання локальних воєн у світову.
Особливу небезпеку становить неконтрольоване зростання кількості дер-жав,  які  володіють  ядерною  зброєю.  Тривалий  час  вона  була  лише  в  п’яти
країн: США, СРСР (зараз нею володіє Росія), Франція, Китай і Велика Бри-танія.  У  1998  р.  випробування  ядерної  зброї  здійснили  Індія  та  Пакистан,
а  невдовзі  між  цими  країнами  мало  не  вибухнула  війна  з  її  застосуванням.
У ХХІ ст. до «ядерного клубу» приєдналась КНДР.
Запитання та завдання
1)   Дайте визначення поняття «глобальні проблеми людства».
2)   Як  ви  вважаєте,  які  види  локальних  війн  є  найбільш  небезпечними  для
всього людства? Поясніть свою думку.
3)   На початку ХХІ ст. у світі налічувалось близько ста «гарячих точок», де
періодично спалахували бойові дії. Деякі з цих конфліктів тривають про-тягом десятиліть. Наведіть приклади таких конфліктів.
(Збройне протистояння між євреями й арабами в Палестині, конфлікт між Інді -єю та Пакистаном у Кашмірі та громадянська війна в М’янмі тривають із 1948 р.)
4)   Позначте на контурній карті райони (країни), де відбувались (відбувають-ся) збройні конфлікти.
2.   ЕКОЛОГІЧНА ПРОБЛЕМА.
Якщо  проблема  війни  і  миру  існувала  з  часу  виникнення  людства,  то
екологічна проблема виникла в останні століття. Однак тільки в ХХ ст. про
неї заговорили з особливою тривогою, адже це час небачених раніше темпів
зростання кількості населення і промислового виробництва. До найнебезпеч -ніших складових екологічної проблеми можна віднести забруднення навко-лишнього  середовища,  глобальне  потепління,  руйнування  озонового  шару,
деградацію земельних ресурсів.
За підрахунками вчених, у результаті нераціонального землекористування
людство щороку втрачає близько 24 млрд тонн родючих ґрунтів  —  за масшта -бами це можна порівняти зі знищенням усіх оброблюваних земель України.
Найбільше «втрат» ґрунтового покриву припадає на країни зі значними пло-щами орних земель і великою кількістю населення  —  Індію, Китай, США.
Не менш вражаючими є наслідки процесу опустелювання. Загальна пло-ща, охоплена цим процесом, дорівнює 8 млн км
2
. Щорічно ця цифра збільшу -ється приблизно на 60 тис. км
2
, що майже вдвічі перевищує територію кож -ної з областей України (уважається, що цей процес відбувається зі швидкістю
7 км
2
 на годину). Особлива небезпека опустелювання полягає в тому, що най -більш інтенсивно воно проходить в Африці та Азії, де й без цього недостатній
рівень забезпеченості сільськогосподарськими угіддями.
Зростання споживання прісної води, інтенсивне її використання призво-дять до того, що частина вод суходолу стає забрудненою, зменшуються обсяги
прісної води, принесеної річками в моря та океани. Приблизно 1,3 млрд осіб
користуються в побуті тільки забрудненою водою, що спричиняє багато епі-демічних захворювань.
Для розв’язання екологічної проблеми необхідно ширше використовува-ти  природоохоронні  технології,  обмежувати  «дорогі»  для  природи  потреби
людей,  ширше  використовувати  вторинну  сировину,  відновлювати  лісові
масиви.
Запитання та завдання
1)   Наведіть приклади парникових газів. Поясніть, як вони опиняються в ат-мосфері й чому сприяють підвищенню температури повітря.
2)   Назвіть основні причини процесу опустелювання. Чому він найбільш при-таманний країнам Африки та Азії?
3)   Побудуйте ланцюжок причинно-наслідкових зв’язків між господарською
діяльністю людини й станом компонентів природи. (Подібні завдання ма-ють  велике  значення,  як  у  формуванні  географічного  мислення  на  при-кладі  виникнення  екологічних  проблем,  так  і  в  розвитку  таких  якостей
особистості, як уміння аналізувати, порівнювати, логічно мислити.)
(Вирубка лісу   —  обміління рік. Вирубка лісу приводить до підвищення темпе -ратури, тому що рослини перешкоджали проникненню сонячних променів. Також
знижується кількість водяної пари, що випаровується з поверхні рослин  —  у ре -зультаті знижується вологість і збільшується випаровування із земної поверхні.
Підземні води отримують менше води, унаслідок чого знижується рівень ґрунто-вих вод. Це у свою чергу приводить до зменшення обсягів підземного живлення
річок і, як наслідок, їхнього обміління.)
4)   Проаналізуйте поширення екологічних проблем на території Землі
Назва Райони поширення Причини виникнення
Деградація земель
Забруднення поверхневих вод
Відомість лісів
Зменшення біологічного різно -маніття живих організмів
Забруднення атмосфери
Забруднення вод Світового
океану
Ігрова хвилинка
Поясніть твердження.
«Раніше  природа  лякала  людину,  а  тепер  людина  лякає  природу»
(Ж.  І. Кусто).
«Мати-природа повинна, як упертий свідок, стати перед трибуналом на-уки й на допиті, якщо буде потреба,—  із застосуванням катувань, зізнатися
у своїх таємницях і багатствах» (Ф. Бекон).
«Ми отримали у спадок несказанно прекрасний сад, але наша біда в тім,
що ми погані садівники» (Д. Дарелл).
«Природа   —  такий самий унікум, як картина Рафаеля. Знищити її легко,
відновити неможливо» (І. П. Бородін).
3.   СИРОВИННА ТА ЕНЕРГЕТИЧНА ПРОБЛЕМИ.
Виникнення  сировинної  та  енергетичної  проблем  пов’язане  зі  збільшен-ням  споживання  різних  видів  сировини  й  палива.  У  результаті  зростає  ви-добуток мінеральних ресурсів і знижується ресурсозабезпеченість багатьма
корисними копалинами. Часто це супроводжується погіршенням умов і по-дорожчанням видобутку мінеральних ресурсів.
Для  розв’язання  цих  проблем  необхідно  знижувати  матеріаломісткість
та енергоємність виробництва, раціонально й комплексно використовувати
наявні ресурси, переходити до альтернативних джерел отримання електро-енергії та тепла.
Запитання
1)   У чому полягає сировинна проблема? Наведіть приклади рудних корисних
копалин, ресурси яких обмежені.
2)   Чому до числа глобальних проблем сучасності входить енергетична проб-лема?
(Це обумовлено природою енергетики та її місцем в економічному житті кож-ної  країни,  у  науково-технічному  прогресі,  у  світових  господарських  зв’язках.
Зростання енергозабезпеченості праці в усіх сферах економіки є неодмінною умо -вою підвищення його продуктивності й привабливості. Від енергозабезпеченості
сфери  побуту  залежить  підвищення  рівня  комфортності  практично  всіх  верств
населення.  Нарешті,  енергетика  стала  найважливішим  чинником  розвитку
науково-технічної революції.)
3)   Як ви вважаєте, чому в умовах, коли ресурсозабезпеченість нафтою й при-родним газом обмежується кількома десятиліттями, сучасна енергетика
розвинених країн залишається орієнтованою на використання цього міне-рального палива?
4)   Для природних запасів мінеральним паливом є характерною нерівномір-ність  їх  розміщення.  До  яких  соціально-політичних  й  економічних  по -трясінь може привести їхнє вичерпання в одних країнах і значні запаси
в інших?
IV.  ЗАКРІПЛЕННЯ  ВИВЧЕНОГО  МАТЕРІАЛУ
Запитання та завдання
1.   У березні 2009 р. Україна уклала з Японією договір про продаж своїх квот
на викиди деяких промислових газів. У зв’язку із чим були прийняті об-меження на викиди цих газів? На які цілі передбачається витратити отри-мані кошти?
2.   За оцінками фахівців, на кожну людину припадає близько 20 тонн сиро-вини, що за допомогою енергетичної потужності в 250 Вт і 800 тонн води
переробляється в продукти масою 2 тонни, що йдуть на пряме споживан-ня. У процесі переробки сировини виникає безліч побічних речовин. При
цьому близько 90 % добутої сировини йде в прямі відходи в процесі техно-логічної переробки. Те ж саме відбувається з основною масою води (виклю-чення   —  вода, що входить у кінцеві продукти й випаровується в процесі
виробництва). Поясніть наявність такої кількості втрат сировини й води.
Як їх можна скоротити?
Обговорення в загальному колі
Деякі сучасні борці за мир вважають, що війни виникають через уроджену
агресивність і войовничість людей. Вони пропонують розвивати екстремальні
види спорту, які зможуть погасити небезпечні інстинкти людини. Висловте
свою думку з приводу цієї рекомендації.
Наведіть аргументи на користь і проти осушення боліт. Зробіть висновок
про підходи в цьому питанні.
Аргументи на користь осушення боліт. Здійснення планів меліорації до-зволяє на місці боліт створити сільськогосподарські угіддя, тут сіють трави,
вирощують  овочі  й  зернові  культури.  Осушення  боліт  сприяє  зменшенню
кількості комах, кліщів та інших збудників хвороб, скороченню або знищен-ню вогнищ кліщового енцефаліту та інших хвороб.
Аргументи проти осушення боліт. Болота забезпечують рівномірний стік
річок,  регулюють  рівень  ґрунтових  вод,  очищають  воду.  Досить  багатий
рослинний і тваринний світ боліт, тут росте чимало лікарських і медоносних
рослин, до того ж болота   —  це багаті мисливські угіддя. У ході господарської
діяльності людина осушує болота, це приводить до загибелі лісів і лугів, зни-ження  рівня  ґрунтових  вод,  обміління  річок,  може  призвести  до  зниження
родючості ґрунтів, збільшення наслідків паводків і, звичайно, до зникнення
унікальної флори й фауни.
Висновок.  До  осушення  боліт  треба  підходити  обережно,  оскільки  воно
може призвести до непередбачених і небажаних наслідків. Велике значення
має науково обґрунтований вибір тих меліоративних заходів, які зведуть до
мінімуму або взагалі не викличуть негативних змін у природному середови-щі. При господарському використанні боліт потрібно попередньо проводити
спеціальні дослідження, щоб визначити припустимі межі втручання. Необ -хідно також розумно сполучати використання боліт з їхньою охороною, для
цього  на  території  природних  болотних  масивів  треба  створювати  заповід-ники й заказники.
Ігрова хвилинка
По  закінченні  Другої  світової  війни  відомому  англійському  драматургу
Б. Шоу один журналіст поставив запитання: «Під час Першої світової голов-ною зброєю були гармати і кулемети, під час Другої  —  літаки і танки. А що
буде  найважливішою  зброєю  у  випадку  початку  Третьої  світової  війни?»
Шоу, який славився своєю дотепністю, відповів: «Цього я не знаю, але певен,
що головною зброєю Четвертої світової війни будуть лук і стріли». Прокомен-туйте слова драматурга.
V.  ДОМАШНЄ  ЗАВДАННЯ
1.   Яким чином проявляється енергетична й сировинна проблема?
2.   Наведіть приклади проблем людства, що не належать до глобальних. До-ведіть, що вони не загрожують існуванню людства.
3.   Які види зброї масового знищення, крім атомної, вам ще відомі? Які дер-жави ними володіють?
4.   Назвіть три найближчі до України «гарячі точки».
5.   Як  ви  розцінюєте  перебування  українських  військовослужбовців  у  ряді
«гарячих точок» планети  —  Лівані, Іраку, С’єрра-Леоне, Косово?
6.   Підготуйте  доповідь  про  одну  з  глобальних  проблем  людства  (узгодьте
тему й форму роботи з учителем). У своїй роботі ви маєте пояснити, чому
ця проблема кваліфікується як глобальна, указати, коли й чому вона ви-никла, розповісти про суть проблеми та її прояви, указати можливі шляхи
її розв’язання.

Категорія: Географія 10 кл | Додав: uthitel (14.10.2014)
Переглядів: 4574 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: