Головна » Статті » Старша школа » Географія 10 кл

УРОК № 20 Тема. Зовнішні економічні зв’язки.


УРОК  № 20
Тема. Зовнішні економічні зв’язки.
Очікувані
результати:
учень  характеризує  форми  зовнішніх  економічних
зв’язків, аналізує за допомогою картографічних і статис -тичних матеріалів структуру та основні напрямки міжна -родної торгівлі, робить висновки про тенденції розвитку
міжнародного туризму, напрямки зовнішньоекономічних
зв’язків.
Тип уроку: вивчення нового матеріалу.
Обладнання: підручник  географії,  атлас,  карти  зовнішніх  економічних
зв’язків, контурні карти.
Опорні
поняття:
зовнішні економічні зв’язки, зовнішня (міжнародна) тор -гівля, вивезення капіталу, науково-технічне співробітни -цтво, підготовка кадрів, міжнародний туризм, транспорт -ні послуги.
I.  МОТИВАЦІЯ  НАВЧАЛЬНОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ  УЧНІВ
Ви  вже  знаєте,  що  міжнародний  географічний  поділ  праці  ґрунтується
на  необхідності  максимально  ефективно  господарювати,  а  в  розвинених
країнах  і  на  прагненні  забезпечити  максимальну  різноманітність  товарів.
Із  цим  пов’язаний  процес  поглиблення  спеціалізації  виробництва.  Країни,
окремі райони й центри можуть спеціалізуватися не тільки на виробництві
готових продуктів, але й на виготовленні деталей, вузлів, напівфабрикатів.
Тому  на  сучасному  етапі  визначальну  роль  у  розвитку,  як  усього  світового
господарства,  так  і  окремих  країн  відіграють  зовнішні  економічні  зв’язки.
До їхніх найважливіших форм відносять: зовнішню (міжнародну) торгівлю,
вивезення капіталу (у тому числі кредитування та інвестиційна діяльність),
науково-технічне співробітництво, підготовку кадрів, міжнародний туризм,
надання транспортних послуг. Кожна з них має велике значення й виконує
певну функцію в зовнішніх зв’язках, особливо розвинених і середньорозви-нених країн світу.
ІІ.  АКТУАЛІЗАЦІЯ  ОПОРНИХ  ЗНАНЬ
1.   Чому  світове  господарство  не  може  існувати  без  зовнішніх  економічних
зв’язків?
2.   Які форми зовнішніх економічних зв’язків набули найбільшого розвитку
в Україні?
3.   Що ви знаєте про обсяги, географію й структуру зовнішньої торгівлі Укра-їни?
4.   У чому полягає науково-технічне співробітництво між країнами?
ІІІ. ВИВЧЕННЯ  НОВОГО  МАТЕРІАЛУ
1.   ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ.
Найбільший  вплив  на  світове  господарство  має  зовнішня  торгівля.
За  останні  сорок  років  її  обсяг  збільшився  більш  ніж  у  десять  разів.  Од-нак,  незважаючи  на  процес  швидкого  втягування  національних  економік
у  систему  зовнішньої  торгівлі,  світовий  товарообіг  відрізняється  високою
територіальною концентрацією. Найбільше торгують розвинені країни. Тіль -ки на їхній взаємний обмін припадає майже 60  % обсягу світової торгівлі.
Важливою тенденцією у світовій торгівлі є її концентрація в країнах, що
входять  до  міжнародних  економічних  організацій.  На  країни  трьох  осно-вних  інтеграційних  об’єднань  припадало  67 %  усього  світового  експорту
(ЄС   —  близько 40 %, НАФТА  —  21 % та АСЕАН  —  6 %). Ці потужні еконо-мічні союзи зосередили більшу частину зовнішньоторговельного обігу в ме-жах своїх регіонів.
Найбільші потоки товарів проходять через територію помірного поясу Пів-нічної півкулі. У той же час відбувається їхнє певне просторове «розповзан-ня».  Так,  останнім  часом  збільшується  кількість  товарів  із  нових  індустрі-альних країн Східної та Південно-Східної Азії, а також Китаю, у розвинені
й середньорозвинені країни.
Примітно, що серед основних товаропотоків переважають зв’язки між су-сідніми  країнами.  Так,  із  15  головних  потоків  дев’ять  є  сусідськими,  серед
них:  США—Канада,  США—Мексика,  Німеччина—Франція,  Німеччина—
Італія, Франція—Італія. Це пов’язано не тільки з інтеграційними процеса -ми, що відбуваються в Європі й Північній Америці, але й з нижчими тран-спортними витратами.
Дещо слабшають зв’язки між трьома основними центрами світового гос-подарства   —  США,  Японією  та  Західною  Європою.  Потік,  що  з’єднує  двох
найбільших  експортерів  світу   —  США  й  Німеччину,—  опинився  на  12-му
місці.
Для структури зовнішньої торгівлі характерним є збільшення частки про-дукції обробної промисловості, особливо машинобудівної і хімічної. У той же
час неухильно скорочується частка сировини.
Запитання та завдання
1)   Поясніть, чому найбільше у світі торгують розвинені країни.
2)   Пригадайте,  які  країни  входять  до  складу  ЄС  та  НАФТА.  З’ясуйте,  які
є членами АСЕАН. Як ви вважаєте, чому саме на ці міжнародні інтегра-ційні об’єднання припадає більше 2/3 всього світового експорту?
3)   Особливістю 90-х рр. ХХ ст. стало швидке зростання експорту з нових ін-дустріальних країн Азії. Чим би ви це пояснили (згадайте моделі доганя-ючого розвитку)?
4)   Як ви вважаєте, які промислові товари, зроблені в країнах, що розвива-ються, можуть з’явитися на ринках розвинених країн?
5)   Охарактеризуйте зміни, які відбуваються у структурі зовнішньої торгівлі.
6)   Підпишіть на контурній карті країни  —  найбільші експортери в 2008 р.
(Німеччина   —  1498 млрд дол. США, Китай   —  1435, США  —  1 277, Япо-нія  —  746,  Франція   —  601,  Італія  —  546,  Нідерланди  —  531,  Росія  —
471,  Велика  Британія   —  466,  Канада   —  459).  Нанесіть  напрямки  осно -вних світових товаропотоків.
7)   Розрахуйте  показник  експорту  на  душу  населення  в  Китаї  (1  435  млрд
долл. США, населення  —  1 338 млн осіб) та Нідерландах (531 млрд дол.
США, населення  —  16,7 млн осіб). Зробіть висновки.
8)   Німеччина не тільки один із визнаних лідерів світової торгівлі, але країна
має  стабільне  й  дуже  високе  позитивне  сальдо  зовнішньоторговельного
обігу. Як це характеризує господарство країни?
9)   Як  ви  вважаєте,  чому  світова  економічна  криза  кінця  20-х  —  початку
30-x  рр.  ХХ  ст.  («Велика  депресія»)  призвела  до  загального  зниження
ролі експорту товарів у світовому господарстві, посиливши значення на-ціонального виробництва й збуту?
2.   ВИВЕЗЕННЯ КАПІТАЛУ Й НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО.
Розповідь учителя
Останнім часом набуває поширення такий процес, як вивезення капіталу.
Він  являє  собою  переміщення  фінансових  ресурсів  з  однієї  країни  до  іншої
для  отримання  прибутку.  На  сьогодні  основні  потоки  капіталів  прямують
з одних розвинених країн до інших, а також із низки нафтовидобувних країн
до  розвинених  і  середньорозвинених  держав.  В  економіку  постсоціалістич-них  країн  і  країн,  що  розвиваються,  великі  капітали  надходять  вибірково.
Більш охоче гроші «йдуть» у нові індустріальні країни.
Головними світовими інвесторами є США, Велика Британія, Японія, Ка-нада, Німеччина, Франція, а також міжнародні фінансові організації та вели -кі банки. В епоху НТР особливого значення набуло науково-технічне співро-бітництво. Країни активно обмінюються новітніми технологіями, торгують
науково-технічною  інформацією  у  вигляді  патентів  і  ліцензій.  Слід  зазна-чити, що й тут основний обмін відбувається між розвиненими країнами. Се-редньорозвинені й постсоціалістичні країни, як правило, виступають у ролі
покупців.
Запитання
1)   Зовнішньоекономічна політика практично будь-якої держави спрямована
на залучення інвестицій у своє господарство. Однак у деяких випадках до-сягти цього буває досить важко. Для цього треба мати сприятливий інвес-тиційний клімат. Як ви вважаєте, чим можна залучити іноземний капітал?
2)   Обмін науково-технічними знаннями знаходить вираження не тільки в пе-редачі ліцензій, патентів, але й так званих секретів виробництва   —  ноу-хау, тобто новітні технології виробництва. Наведіть приклади продукції,
яка виробляється з використанням новітніх технологій.
3.   ГЕОГРАФІЯ МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ.
Важливу  роль  у  світовому  господарстві  відіграють  міжнародні  послуги.
У їхній структурі поступово знижується частка транспортних послуг, а част-ка міжнародного туризму зростає.
За  видами  туризм  поділяють  на  пізнавальний,  рекреаційний,  діловий,
спортивний,  екологічний.  В  основу  екологічного  туризму  покладені  такі
принципи: дотримання природоохоронних вимог, сприяння охороні приро-ди, розвитку місцевого соціального й культурного середовища, ретельне пла-нування та управління туристичною діяльністю, можливість використання
туристичних поїздок із дослідницькою метою.
Обговорення в загальному колі
— Які чинники обумовили швидкий розвиток туризму?
(Науково-технічна революція, що забезпечила новий рівень розвитку продук-тивних сил (підвищилася продуктивність праці, доходи населення, вивільнилися
трудові  ресурси  для  сфери  послуг);  загальне  зростання  культури  й  рівня  освіти
населення обумовили прагнення не тільки відпочити, але й пізнати навколишній
світ; зведення до мінімуму формальностей при перетині кордону, особливо в кра -їнах ЄС і НАФТА; швидке зростання міст і міського населення, що змушує горо -дян шукати можливість відновити моральні й фізичні сили, розширення кола до -ступних для відвідування природних об’єктів, пізні шлюби й невелика кількість
дітей, що вивільняє час і дає можливість розпоряджатися ним на власний розсуд,
збільшення тривалості життя та покращення матеріального становища населення
старшої вікової групи.)
Основна  частина  міжнародного  туристичного  обміну  (близько  70 %)
припадає  на  подорожі  з  метою  розваг  і  відпочинку.  Саме  ці  туристичні  по-токи  визначають  географію  міжнародного  туризму  в  цілому.  Її  характер-на  риса   —  лідируючі  позиції  Європи.  Майже  третина  прибуттів  припадає
на  Середземномор’я,  до  Північної  Європи  вирушає  тільки  десята  частина
туристів.
Друге місце посів Азіатсько-Тихоокеанський регіон. Особливо швидкими
темпами розвивається туризм у Китаї. Країна впевнено посідає місце регіо-нального лідера: щорічно її відвідують понад 40 млн туристів.
Третій великий туристичний регіон  —  Америка. Тут виділяються потоки
між  США  й  Мексикою,  США  й  Канадою.  Досить  сказати,  що  кількість  ту-ристів, які щорічно вирушають зі США до Мексики, перевищує 20 млн осіб
на рік (найвищий показник у світі).
В останні роки спостерігається зростання кількості туристичних прибут-тів до країн Африки, Південно-Східної та Південної Азії. Це викликане ін-тересом до цих регіонів і розвитком туристичної інфраструктури. Хоча в ці-лому їхня роль, особливо Африки й Південної Азії, є невеликою.
Великий інтерес становить географія туристичних потоків між окремими
країнами.  Для  неї  характерне  переважання  потоків,  які  зв’язують  сусідні
держави  (своєрідний  виняток  становить  Японія).  Основний  напрямок  руху
туристів  —  «північ—південь» (меридіональні напрямки), а також «внутріш -ні райони   —  узбережжя теплих морів».
Запитання та завдання
1)   Які транспортні послуги можуть надавати одні країни іншим (за приклад
можна взяти Україну)?
2)   Чим  ви  можете  пояснити  лідируючі  позиції  Європи  в  туристичному  об-міні?
3)   Фахівці вважають, що сучасний міжнародний туризм перетворився на ці-лий комплекс взаємозалежних галузей невиробничої сфери. Наведіть при-клади цих галузей.
(Міжнародний туризм охоплює засоби розміщення (наприклад готелі, кемпін-ги), індустрію розваг, об’єкти пізнавального, ділового, лікувально-оздоровчого,
комунально-побутового й спортивного призначення, природні й природоохоронні
об’єкти,  рекламну  справу,  структури  суспільної  й  індивідуальної  безпеки,  під -приємства громадського харчування й торгівлі, транспорт.)
4)   Чим би ви пояснили той факт, що туристи в середньому витрачають біль-ше грошей, подорожуючі США, аніж Європою?
5)   Побудуйте секторну діаграму «Міжнародні прибуття туристів з Європи».
Використайте  такі  дані:  80 %  європейських  туристів  залишаються  в  ме-жах регіону (це найвищий показник у світі), інші віддають перевагу Аме-риці  —  7 %, АТР  —  3 %, Африці  —  1 %, іншим регіонам  —  9 %.
6)   Нанесіть на контурну карту напрямки найбільших світових туристичних
потоків.
Найбільші світові туристичні потоки, понад 5 млн туристів на рік
№ з/п Напрямок потоку № з/п Напрямок потоку
1 США—Мексика 9 Велика Британія—Іспанія
№ з/п Напрямок потоку № з/п Напрямок потоку
2 Канада—США 10 Нідерланди—Франція
3 Німеччина—Франція 11 Німеччина—Польща
4 США—Канада 12 Італія—Франція
5 Німеччина—Іспанія 13 Японія—США
6 Німеччина—Австрія 14 Японія—Канада
7 Велика Британія—Франція  15 Іспанія—Португалія
8 Німеччина—Італія
IV. ЗАКРІПЛЕННЯ  ВИВЧЕНОГО  МАТЕРІАЛУ
Запитання та завдання
1.   Розкажіть про форми зовнішніх економічних зв’язків.
2.   Чим ви поясните швидке зростання обміну науково-технічними знан нями?
3.   Як  ви  вважаєте,  чому  найвищі  показники  експорту  на  душу  населення
мають невеликі країни, серед яких Ліхтенштейн, Люксембург, Сінгапур,
Ірландія, Норвегія?
4.   Доповніть схему «Форми міжнародного співробітництва».
Форми міжнародного співробітництва
Зовнішня (міжнародна) торгівля. Складається з експорту й імпорту
5.   Побудуйте діаграми «Міжнародні туристичні прибуття по регіонах світу
в 1995 та 2008 рр.». За даними діаграми охарактеризуйте зміни в основних
центрах туризму.
Регіони
Прибуття туристів
1995 р. 2008 р.
Європа 64 52
Америка 18 17
Азіатсько-Тихоокеанський регіон 13 21
Африка 3 4,3
Південна Азія 1 1,1
Близький і Середній Схід 1 4,6
Закінчення таблиці
6.   Шукаємо  аналогії.  Це  завдання  передбачає  наявність  ключа,  у  вигляді
варіантів аналогій (пари слів), і шифровки, де перелічені різні пари слів,
які  необхідно  віднести  до  відповідної  групи.  Завдання  полягає  в  підборі
пар слів за заданими прикладами. Воно дозволяє не тільки закріплювати
матеріал, але й розвивати логічне мислення.
(Шифровка Зовнішня торгівля   —  міжнародне співробітництво; нафта  —  бен -зин; індустріалізація  —  заводи; еміграція   —  імміграція.)
Ключ
1.   Чавун  —  сталь (нафта  —  бензин).
2.   Експорт   —  імпорт (еміграція   —  імміграція).
3.   Урбанізація   —  міста (індустріалізація  —  заводи).
4.   Обмін  патентами  й  ліцензіями  —  науково-технічне  співробітництво  (зо-внішня торгівля   —  міжнародне співробітництво).
7.   Узагальнення вивченого матеріалу. Заповніть таблицю «Зовнішні еконо-мічні зв’язки». Учні працюють групами, учитель консультує, а за необхід-ності допомагає школярам.
План харак-теристики
Євроляндія  —   
типова розвинена країна
Занзіафра  —   
типова країна, що розвивається
Характерні
риси структу-ри та геогра -фії зовнішніх
економічних
зв’язків
Представлені всі види зовнішніх
економічних зв’язків. Зростає
значення науково-технічного
обміну, зростає кількість між-народних туристичних при -бутків, усе ширшим стає спектр
надання транспортних та інших
послуг.
Найбільш тісні зв’язки із су-сідніми країнами, більшість із
яких входить до одного з потуж-них інтеграційних об’єднань
Представлені окремі види зовнішніх
економічних зв’язків. Найбільше
значення має міжнародна торгівля.
Основні торговельні партнери  —  роз-винені країни, насамперед колишня
метрополія.
Обсяг торгівлі із сусідніми держава -ми незначний, хоча більшість із них
входить до одного інтеграційного
об’єднання (недостатній економіч-ний потенціал, значна кількість на -мірів інтеграції тільки декларується)
Значення
окремих
форм зовніш-ніх економіч-них зв’язків
Країна відіграє помітну роль у
світовій торгівлі   —  експорт ста-новить понад 4000 дол. США на
душу населення. У його структурі
провідне місце посідає продукція
обробної промисловості. Стрімко
збільшується частка продукції
високих технологій. Важливе зна -чення набувають комплектуючі
вузли й деталі, що вказує на зрос-таючу спеціалізацію.
Імпортується готова продукція,
корисні копалини й інші види
сировини.
Держава інвестує значні кошти в
економіку розвинених і середньо-розвинених (у першу чергу нових
індустріальних) держав.
Країна активно обмінюється
новітніми технологіями, торгує
науково-технічною інформацією у
вигляді патентів і ліцензій. Кожен
рік до країни прибуває багато ту -ристів. Переважають громадяни
європейських країн, американці
та японці
Експорт становить менше
100 дол. США на душу населення.
Вивозяться тропічні плоди, корисні
копалини, ліс і лісоматеріали.
В імпорті переважають продукти
харчування, нафтопродукти, маши-ни й обладнання.
У країні відсутні вільні кошти для
інвестування в економіку інших
держав. Надходження капіталів не -значні, тому що в країні нестабіль -на політична та економічна ситуа-ція, високий рівень корупції.
Потенціал держави недостатній для
здійснення обміну науково-техніч-ною інформацією.
Туристичний обмін незначний,
країну переважно відвідують гро -мадяни Європи, Північної Америки
та Японії. Їх приваб  лює екзотична
природа, можливість сафарі та ман -дрівок
Проблемні запитання
1.   Більшість розвинених країн мають позитивне сальдо зовнішньої торгівлі.
Разом  із  тим  США  мають  значне  негативне  сальдо,  проте,  процвітають.
Чим би ви пояснили це явище?
(Транснаціональні компанії США створили за кордоном економіку, яка не по-ступається  внутрішній.  Доходи  від  вивозу  капіталу  значно  вищі  за  негативне
сальдо зовнішньої торгівлі.)
2.   Статистика свідчить, що деякі країни, наприклад Сінгапур, експортують
продукції більше, ніж виробляють. Як це можливо?
(Крім чистого експорту й імпорту, у деяких країнах більшу роль відіграє реек-спорт   —  вивіз раніше завезених товарів, які не піддавалися в цій країні перероб-ці. Особливо він характерний для нових індустріальних країн, до яких належить
Сінгапур.)
3.   Про  зростаючу  роль  світової  торгівлі  свідчить  істотне  підвищення  екс-портної квоти: відношення вартості експорту товарів і послуг до валового
внутрішнього  продукту  в  порівнюваних  цінах.  У  1970  р.  вона  станови -ла  12  %,  а  наприкінці  минулого  століття  перевищила  22 %  і  продовжує
збільшуватися. Для окремих країн експортна квота є важливим показни-ком відкритості економіки. Примітно, що серед НДС, країн із перехідною
економікою та країн, що розвиваються, є такі, де експортна квота вище,
ніж  у  деяких  промислово  розвинених.  До  числа  таких  країн  належить
і  Україна,  експортна  квота  країни  перевищує  40  %,  що  значно  вище  се-редньосвітового  показника,  а  от  США  мають  відносно  низьку  експортну
квоту   —  близько 10 %. Як ви це поясните?
V.  ДОМАШНЄ  ЗАВДАННЯ
1.   Які регіони (країни) найменше залучені до зовнішньої торгівлі? Чому?
2.   Якими є тенденції подальшого розвитку міжнародного туризму?
3.   Розкажіть про напрямки основних товаропотоків сучасного світового гос-подарства.
4.   На світовий ринок надходить приблизно 7 % лісу-кругляку, 15 % природ-ного газу, 45 % нафти, 84 % кави. Поясніть розбіжності в частці цих груп
товарів, залучених до міжнародних торговельних потоків.
5.   Тільки за останнє десятиліття минулого століття обсяг іноземних інвести-цій загалом у світі виріс у 3,3 разу й склав 6314,3 млрд дол. США. Із них
на високорозвинені країни припадає 4210,3 млрд, на країни що розвива-ються   —  1979,3 млрд, на країни з перехідною економікою (постсоціаліс-тичні)  —  124,7  млрд.  Чим  би  ви  пояснили  настільки  швидке  зростання
іноземних інвестицій і незначну частку в них постсоціалістичних країн?
6.   Використовуючи додаткові джерела знань, з’ясуєте, що означають понят-тя «інжиніринг» й «консалтинг».

Категорія: Географія 10 кл | Додав: uthitel (14.10.2014)
Переглядів: 1617 | Коментарі: 2 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: