hyipazart.com
Головна » Статті » Старша школа » Географія 10 кл

УРОК № 19 Тема. Географія світового транспорту.


УРОК  № 19
Тема. Географія світового транспорту.
Очікувані
результати:
учень характеризує галузеву структуру та територіальну
організацію світового транспорту, аналізує за допомогою
картографічних  і  статистичних  матеріалів  розміщення
провідних галузей у різних регіонах світу, робить виснов­
ки про тенденції розвитку транспорту.
Тип уроку: вивчення нового матеріалу.
Обладнання: підручник  географії,  атлас,  карти  транспорту,  контурні
карти.
Опорні
поняття:
транспорт,  транспортна  система,  транспортний  вузол,
вантажообіг,  пасажирообіг,  сухопутні  види  транспорту
(залізничний, автомобільний, трубопровідний, гужовий),
водні види транспорту (морський, річковий), повітряний
транспорт.
I.  МОТИВАЦІЯ  НАВЧАЛЬНОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ  УЧНІВ
Транспорт  —  це  галузь виробничої сфери, яка  перевозить вантажі  та паса­
жирів. Порівняно з промисловістю та сільським  господарством, транспортна 
галузь  не  створює   матеріальних  цінностей.  У  той   же  час  транспортні   магі­
стралі  з’єднують   різні  країни,   сприяючи   їхній   спеціалізації  на  випуску   різ­
ної продукції  та об’єднуючи  їх  у світове господарство.  Усталена транспортна 
система, що динамічно розвивається,—  необхідна  умова  підйому  економіки, 
а,  отже,  й підвищення  рівня  життя населення.
II.  АКТУАЛІЗАЦІЯ  ОПОРНИХ  ЗНАНЬ  УЧНІВ
1.   Які  види  транспорту  належать   до  сухопутних?  Які  переваги  має   кожний  
із  них?
2.   Назвіть види вантажів,  які перевозять трубопровідним  транспортом.
3.   Які види транспорту належать  до водних?
4.   Які переваги має  повітряний транспорт?
5.   Що ви розумієте  під пасажирообігом  і вантажообігом транспорту?
ІІІ. ВИВЧЕННЯ  НОВОГО  МАТЕРІАЛУ
1.   ТЕХНІКО­ЕКОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ РІЗНИХ  
ВИДІВ ТРАНСПОРТУ.
Транспорт поділяється  на кілька видів  —  сухопутний (залізничний,  авто­
мобільний,  гужовий),   водний  (морський  і  внутрішній   водний),  повітряний.  
Кожен  із   них   має   свої   переваги  і  недоліки.   Як  наслідок,  використання   того 
або  іншого  виду транспорту для  конкретних  перевезень визначається харак ­
тером  і обсягом  вантажів,  терміновістю перевезень тощо.
—  Назвіть переваги та недоліки різних видів  транспорту.
Переваги та недоліки різних видів транспорту
Вид  
транспорту
Переваги Недоліки
Залізнич­
ний
Мала залежність від природ­
них  умов,  надійність і регуляр ­
ність перевезень, відносно не­
висока собівартість  перевезень, 
висока вантажопідйомність
Обмежена  маневреність,  від­
носно  невисока швидкість 
перевезень
Автомо­
біль  ний
Висока маневреність,  досить 
висока швидкість перевезень
Досить дорогий, сильно за ­
бруднює довкілля,  значна за ­
лежність від погодних умов,  
відносно невелика вантажо­
підйомність
Морський Дуже велика пропускна здат­
ність,  низька вартість  пере­
везень
Відносно невелика швидкість 
перевезень, у ряді випад ­
ків  —  сезонність, досить зна ­
чна  залежність від погодних 
умов
Внутріш­
ній 
водний 
(річко  вий)
Велика вантажопідйомність, 
низька вартість  перевезень
Часто  має  сезонний характер,  
не скрізь є умови  для  його 
розвитку,  мала швидкість 
перевезень
Повітря­
ний
Дуже велика швидкість пере­
везень
Висока собівартість  переве­
зень, дуже значна залежність 
від погодних умов
Трубо­
провід ний
Дешевизна перевезень, на­
дійність, велика пропускна 
здатність
Дуже вузька спеціалізація
Запитання та завдання
1)   Як  ви  вважаєте,   у  яких  випадках   і  на  які  відстані   можна  найбільш   ефек­
тивно  використовувати різні види транспорту?
(Трубопровідний  транспорт   (магістральний)   використовується   для   передачі 
рідких  і  газоподібних  вантажів,   як  правило,  на  середні   й  великі  відстані   в  най ­
більш   важливих   напрямках.   Повітряний  транспорт   спеціалізуються   на  пере­
везенні  пасажирів  (переважно   на  великі  відстані)  і  термінових   вантажів.   Вну ­
трішній  водний  —  на перевезенні  недорогих  вантажів,  які не вимагають швидкої 
доставки,   а  також  перевезеннях  у  малонаселених  районах.  Морський  транспорт  
відіграє  провідну роль у трансконтинентальних перевезеннях вантажів.  Автомо­
більний   і  залізничний  види  транспорту,   як  найбільш   універсальні,  перевозять 
дуже різноманітні вантажі  й пасажирів, але  автомобільний транспорт  доцільніше 
використовувати на короткі  відстані, а залізничний  —  на  середні  та великі.)
2)   Які показники роботи транспорту ви знаєте?
(Пасажирообіг у пасажиро ­кілометрах та вантажообіг  у тонна ­кілометрах,  про ­
тяжність у кілометрах і густота  транспортної мережі на квадратний  кілометр.)
2.   ГЕОГРАФІЯ СВІТОВОГО ТРАНСПОРТУ.
Найгустішою є мережа залізниць  у розвинених  регіонах світу.  За цим  по­
казником  лідирує  невелика європейська  країна Бельгія  (113 км залізничних 
шляхів  на  1000  км
2
  території).  А  найдовшу   їхню   мережу  мають  США  —  по­
над  250  тис.  км.
—  Використовуючи  атлас   та  статистичні   дані,  проаналізуйте,  які  країни 
мають найбільшу кількість залізничних шляхів.
(Серед  цих   країн   представлені  найбільші   за   територією  (залізниці   найбільш  
ефективні  при  перевезеннях вантажів на середні  та дальні відстані) та ряд  розви ­
нених  країн  Західної Європи.)
Країни з найбільшою довжиною залізниць
Назва Довжина, тис. км Назва Довжина, тис. км
США 265 Німеччина 45
Росія 87 Австралія 42
Китай  72 Аргентина 40
Канада 68 Франція 33
Індія 64 Бразилія 32
Розповідь учителя
У  світі  зростає   протяжність  автомобільних  шляхів  із   твердим   покриттям 
(у   світі  —  майже  25  млн   км).  Тут   лідером   також  є  США  —  5,7   млн   км.   Най ­
густіша  мережа автомобільних доріг та найвища якість  —  у Західній Європі, 
Японії, США (особливо  на сході).
Країни з найбільшою довжиною автомобільних доріг  
із твердим покриттям
Назва Довжина, тис. км
США 5640
Японія 1127
Китай 840
Індія 835
Франція 719
Росія 620
Німеччина 480
Бурхливо  розвивається трубопровідний  транспорт. Сьогодні протяжність 
трубопроводів  перевищує 2 млн  км.  Найпотужніші з них  працюють  у Європі 
та Північній Америці.
— Нанесіть на контурну карту  найбільші  трубопроводи.  На основі отрима­
ної схеми  зробіть висновок про  особливості  географії цього  виду транспорту.
У  світі  налічується   понад   2  тис.   морських  портів:  штучних  (створюються  
шляхом   часткового  відокремлення  ділянки   моря  хвилерізами;  Касабланка, 
Одеса), бухтових (використовують природні морські  затоки;  Ріо­де­Жанейро, 
Токіо,  Сан ­Франциско),  гирлових   (виникають   у  гирлах  річок;   Роттердам, 
Гамбург)  та  внутрішніх   (морські  порти   на  річках,   доступних  для   морських 
суден;  Манаус  на  Амазонці,   Ігарка  на  Єнісеї).  Понад  20  портів  мають  ванта ­
жообіг  понад   50  млн   тонн  на  рік,   а  найбільшими  з  них   є  Роттердам,  Шанхай 
і Сінгапур.
Використовуючи  атлас   та  статистичні   дані,  з’ясуйте,  які  протоки   мають 
найбільше значення  в морському транспорті.
(Найбільш жваве  морське  судноплавство спостерігається  у протоках Ла­Манш  
(нею  проходять  понад   500   кораблів  за   добу),   Гібралтарській,   Малаккській  та  Ка­
тегат.)
Найбільші  торговельні   флоти   мають  дві  невеликі  країни  —  Ліберія   і  Па­
нама.  Це пояснюється тим, що місцеве законодавство  дуже м’яке. Тому в Лі­
берії і Панамі реєструють свої  судна  власники  кораблів з усього світу.
Країни, що мають найбільший торговельний флот
Назва Кількість суден, шт. Тоннаж, млн тонн
Японія 4015 33,6
Панама 3920 41,8
Греція 1572 23,5
Ліберія 1512 51,4
Китай 1370 11,8
— Нанесіть на контурну карту  найбільші  морські  порти  світу.
Загальна  довжина  внутрішніх   водних  шляхів  світу  —  приблизно 
550   тис.   км.   Найважливішими   судноплавними   річковими  системами  є  Міс­
сісіпі,  Дунай, Волга, Парана,  Амазонка, Рейн (усі  із  судноплавними  притока ­
ми). Багато річок,  особливо в Європі, сполучені  між  собою  каналами.
Найбільший  річковий  порт  світу  —  Дуйсбург.  Його  річний  вантажообіг  
(понад 40 млн  тонн)  можна порівняти  з великими  морськими портами.
—  Які  обставини   сприяли  перетворенню   Дуйсбурга  в  найбільший   річко ­
вий  порт світу?  Які вантажі  тут  розвантажуються  найчастіше?
—  Швидко  зростає   значення   повітряного   транспорту.   Найкраще  він  роз­
винений  у  високорозвинених   країнах.  Саме  там   розміщуються   найбільші  
аеропорти  світу.
Найбільші аеропорти світу
Аеропорт Місто
Кількість пасажирів  
на рік, млн осіб
О’Гара Чикаго Понад 65 
Даллас Даллас Майже 50 
Хітроу Лондон Майже 50 
Лос­Анджелес Лос­Анджелес 48 
Атланта Атланта 48 
Ханеда Токіо Майже 42 
Сан ­Франциско Сан ­Франциско 32 
Майямі Майямі Майже 30 
Кеннеді Нью­Йорк Майже 30 
Шарль­де­Голль Париж Понад 27 
— Які переваги має  авіаційний транспорт, крім швидкості перевезень?
(Важливою   перевагою   літаків  і  вертольотів   є  можливість  використовувати  їх  
там,  де  не  «пройдуть»   автомобілі,  поїзди  та  судна,  наприклад  у  горах,  тундрі, 
лісах,  полярних  льодах.)
Проблемні запитання
1)   Загальна  довжина  залізниць   перевищує  1,1  млн   км.   У  наш  час  вона 
не  збільшується,   а  в  ряді  високорозвинених   країн   навіть  скорочується.  
Як  ви  вважаєте,   чому  це  відбувається  в  умовах,   коли  індустріалізація, 
одним із  символів якої є залізниці,  охоплює все більше країн  світу?
(Найбільша   частина   залізниць   була  збудована   в  кінці  ХVІІІ  —  на  початку  
ХІХ  ст.,   на  той   час  вони  поєднали  найважливіші  райони  світу.   Згодом  у  переве­
зенні   вантажів  конкуренцію  їм  склав   автомобільний  транспорт,  а  потім   і  трубо ­
провідний  в частині  транспортування нафти  (трубопроводом  перекачується біль ­
ше  вантажів,   ніж   перевозиться  залізницею).  За  обсягами  перевезень  пасажирів 
залізничний транспорт  випередив автомобільний і наздогнав  авіаційний.)
2)   У  другій  половині  ХХ  ст.  в  Бразилії  було  збудоване   Трансамазонське 
шосе  —  автомобільна дорога, яка  перетинає  Амазонську  низовину зі  схо ­
ду  на  захід.   На  більшій   частині   вона  не  має   штучного  твердого  покриття.  
Назвіть природну  та економічну  причину такого рішення.
3)   Більшість  трубопроводів  проходить під поверхнею Землі. А от Трансаляс­
кинський  нафтопровід піднятий над  нею. Поясніть причину такого рішен ­
ня проектантів.
3.   ТИПИ ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ.
У наш час сформувалася  світова транспортна система  —  сукупність  шля­
хів  сполучення   і  транспортних   засобів  світу.   Її   складають  численні  націо ­
нальні транспортні  системи. Їхні  відмінності  обумовлюють  обсяги транспор­
тування   вантажів  і  пасажирів,  структура   перевезень,  розміри   країн   та  їх  
розташування. Виділяють кілька транспортних  систем,  серед  яких найбільш  
характерними  є:
1)   Західноєвропейська. Для  неї характерна величезна  густота  транспортних  
шляхів,  їх  висока якість та розвиток багатьох видів  транспорту.
2)   Східноєвропейська.  Її   основу  складають  залізниці,   автомобільні  дороги 
та трубопроводи.  Проте  густота  транспортної мережі тут  менша, ніж  у За­
хідній  Європі,  а  рівень  технічної   оснащеності   та  якості  шляхів  —  ниж­
чий.
3)   Північноамериканська.  Ця  система   схожа   на  західноєвропейську,   але   се ­
редня  густота  транспортних  магістралей  менша.
4)   Латиноамериканська.  Її   основою   є  залізниці   та  автомобільні  дороги,   які 
беруть початок  у глибині  материка (у  сировинних  районах),  а закінчують ­
ся в портах.  Транспортні шляхи мають невисоку якість.
5)   Африканська.   Місцеві  залізниці   часто   не  утворюють  єдиної  мережі.   Ав­
томобільні  дороги  місцевого  значення   не  мають  твердого  покриття.   Їхня 
пропускна здатність  і технічна оснащеність  низькі.
Запитання та завдання
1)   Назвіть характерні риси транспортної системи  країн  Західної Європи.  Як 
ви вважаєте,  що її  об’єднує і що відрізняє від транспортної системи  Японії 
(зверніть  увагу  на географічне  положення та наявність  корисних  копалин 
в Японії)?
2)   Як  ви  вважаєте,   чому  залізниці   Латинської  Америки  та  Африки   не  утво­
рюють єдиних  систем?
(Вони  будувались різними  країнами світу в різних умовах і,  як правило, мають 
різну ширину колії.)
4.   ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТУ.
Світова транспортна система  продовжує розвиватись. Основні  напрямки  її  
розвитку:   прискорення  перевезень,  підвищення   їх   безпеки,  безперебійність  
та  ритмічність.  Характерними  рисами  сучасного   транспорту  стали   контей­
нерні   перевезення   (особливо   вони  охопили  залізничний,  морський  та  авто­
мобільний  транспорт)  і  створення   транспортних   коридорів  —  об’єднання 
в єдину  систему  кількох  потужних  транспортних  магістралей, які працюють  
узгоджено.
В  останні   десятиліття   відбулися   зміни   в  перевезених   вантажах:  замість  
різних  видів   сировини   часто   транспортується  готова,  у  тому  числі   дорога, 
продукція  обробної  промисловості.  Для   її   перевезення   стали   широко  вико­
ристовувати   контейнери.  Це  явище  мало  значний  вплив   на  розвиток  тран­
спорту й дістало назву  «контейнерна  революція».
Запитання
1)   Як  ви  вважаєте,   чому  масове  використання   в  останні   десятиліття   стан­
дартних   транспортних   засобів  —  контейнерів,  часто   називають  «контей ­
нерною революцією»?
2)   Як буде виглядати структура  транспорту в майбутньому?
IV. ЗАКРІПЛЕННЯ  ВИВЧЕНОГО  МАТЕРІАЛУ
Запитання та завдання
1.   Розкажіть про  переваги й недоліки автомобільного транспорту.  Поясніть, 
чому собівартість  перевезень автомобільним транспортом на середні  та ве­
ликі  відстані   може  в  10—15  разів  перевищувати   собівартість   перевезень 
залізницею.
2.   Із  чим  пов’язана  стабільно  висока частка перевезення  вантажів морським  
транспортом?
3.   Найбільший у світі припортовий комплекс  сформувався на базі  Європорту 
в Роттердамі.  Він має  вантажообіг  близько  354  млн  тонн на рік,  обслуговує 
понад   300   тис.   морських  і  250   тис.   річкових  суден.  Спеціалізація   цього  
комплексу:  припортова  чорна   металургія,  прийом   та  переробка   нафти, 
судноремонт  і  суднобудування.  Поясніть  особливості   спеціалізації  при ­
портового   комплексу  Роттердаму  та  його  значення   для   економіки  Нідер­
ландів.
4.   Заповніть   таблицю  «Транспортна   система   світу».  Учні  працюють   група ­
ми, учитель  консультує,  а за  необхідності допомагає  школярам.
План   
характеристики
Євроляндія  —   
типова розвинена країна
Занзіафра  —   
типова країна, що розвива -ється
Структура 
транспорт  ної 
системи
Транспортна система  має  
складну  структуру, характе ­
ризується  густою мережею 
і високим рівнем розвитку 
всіх  видів  транспорту.
Зростає  роль автомобільного,  
трубопровідного
Формування транспортної 
системи  тільки починаєть ­
ся, часто  використовується  
застарілий рухомий склад.
Значно поширені  архаїчні 
види транспорту  — 
План   
характеристики
Євроляндія  —   
типова розвинена країна
Занзіафра  —   
типова країна, що розвива -ється
й авіаційного  транспорту,  
зменшується значення  заліз­
ничного  і річкового, а в пере­
везеннях пасажирів також 
і морського.
Високий рівень розвитку 
транспорту сприяє спеціалі ­
зації країни та її  окремих ра­
йонів  на випуску  різної  про ­
дукції та об’єднує їх  у єдину  
економічну  систему
в’ючний та гужовий,  де 
для  перевезення  неве­
ликих вантажів та пере­
сування  людей викорис ­
товуються одомашнені  
тварини. Низький рівень 
розвитку транспортної сис ­
теми стримує  формування  
господарського комплексу 
країни
Особливості  
окремих видів  
транспорту
Кількість залізниць  скоро ­
чується, разом  із  тим  розви ­
вається  система  швидкісних 
потягів,  які розвивають  
швидкість до 300  км/год 
та з’єднують  найбільші  міста.
Країна має  густу  мережу до­
ріг із  твердим  покриттям,  
у тому числі  сучасних ви­
сокошвидкісних автобанів.  
Це дає  можливість пропо ­
рційного розвитку й регуляр ­
ного розміщення  багатьох 
галузей  господарства.
Для  зовнішньоторговельних  
зв’язків  велике значення  має  
морський транспорт. 
Потужні, як правило, універ­
сальні, порти  пропускають­
велику кількість вантажів,  
у тому числі  генеральних 
(штучні  товари),  для  тран­
спортування яких використо­
вуються  контейнери.
Значення  внутрішнього  вод ­
ного транспорту знижується, 
хоча завдяки  системі,  яка  
об’єднує річки  каналами, 
можлива доставка вантажів 
до промислових районів  
країни.  У перевезеннях паса­
жирів  постійно зростає  роль 
авіаційного  транспорту,  за  
пасажирообігом  він виперед ­
жає  залізничний транспорт
Залізниць  мало, вони 
з’єднують  родовища  ко­
рисних копалин та узбе­
режжя океану (порти).
Більшість  автомобільних 
доріг не мають твердого 
покриття.  У багатьох ра­
йонах, особливо гірських,  
як і раніше,  найбільше 
значення  має  гужовий 
і в’ючний транспорт.
Для  зовнішньоторго ­
вельних  зв’язків  велике 
значення  має  морський 
транспорт. Невеликі,  як 
правило, мало механізова­
ні  порти  спеціалізуються  
на вивезенні  експортних  
товарів  (тропічні  фрукти,  
деревина,  корисні  копа­
лини)  та прийомі рибаль­
ських  суден. 
У внутрішніх  перевезен ­
нях  зберігає  значення  
внутрішній  водний тран­
спорт. Але  річки  країни 
не утворюють єдиної сис ­
теми  —  перешкоджають 
пороги,  відсутні  канали.
Авіаційний транспорт  
перебуває  на початковому 
етапі розвитку і переваж­
но використовується  для  
міжнародних перевезень. 
На внутрішніх  трасах пе­
реважає  морально та мате­
ріально  застаріла  техніка
Закінчення таблиці
Проблемні запитання
1.   У Франції  сучасні  залізничні магістралі стали  конкурентами  окремих по­
вітряних  трас.  Як  це  можливо,   адже  літаки  мають  значно  більшу  швид­
кість?
(Це   відбулось   після   створення   залізниці   та  потягів  для   швидкісних  пасажир­
ських   перевезень,  які  дозволяють   рухатись  із   середньою  швидкість  250   км/год.  
Хоча це значно менше за  швидкість літаків,  але  залізниці  виграють  у авіації зма ­
гання  за  пасажирів завдяки  тому,  що вокзали  розташовані безпосередньо  в місті,  
посадка   на  потяг   відбувається  без  тривалої  процедури  перевірки   та  реєстрації, 
рівень безпеки  дуже високий.)
2.   Як  ви  вважаєте,   чи  можна  поділити  транспорт   за   часом   найбільш   інтен ­
сивного  його розвитку?
(Можливий   такий   варіант   поділу:  архаїчні  (в’ючний,   гужовий),   традиційні 
(водний, залізничний),  сучасний (автомобільний), трубопровідний, повітряний.)
Робота у групах
Яскравим  прикладом транспортної системи  Західної Європи є транспорт ­
ний   комплекс   Німеччини.  Використовуючи  атлас   та  статистичні   дані,  оха ­
рактеризуйте транспорт  цієї  країни.
V.  ДОМАШНЄ  ЗАВДАННЯ
1.   Розкажіть про  зміни, що відбуваються в транспортній системі  світу.
2.   Назвіть  характерні  риси  транспортної  системи   країн,  що  розвиваються  
(Латинської  Америки й Африки).
3.   Що ви знаєте про  значення  та географію  автомобільного транспорту?
4.   Розкажіть про  переваги й недоліки залізничного транспорту.
5.   Наведіть приклади  районів  світу із  найгустішою мережею трубопроводів. 
Охарактеризуйте один із  них  (вибір  зробіть на власний  розсуд).
6.   Чим  би  ви  пояснили   зменшення   ролі  водного   транспорту  в  перевезеннях 
пасажирів?
7.   Чим і чому відрізняється  транспортна система  країн  Західної та Централь­
ної Європи?
8.   Чим  би  ви  пояснили,  що  два   з  трьох   найбільших   морських  портів  сві­
ту  —  Сінгапур і Роттердам  —  розташовані  в невеликих країнах?

Категорія: Географія 10 кл | Додав: uthitel (14.10.2014)
Переглядів: 2063 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: